Κ. Κυριαζόπουλος, Πηγές του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόμ. 1, 2008


Κ. Κυριαζόπουλος, Πηγές του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόμ. 1, 2008 Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το ισχύον Εσωτερικό Καταστατικό (ή Καταστατικό Χάρτη) της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο ψηφίστηκε από την Αρχιερατική Σύνοδο το έτος 2000, και το δεύτερο µέρος το σύνολο των Συνοδικών ∆ιατάξεων και ∆ιαταγµάτων της Τοπικής Κληρικολαϊκής Συνόδου της Μόσχας (1917-1918).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πηγές του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
© 2008
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-315-3
Σελίδες
297
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Σµολένσκ και Καλίνιν-

γκραντ ΚΥΡΙΛΛΟΥ (στη Ρωσική)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Σµολένσκ και Καλίνιν-

γκραντ ΚΥΡΙΛΛΟΥ (στην Ελληνική)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (στην Ελληνική)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (στη Ρωσική)

Α΄

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές ∆ιατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η Τοπική Κληρικολαϊκή Σύνοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Η Αρχιερατική Σύνοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄: Ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η Ιερά Σύνοδος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Το Πατριαρχείο Μόσχας και οι Συνοδικοί Οργανισµοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Τα Εκκλησιαστικά ∆ικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Οι Αυτόνοµες Εκκλησίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Οι Εξαρχίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Οι Επαρχίες

1. Ο Επαρχιούχος Αρχιερέας

2. Η Επαρχιακή Συνέλευση

3. Το Επαρχιακό Συµβούλιο

4. Οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις και άλλοι Επαρχιακοί Οργανισµοί

5. Οι Αρχιερατικές Επιτροπείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Οι Ενορίες

1. Ο Ιερατικός Προϊστάµενος

2. Ο Κλήρος

3. Οι Ενορίτες

4. Η Ενοριακή Συνέλευση

5. Το Ενοριακό Συµβούλιο

6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Οι Μονές

Πηγές του Εκκλησιαστικού ∆ικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Τα Θεολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄: Οι Εκκλησιαστικοί Οργανισµοί στο Αποµακρυσµένο Ε-

ξωτερικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: Περιουσία και Περιουσιακά Στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: Συντάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄: Κυκλικές Σφραγίδες και Σφραγίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄: Τροποποιήσεις στον Παρόν Καταστατικό

Β΄

ΟΙ ΣΥΝΟ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ

1. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑ-

ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ [4

Νοεµβρίου 1917]

2. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ [8 ∆εκεµβρίου 1917]

3. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑ-

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [7 ∆εκεµβρίου 1917]

4. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ [8 ∆εκεµβρίου 1917]

Α. Υποθέσεις που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Ιεράς Συνόδου

B. Υποθέσεις που αφορούν την αρµοδιότητα του Ανώτατου Εκκλη-

σιαστικού Συµβουλίου

Γ. Υποθέσεις που ανήκουν στην αρµοδιότητα της κοινής συνεδρία-

σης της Ιεράς Συνόδου και του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συµ-

βουλίου

∆.

5. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ [1(14),

(20), 9 (22) Φεβρουαρίου 1918]

Κεφάλαιο 1. Η Επαρχία, η οργάνωση της και οι οργανισµοί της

Κεφάλαιο 2. Ο Επαρχιούχος Αρχιερέας

Κεφάλαιο 3. Η Επαρχιακή Συνέλευση

Κεφάλαιο 4. Το Επαρχιακό Συµβούλιο

Κεφάλαιο 5. Οι Αρχιερατικές Επιτροπείες

ΤΕΥΧΟΣ

1. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΡΩΣΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΥΘΜΟ [22 Φεβρουαρίου (7 Μαρτίου) 1918]

Περιεχόµενα

2. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ-

∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ [2 ∆εκεµβρίου 1917]

3. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΗΡΥΓΜΑ [1 ∆εκεµβρίου 1917].

4. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ [28 Σεπτεµβρίου 1917]

5. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

6. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥ-

ΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟ-

ΛΕΙΑ [23 Οκτωβρίου 1917]

7. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓ-

ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

[19 Φεβρουαρίου (4 Μαρτίου) 1918]

8. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ-

∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΝΕΦΣΚΙ [25 Ιανουαρίου 1918]

9. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ [25 Νο-

εµβρίου (8 ∆εκεµβρίου) 1917 και 21 Μαρτίου (3 Απριλίου) 1918]

10. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑZΟΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ 1η (14η) ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΥ 1918 [15 (28) Μαρτίου 1918]

11. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟ-

ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ [2 ∆εκεµβρίου 1917]

ΤΕΥΧΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

1. Περί της Θείας Λατρείας

2. Περί των πανηγύρεων

3. Περί των ευλογιών των οίκων

2. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ (ΕΝΟΡΙΑ-

ΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) [7 (20) Απριλίου 1918]

Κεφάλαιο A΄. Γενικές αρχές

Κεφάλαιο B΄. Ο Ενοριακός Ναός

Κεφάλαιο Γ΄. Ο Κλήρος

Κεφάλαιο ∆΄. Οι Ενορίτες

Κεφάλαιο Ε΄. Η διοίκηση των ενοριακών υποθέσεων

Κεφάλαιο ΣΤ΄. Η Ενοριακή Συνέλευση

Κεφάλαιο Ζ΄. Το Ενοριακό Συµβούλιο

Πηγές του Εκκλησιαστικού ∆ικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Κεφάλαιο Η΄. Τα ενοριακά ιδρύµατα

Κεφάλαιο Θ΄. Η κατάρτιση του πληθυσµού

Κεφάλαιο Ι΄. Η περιουσία του Ναού και της Ενορίας

Κεφάλαιο ΙΑ΄. Οι Καθεδρικοί Ναοί

Κεφάλαιο ΙΒ΄. Οι ναοί των κοιµητηρίων και τα κοιµητήρια

Α. Τα κοιµητήρια στις αστικές περιοχές

B. Τα κοιµητήρια στις αγροτικές περιοχές

Κεφάλαιο ΙΓ΄. Οι Ενώσεις Ενοριών

3. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ BΟΗΘΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ [2 (15)

Απριλίου 1918]

4. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑ-

ΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ [2 (15) Απριλίου 1918]

5. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ [6 (19) Απριλίου 1918]

Α. Η εσωτερική ιεραποστολή

B. Η εξωτερική ιεραποστολή

Γ. Το Ιεραποστολικό Συµβούλιο στην Ιερά Σύνοδο

6. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ [7 (20) Απριλίου 1918]

7. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΑ ΕΚ-

ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ [7 (20)

Απριλίου 1918]

8. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΗΛΕΩΝ

Ή ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ [7 (20) Απριλίου 1918]

9. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΙΩΓΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣ [5 (18) Απριλίου 1918]

10. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗ-

ΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΧΟΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-

ΣΤΙΚΗ ZΩΗ [6 (19) Απριλίου 1918]

11. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΜΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ [7(20) Απριλί-

ου 1918]

12. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΜBΟΥΛΙΟΥ [3 (16) Απριλίου 1918]

13. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ [7 (20) Απριλίου 1918]

ΤΕΥΧΟΣ

Περιεχόµενα

1. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑ-

ΤΡΙΑΡΧΗ [31 Ιουλίου (13 Αυγούστου) 1918]

2. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ-

ΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ [28 Ιουλίου (10 Αυγούστου) 1918]

3. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΟΥ 1917-1918 [5 (18)

Σεπτεµβρίου 1918]

4. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΗ-

ΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚ-

ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜBΟΥΛΙΟΥ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

5. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙ-

ΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ [7 (20) Σε-

πτεµβρίου 1918]

6. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚ-

ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΧΟ-

ΛΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗ-

ΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚ-

ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

7. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-

ΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

8. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ-

ΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆Ο-

ΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑ-

ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ-

∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ [της 7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

(στη Συνοδική ∆ιάταξη για το ίδιο θέµα µε την αυτή ηµεροµηνία)]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (που υιοθετήθηκε α-

πό την Κληρικολαϊκή Σύνοδο της Εκκλησίας της Ουκρανίας στις

Ιουλίου 1918)

9. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

80 ΚΑΙ 83 ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

10. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ

ΝΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΩΝ BΟΗΘΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ [26 Ιουλίου (18 Αυ-

γούστου) 1918]

11. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ

BΑΡΣΟBΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ

Πηγές του Εκκλησιαστικού ∆ικαίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

ΠΟΛΩΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ

BΑΡΣΟBΙΑΣ) [25 Αυγούστου (7 Σεπτεµβρίου) 1918]

12. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ [21 Αυγούστου (3 Σεπτεµβρίου) 1918]

13. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑ-

ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΡΩ-

ΣΙΑΣ [13 (26) Αυγούστου 1918]

14.ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΥΛΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕ-

ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ BΕBΗΛΩΣΗΣ [30 Αυγούστου (12 Σεπτεµβρίου) 1918].

15. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

(BΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) [31 Αυγούστου

(13 Σεπτεµβρίου) 1918]

Α. Η Μοναστική Κοινότητα

Β. Τα διακονήµατα στη Μονή

Γ. Το Μοναστικό Συµβούλιο

∆. Η εσωτερική δοµή της µοναχικής ζωής

Ε. Η µοναχική ζωή και πειθαρχία

ΣΤ. Η µοναστηριακή περιουσία και ιδιοκτησία

Ζ. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τους Μοναχούς

Η. Η ιεραποστολική και παιδαγωγική δραστηριότητα της Μονής

Θ. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Μονής

Ι. Η διοίκηση της Μονής

ΙΑ. Η Επαρχιακή Μοναστική Συνέλευση

ΙΒ. Η συµµετοχή των µοναχών στην Κληρικολαϊκή Επαρχιακή Συνέ-

λευση

ΙΓ. Η Μοναστική Συνέλευση όλης της Ρωσίας

Ι∆. Ο Λόγιος Μοναχισµός

ΙΕ. Η Μοναστική Αδελφότητα Θρησκευτικής Κατάρτισης όλης της

Ρωσίας

16. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ ΠΡΟ-

ΣΩΠΩΝ [18 (31) Ιουλίου 1918]

17. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ BΑΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΑΙ-

ΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [2 (15) Αυγούστου 1918]

18. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΓΑΜΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ-

ΓΩΝ [19 Ιουλίου (1 Αυγούστου) 1918]

19. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ [7 (20) Σεπτεµβρίου 1918]

Περιεχόµενα

20. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΣ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥZΥΓΙΚΗΣ ΕΝΩ-

ΣΗΣ ΠΟΥ ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ [20 Αυγούστου (2

Σεπτεµβρίου) 1918]

21. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) [24 Αυγού-

στου (6 Σεπτεµβρίου) 1918]

22. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ-

ΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ [25 Αυγού-

στου (7 Σεπτεµβρίου) 1918]

23. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ [25 Αυγούστου (7 Σε-

πτεµβρίου) 1918]

24. ΣΥΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ «Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ

ΟBΟΛΟΣ» [31 Αυγούστου (13 Σεπτεµβρίου) 1918]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥ-

ΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΤΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Β. ΕΝΑΡΞΗ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ-

∆ΟΥ

Γ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

∆. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

Ε. ΤΟ ΣΥΝΟ∆ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤ. Η ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Ζ. ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

1. Η Επιτροπή του Κανονισµού

2. Η Επιτροπή Σύνταξης

3. Η Επιτροπή Συγκρότησης της Κληρικολαϊκής Συνόδου

Η. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙ-

ΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Θ. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ-

∆ΟΥ

Ι. Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟ-

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΟ∆Ο

ΙΑ. ΟΙ ΣΥZΗΤΗΣΕΙΣ

ΙΒ. Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΙΓ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία