Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022


Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022

Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και πολλές φορές κριτική ανάλυση των εννοιών και των κανόνων του διοικητικού δικαίου, όπως έχουν θεσπισθεί και εφαρμοστεί από τη νομοθεσία, τη νομολογία και τη θεωρία.

Με βασικά χαρακτηριστικά τη συστηματική διάρθρωση, τον εμπλουτισμό με πρόσφατες και κρίσιμες νομολογιακές αποφάσεις και την αναδιαμόρφωση της ύλης, το έργο καλείται να καταστήσει προσιτό, ευνόητο και σαφές το Διοικητικό Δίκαιο και τις σύνθετες έννοιες του κλάδου. Απευθύνεται στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους εφαρμοστές του διοικητικού δικαίου, όχι μόνο για τη γνώση και κατανόηση των κανόνων του θετικού δικαίου, αλλά και την εξέλιξη της ερμηνείας του, που οφείλει να προσαρμόζεται στη μεταβολή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, στο πλαίσιο των οποίων δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και διοικούμενων. Αυτή η ανάγκη επικαιροποίησης, η καθιέρωση πλέον του Διοικητικού Δίκαιου ως κορμού της νομικής επιστήμης και η επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης έκδοσης του παρόντος συγγραφικού εγχειρήματος, οδήγησαν σε αυτή την αναδιαμορφωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση.

Ειδικότερα, το βιβλίο αποτελείται από μια εκτενή εισαγωγή και οκτώ κεφάλαια στα οποία αναλύονται όλα τα κρίσιμα ζητήματα ξεκινώντας από την κατανόηση βασικών εννοιών και εμβαθύνοντας σε ζητήματα της διοικητικής οργάνωσης του κράτους, τη δημόσια διοίκηση, τη διοικητική πράξη, τη διοικητική διαδικασία και τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ξεχωριστά κεφάλαια αφιερώνονται στις δημόσιες συμβάσεις και την αστική ευθύνη του δημοσίου κατά τους κανόνες του Δημοσίου Δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικό δίκαιο
© 2022
Συγγραφείς
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-436-0
Σελίδες
XXV + 552
Τιμή
€ 58,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος των συγγραφέων Ε΄ έκδοσης

Πρόλογος Α΄ έκδοσης.

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγή. (Προκόπιος Παυλόπουλος) Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο Πρώτο. (Σπυρίδων Φλογαΐτης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κεφάλαιο Δεύτερο. (Απόστολος Γέροντας - Σπυρίδων Φλογαΐτης) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κεφάλαιο Τρίτο. (Απόστολος Γέροντας - Σπυρίδων Φλογαΐτης) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κεφάλαιο Τέταρτο. (Γλυκερία Π. Σιούτη) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κεφάλαιο Πέμπτο. (Γλυκερία Π. Σιούτη) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κεφάλαιο Έκτο. (Προκόπιος Παυλόπουλος) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κεφάλαιο Έβδομο. (Απόστολος Γέροντας) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κεφάλαιο Όγδοο. (Προκόπιος Παυλόπουλος) Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος των συγγραφέων Ε΄ έκδοσης.

Πρόλογος Α΄ έκδοσης.

Κυριότερες συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Προκόπιος Παυλόπουλος

Ι. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. «Νόμος»: Από τη φυσική νομοτέλεια στην ανθρώπινη σχετικότητα

1. Φυσικός και θεσμικός «νόμος»

2. Η αντιδιαστολή

Β. Οι αμοιβαίες σχέσεις και διαφορές

1. Ο φυσικός νόμος

2. Ο θεσμικώς νοούμενος νόμος

ΙΙ. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Α. Οι διαγνωστικές πηγές του δικαίου

1. Οι άμεσες διαγνωστικές πηγές του δικαίου

2. Οι έμμεσες διαγνωστικές πηγές του δικαίου

Β. Οι διαπλαστικές πηγές του δικαίου

1. Ορισμός

2. Επιμέρους διακρίσεις

3. Μια αμφίδρομη επιρροή

Γ. Οι δημιουργικές πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας της έννομης τάξης

1. Το Σύνταγμα

2. Το ευρωπαϊκό δίκαιο

3. Το διεθνές δίκαιο

4. Οι εφ’ άπαξ εκδιδόμενοι νόμοι

5. Ο τυπικός νόμος

6. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

7. Οι ατομικοί κανόνες δικαίου

8. Η νομολογία

Κεφάλαιο Πρώτο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σπυρίδων Φλογαΐτης

Ι. Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Γέννηση του διοικητικού δικαίου και αρχή της νομιμότητας

Β. Η απαρχή του σύγχρονου συστήματος δημόσιας διοίκησης

Γ. Οι απαρχές του ελληνικού συστήματος δημόσιας διοίκησης

Δ. Οι μεταρρυθμίσεις και οι εξελίξεις

Ε. Δημόσιο δίκαιο και ιδιωτικό διοικητικό δίκαιο

ΣΤ. Το διοικητικό δίκαιο, δίκαιο της δημόσιας διοίκησης

Ζ. Νομολογιακό ή κωδικοποιημένο διοικητικό δίκαιο;

Η. Η έννοια της αρμοδιότητας

Θ. Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας

Ι. Η επιστήμη του διοικητικού δικαίου

II. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κεφάλαιο Δεύτερο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Απόστολος Γέροντας

Ι. ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΙ. ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Η κεντρική διοίκηση-θεμελιώδεις αρχές

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3. Η Κυβέρνηση

4. Τα κυβερνητικά συλλογικά όργανα

α. Τα Κυβερνητικά Συμβούλια

β. Οι Κυβερνητικές Επιτροπές

5. Ο Πρωθυπουργός

6. Η Προεδρία της Κυβέρνησης

7. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

8. Τα Υπουργεία, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί, Ειδικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς

ΙΙΙ. Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η συνταγματική διάταξη του άρθρου

2. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις-Συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης

3. Η αυτοτελής υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ

Σπυρίδων Φλογαΐτης

IV. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Η συνταγματική κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Η διάκριση των υποθέσεων σε γενικές και τοπικές

3. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

α. Η διοικητική αυτοτέλεια

β. Η οικονομική αυτοτέλεια

4. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι

α. Εισαγωγικά – Η οργάνωση των Δήμων διαχρονικά

β. Η νομική φύση και οι κατηγορίες των Δήμων

γ. Τα όργανα των Δήμων και οι αρμοδιότητές τους

δ. Η περιουσία των Δήμων

5. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες

α. Οι Περιφέρειες και οι αρμοδιότητές τους

β. Τα όργανα των Περιφερειών και οι αρμοδιότητές τους

γ. Η περιουσία των Περιφερειών

6. Η εποπτεία επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

α. Εισαγωγικά

β. Εποπτεία επί των πράξεων

γ. Εποπτεία επί των προσώπων

Κεφάλαιο Τρίτο

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απόστολος Γέροντας

Ι. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Η έννοια και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων

2. Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης (ν. 2690/1999)

α. Η συγκρότηση

β. Η σύνθεση

γ. Η λειτουργία

3. Νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου-de facto διοικητικό όργανο

Απόστολος Γέροντας - Σπυρίδων Φλογαΐτης

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας

2. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής

Απόστολος Γέροντας

ΙΙΙ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Ιεραρχική σχέση - Ιεραρχικός έλεγχος

2. Οι διοικητικές προσφυγές

α. Οι απλές διοικητικές προσφυγές

β. Οι ειδικές προσφυγές

γ. Οι ενδικοφανείς προσφυγές

3. Η διοικητική εποπτεία

4. Δημοσιονομικός, κοινοβουλευτικός και δικαστικός έλεγχος

5. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές

6. Η εθνική αρχή διαφάνειας

7. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Κεφάλαιο Τέταρτο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Γλυκερία Π. Σιούτη

Ι. Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α. Πράξεις της Διοίκησης και διοικητικές πράξεις

Β. Πράξεις της Διοίκησης που δεν είναι διοικητικές πράξεις

Γ. Ορισμός της διοικητικής πράξης

Δ. Στοιχεία της διοικητικής πράξης

Ε. Τα διφυή νομικά πρόσωπα

ΣΤ. Η επιδίωξη δημόσιου σκοπού

II. ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Κανονιστικές – ατομικές

1. Κανονιστικές πράξεις

2. Ατομικές πράξεις

2.1. Ειδικότερες διακρίσεις της ατομικής διοικητικής πράξης: πραγ­μα­τοπαγής, σωρευτική

2.2. Η γενική ατομική διοικητική πράξη

3. Η σημασία της διάκρισης.

Β. Ευμενείς – δυσμενείς

Γ. Θετικές – αρνητικές

Δ. Συστατικές – διαπιστωτικές – βεβαιωτικές

Ε. Ρητές – σιωπηρές – η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

ΣΤ. Κυβερνητικές πράξεις

Ζ. Σύνθετη διοικητική ενέργεια – Συναφείς πράξεις

III. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α. Το τεκμήριο της νομιμότητας

Β. Ο παρεμπίπτων έλεγχος των διοικητικών πράξεων

1. Η κανονιστική διοικητική πράξη

2. Η ατομική διοικητική πράξη

Γ. Η εκτελεστότητα και ο διοικητικός καταναγκασμός

1. Η εκτελεστότητα

2. Ο διοικητικός καταναγκασμός

IV. Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Α. Η τριπλή διάκριση της ελαττωματικής διοικητικής πράξης

Β. Η διπλή διάκριση της ελαττωματικής διοικητικής πράξης

Γ. Οι συνέπειες της διάκρισης

Κεφάλαιο Πέμπτο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Γλυκερία Π. Σιούτη

ι. ο εννοιολογικοσ προσδιορισμοσ τησ διοικητικησ διαδικασίας

ii. η γνωμοδοτικη διαδικασια – οι γνωμεσ

Α. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της γνωμοδοτικής διαδικασίας

Β. Οι διακρίσεις της γνωμοδοτικής διαδικασίας

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις γνωμοδοτική διαδικασία

1.1. Η υποχρεωτική γνωμοδοτική διαδικασία

1.2. Η προαιρετική γνωμοδοτική διαδικασία

2. Η οικειοθελής γνωμοδοτική διαδικασία

2.1. Οι περιορισμοί της οικειοθελούς γνωμοδοτικής διαδικασίας

Γ. Το αντικείμενο της γνωμοδοτικής διαδικασίας: οι γνώμες

1. Η απλή γνώμη

2. Η σύμφωνη γνώμη

3. Τα είδη της σύμφωνης γνώμης

3.1. Η θετική σύμφωνη γνώμη

3.2. Η αρνητική σύμφωνη γνώμη

4. Η πρόταση

5. Τα είδη της πρότασης

6. Η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων

7. Η υποχρεωτική γνώμη

Δ. Τα χαρακτηριστικά της γνώμης

1. Η αιτιολογία της γνώμης

2. Η επικαιρότητα της γνώμης

III. TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Α. Κατοχύρωση και σκοπός του δικαιώματος ακρόασης

1. Η κατοχύρωση του δικαιώματος

2. Ο σκοπός του δικαιώματος

Β. Διαδικασία

Γ. Συσταλτική εφαρμογή του δικαιώματος

1. Εφαρμογή σε ατομικές δυσμενείς πράξεις

2. Η προϋπόθεση άσκησης διακριτικής ευχέρειας

3. Η συνδρομή υποκειμενικής συμπεριφοράς

3.1. Σύγκλιση υποκειμενικής συμπεριφοράς και αντικειμενικών δεδομένων

3.2. Νομολογιακές διευρύνσεις

4. Η απαίτηση θετικής βλάβης και αυτεπάγγελτης ενέργειας

5. Η απαίτηση γνωστής διεύθυνσης

Δ. Το δικαίωμα ακρόασης και η σύνθετη διοικητική ενέργεια

Ε. Το δικαίωμα απαίτησης και η περίπτωση άμεσου κινδύνου

ΣΤ. Η μη τήρηση του δικαιώματος ακρόασης και η λυσιτελής δικαστική προβολή του

IV. Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α. Ο έγγραφος τύπος

Β. Στοιχεία εγκυρότητας της διοικητικής πράξης

Γ. Η διακίνηση των εγγράφων

Δ. Η δημοσίευση της διοικητικής πράξης

1. Κανονιστικές πράξεις

2. Γενικές ατομικές πράξεις

3. Ατομικές πράξεις

4. Η ανάρτηση των διοικητικών πράξεων στο Διαδίκτυο

Ε. Η αιτιολογία της διοικητικής πράξης

v. η συμμετοχη του διοικουμενου στη διοικητικη διαδικασία

Α. Η αίτηση

Β. Οι διοικητικές προσφυγές

1. Οι απλές διοικητικές προσφυγές

1.1. Η αίτηση θεραπείας

1.2. Η ιεραρχική προσφυγή

1.3. Προθεσμία, περιεχόμενο και συνέπειες των απλών προσφυγών

2. Οι ειδικές διοικητικές προσφυγές

3. Οι ενδικοφανείς διοικητικές προσφυγές

4. Διαφορές μεταξύ ειδικής και ενδικοφανούς προσφυγής

5. Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους της Διοίκησης

6. Για όλες τις διοικητικές προσφυγές

6.1. Κρίσιμο νομικό καθεστώς

6.2. Αναστολή εκτέλεσης

6.3. Αναφορά

VI. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. Η αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης

Β. Τα διοικητικά έγγραφα

Γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα

Δ. Οι περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα

Ε. Οι τρόποι άσκησης του δικαιώματος

ΣΤ. Το ειδικότερο δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληρο­φορίες

VII. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α. Η έναρξη της ισχύος των κανονιστικών πράξεων

Β. Η έναρξη της ισχύος των ατομικών πράξεων

Γ. Πρόσθετοι ορισμοί στη διοικητική πράξη

1. Αιρέσεις

2. Όροι

3. Προθεσμίες

3.1. Ορισμός της προθεσμίας

3.2. Οι διοικητικές προθεσμίες

Δ. Η αναδρομική ισχύς των διοικητικών πράξεων

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

3. Η αναδρομική κύρωση κανονιστικής πράξης με νόμο

4. Η περίπτωση των διαπιστωτικών πράξεων

VIII. Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α. Η ανάκληση των νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

Β. Η ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

Γ. Η αρμοδιότητα της Διοίκησης για ανάκληση

1. Ο κανόνας

2. Οι εξαιρέσεις

3. Η περίπτωση των «όμοιων» πράξεων

Δ. Η διαδικασία της ανάκλησης

Ε. Οι συνέπειες της ανάκλησης

Κεφάλαιο Έκτο

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προκόπιος Παυλόπουλος

Ι. Τα κριτήρια ανίχνευσης της δημόσιας υπηρεσίας

Α. Η αρχική σύμπτωση του οργανικού και του λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας

Β. Η χαλάρωση του δεσμού μεταξύ οργανικού και λειτουργικού κριτηρίου κατά τον προσδιορισμό της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας

Γ. Το σύγχρονο αμάλγαμα των κριτηρίων ανίχνευσης της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας

ΙΙ. Οι κανόνες ίδρυσης της δημόσιας υπηρεσίας

Α. Η σύνθεση των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση της δημόσιας υπηρεσίας

Β. Οι φορείς οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

ΙΙΙ. Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

Α. Η θεσμική συνύπαρξη των δύο αρχών οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

Β. Το θεσμικό υπόβαθρο της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

Γ. Η καταγωγή της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

Δ. Η έννοια και η θεσμική θεμελίωση της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

E. Οι έννομες συνέπειες της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

IV. Η αρχή της ισότητας στην λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας

Α. Η αυτοτέλεια της κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας

Β. Οι επιπτώσεις της αυτοτελούς κανονιστικής υπόστασης της αρχής της ισότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας

Γ. Η αρχή της ισότητας ως γενική ρήτρα συνταγματικής προέλευσης

Δ. Η έναντι πάντων εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας

Ε. Η έναντι των χρηστών εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσια υπηρεσίας

ΣΤ. Η έναντι του προσωπικού της εφαρμογή της αρχής της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας

V. Η σύγχρονη κρίση της δημόσιας υπηρεσίας ως σύμπτωμα αποδυνάμωσης του δημόσιου δικαίου

Α. Η προϊούσα αλλοίωση των συστατικών στοιχείων της δημόσιας υπηρεσίας

Β. Οι αρνητικές επιπτώσεις ως προς την εφαρμογή των αρχών της συνέχειας και της ισότητας κατά την λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας

Γ. Η αδυναμία προσαρμογής της δημόσιας υπηρεσίας στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Κεφάλαιο Έβδομο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Απόστολος Γέροντας

Ι. Η συμβατική δράση της δημόσιας διοίκησης

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Η διοικητική σύμβαση κατά τη νομολογία του ΣτΕ

3. Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής

4. Η δημόσια σύμβαση

5. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 21 του ν. 4491/2017 και άρθρο 43 παρ. 24 α του ν. 4605/2019) για την υπαγωγή των διαφορών απο τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο Διοικητικό Εφετείο

6. Η διεξαγωγή της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

7. Η δημοπρασία-διακήρυξη

8. Οι ενωσιακές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων

9. Δημοσιότητα και διαφάνεια

10. Οι διαδικασίες ανάθεσης

ΙΙ. Οι ειδικές διαδικασίες των ενωσιακων οδηγιών

1. Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 34 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 33 του ν. 4412/2016)

2. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 35 της οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ, άρθρο 34 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4782/2021)

3. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 35 του ν. 4412/2016)

4. H ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 29 του ν. 4412/2016)

5. Ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 30 του ν. 4412/2016)

6. Οι «συμφωνίες-πλαίσιο» (άρθρο 33 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 39 του ν. 4412/2016)

7. H σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 31 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 31 του Βιβλίου Ι του νόμου 4412/2016 και άρθρο 268 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, που ενσωματώνει το άρθρο 49 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (Δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων (PPI) και προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (PCP)

2. Η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία της σύμπραξης καινοτομίας

3. Η αιτιολόγηση της προσφυγής στη σύμπραξη καινοτομίας

4. Η δημοσίευση της προκήρυξης

5. Η προθεσμία

6. Η συμμετοχή των οικονομικών φορέων

7. Η διαμόρφωση του κόστους της παραγωγής και ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος

8. Το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης

9. Το κριτήριο ανάθεσης

10. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και τήρηση της εχεμύθειας

11. Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων (άρθρο 31 παρ. 5 του νόμου 4412/2016)

12. Η δομή της σύμπραξης για την ανάπτυξη της καινοτόμου λύσης (άρθρο 31 παρ. 7 του ν. 4412/2016)

8. Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 32 του ν. 4412/2016)

9. Η προσφυγή στη διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 26 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 4412/2016)

10. Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ)

ΙΙΙ. Δημόσιες συμβασεις ήσσονος αξιας - αΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – μειοδοτικός - πλειοδοτικός διαγωνισμός – μικτές συμβάσεις – συμβάσεις παραχώρησης - συμβάσεις του τομέα άμυνας και ασφάλειας - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑς

1. Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας

2. Η απευθείας ανάθεση και η απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

3. Μειοδοτικός-πλειοδοτικός διαγωνισμός

4. Οι μικτές συμβάσεις

5. Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων

6. Οι συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας-ρήτρα ακεραιότητας

ΙV. Η αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας – Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1. Η αρχή της τυπικότητας

2. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη σύμβασης

V. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗς

1. Ο τύπος των διοικητικών συμβάσεων

2. Η νομοθετική κύρωση της σύμβασης

VI. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

2. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

3. Η επιβολή κυρώσεων

4. Η έγκριση και διόρθωση των λογαριασμών

5. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

6. Η επιβολή της έκπτωσης

7. Παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων-ιδιωτικός φορέας επίβλεψης (ΙΦΕ)

8. Η επίλυση των διαφορών

9. Η ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις

10. Η άμεση επέμβαση της διοίκησης στον συμβατικό δεσμό

11. Η έμμεση επέμβαση της διοίκησης

12. Η εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ στις διοικητικές συμβάσεις

13. Η προσυμβατική ευθύνη

VIι. Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Οι υπαγόμενες στον έλεγχο νομιμότητας του ΕΣ συμβάσεις

2. Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο

3. Ο έλεγχος των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

4. Ο προσυμβατικός έλεγχος αναφέρεται σε σύμβαση «υπό εκτέλεση»

5. Η διαδικασία του ελέγχου.

6. Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος

7. Η αίτηση ανάκλησης των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων

8. Η αίτηση αναθεώρησης

VIII. H ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ)

Κεφάλαιο Όγδοο

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προκόπιος Παυλόπουλος

ι. εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ­ΙΟΥ

ΙΙΙ. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ

IV. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Οι προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του δημοσίου κατά τους κανόνες του δημόσιου δικαίου

1. Πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια

2. Όργανο του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου

2.1. Τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

2.2. Τα όργανα της νομοθετικής εξουσίας

2.3. Τα όργανα της δικαστικής εξουσίας

3. Άσκηση δημόσιας εξουσίας

4. Ύπαρξη παρανομίας

5. Μη παραβίαση διάταξης κείμενης χάριν του γενικού συμφέροντος

6. Πρόκληση ζημίας

7. Αιτιώδης σύνδεσμος

Β. Η οφειλόμενη αποζημίωση

1. Είδη αποζημίωσης (ανόρθωση θετικής ή αποθετικής ζημίας, ηθι­κής βλάβης, ψυχικής οδύνης)

2. Λόγοι αποκλεισμού ή περιορισμού της αποζημίωσης (παραγραφή, συντρέχον πταίσμα, συμψηφισμός)

V. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

VI. ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

VII. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΔΑ

Α. Το ευρωπαϊκό δίκαιο

1. Δικαστική προστασία και κράτος δικαίου

2. Οι προϋποθέσεις της δικαστικής προστασίας

3. Η αστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α). Προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων βοηθημάτων που αφορούν την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β). Προϋποθέσεις του βασίμου των ένδικων βοηθημάτων που αφορούν την αστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1. Η ιδιαιτερότητα της ΕΣΔΑ

2. Το ειδικότερο καθεστώς της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...