Κ. Λαναράς, Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α., 4η έκδ., 2019


Κ. Λαναράς, Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α., 4η έκδ., 2019

Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο έχει συσταθεί Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο υπάγονται τόσο οι εργαζόμενοι με έμμισθη σχέση εργασίας (μισθωτοί), όσο και ορισμένες κατηγορίες των αυτοτελώς απασχολουμένων - ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των υπαγομένων στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση προσώπων.

Παράλληλα έχουν τροποποιηθεί πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν κυρίως τον τρόπο και την υπαγωγή στην ασφάλιση, τα ποσοστά των εισφορών, και τη βάση υπολογισμού τους, την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α.), των γεωργικών εργασιών (Ο.Γ.Α.), των ναυτικών εργασιών (Ν.Α.Τ.) κ.λπ., τη χορήγηση των συντάξεων, καθώς και τον υπολογισμό του ποσού αυτών, Εθνική-Ανταποδοτική σύνταξη, την επικουρική ασφάλιση, την απασχόληση των συνταξιούχων, τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, την αναπροσαρμογή των συντάξεων, την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., την παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, την πολλαπλή απασχόληση, στο σύμφωνο συμβίωσης, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων, στις μειώσεις εισφορών, στην ασφάλιση των αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), των εκπαιδευτικών-καθηγητών, ιατρών, την επέκταση των ασφαλιζόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων, στην ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης, στη χορήγηση επιδόματος παιδιών, στα δικαιούχα πρόσωπα – χρονικές προϋποθέσεις ιατρικής περίθαλψης, στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., στην αδήλωτη εργασία – πρόστιμα, στην έναρξη και λήξη των συντάξεων, στη μείωση εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτο­απασχολούμενων και αγροτών, στην κατάργηση της μείωσης των καταβαλλομένων συντάξεων κ.λπ.

Πλέον όμως από τα ανωτέρω, συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικ. Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αυθεντικώς ερμηνεύθηκαν πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πίνακας περιεχομένων και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά εύχρηστο το όλο έργο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α.
(τ. Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. κ.λπ.). Ασφάλιση – Εισφορές – Παροχές – Περίθαλψη - Συντάξεις.
Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης. Εξαιρέσεις ασφάλισης. Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών. Πίνακες εισφορών. Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες. Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικές εισφορές, εργόσημο, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ. Παροχές ασθένειας, επιδόματα. Ιατρική περίθαλψη - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ε.Σ.Υ.
Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Υπολογισμός συντάξεων, Εθνική - Ανταποδοτική, προσαυξήσεις, επιδόματα. Εργατικό ατύχημα. Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας. Περίθαλψη νοσοκομειακή, σανατοριακή, στο εξωτερικό. Πρόσθετες παροχές. Διαδοχική ασφάλιση. Ενστάσεις, προσφυγές. Προαιρετική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση. Ε.Τ.Α.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. ασφάλιση, εισφορές. Επικουρική ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις. Ασφάλιση ανεργίας, επιδόματα κ.λπ.
© 2019
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-934-6
Σελίδες
VI + 729
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πίνακας της σχετικής με τον Ε.Φ.Κ.Α. Νομοθεσίας. Πίνακας συν­τετμημένων λέξεων

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εισαγωγή 1. Υπαγωγή στην ασφάλιση 3. Έννοια ασφάλισης 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γενικά. 4, Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι 5, Ορισμός 5, α) Παροχή εργασίας ή υπηρεσίας 5, Είδη σύμβασης εργασίας 8, Κατάρτιση σύμβασης εργασίας 9, Διάκριση από άλλες συμβάσεις 9, Σύμβασης μίσθωσης έργου 10, Σύμβασης εταιρείας 10, Σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 10, Σύμβασης εντολής 10, Σύμβασης μεσιτείας 10, Σύμβασης αντιπροσωπείας 11, Σύμβασης μαθητείας 11, Εθελοντική απασχόληση. Φιλική σχέση 15, β) Παροχή εξαρτημένης εργασίας 15, Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας 18, Κατ’ οίκον εργαζόμενοι 19, Παροχή εργασίας από μέλη εταιρείας 20, γ) Παροχή εργασίας έναντι αμοιβής 20, δ) Παροχή εργασίας κατά κύριο επάγγελμα 21, ε) Παροχή εργασίας μέσα στα όρια της Χώρας 23, Ασφάλιση εργασίας στην Αλλοδαπή 23.

Χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση 24, Προθεσμίες - Παραγραφή δικαιώματος για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 26, Προθεσμία άσκησης δικαιώματος 26, Υποβολή αίτησης 27, Ασφαλιστική αντιμετώπιση 28, Κατά τη διάρκεια της εργασίας 29.

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης 29.

Τυπική ασφάλιση 31, Προϋποθέσεις 32.

Ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων 33, Συνδικαλιστικά Στελέχη 33, Συνδικαλιστικές Άδειες 34, Μαθητευόμενοι 36, Μέλη Οικογένειας 36, Σύμφωνα συμβίωσης 39, Συγγενείς εργαζόμενοι κατ’ οίκον του εργοδότη 40, Ασφάλιση λοιπών συγγενών 40, Απασχόληση μελών οικογένειας σε εταιρική επιχείρηση 40, Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι 41, Α) Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών Ασφαλ. Ταμείων 42, Β) Συνταξιούχοι Ε.Φ.Κ.Α. 42, Υπολογισμός εισφορών 42, Μη ασφάλιση συνταξιούχων. Πρόστιμα 43, Ασφάλιση συνταξιούχων για ασθένεια 43, Ποσό εισφοράς 43, Ραπτεργάτες - Απασχόληση Φασόν - Τηλεργασία 44, Οδηγοί Αυτοκινήτων 46, Χρηματιστηριακές επιχ/­σεις 48, Ιεροψάλτες 48, Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες Υπουργείων, Βουλευτών 48, Μαθητές Ναυτικών Σχολών 49, Επιδοτούμενοι άνεργοι 49, Οικιακοί Βοηθοί. Κατ’ Οίκον - Περιστασιακά Απασχ/­νοι 50, 698, Αμοιβή - Εργόσημο. Ασφάλιση 53, 698, Κλάδοι Ασφάλισης - Ποσοστό ασφάλισης 55, Ημέρες ασφάλισης 56, Τρόπος ασφάλισης συγγενών 57, Πολλαπλή Ασφάλιση 58, Ασφάλιση χρόνου ασθένειας, άδειας, στράτευσης κ.λπ. 60, Χρόνος Ασθένειας 61, Εισφορές 62, Χρόνος Άδειας 63, Επίδομα Άδειας 65, Χρόνος Στράτευσης 66, Εξαγορά - Καταβολή εισφοράς 69, Χρόνος Απουσίας από εργασία 70, Χρόνος Διαθεσιμότητας 70, Εξαιρέσιμες Εορτές - Αργίες 70, Άκυρη Απόλυση. Πτώχευση εργοδότη. Επίσχεση εργασίας 71, Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 73, Γεωπόνοι εκτιμητές Ο.Γ.Α. 76, Αλωνιστικές Επιχειρήσεις 77, Πλασιέ - Παραγωγοί πωλήσεων 77, Μέλη Αστικών Συν/σμών 78, Υδρονομείς 79, Εμπειρογνώμονες Καπνού (καπνομεσίτες) 79, Μίσθωση Έργου 80, Καθηγητές Φροντιστηρίων 81, Γεωργικές, Αλιευτικές, Κτηνοτροφικές κ.λπ. εργασίες 85, Αγρότες αυτοαπασχολούμενοι 94, Τυροκομεία 99, Ρητινοσυλλέκτες 99, Δασεργάτες 100, Προσωπικό διπλ/κών αντ/πειών ξένων Κρατών 102, Αθλητές, Ποδοσφαιριστές, Προπονητές 103, Εκπαιδευτικοί απασχολούμενοι σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια 104, Φοιτητές, Σπουδαστές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. 105, Υπότροφοι Σπουδαστές - Μεταπτυχιακών Σπουδών 109, Ιατροί 110, Ασφαλ/κές εταιρείες, υπάλληλοι, παραγωγοί, ασφαλ/σίτες 113, Καλλιτέχνες, Μουσικοί, Ηθοποιοί, Τραγουδιστές κ.λπ. 116, Μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 118, Σπερματεγχύτες 118, Καθαρίστριες Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ. 119, Ορκωτοί Λογιστές κ.λπ. 119, Ορκωτοί Εκτιμητές 121, Αυτοκινητιστές - Ιδιοκτήτες Αυτοκ/των 121, Ξεναγοί 122, Αλλοδαποί 122, Προσωπικό Δακοκτονίας 124, Ανεξάρτητες Αρχές 125, Τρόφιμοι Ιδρυμάτων Απροσάρμοστων Παιδιών 125, Αποκλειστικές Νοσοκόμες 125, Φυλακισμένοι εργαζόμενοι 126, Ναυτικοί 127, Αμειβόμενοι με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών 132.

Οικοδομικές - Τεχνικές Εργασίες 136, Έκταση εφαρμογής 136, Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα 137, Εργολάβοι - Υπεργολάβοι 138, Υπόχρεοι Εργοδότες 139, Αναγγελία έναρξης έργου 140, Απογραφή Εργοδότη 142, Αναγγελία αλλαγής στοιχείων 142, Χορήγηση άδειας οικοδομικών εργασιών 143, Καταβολή Εισφορών 144, Υπολογισμός Εισφορών 144, Ποσοστά εισφορών 145, Ποσοστά εργατικής δαπάνης 148, Τρόπος υπολογισμού 150, Αρμόδια όργανα και διαδικασία καθορισμού εργατικής δαπάνης 164, Υπολογισμός εισφορών 165, Τρόπος πληρωμής εισφορών. Προκαταβολή 167, Εξαιρέσεις έργων Δημοσίου κ.λπ. 168, Χρόνος πληρωμής εισφορών. Πρόσθετα τέλη 169, Εκκαθάριση Λογ/σμού Εισφορών 169, Μεταβολή σχεδίου - Διακοπή εργασιών 169, Προσωπική απασχόληση 170, Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης 172, Έκθεση Ελέγχου 172, Απεικόνιση Ασφάλισης 172, Αποδεικτικό Απασχόλησης 173, Πληρωμή Εργολάβων Δημοσίου κ.λπ. 173.

Δώρο Εορτών Εργατ/τών Οικοδόμων (Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.) 174, Εισφορά 174, Πληρωμή 175, Παραγραφή δικαιώματος 176.

Προσωπικό Μ.Μ.Ε. 176.

Προαιρετική ασφάλιση 182, Μακροχρόνια Άνεργοι 187, Αυτασφάλιση 188, Αυτασφάλιση Απολυομένων 189.

Φορτοεκφορτωτές - Εκδοροσφαγείς

Ασφάλιση μέσω Σωματείων, Συνεταιρισμών ή Συνεργατικών ορισμένων κατηγοριών μισθωτών

Ασφάλιση παρεχόντων εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς εργοδότες

Εφημεριδοπώλες - Πωλητές Λαϊκού Λαχείου

Δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ. 198, Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. κ.λπ. 202, Παράλληλη Ασφάλιση 203, Προαιρετική ασφάλιση 182, Μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι 203, Ιερείς κ.λπ. 203, Ασφαλισμένοι σε άλλα Ασφαλ. Ταμεία 203.

Επιλογή Ασφαλ. Φορέα

Παράλληλη Απασχόληση - Ασφάλιση

Πολλαπλή ασφάλιση κλάδου Ασθένειας

Ειδικές εξαιρέσεις ασφάλισης 232, Ανήλικοι απολυθέντες από Σωφρονιστικά ή Αναμορφωτικά Καταστήματα 232, Αγροφύλακες 233, Αναγκαστικοί διαχειριστές επιχ/σε­ων 233, Μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συν/σμών 233, Μέλη Εταιρείας 209, Κλάδοι ασφάλισης 233, Σπουδαστές Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών 233.

Ασφάλιση μισθωτών τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Αυτοτελώς απασχολούμενοι. Ελεύθεροι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τυπικές διατυπώσεις ασφάλισης 234, Απογραφή ασφαλισμένων 235, Διαδικασία απογραφής 236, Α.Μ.Κ.Α. 237, Ασφαλιστικά Βιβλιάρια 238, Έκτακτη Περίπτωση 239, Ανακεφαλαίωση ασφαλ. βιβλιαρίων 240, Γνώση ασφαλ. στοιχείων. Διαδικασία 240, Αμφισβήτηση περιεχομένου Α.Α.Λ.Α. 241, Μεταβολή - Διόρθωση στοιχείων ασφαλισμένου 242, Απώλεια - Καταστροφή ασφαλ. βιβλιαρίου κ.λπ. 242.

Καταβολή εισφορών

Εργοδότες - Υποχρεώσεις εργοδοτών 243, Ορισμός 243, Υποχρεώσεις Εργοδοτών 246, Απογραφή Εργοδοτών 246, Αναγγελία Μεταβολής Στοιχείων 247, Έλεγχος Επιχειρήσεων 248.

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 249, Αδήλωτη Εργασία 249, Έλεγχος 249, Παράβαση 249, Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών - Πρόστιμα 256, Έλεγχος Εμπορικών Βιβλίων - Στοιχείων Εφορίας 257, Έλεγχος Εφορίας 257.

Ευθύνη εργοδοτών για μη ασφάλιση μισθωτών

Καταβολή Εισφορών 258, Νομική φύση της εισφοράς 258, Μη καταβολή εισφορών και επίδραση στις παροχές 259, Υπόχρεος για καταβολή εισφορών 260, Προσωπική ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα 264, Παρακράτηση εργατικής εισφοράς εντός διμήνου 265, Πληρωμή εργατικής εισφοράς από εργοδότη. Συνέπειες 267, Βεβαιώσεις ασφαλ. ενημερότητας 267, Τρόπος Καταβολής Εισφορών 268.

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 269, Μισθολογικές Περίοδοι 270, Στοιχεία Α.Π.Δ. 270, Έλεγχος Δηλωθεισών - Καταβληθεισών Εισφορών 270, Τρόπος συμπλήρωσης Α.Π.Δ. 271, Τύπος - Διακρίσεις της Α.Π.Δ. 273, Χρόνος Υποβολής 274, Τρόπος Υποβολής 276, Κυρώσεις 277, Τροποποιήσεις - Μεταβολές στοιχείων Α.Π.Δ. 280, Τρόπος Καταβολής Εισφορών 281.

Προθεσμία Καταβολής Εισφορών 281, Αναδρομική αύξηση αποδοχών 282, Άκυρη απόλυση 283.

Πρόσθετα Τέλη 283, Περιπτώσεις απαλλαγής από πρόσθετα τέλη

Ειδική Πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών

Υπολογισμός Εισφορών 286, Ασφαλιστικές κλάσεις - Τεκμαρτά Ημερ/σθια 287, Πλήρης απασχόληση 289, Μερική απασχόληση 289, Δώρα (Επίδομα) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα 290, Συνυπολογισμός Επιδ/τος Άδειας 291, Επίδομα Ισολογισμού 292, Αναδρομικές Πρόσθετες αποδοχές 292, Επίδομα Άδειας 293, Αναδρομική αύξηση αποδοχών 293, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 293.

Ποσοστά Εισφορών 297, Εισφορές Μικτής Ασφάλισης 305, Πρόσθετες Ειδικές Εισφορές 310.

Μειώσεις Εισφορών 310, Επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταλλεία 310, Παραμεθόριες Επιχ/σεις 311, Εξαγόμενα στην αλλοδαπή βιομηχανικά και μεταλλευτικά προϊόντα 311, Ανήλικοι, Μαθητές Τεχνίτες, Σπουδαστές Τεχνικών Σχολών κ.λπ. 311, Ασφάλιση απασχολουμένων στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 313, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 314.

Εισφορά Επαγγελματικού Κινδύνου 314, Εξαιρέσεις 315, Υπόχρεοι εργοδότες 315.

Εισφορά Λ.Α.Ε.Κ

Εισφορά Λ.Π.Ε.Α.Ε

Βαριά - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 321, Πρόσθετη Εισφορά 322, Ειδικές Εισφορές 322, Έκταση εφαρμογής 322, Πρόσκαιρη απασχόληση. Άδεια. Ασθένεια 323, Πίνακας Βαρέων - Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 324, Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων σε διαγραφέντα του Κανονισμού επαγγέλματα 335.

Αεροπορικές Επιχειρήσεις

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλ. Εφάπαξ Παροχών 338, Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα 339, Εισφορές 340, Χρόνοι ασφάλισης 342, Παροχές Σύνταξης 343, Χρονικές Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 343, Σύνταξη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 345, Καθορισμός ποσού Σύνταξης 346, Προσαυξήσεις Σύνταξης 349, Κατώτατο όριο σύνταξης 349, Αναπροσαρμογή καταβαλλομένων συντάξεων 350, Λήξη σύνταξης, αναστολή κ.λπ. 350, Συνταξιούχοι - Ασφάλιση Ασθένειας 350.

Εισφορά Εργατικής Εστίας 351, Εξαιρέσεις 352, Παιδικές Κατασκηνώσεις 352.

Εισφορά Εργατικής Kατοικίας

Έννοια Μισθού 354, Ημερήσιος Μισθός 354, Παροχές θεωρούμενες μισθός 357, Παροχές που δεν θεωρούνται μισθός 359, Ειδικές περιπτώσεις 361.

Ημερήσιος μισθός - Ημέρες εργασίας - Ασφάλισης 362, Α΄. Πλήρης απασχόληση 363, Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό 363, Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο κ.λπ. 364, Μειωμένο ωράριο εργασίας 365, Απόδειξη απασχόλησης. Υποχρέωση αναγγελίας 367, Πολλαπλή απασχόληση 368, Υπερωριακή εργασία 368, Πενθήμερη Εργασία 369.

Μερική Απασχόληση

Πρόσθετες ομάδες εργασίας (4η βάρδια) 372, Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι 372, Αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές 373, Αμειβόμενοι με ποσοστά, κατ’ αποκοπή, κατά τεμάχιο κ.λπ. 373.

Χρόνοι Ασφάλισης

Πράξεις Επιβολής Εισφορών 386, Σύνταξη Π.Ε.Ε. 387, Αρμοδιότητα 389, Επιβολή Πράξης Εισφορών κατά κρίση 389, Επίδοση Π.Ε.Ε. 390, Απόδειξη Επίδοσης 390, Π.Ε.Π.Τ. 391, Π.Ε.Π.Ε.Ε. - Π.Ε.Α.Π. 391.

Αρμοδιότητα Οργάνων Ε.Φ.Κ.Α

Ενστάσεις (Αιτήσεις Θεραπείας) - Τ.Δ.Ε. 393, Τρόπος υποβολής 395, Εξέταση ένστασης - Κλήτευση διαδίκων 396, Αποτελέσματα ένστασης 397, Κοινοποίηση αποφάσεων Τ.Δ.Ε. 398, Αίτηση Αναθεώρησης 398.

Προσφυγές (Διοικ. Πρωτοδικεία) 399, Χρόνος υποβολής 399, Διαδικασία Προσφυγής 400, Αποτελέσματα Προσφυγής 401, Υποβολή Έφεσης 402, Αρμοδιότητα τακτικών δικαστηρίων 402, Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων 402.

Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών 404, Α΄. Εκούσια Είσπραξη 404, Τμηματική καταβολή εισφορών 405, Πάγια Ρύθμιση Οφειλής 405, Τρόπος ρύθμισης 406, Ειδική Ρύθμιση 408, Αναγκαστική Είσπραξη 408, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) 410.

Ποινική Ευθύνη Εργοδοτών (Μηνύσεις)

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

Παραγραφή Εισφορών 414, Αναστολή παραγραφής 417, Διακοπή παραγραφής 417, Έννοια 418.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γενικά 419, Αξίωση προς παροχή 419, Θετικές προϋποθέσεις 420, α) Ασφαλιστική ικανότητα 420, β) Επέλευση ασφαλ. περίπτωσης 420.

Αρνητικές προϋποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Ιατρική Περίθαλψη 421, Χρονικές προϋποθέσεις 427, Δικαιούχα Πρόσωπα 423, Διάρκεια ασφαλ/κής ικανότητας 432, Τόπος - Τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης 433, Παρακλινικές εξετάσεις 434, Φαρμακευτική περίθαλψη 435, Κλήση μη συμβεβλημένου ιατρού 436, Βιβλιάρια Ασθένειας (Υγείας) 436.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη 439, Έκτακτη Περίθαλψη 441, Λήξη νοσηλείας 441, Αποκλειστικές Νοσοκόμες 441.

Περίθαλψη στο εξωτερικό 442, Προϋποθέσεις 442, Διαδικασία 443, Έξοδα Νοσηλείας - Διαμονής - Διατροφής - Εισιτηρίων κ.λπ. 445, Θάνατος ασφαλ/νου - Μεταφορά σορού 447.

Σανατοριακή Περίθαλψη

Πρόσθετη Περίθαλψη

Παραγραφή Παροχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Γενικά 451.

Επίδομα Ασθένειας 451, Χορήγηση ανικανότητας 453, Μη δικαιούμενα πρόσωπα 454, Ποσό Επιδόματος 454, Περιορισμοί ποσού επιδόματος 455, Ειδικές περιπτώσεις 456, Χρονική διάρκεια επιδότησης 456, Έναρξη επιδόματος - Χρόνος αναμονής 458, Δικαίωμα μισθού από εργοδότη 461, Έκπτωση επιδομάτων ασθένειας 462, Απόλυση κατά χρόνο ασθένειας 463.

Ατύχημα 464, Προϋποθέσεις για χορήγηση παροχών 464, α) Επί εργατικού ατυχήματος 464, β) Επί ατυχήματος εξωεργατικού 464, Επίδομα ανικανότητας (ασθένειας) - Πλεονεκτήματα 465, Έννοια εργατικού - εξωεργατικού ατυχήματος 465, Αναγγελία Ατυχήματος 468, Προθεσμία Αναγγελίας Ατυχήματος 470, Ενέργειες Υπηρεσίας 471, Ευθύνη Εργοδοτών 472, Χρηματική Ικανοποίηση 473, Συνέπειες εργατικού ατυχήματος από δόλο του εργοδότη ή από ενέργειες τρίτων 473, Μεταβίβαση αξίωσης στον Ε.Φ.Κ.Α. 476.

Επαγγελματική Ασθένεια

Παροχές Μητρότητας

Χρηματικό Βοήθημα Τοκετού 479, Εξωσωματική Γονιμοποίηση 480.

Επιδόματα Μητρότητας 481, Προϋποθέσεις 482, Πρόωρος τοκετός - Θάνατος παιδιού 483.

Προστασία Μητρότητας - Τοκετού 484, Άδεια απουσίας 484, Άδεια απουσίας λόγω Θηλασμού - Φροντίδας παιδιού 486, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας - 6μηνη άδεια 488, Λοιπές Άδειες 492, Συνέπειες στη σύμβαση εργασίας - Απόλυση 492, Καταβολή μισθού 493, Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας 494, Ασφάλιση άδειας μητρότητας 494.

Έξοδα Κηδείας 496, Προϋποθέσεις 496, Ποσό - Δικαιολογητικά 497, Αποτέφρωση Νεκρού 497.

Μεταφορά Ασθενών

Λουτροθεραπεία 499, Επίδομα Αεροθεραπείας 501.

Παροχές Συντάξεων - Γενικά

Συντάξεις Γήρατος 502, Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης 503, Κατηγορίες Δικαιούχων Σύνταξης 512, 1η Περίπτωση 513, Πριμοδότηση χρόνου ασφάλισης γυναικών-ανδρών 520, 2η Περίπτωση 520, 3η Περίπτωση - Σύνταξη 35ετίας 525, 4η Περίπτωση - Σύνταξη 37ετίας 530, 5η Περίπτωση. Βαριά - Ανθυγ/νά Επαγγέλματα 534, Εξαγορά χρόνου ασφάλισης 539, Προσωπικό Ο.Τ.Α. 540, Εργατοτεχνίτες - Οικοδόμοι 542.

Ειδικές Συντάξεις Γήρατος

Μητέρες - Χήροι Πατέρες, Ανήλικων - Ανάπηρων Παιδιών 545, Γονείς Ανάπηρων Παιδιών, Συζύγων και Ανάπηρων Αδελφών 553, Συνταξιούχοι Δημοσίου, Ασφαλ. Οργανισμών - Διπλοσυνταξιούχοι 558, Τυφλοί 560, Αναιμία 560, Σύνταξη Παραπληγικών ή Τετραπληγικών 561, Νεφροπαθείς 561, Αιμορροφιλία - Μεταμοσχεύσεις 562, Ακρωτηριασμοί άκρων - Μεταμόσχευση μυελού - Σκλήρυνση κατά πλάκας 562, Αίτηση - Δικαιολογητικά 562.

Απόδειξη Ηλικίας

Σύνταξη Αναπηρίας 564, Ερμηνευτικές Οδηγίες 566, Αναπηρία από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 566, Έννοια αναπηρίας 568, Κατηγορίες δικαιούχων 569, Βαθμός Αναπηρίας - Ποσό σύνταξης 573, Στέρηση σύνταξης 574, Εκτίμηση αναπηρίας. Αρμόδια όργανα 574, Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων 577, Διάρκεια αναπηρίας 578, Προϋπάρχουσα αναπηρία 579, Χρόνος γέννησης 580, Προσφυγές 581, Περιπτώσεις αναπηρίας αορίστου χρόνου 582, Επίδομα Τετραπληγίας - Παραπληγίας 583, Μυασθένεια. Μυοπάθεια. Ακρωτηριασμοί κ.λπ. 585.

Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας

Σύνταξη Θανάτου 586, Προϋποθέσεις 587, Θάνατος από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 588, Φυσικές καταστροφές 589, Αφάνεια 590, Μέλη οικογένειας 590, α) Επιζών σύζυγος 590, β) Τα νόμιμα τέκνα 591, Συνταξιοδότηση Διαζευγμένων συζύγων 591, 598.

Δικαιούχα Μέλη - Προϋποθέσεις.  596,

Ειδικές Κατηγορίες Συντάξεων 608, Ασφαλισμένοι νέων επαγγελματικών κατηγοριών 608.

Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Προσωπικό Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων

Ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, υποβολείς κ.λπ. προσ/κό θεάτρου

Υπολογισμός Σύνταξης 618, Εθνική Σύνταξη 618, Ανταποδοτική Σύνταξη 629, Ποσοστά Αναπλήρωσης 632, Κατώτατα Όρια Σύνταξης 641, Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης-συντάξεων 652, Προσωρινή Σύνταξη 654, Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 661, Κατάργηση μειώσεων 659.

Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Συντ/χων (Ε.Κ.Α.Σ.)

Έναρξη - Λήξη - Αναστολή Σύνταξης 664, Λήξη Σύνταξης 665, Αναστολή Σύνταξης 666, 669, Απασχόληση συνταξιούχων 666, Αναγγελία απασχόλησης 671, Ασφάλιση Συνταξιούχων 674, Ψυχικές παθήσεις 674.

Διαδοχική Ασφάλιση

Μεταβολή Ασφαλιστικού Φορέα 676, Αρμοδιότητα τελευταίου Οργανισμού 676, Αρμοδιότητα λοιπών Οργανισμών 679, Επαλήθευση ασφαλιστικού κινδύνου 654, Θεμελίωση - Κατοχύρωση συνταξ/κού δικ/τος 655, Εργατικό Ατύχημα κ.λπ. 684, Δικαίωμα Επιλογής 684, Παράλληλη Ασφάλιση 685, Υπολογισμός Χρόνου Ασφάλισης 681, Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης 682, Ασφαλ/νοι Ο.Γ.Α. 686, Υπολογισμός Σύνταξης 683, Επιμερισμός δαπάνης 683.

Αναγνώριση - Μεταφορά χρόνου υπηρεσίας Δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.

Έλληνες υπήκοοι και ομογενείς από την Τουρκία

Επαναπατρισθέντες Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς

Πολιτικοί Πρόσφυγες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Απαλλαγές

Πληρωμή παροχών

Ακατάσχετο - Ανεκχώρητο παροχών 690, Συμψηφισμός 691.

Παραγραφή παροχών 692, Διακοπή - Αναστολή Παραγραφής 693.

Επιστροφή - Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Εισοδηματική ενίσχυση χαμηλόμισθων

Χρήσιμα Επίκαιρα Θέματα

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου.

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

S. Devetzi, Minimum Income in Old Age, 2023
Questions on minimum income in old age from a comparative and European law perspective
Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού