Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024


Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024

Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα που είχε κυρωθεί με τον Ν. 1756/1988 και είχε υποστεί μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4938/2022, αντικείμενο του νέου Κώδικα είναι ο εκσυγχρονισμός, η εναρμόνιση των διατάξεων με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της οργάνωσης της Δικαιοσύνης και η εξάλειψη των δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά τη μακρά περίοδο εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022)
Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024)
© 2024
Σειρά
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-648-850-4
Σελίδες
XI + 224
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

(Ν. 4938/2022)

Τμήμα Πρώτο

Οργανισμός Δικαστηρίων

Άρθρα

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έκταση εφαρμογής - Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση - Περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Οργανικές θέσεις και συγκρότηση δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δικαστικά συμβούλια και ολομέλειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών

Μέρος Δεύτερο: Ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Άρειος Πάγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Εισαγγελία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Διοικητικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Τμήμα Δεύτερο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έκταση εφαρμογής - Διορισμός και ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Καθήκοντα, ασυμβίβαστα, κωλύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Δικαιώματα και εγγυήσεις δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ατομικοί φάκελοι και μητρώο των δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ισοβιότητα, αρχαιότητα, βαθμοί, προβάδισμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Διαθεσιμότητα και αργία δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Λύση της υπηρεσιακής σχέσης

Μέρος Δεύτερο: Ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Δικαστικοί λειτουργοί τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Δικαστικοί λειτουργοί των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Μέρος Τρίτο: Επιθεώρηση δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄: Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και τακτικά διοικητικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄: Διενέργεια επιθεώρησης

Μέρος Τέταρτο: Πειθαρχικό Δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄: Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄: Όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄: Δίωξη

Άρθρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄: Διαδικασία

Τμήμα Τρίτο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Ειδικές ρυθμίσεις υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ηλεκτρονική δικαιοσύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Καταργούμενες διατάξεις

Τμήμα Πέμπτο

Έναρξη ισχύος

158

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα