Κ. Ρέμελης, Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2009


Κ. Ρέμελης, Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι, 2η έκδ., 2009 Oι έντονες νομοθετικές εξελίξεις στο πεδίο του διοικητικού δικονομικού δικαίου κατέστησαν επιβεβλημένη την παρούσα δεύτερη έκδοση.

Η έκδοση αυτή, όπως και η αρχική, στοχεύει, κατά το δυνατόν, αφενός την πλήρη παράθεση και αφετέρου τη συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Η παρούσα συλλογή νόμων φιλοδοξεί να αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα για τους φοιτητές που διδάσκονται το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενώ παράλληλα απευθύνεται και στο ευρύτερο νομικό κοινό.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι
© 2009
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-439-6
Σελίδες
675
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος στην Α΄ έκδοση

Πρόλογος στην B΄ έκδοση

1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1975/1986/2001/2008

2. Περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρ. 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

3. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών,

δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

4. Περί εκδικάσεως αγωγών Κακοδικίας

5. «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»

6. Τροποποίηση της νομοθεσίας του Συμβουλίου της

Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων

7. Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ

8. Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας

9. Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις

10. Ειδική Επιτροπή του άρθρ. 5 του Ν. 1470/1984

11. Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου

12. Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων

13. Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

14. Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας»

15. Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων

16. Περί υπαγωγής εις τα τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια

των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

17. Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους

18. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

19. Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

20. Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις»

21. Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις

22. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

23. Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

24. Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων Διοικητικών Πράξεων

25. Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

26. Ρυθμίσεις για την υπεράσπιση της Ελλάδας έναντι των ασκούμενων κατ' αυτής ατομικών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Α. Κοκκίδου, Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004
Tο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Αλεξάνδρας Κοκκίδου, πρόκειται για μελέτη ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελετητή του Δημοσίου Δικαίου, με...
Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024