Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023


Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και στην ποιότητα και το κύρος της Δικαιοσύνης».
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζεται εδώ κωδικοποιημένος και ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4816/2021, 4842/2021, 4855/2021, 5001/2022, 5003/2022 5016/2023 και 5028/2023.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021)
Μάρτιος 2023
© 2023
Σειρά
ISBN
978-960-648-665-4
Σελίδες
Χ + 188
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 4798/2021)

Άρθρα

Μέρος Πρώτο: Γενικές διατάξεις

Μέρος Δεύτερο: Διορισμός - Πλήρωση θέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Προσόντα και κωλύματα διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πλήρωση θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Διορισμός

Μέρος Τρίτο: Τομείς - Κατηγορίες - Βαθμοί- Κλάδοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Τομείς - Κατηγορίες - Βαθμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κλάδοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ειδικός κλάδος ΠΕ τεκμηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου - Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διαγωνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Διορισμός - Δοκιμαστική υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Εισαγωγική εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Βαθμολογική και μισθολογική κλίμακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Συλλογικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Εκπαιδευτικές άδειες - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Αξιολόγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Ειδικός κλάδος ΠΕ δικαστικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων - Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Υπηρεσιακές μεταβολές

Μέρος Τέταρτο: Συλλογικά όργανα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Υπηρεσιακές συνελεύσεις

Άρθρα

Μέρος Πέμπτο: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Υποχρεώσεις

Μέρος Έκτο: Υπηρεσιακή εκπαίδευση

Μέρος Έβδομο: Αξιολόγηση

Μέρος Όγδοο: Υπηρεσιακή κατάσταση και υπηρεσιακές μεταβολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Μονιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Βαθμολογική εξέλιξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κατανομή - Μετακίνηση - Μετάθεση - Απόσπαση - Ένταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Διαθεσιμότητα - Αργία

Μέρος Ένατο: Πειθαρχικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Πειθαρχικά παραπτώματα - Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Γενικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Πειθαρχικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Προδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Πειθαρχική δίωξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Διαδικασία στα πειθαρχικά όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Ένδικα μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων και διαγραφή πειθαρχικών ποινών

Μέρος Δέκατο: Λύση της υπαλληλικής σχέσης

Μέρος Ενδέκατο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις - Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο

Παράρτημα Μέρος Εβδόμου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα