Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020


Κ. Λαναράς, Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση, 2020

Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην αδήλωτη εργασία και τα αντίστοιχα πρόστιμα, στις εξαιρέσιμες εορτές, στην επιδότηση ανεργίας, στην αναγγελία λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή εκτέλεσης έργου, στις προϋποθέσεις της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, στους περιστασιακά απασχολούμενους, στις γεωργικές και αλιευτικές εργασίες, στις εργάσιμες Κυριακές, στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, στον τρόπο και προθεσμία υποβολής των εντύπων ΣΕ.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. - Ε.Φ.Κ.Α., στις διατυπώσεις απόλυσης, στις υποχρεώσεις των εργαζομένων, στην αποζημίωση απόλυσης, στις οικοδομικές εργασίες, στη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, στις υπερωρίες, στη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, στη μη καταβολή μισθού, στις συλλογικές συμβάσεις και τη διαιτησία, στην κήρυξη της απεργίας και την σχετική ψηφοφορία, στο μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το έργο παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με ερμηνευτικές παρατηρήσεις, νομολογιακή ύλη και περιέχει όπως πάντοτε πρακτικές οδηγίες, με χρήσιμους πίνακες και παραδείγματα για τα εργατικά ζητήματα τα οποία συνήθως απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική, Νέα Έκδοση
Εφαρμογή - Νομολογία - Ερμηνεία
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-173-4
Σελίδες
VIII + 759
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αντί προλόγου

Πίνακας συντετμημένων λέξεων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έννοια. Περιεχόμενο. Διακρίσεις

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 3, Ετοιμότητα εργασίας 6, Απασχόληση με δοκιμή 8, Ειδικές μορφές απασχόλησης 9, Φασόν, κατ’ οίκον απασχόληση κ.λπ. 9, Τηλεργασία 10, Ασφάλιση 11, Οικιακοί μισθωτοί 12, Περιστασιακά Απασχ/μενοι 13, Πλασιέ (παραγωγοί) 19, Απασχόληση μελών οικογένειας 22, Παροχή εργασίας από μέλη εταιρείας 23, Μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συν/σμών 24, Γεωργικές εργασίες 24, Ομαδική σύμβαση εργασίας 25, Ανήθικη σύμβαση εργασίας 25, Άκυρη σύμβαση εργασίας

Είδη Σύμβασης Εργασίας 26, Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Άρση μονιμότητας 28, Προστασία συμβάσεων ορισμένου χρόνου 29, Διακρίσεις από άλλες συμβάσεις 32, Σύμβαση μίσθωσης έργου 32, Σύμβαση εταιρείας 33, Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 33, Σύμβαση εντολής 34, Σύμβαση μεσιτείας 34, Σύμβαση αντιπροσωπείας 34, Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος 34, Ασφαλειομεσίτες

Κατάρτιση Σύμβασης Εργασίας 35, Προσωπική σχέση 38, Υποχρεώσεις Μισθωτών 38, Δανεισμός - Μεταφορά Μισθωτού 40, Εταιρείες Προσωρινής Απασχ/σης Μισθωτών

Έννοια όρου «Μισθωτός» 45, Υπάλληλοι - Εργάτες 47, Κύριο επάγγελμα - Απασχολούμενοι πάρεργα 48, Πολλαπλώς εργαζόμενοι 50, Πρόσωπα διεύθυνσης, εποπτείας, εμπιστοσύνης κ.λπ. 51, Διευθύνοντες σύμβουλοι κ.λπ. Α.Ε. 53, Σύμβαση Μαθητείας 53, Εθελοντική απασχόληση

Έννοια όρου «Εργοδότης» 59, Υποχρεώσεις Εργοδοτών 60, Υποχρέωση πληροφόρησης μισθωτών 61, Τήρηση στοιχείων εργασίας 63, Στοιχεία τηρούμενα στο χώρο εργασίας

Λύση Σύμβασης Εργασίας

Κανονισμοί Εργασίας 67, Περιεχόμενο Κανονισμού Εργασίας 68, Κατάρτιση Κανονισμών Εργασίας 69, Ποινές - Προϋποθέσεις επιβολής ποινής 70, Βιβλίο Ποινών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Γενικά 71, Εγγραφή ανέργων στο Γ.Ε.Ε. 72, Πρόσληψη μισθωτών. Διαδικασία τοποθέτησης ανέργων 72, Ζήτηση συγκεκριμένων ανέργων 72, Μη ζήτηση συγκεκριμένων ανέργων 73, Αναγγελία γενομένων προσλήψεων 73, Κυρώσεις για παράνομες προσλήψεις 76, Όροι και διατυπώσεις νομότυπης πρόσληψης

Πρόσληψη - Εργασία Ανηλίκων 77, Όροι - Προϋποθέσεις απασχόλησης 78, Χρονικά όρια εργασίας - Αμοιβή 79, Βιβλιάρια Εργασίας

Ξενοδοχεία - Τουριστικές επιχειρήσεις 81, Απόλυση 84, Συνδικαλιστές 85, Βιβλιάρια Υγείας 85, Χαρακτηρισμός σχέσης εργασίας 87, Τουριστικά - Επισιτιστικά Κατ/ματα 87, Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων

Εργασία Αλλοδαπών 89, Διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτημένη εργασία 90, Εποχιακή εργασία 91, Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία 91, Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών 92, Ομογενείς από Αλβανία 93, Κυρώσεις 94, Αλλοδαποί υπήκοοι Κρατών-μελών της E.O.K.

Πιστοποιητικά Υγείας (Βιβλιάρια Υγείας) 96, Έκταση εφαρμογής 99, Επιχειρήσεις Τροφίμων-Ποτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Γενικά 101, Έκταση εφαρμογής 101, Άκυρη σύμβαση εργασίας 102, Πρόσωπα διεύθυνσης, εποπτείας, εμπιστοσύνης κ.λπ. 103, Πάρεργη - Ευκαιριακή εργασία 103, Πολλαπλή εργασία 104, Διάλυση επιχείρησης - Ανώτερη βία 105, Πτώχευση εργοδότη 106, Ακυρότητα αντίθετων συμβάσεων - Παραίτηση 107, Απασχ/ση με δοκιμή

Μεταβολή προσώπου εργοδότη 108, Διατήρηση δικαιωμάτων μισθωτών 109, Έκταση εφαρμογής 109, Πληροφόρηση και διαβούλευση 111, Θάνατος Εργοδότη 112, Θάνατος Μισθωτού

Απαγορεύσεις Απόλυσης

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Πρόσθετοι όροι απόλυσης

Ομαδικές Απολύσεις 116, Έννοια όρου 116, Πεδίο εφαρμογής 118, Εξαιρέσεις 119, Ενέργειες εργοδότη 119, Εκπρόσωποι εργαζομένων 120, Διαδικασία ομαδικών απολύσεων 121, Λοιπές ενέργειες 122, Ακυρότητα απολύσεων. Συνέπειες

Έγγραφη Καταγγελία 123, Κοινοποίηση καταγγελίας 125, Ανάκληση καταγγελίας

Καταβολή Αποζημίωσης 127, Πρόσθετη αποζημίωση 130, Μη συμπλήρωση 12μηνης εργασίας 130, Οικειοθελής αποχώρηση 131, Χρόνος καταβολής 132, Τρόπος πληρωμής αποζημίωσης 132, Ελλιπής καταβολή αποζημίωσης - Συνέπειες 132, Περιπτώσεις μη καταβολής αποζημίωσης 134, Παραίτηση - Κατάσχεση - Συμψηφισμός 137, Καταβολή εισφορών 138, Φορολογία 138, Χαρτόσημο 139, Μη καταβολή αποζημίωσης. Ποινική ευθύνη

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΟΣΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τρόπος απόλυσης 140, α) Απόλυση χωρίς προειδοποίηση 140, β) Απόλυση με προειδοποίηση 145, Τρόπος καταβολής αποζημίωσης 155, Τρόπος πληρωμής αποζημίωσης 157, Παροχή χρόνου προς ανεύρεση εργασίας 157, Περιορισμοί ποσού αποζημίωσης 157, Χρόνος προϋπηρεσίας 158, Μεταβολή προσώπου εργοδότη 160, Αναστολή σύμβασης

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ,

ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Ποσό αποζημίωσης 161, Ειδικές περιπτώσεις

Υπολογισμός Αποζημίωσης 163, Δώρα Εορτών - Επίδομα Άδειας 167, Φιλοδωρήματα 168, Αναδρομική αύξηση αποδοχών 169, Εξαιρέσεις 169, Πενθήμερο 170, Αμειβόμενοι με ποσοστά, κατ’ αποκοπή κ.λπ.

Αναγγελία Απόλυσης 171, Κυρώσεις 172, Εργασίες ορισμένου χρόνου ή έργου 173, Οικειοθελής Αποχώρηση 175, Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σ.Ε.Π.Ε. - Ο.Α.Ε.Δ. μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Αποζημίωση μισθωτών αποχωρούντων της εργασίας για συνταξιο­δότηση 191, α) Ιδιωτικοί υπάλληλοι 191, β) Εργατοτεχνίτες 193, γ) Μισθωτοί γενικά 193, Έκταση εφαρμογής 194, Ποσό αποζημίωσης 197, Εξαιρέσεις

Απόλυση μετά από υποβολή μήνυσης 199, Απαλλαγή μισθωτού και υποχρεώσεις εργοδότη

Προθεσμίες - Παραγραφή αξίωσης για καταβολή αποζημίωσης ή για κύρος απόλυσης 203, α) Αξιώσεις από άκυρη απόλυση 203, β) Αξιώσεις για συμπλήρωση ή καταβολή αποζημίωσης 204, Αναστολή - Διακοπή παραγραφής

Άκυρη Απόλυση - Υπερημερία Εργοδότη 205, Καταβολή μισθού. Έκπτωση κερδηθέντων αλλού 207, Συμψηφισμός αποζημίωσης. Ασφαλ. εισφορές 209, Άρση υπερημερίας εργοδότη 210, Υποχρέωση απασχόλησης 210, Κράτηση επιδομάτων ανεργίας

Καταχρηστικές Απολύσεις 211, Χρηματική ικανοποίηση 214, Οικονομικοτεχνικοί λόγοι

Διευθυντικό Δικαίωμα Εργοδότη 215, Υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης μισθωτού

Αρχή ίσης μεταχείρισης μισθωτών 218, Ελεύθερη κατάρτιση σύμβασης εργασίας - Παραίτηση

Μεταβολή Όρων Σύμβασης Εργασίας 220, Προϋποθέσεις - Έννοια μεταβολής 221, Χρηματική ικανοποίηση 224, Μετάθεση εργαζομένων 225, Μεταφορά Επιχείρησης

Ανάρμοστη Συμπεριφορά Εργοδότη

Αντισυμβατική Συμπεριφορά Μισθωτών

Καταγγελία σύμβασης εργασίας από μισθωτό

Οικειοθελής Αποχώρηση - Συνέπειες

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δικαίωμα απεργίας 236, Εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. 238, Κήρυξη απεργίας 239, Ψηφοφορία 241, Δημόσιος Διάλογος 241, Προθεσμία κήρυξης απεργίας 242, Προσωπικό ασφάλειας επιχειρήσεων 243, Αποτελέσματα απεργίας 245, Στάσεις Εργασίας - Διαλείπουσα Απεργία 247, Λευκή Απεργία 247, Απεργοσπάστες. Ανταπεργία. Νομιμότητα απεργίας

Πιστοποιητικά Υπηρεσίας (ή εργασίας) 248, Προθεσμία έκδοσης πιστοποιητικού

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

Προστασία κατά τη διάρκεια στράτευσης 252, Προϋποθέσεις προστασίας 252, Μισθός χρόνου στράτευσης 253, Χρόνος έναρξης προστασίας 254, Απόλυση αντικαταστάτη 254, Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας - Ασφάλισης

Προστασία μετά την αποστράτευση 255, Μη επαναπρόσληψη ή αυθαίρετη απόλυση - Συνέπειες 257, Προϋποθέσεις προστασίας 257, Υπολογισμός αποζημίωσης 258, Ασφαλ. εισφορές - Φόρος - Χαρτόσημο 258, Έκταση εφαρμογής

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Περίπτωση Α΄ 259, Περίπτωση Β΄ 259, Έκταση προστασίας 260, Περίπτωση Γ΄ 261, Νόμιμη εκλογή - Έγκυρη σύμβαση εργασίας 262, Μετάθεση συνδικαλιστών 263, Διαθεσιμότητα 263, Μήνυση 263, Διαδικασία απόλυσης 263, Χρηματική ικανοποίηση 264, Σπουδαίοι λόγοι απόλυσης 264, Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστών 266, Γνώση ιδιότητας συνδικαλιστή 267, Διάλυση επιχείρησης 267, Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 268, Συνδικαλιστικές Άδειες 268, Χρόνος υπηρεσίας. Ασφάλιση 272, Γραφείο συνδικαλιστών - Χώρος συνελεύσεων κ.λπ. 272, Άδεια μελών Οργανώσεων ατόμων με Αναπηρίες

Προσωπικό Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. 275, Θάνατος μισθωτού 276, Υπολογισμός αποζημίωσης 276, Αποχώρηση μισθωτών 277, Λοιπές διατάξεις 277, Περιπτώσεις μη καταβολής αποζημίωσης

Προστασία αποστρατευομένων, αναπήρων - θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων 278, Προστατευόμενα πρόσωπα 278, Εξαιρέσεις 279, Υπόχρεες επιχ/σεις 280, Υποβολή Αίτησης 282, Δικαιολογητικά διορισμού 283, Τοποθέτηση προστατευομένων 283, Όριο ηλικίας 285, Φορείς δημόσιου τομέα 285, Ανάληψη εργασίας 285, Λύση σχέσης εργασίας 286, Δημόσιο κ.λπ.

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρνηση ή αδυναμία εργοδότη απασχόλησης μισθωτών. Ανώτερη βία - Τυχαία περιστατικά 287, Απεργία 290, Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 290, Ανακαίνιση καταστήματος 291, Συγκοινωνιακές δυσχέρειες 292, Κατάληψη εθνικών οδών 293, Σεισμός 293, Ασυνήθης κακοκαιρία - Χιονοπτώσεις 293, Βροχοπτώσεις 294, Πυρκαϊά 294, Ασθένεια 294, Τυχερό γεγονός. Ανώτερη βία. Αναστολή εργασίας 295, Καταβλητέες αποδοχές 295, Άρνηση απασχόλησης - Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 295, Ασφάλιση - Καταβολή εισφορών 296, Άλλοι λόγοι αναστολής-παροχής εργασίας

Απουσία μισθωτών από εργασία

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών - μισθωτών 298, Γενικά

Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας. Απόλυση 298, Χρονικά όρια ασθένειας «βραχείας διάρκειας» 299, Υπολογισμός χρονικών ορίων 300, Επίδραση στη σύμβαση εργασίας 301, Ποια ασθένεια λαμβάνεται υπόψη 303, Λουτροθεραπεία 303, Απόδειξη - Γνωστοποίηση στον εργοδότη 304, Απόλυση κατά χρόνο ασθένειας 305, Περιορισμοί - Εξαιρέσεις

Άλλοι λόγοι απουσίας. Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας 307, Σπουδαίοι λόγοι αποχής από την εργασία

Δικαίωμα μισθού σε απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας 310, Χρονική διάρκεια καταβολής μισθού 313, Υπολογισμός μισθού 316, Έκπτωση επιδομάτων ασθένειας

Υποχρεώσεις Ε.Φ.Κ.Α. και εργοδότη επί ασθένειας μισθωτών (3ήμερα ασθένειας) 318, Έκταση εφαρμογής 321, Παραίτηση 322, Απαγόρευση απασχόλησης 322, Υπολογισμός ως χρόνος εργασίας 323, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας 323, Εισφορές

Επίδομα Ασθένειας 325, Προϋποθέσεις - Δικαιούχα πρόσωπα 326, Ποσό επιδόματος 327, Περιορισμοί επιδόματος 327, Φορολογία 328, Έναρξη επιδόματος - Χρονική διάρκεια καταβολής

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΚΕΤΟΥ

Άδεια τοκετού-λοχείας 329, Παρένθετη ή τεκμαιρόμενη μητέρα - Άδεια μητρότητας κ.λπ. 332, Απαγόρευση απόλυσης 332, Προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας 336, Ειδικές διατάξεις προστασίας 337, Παραίτηση - Συμφωνία αποχώρησης 337, Αποδοχές Χρόνου Μητρότητας 338, α) Καταβολή μισθού 338, β) Επιδόματα μητρότητας 339, γ) Παροχές μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ. 339, Δικαιολογητικά 340, Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 340, Ασφάλιση άδειας μητρότητας 340, Άδεια Απουσίας Θηλασμού-Φροντίδας Παιδιού 341, Ειδική 6μηνη Άδεια 345, Κυρώσεις 348, Λοιπές Άδειες Μητρότητας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Έννοια εργατικού ατυχήματος 349, Νομολογία 352, Προϋποθέσεις για χορήγηση παροχών 354, α) Επί εργατικού ατυχήματος 354, β) Επί ατυχήματος εξωεργατικού 354, Καταβολή μισθού 354, Αναγγελία ατυχήματος 354, Προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος 357, Ευθύνη εργοδοτών 358, Χρηματική ικανοποίηση 359, Συνέπειες ατυχήματος από δόλο του εργοδότη 360, Μεταβίβαση αξίωσης στον Ε.Φ.Κ.Α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

α) Περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας 364, β) Έγγραφος τύπος 365, γ) Διαβούλευση 367, Αναγγελία διαθεσιμότητας 367, Ακύρωση διαθεσιμότητας 367, Διάρκεια διαθεσιμότητας 367, Απόλυση 369, Καταβλητέες αποδοχές 369, Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.Δ. 369, Έκταση εφαρμογής 370, Χρόνος υπηρεσίας 370, Ασφαλιστικές εισφορές

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διαλείπουσα)

α) Έγγραφη συμφωνία επιβολής 373, β) Επιβολή από εργοδότη - Διαβούλευση 377, Αναγγελία 380, Πρόσθετη εργασία 381, Ασθένεια

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Έγγραφη συμφωνία 386, β) Αναγγελία 387, Υπολογισμός μειωμένης αμοιβής 390, Έκτακτη - Πρόσθετη εργασία 390, Ασφάλιση 391, Μειωμένο ωράριο γονέων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έννοια «σπουδαίου λόγου» 392, Συνέπειες 394, Λοιπές ενέργειες 396, Καταβολή αποζημίωσης 396, Περιπτώσεις εφαρμογής διατάξεων Ν. 3198/1955

Σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Γενικά 399, Πρόσωπα ασφαλιζόμενα 399, Εξαιρέσεις 399, Εισφορές

Επίδομα Ανεργίας 400, α) Ιδιότητα ανέργου 400, β) Έγκυρη λύση της σύμβασης εργασίας 401, γ) Εγγραφή στο Γ.Ε.Ε. 402, δ) Ικανότητα προς εργασία 402, Ειδικές προϋποθέσεις 402, α) Πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών εργασίας 402, Ειδικές περιπτώσεις 403, Πρόσθετη προϋπόθεση πρώτης επιδότησης 403, Επιμήκυνση κρίσιμου χρόνου 403, β) Αναγγελία ανέργου

Έναρξη επιδόματος - Χρόνος καταβολής 404, Χρονική διάρκεια επιδόματος 404, Περιορισμοί 406, Συνδικαλιστικά στελέχη

Ποσό επιδόματος 406, Παραγραφή 408, Αναστολή. Διακοπή επιδότησης 408, Ανάκληση επιδότησης 409, Ασφάλιση 410, Ενστάσεις 410, Έγερση αγωγής 410, Ακύρωση απόλυσης - Υποχρεώσεις εργοδότη 410, Παράνομη απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Άδεια Μισθωτών 412, Γενικά 412, Έκταση εφαρμογής 413, Δικαιούχα πρόσωπα 414, Στράτευση 414, Εξαιρέσεις 415, Δικαίωμα άδειας. Προϋποθέσεις χορήγησης 416, α) Νεοπροσλαμβανόμενοι 418, β) Παλαιοί Εργαζόμενοι 419, Ερμηνευτικές Οδηγίες 419, 1ο ημερολογιακό έτος 419, 2ο ημερολογιακό έτος 420, 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη 420, Εποχιακές εργασίες 421, Ξενοδοχειακές επιχ/σεις 422, Αίτηση μισθωτού 423, Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας

Αριθμός ημερών άδειας 424, α) Εξαήμερο εργασίας 425, β) Πενθήμερο εργασίας

Χρόνος - Τρόπος χορήγησης άδειας 426, Τρόπος χορήγησης άδειας 428, Τμηματική χορήγηση άδειας 429, Ομαδική χορήγηση άδειας 431, Θάνατος μισθωτού 432, Απαγόρευση απασχόλησης

Υπολογισμός χρόνου άδειας

Διαλείπουσα και εκ περιτροπής εργασία

Αποδοχές ημερών άδειας 439, Αμειβόμενοι με ωρομίσθιο 441, Δώρα εορτών κ.λπ. 441, Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 441, Χρόνος πληρωμής 442, Προνόμια αποδοχών άδειας 442, Ασφάλιση - Εισφορές χρόνου άδειας 443, Φόρος - Χαρτόσημο 444, Λύση σχέσης εργασίας. Αποδοχές άδειας 444, 1η Περίπτωση 444, 2η Περίπτωση 446, Ασφάλιση - Φορολογία 447, Κυρώσεις για μη χορήγηση άδειας 447, Απόλυση κατά χρόνο άδειας 449, Παραίτηση. Συμψηφισμός 450, Παραγραφή 451, Βιβλίο αδειών 451, Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας άδειας

Ειδικές Άδειες 455, Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών 455, Άδεια μαθητών - σπουδαστών για εξετάσεις 455, Άδεια χωρίς αποδοχές 457, Εκπαιδευτική άδεια 459, Άδεια Εκλογών 460, Άδεια λόγω ασθένειας μελών οικογένειας 461, Γονική άδεια ανατροφής 461, Άδεια Σχολική 464, Άδεια Γάμου και Γέννησης παιδιού 466, Πρόσθετη άδεια χήρων, αγάμων γονέων 466, Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 467, Άδεια για μετάγγιση αίματος ή αιμοκάθαρση κ.λπ. 467, Άδεια αιμοληψίας 467, Άδεια ασθενών AIDS

EΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Λύση σχέσης εργασίας 470, Δεν καταβάλλεται αυξημένο 100% 471, Καταβολή εισφορών 472, Φόρος - Χαρτόσημο 472, Παραγραφή. Παραίτηση. Συμψηφισμός 472, Ποινικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικά 473, Νόμιμο - Συμβατικό - Εθιμικό ωράριο εργασίας 475, Η περί οκταώρου νομοθεσία

Ωράριο ημερήσιας - εβδομαδιαίας εργασίας 477, Εξαιρέσεις

Υπερεργασία (έννοια – υπολ/σμός αμοιβής) 481, Αναγγελία Υπερεργασίας 485, Μικρότερο ωράριο εργασίας 488, Εξεύρεση ωρομισθίου 488, Υπολογισμός αμοιβής υπερεργασίας 490, Διοικητικές - Ποινικές κυρώσεις

Διευθέτηση χρόνου εργασίας - Ελαστικό ωράριο 492, Α. Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας 492, Β. Ελαστικό Ωράριο

Πίνακες Προσ/κού - Προγράμματα Εργασίας 496, Τρόπος Υποβολής 500, Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 500, Εξαιρέσεις 500, Κυρώσεις 501, Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες 501, Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε Αγροτικές Εργασίες και Αλιεία 507, Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 510, Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

Αδήλωτη Εργασία. Έλεγχος. Πρόστιμα 510, Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία

Εβδομάδα πέντε εργάσιμων ημερών (5θήμερο) 518, Ημέρες ανάπαυσης 520, Έκτακτη απασχόληση το Σάββατο 521, Επιχ/σεις με μειωμένο ωράριο 523, Το πενθήμερο στις Βιομηχανίες

Έλεγχος οργάνων Επιθεώρησης Εργασίας 523, Διοικητικές κυρώσεις 526, Ποινικές κυρώσεις 529, Συμφιλιωτική Διαδικασία. Επίλυση Εργατικών Διαφορών

Ειδικές Περιπτώσεις 532, Υπάλληλοι Γραφείων

Εμπορικά Καταστήματα κ.λπ. 534, α) Ωράριο λειτουργίας Κατ/των 535, β) Ωράριο εργασίας μισθωτών. Αμοιβή 536, Μεσημβρινή ανάπαυση

Ξενοδοχεία

Εργασία εναλλασσομένων ομάδων 541, Πρόσθετες ομάδες εργασίας - 4η βάρδια

Εργασίες συνεχούς λειτουργίας

Ανήλικοι

Προσωπικό Κουζίνας

Μεσημβρινή διακοπή εργασίας - Διαλείμματα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.- Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας - ιατρού εργασίας 550, Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης 551, Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 552, Προσόντα τεχνικού ασφάλειας 552, Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας 553, Επίβλεψη συνθηκών εργασίας 554, Β.- Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού 554, Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας 555, Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 555, Όργανα ελέγχου. Διοικητικές - Ποινικές κυρώσεις 557, Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αρμοδιότητες συμβουλίων 559, Πληροφόρηση

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Υπερωριακή εργασία - Αμοιβή 561, Γενικά 561, Έννοια υπερωριακής εργα­σίας 563, Χρονικά όρια υπερωριακής εργασίας

Πότε επιτρέπεται η υπερωριακή εργασία

Διαδικασία υπερωριακής εργασίας 570, Αναγγελία Υπερωρίας 570, Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωρίας 572, Εμπορικά Καταστήματα 575, Αλλοδαπές Τεχνικές Επιχειρήσεις

Ποσό Υπερωριακής Αμοιβής 575, Νόμιμες υπερωρίες 576, Παράνομες - Κατ’ εξαίρεση υπερωρίες 577, Τρόπος υπολογισμού προσαύξησης 580, Εξεύρεση ωρομισθίου 581, Υπερωριακή εργασία τις Κυριακές, Εξαιρέσιμες Εορτές, Νυκτερινές ώρες και Εκτός Έδρας 582, Έκταση εφαρμογής - Εξαιρέσεις 584, Συμψηφισμός με υπέρτερες αποδοχές 585, Παραίτηση 585, Παραγραφή 586, Ασφαλ. Εισφορές 586, Διοικητικές - Ποινικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κυριακή αργία - Εβδομαδιαία ανάπαυση 588, Γενικές διατάξεις 589, Αμοιβή εργαζομένων παράνομα 589, Ανήλικοι - Απαγορευμένες εργασίες Κυριακής και εξαιρέσιμων εορτών 591, Εξαιρέσεις Κυριακής ανάπαυσης 592, Απαγόρευση απασχόλησης 593, Εργάσιμες Κυριακές 593, Α. Εμπορικά Καταστήματα 593, Β. Εκπτώσεις: Τακτικές - Ενδιάμεσες 596, Ημέρες αργίας - Εξαιρέσιμες Εορτές 597, Εξαιρέσεις ανάπαυσης 598, Πότε επιτρέπεται η εργασία τις Κυριακές και αργίες με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας 601, Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση 603, Σωρευτική άδεια ανάπαυσης 606, Ειδικές περιπτώσεις 607, Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Αποδοχές. Προσαύξηση. Αποζημίωση 607, Γενικά 607, Ποιες θεωρούνται Κυριακές - Εξαιρέσιμες εορτές 609, Εθιμικές - Τοπικές εορτές. Ημέρες αργίας από Κανονισμό 610, Ημέρες επίσημου πένθους, υποδοχής επίσημων προσώπων, στρατιωτικής τελετής κ.λπ. 611, Εορτές μη θεωρούμενες ημέρες αργίας 612, Καθαρά Δευτέρα 612, Αγ. Πνεύματος 614, Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια 614, Μ. Παρασκευή 614, Μ. Σάββατο 614, Κυριακή Πάσχα 615, Δευτέρα του Πάσχα 615, Κυριακή των Βαΐων

Καταβλητέα Αμοιβή - Προσαύξηση 615, Α΄. Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 615, α) Κυριακή εργασία 615, β) Εξαιρέσιμες Εορτές 617, Β΄. Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό 620, α) Κυριακή εργασία 620, β) Εξαιρέσιμες Εορτές 621, Υπολογισμός προσαύξησης 623, Συμψηφισμός - Παραίτηση 626, Παραγραφή 627, Έκταση εφαρμογής 627, Ασφαλ. εισφορές

ΑΜΟΙΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικά 629, Υπολογισμός προσαύξησης 630, Συμψηφισμός - Παραίτηση 632, Εξαιρέσεις 633, Παραγραφή 634, Ασφαλ. εισφορές

Νυκτερινή Εργασία 634, Γενικά 634, Ανήλικοι 635, Γυναίκες

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερήσια αποζημίωση 637, Έννοια όρου «εκτός έδρας» 638, Έκταση εφαρμογής 640, Έννοια όρου «Διανυκτέρευση» 640, Κυριακές - Αργίες 641, Υπολογισμός αποζημίωσης

Έξοδα Ταξειδίου 642, Συμπέρασμα 642, Μετάβαση στο εξωτερικό 643, Παραγραφή - Προστασία 644, Παραίτηση 644, Συμψηφισμός 644, Χαρακτήρας οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης εκτός έδρας 645, Κρατήσεις 646, Φορολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΙΣΘΟΣ

Έννοια - Πληρωμή. Καθορισμός 647, Τι θεωρείται μισθός 647, Οικειοθελείς - Πρόσθετες παροχές 649, Φιλοδωρήματα 651, Οδοιπορικά έξοδα 652, Νόμιμος - Συμβατικός - Συνήθης μισθός 652, Είδος πληρωμής μισθού 653, Παροχές μη θεωρούμενες μισθός 653, Τρόπος πληρωμής 655, Χρόνος πληρωμής 656, Μισθός και πραγματική απασχόληση 656, Εκκαθαριστικό Σημείωμα

Καθυστέρηση πληρωμής μισθού - Συνέπειες 659, α) Ποινική ευθύνη 659, β) Επίσχεση εργασίας 661, γ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας 662, δ) Δικαστική επιδίωξη είσπραξης μισθού 663, ε) Κήρυξη πτώχευσης εργοδότη 663, Αφερεγγυότητα εργοδότη - Ειδικός Λογ/σμός Πληρωμής Μισθών

Χαρτόσημο - Εισφορές 665, Φορολογία 665, Εισφορά Αλληλεγγύης 665, Ασφαλιστικές Εισφορές

Παραγραφή μισθού 667, Αξιώσεις κατά Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. 668, Κρατήσεις μισθού 669, Κατάσχεση - Εκχώρηση μισθού 669, Παραίτηση μισθού 670, Συμψηφισμός μισθού 671, Παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών

Καθορισμός ποσού αμοιβής (μισθού - ημερομισθίου) 673, Πενθήμερη εργασία - Αποδοχές 675, Μείωση αποδοχών

Προϋπηρεσία - Οικογενειακά βάρη κ.λπ. 677, Πιστοποιητικά - Δήλωση προϋπηρεσίας 678, Οικογενειακά βάρη 681, Αναγωγή μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο 681, Τροφή - Κατοικία - Φωτισμός. Αποτίμηση. Έκπτωση από μισθό

Δώρα Εορτών 682, Υπολογισμός χρόνου εργασίας. Εξαιρέσεις 684, Εργασίες Δημοσίου, εποχιακές, ορισμένου χρόνου κ.λπ. 685, Χρόνος πληρωμής 688, Κυρώσεις 689, Υπολογισμός αποδοχών 689, Συνυπολογισμός επιδ/τος άδειας 691, Ωρομίσθιοι 692, Αμειβόμενοι με ποσοστά ή κυμαινόμενες αποδοχές 692, Μερική - Εκ περιτροπής - Διαλείπουσα εργασία. Διαθεσιμότητα 693, Οικοδόμοι 693, Υπολογισμός υπερωρίας, νυκτερινής εργα­σίας κ.λπ. 693, Έννοια δώρων εορτών. Κρατήσεις. Εισφορές 694, Παραίτηση - Παραγραφή 694, Τμηματική καταβολή. Συμψηφισμός 695, Περιορισμοί 695, Εξαιρέσεις 696, Δώρα εορτών πολλαπλώς εργαζομένων

Πρόσθετη Εργασία - Αμοιβή

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συλλογικές-Επιχειρησιακές συμβάσεις. Διαιτητικές αποφάσεις 699, Ειδική Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. 700, Μεσολάβηση - Διαιτησία 700, Μεσολάβηση 701, Διαιτησία. Επίλυση συλλογικών διαφορών 703, Πάγωμα πολυε­τίας - ωριμάνσεων 706, Είδη Σ.Σ.Ε. 706, Σύναψη Σ.Σ.Ε. 707, Ικανότητα σύναψης Σ.Σ.Ε. Νομιμοποίηση εκπροσώπων 710, Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 711, Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων 712, Χρονική διάρ­κεια ισχύος 713, Προσχώρηση - Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων 714, Δημοσίευση Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. 716, Κυρώσεις 716, Γεωργικές εργασίες

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου 717, Κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων 718, Προσαυξήσεις 720, Επίδομα Γάμου 721, Επίδομα Τέκνων 721, Ανήλικοι - Μαθητευόμενοι 721, Λοιποί όροι

Εισοδηματική Ενίσχυση Χαμηλόμισθων 723, Εξαιρέσεις 723, Ποσό

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ο. Αγγελοπούλου/Π. Κοντογεωργοπούλου/Χ. Ζαχαριάδου..., Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009
  Ανεργία: Κοινωνική, Νομική και Οικονομική Διάσταση Προεδρεύων: Γιάννης Σακέλλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ Παυλίνα...
Ι. Μανωλεδάκης/Ι. Κουκιάδης/Ν. Αναλυτής..., Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 2008
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #61
To παρόν τεύχος έχει ως θέμα την «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση», το επίκαιρο αυτό ζήτημα των ημερών και ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει...
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...