Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023


Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023

Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 4548/2018, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Ο ν. 4548/2018 δημιούργησε ένα «νέο» δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αφού αντικατέστησε τον παλαιότερο αντίστοιχο ν. 2190/20. Βέβαια, διατάξεις αυτού του τελευταίου νόμου ενσωματώθηκαν στον πρώτο, συχνά με βελτιώσεις, ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία από την πολύχρονη εφαρμογή των προηγούμενων ισχυουσών διατάξεων. Ο ν. 4548/2018, επιπλέον, εισήγαγε καινοτομίες στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, τις περισσότερες φορές, πάντως, μεταφέροντας σε αυτό ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου. Αυτό το πλαίσιο ιδεών διαμορφώνει και το πεδίο που καλύπτει το παρόν έργο της ερμηνείας των άρθρων του ν. 4548/2018, ο οποίος παραμένει «νέος», σε συνάρτηση με τον «παλαιό» ν. 2190/20, πλην όμως ήδη έχει διανύσει κάποια έτη εφαρμογής, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επιτρέποντας μια πλήρη και ασφαλή ερμηνευτική προσέγγιση όλων των επιμέρους ζητημάτων.

Το έργο, επομένως, αποσκοπεί να καταστεί, πρώτον, ένα πλήρες και απαραίτητο βοήθημα για αυτούς που ασχολούνται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας και, δεύτερον, πηγή περαιτέρω προβληματισμών, σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων του ν. 4548/2018 και των –πρακτικών και θεωρητικών– ζητημάτων που προκαλούν καθένα από αυτά. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, για τα επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, συνέστησαν έναν πρωταρχικό οδηγό, για τη διαμόρφωση των απόψεων καθενός από τους συγγραφείς. Από την άλλη πλευρά, συχνά, η κατανόηση και, κυρίως, η ερμηνευτική προσέγγιση ρυθμίσεων που βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή σε νομοθεσία άλλου κράτους κατέστησαν επιτακτική την προσφυγή και σε αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία. Ιδιαίτερα δε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλούσια πλέον, συνιστά βασική πηγή για την άντληση λύσεων που μεταφέρονται στο επίπεδο των εθνικών δικαίων και, για αυτόν τον λόγο, κρίθηκε επιτακτικό να αναλυθεί σε χωριστό τμήμα του έργου, χάριν της πληρότητάς της.

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εταιρίες

Γενική Εισαγωγή

Τμήμα Πρώτο

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1. Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Επίλυση διαφορών

Τμήμα Δεύτερο

Ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας - Τροποποιήσεις του καταστατικού της

Άρθρο 4. Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της

Άρθρο 5. Περιεχόμενο του καταστατικού

Άρθρο 6. Επωνυμία

Άρθρο 7. Έδρα της εταιρείας

Άρθρο 8. Διάρκεια της εταιρείας

Άρθρο 9. Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές

Άρθρο 10. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Ευθύνη ιδρυτών

Άρθρο 11. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

Τμήμα Τρίτο

Δημοσιότητα

Άρθρο 12. Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13. Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

Άρθρο 14. Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας

Τμήμα Τέταρτο

Μετοχικό κεφάλαιο

Κεφάλαιο Α΄

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Άρθρο 15. Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 16 §§ 1-2. Κάλυψη του κεφαλαίου

Άρθρο 16 § 3. Κάλυψη του κεφαλαίου

Άρθρο 17. Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών

Άρθρο 18. Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

Άρθρο 19. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

Άρθρο 20. Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου

Άρθρο 21. Μερική καταβολή του κεφαλαίου

Άρθρο 22. Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς

Κεφάλαιο Β΄

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 23. Είδη αύξησης

Άρθρο 24. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

Άρθρο 25. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

Άρθρο 26. Δικαίωμα προτίμησης

Άρθρο 27. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

Άρθρο 28. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης

Κεφάλαιο Γ΄

Μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

Άρθρο 29. Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 29 § 2. Μείωση κεφαλαίου

Άρθρο 30. Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου

Άρθρο 31. Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου

Άρθρο 32. Απόσβεση του κεφαλαίου

Τμήμα Πέμπτο

Μετοχές και άλλοι τίτλοι εκδιδόμενοιαπό την ανώνυμη εταιρεία

Κεφάλαιο Α΄

Οι εκδιδόμενοι τίτλοι

Άρθρο 33. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι

Κεφάλαιο Β΄

Μετοχές

Άρθρο 34. Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές

Άρθρο 35. Ονομαστική αξία μετοχών

Άρθρο 36. Αρχή της ισότητας

Άρθρο 37. Κοινές μετοχές

Άρθρο 38. Προνομιούχες μετοχές

Άρθρο 39. Εξαγοράσιμες μετοχές

Άρθρο 40. Ονομαστικές μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

Άρθρο 41. Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

Άρθρο 42. Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Άρθρο 43. Δεσμευμένες μετοχές

Άρθρο 44. Δικαίωμα προαίρεσης

Άρθρο 45. Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

Άρθρο 46. Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 47. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

Άρθρο 48. Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση

Άρθρο 49. Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση

Άρθρο 50. Μεταχείριση των ιδίων μετοχών

Άρθρο 51. Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών

Άρθρο 52. Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων

Άρθρο 53. Κοινωνία επί μετοχών

Άρθρο 54. Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών

Άρθρο 55. Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου

Κεφάλαιο Γ΄

Τίτλοι κτήσης μετοχών της εταιρείας

Άρθρο 56. Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 57. Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών

Άρθρο 58. Άσκηση δικαιώματος

Κεφάλαιο Δ΄

Ομολογίες

Άρθρο 59. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 60. Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου

Άρθρο 61. Μεταβίβαση ομολογιών

Άρθρο 62. Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια

Άρθρο 63. Συνέλευση των ομολογιούχων

Άρθρο 64. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων

Άρθρο 65. Καθήκοντα εκπροσώπου

Άρθρο 66. Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου

Άρθρο 67. Αντικατάσταση του εκπροσώπου

Άρθρο 68. Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα

Άρθρο 69. Κοινό ομολογιακό δάνειο

Άρθρο 70. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες

Άρθρο 71. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες

Άρθρο 72. Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

Άρθρο 73. Ασφάλεια

Άρθρο 74. Εφαρμοστέο δίκαιο

Κεφάλαιο Ε΄

Ιδρυτικοί τίτλοι

Άρθρο 75. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι

Άρθρο 76. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Όλα τα ζητήματα του Δικαίου Κεφαλαιουχικών Εταιριών σε ένα ενημερωμένο, πλήρες και συστηματικό δίτομο έργο