Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021


Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021

H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της διεθνούς διαιτησίας. Η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων έθεσε την υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε νέα βάση, ενώ κατοχυρώνει και νέα δικαιώματα. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι σχετικά άγνωστα στους περισσότερους διαιτητές εκτός και αν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία δεδομένων.

Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργεί η έλλειψη ειδικής γνώσης και καλύπτει επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα πλαίσια της διεθνούς διαιτησίας. Επιπλέον, καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν για την εναρμόνιση της διεθνούς διαιτησίας με τον ΓΚΠΔ και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη σε μια διεθνή διαιτησία μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ή ελλείψει συγκεκριμένης καθοδήγησης από το διαιτητικό δικαστήριο. Επίσης αναφέρεται στο έργο διάφορων ομάδων εργασίας που έχουν ως στόχο τη δημιουργία οδηγών.

Η προσέγγιση του θέματος είναι συστηματική, ενδελεχής αλλά και προσιτή στους μη ειδικούς (διαιτησίας/προστασίας δεδομένων) και συνεπώς ο επιτυχής συνδυασμός κάνει το πόνημα μια σημαντική συμβολή στην ειδική γνώση δύο κλάδων του δικαίου.

Edition info

Title
Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία
© 2021
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-648-368-4
Pages
ΧΙΙΙ + 219
Price
€ 40.00

Discount price: € 30.00

In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

Ι. Προδιάθεση

1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε

2. Οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3. Το αντικείμενο της μελέτης

ΙΙ. Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ στη Διεθνή Διαιτησία

1. Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ

2. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ

3. Διαχρονική εφαρμογή του ΓΚΠΔ

4. Προβολή των αρχών επεξεργασίας στη διαιτητική διαδικασία.

α. Η αρχή της αναλογικότητας

β. Η αρχή της διαφάνειας

γ. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων

δ. H αρχή του περιορισμού του σκοπού

ε. Η ακρίβεια και ασφάλεια των δεδομένων

5. Ειδικότερες εκφάνσεις των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδο­μένων στη διαιτητική διαδικασία

6. Μη υπαγωγή των διαιτητών στην αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών

ΙΙΙ. Ζητήματα προστασίας δεδομένων κατά την προδικασία

1. Συμφωνία για διαιτησία

2. Επιλογή κέντρων θεσμικής διαιτησίας/διαιτητών/πληρεξούσιων δικη­γόρων

α. Τα κέντρα θεσμικής διαιτησίας

β. Οι διαιτητές/το διαιτητικό δικαστήριο ως υπεύθυνοι επεξεργασίας

γ. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ως υπεύθυνοι επεξεργασίας

3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

ΙV. Ζητήματα προστασίας δεδομένων κατά τη διαιτητική δίκη

1. Άσκηση διαιτητικής αγωγής

2. Έναρξη της διαδικασίας/Προφορική συζήτηση

3. Αποδεικτική διαδικασία/Document production

4. Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

5. Πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων

V. Ζητήματα προστασίας δεδομένων μετά τη διαιτητική δίκη

1. Έκδοση και δημοσίευση της απόφασης

2. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων μετά τη διαιτησία

VI. Έννομες συνέπειες επί μη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ

1. Διοικητικές κυρώσεις, ευθύνη, αποζημίωση

2. Καταχρηστική επίκληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ

3. Δικονομικές συνέπειες της παράβασης του ΓΚΠΔ

α. ΓΚΠΔ και Ενωσιακή Δημόσια Τάξη

β. Χρήση αποδεικτικών μέσων κτηθέντων κατά παράβαση του ΓΚΠΔ

VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά το φαινόμενο της παράλληλης διεξαγωγής δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής...
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη...
Δ. Μπαμπινιώτης, Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 2022
Στο παρόν έργο εξετάζονται οι θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, έτσι όπως αυτές διέπονται από το άρθρο IV της Σύμβασης της...
Ε. Βασιλακάκης, Μελέτες Διαιτησίας, 2021
Στην έκδοση αυτή έχουν συγκεντρωθεί 15 μελέτες του συγγραφέα, καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρου, για θέματα εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας. Πρόκειται για άρθρα,...
Αθ. Γεωργιάδης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Κόμνιος..., Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #75
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επιστημονική εκδήλωση που διεξήχθη στις 5.3.2021 με θέμα «Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού...