Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-368-4
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 219
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021


Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021

H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της διεθνούς διαιτησίας. Η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων έθεσε την υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε νέα βάση, ενώ κατοχυρώνει και νέα δικαιώματα. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι σχετικά άγνωστα στους περισσότερους διαιτητές εκτός και αν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία δεδομένων.

Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργεί η έλλειψη ειδικής γνώσης και καλύπτει επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα πλαίσια της διεθνούς διαιτησίας. Επιπλέον, καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν για την εναρμόνιση της διεθνούς διαιτησίας με τον ΓΚΠΔ και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη σε μια διεθνή διαιτησία μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ή ελλείψει συγκεκριμένης καθοδήγησης από το διαιτητικό δικαστήριο. Επίσης αναφέρεται στο έργο διάφορων ομάδων εργασίας που έχουν ως στόχο τη δημιουργία οδηγών.

Η προσέγγιση του θέματος είναι συστηματική, ενδελεχής αλλά και προσιτή στους μη ειδικούς (διαιτησίας/προστασίας δεδομένων) και συνεπώς ο επιτυχής συνδυασμός κάνει το πόνημα μια σημαντική συμβολή στην ειδική γνώση δύο κλάδων του δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία
© 2021
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-368-4
Σελίδες
ΧΙΙΙ + 219
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

Ι. Προδιάθεση

1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε

2. Οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3. Το αντικείμενο της μελέτης

ΙΙ. Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ στη Διεθνή Διαιτησία

1. Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ

2. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ

3. Διαχρονική εφαρμογή του ΓΚΠΔ

4. Προβολή των αρχών επεξεργασίας στη διαιτητική διαδικασία.

α. Η αρχή της αναλογικότητας

β. Η αρχή της διαφάνειας

γ. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων

δ. H αρχή του περιορισμού του σκοπού

ε. Η ακρίβεια και ασφάλεια των δεδομένων

5. Ειδικότερες εκφάνσεις των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδο­μένων στη διαιτητική διαδικασία

6. Μη υπαγωγή των διαιτητών στην αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών

ΙΙΙ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων κατά την προδικασία

1. Συμφωνία για διαιτησία

2. Επιλογή κέντρων θεσμικής διαιτησίας/διαιτητών/πληρεξούσιων δικη­γόρων

α. Τα κέντρα θεσμικής διαιτησίας

β. Οι διαιτητές/το διαιτητικό δικαστήριο ως υπεύθυνοι επεξεργασίας

γ. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ως υπεύθυνοι επεξεργασίας

3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

ΙV. Ζητήματα προστασίας δεδομένων κατά τη διαιτητική δίκη

1. Άσκηση διαιτητικής αγωγής

2. Έναρξη της διαδικασίας/Προφορική συζήτηση

3. Αποδεικτική διαδικασία/Document production

4. Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

5. Πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων

V. Ζητήματα προστασίας δεδομένων μετά τη διαιτητική δίκη

1. Έκδοση και δημοσίευση της απόφασης

2. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μετά τη διαιτησία

VI. Έννομες συνέπειες επί μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ

1. Διοικητικές κυρώσεις, ευθύνη, αποζημίωση

2. Καταχρηστική επίκληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ

3. Δικονομικές συνέπειες της παράβασης του ΓΚΠΔ

α. ΓΚΠΔ και Ενωσιακή Δημόσια Τάξη

β. Χρήση αποδεικτικών μέσων κτηθέντων κατά παράβαση του ΓΚΠΔ

VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού