Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020


Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020

Το Τέταρτο Βιβλίο του Αστικού Κώδικα για το Οικογενειακό Δίκαιο έχει υποστεί από το έτος 1982 σειρά τροποποιήσεων/μεταρρυθμίσεων. Ο γράφων ασχολήθηκε με τις μεταρρυθμίσεις αυτές τόσο στο γενικό έργο «Οικογενειακό Δίκαιο» όσο και σε σειρά αυτοτελών μελετών. Το σύνολο της ενασχολήσεως αυτής, με πλήθος προσθηκών και ορισμένων τροποποιήσεων, παρουσιάζεται στον παρόντα τόμο.

Στο παρόν έργο ερευνάται το Ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο, με σκοπό την παρουσίαση ενός συστήματος που θα ικανοποιεί –στο μέτρο του δυνατού– τις ανάγκες του θεωρητικού ερευνητή, του πρακτικού ερμηνευτή/εφαρμοστή και του σπουδαστή. Στον αναγνώστη απόκειται να διαπιστώσει –με την επιείκεια που τον διακρίνει– αν αυτός ο σκοπός επιτεύχθηκε.

Στο τέλος του έργου περιέχονται εκτενείς αναπτύξεις για το σύμφωνο συμβιώσεως, ενώ ζητήματα σχετικά με αυτό ερευνώνται και στο κυρίως έργο.

Το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο καθιστά το έργο περισσότερο εύχρηστο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οικογενειακό Δίκαιο
© 2020
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-084-3
Σελίδες
LXIII + 852
Τιμή
€ 75,00

Τιμή με έκπτωση: € 56,25

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

1. Περιεχόμενο

1.1. Η αρχική διάρθρωση

1.2. Η νέα διάρθρωση

1.3. Η κατάταξη της ύλης

1.4. Άλλες διατάξεις

2. Ιστορική καταγωγή - Εξέλιξη

2.1. Γενικά

2.2. Οι παρατηρήσεις Μπαλή για το (αρχικό) Οικογενειακό Δίκαιο

2.3. Οι παρατηρήσεις των εισηγητών της μεταρρυθμίσεως

3. Έννοια και συστηματική θέση του Οικογενειακού Δικαίου

3.1. Έννοια Οικογενειακού Δικαίου

3.2. Συστηματική θέση του Οικογενειακού Δικαίου

4. Λειτουργική σημασία του Οικογενειακού Δικαίου

4.1. Γενικά

4.2. Σχέση με άλλους κλάδους του Αστικού Δικαίου

5. Φύση των κανόνων του Οικογενειακού Δικαίου

5.1. Κανόνες ιδιωτικού δικαίου

5.2. Κανόνες αναγκαστικού ή ενδοτικού δικαίου

5.3. Ιδιωτική αυτονομία στο ΟικογΔ

5.4. Γενικές ρήτρες και αόριστες έννοιες

5.5. ΟικογΔ και Σύνταγμα

6. Εθνικός χαρακτήρας του Οικογενειακού Δικαίου;

7. Η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου

7.1. Γενικά

7.2. Επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων

ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

8. Οικογένεια

8.1. Έννοια οικογένειας

8.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια

8.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας

8.4. Προστασία της οικογένειας

9. Συγγένεια

9.1. Έννοια και είδη συγγένειας

9.1.1. Συγγένεια σε ευθεία γραμμή

9.1.2. Συγγένεια σε πλάγια γραμμή

9.1.3. Αγχιστεία

9.1.4. Οιονεί αγχιστεία

9.1.5. «Πνευματική» συγγένεια

9.2. Συγγένεια και γάμος - Οι σύζυγοι

9.3. Συγγένεια και υιοθεσία ή ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση

9.4. Πολλαπλή συγγένεια

9.5. Βαθμοί συγγένειας και αγχιστείας

9.5.1. Βαθμοί συγγένειας

9.5.2. Βαθμοί αγχιστείας

9.5.3. Βαθμοί οιονεί αγχιστείας

9.6. Σημασία συγγένειας

9.7. Προσβολή και προστασία συγγένειας

9.8. Απόδειξη της συγγένειας

10. Οικογενειακές σχέσεις

10.1. Έννοια

10.2. Φύση

10.3. Διακρίσεις

10.4. Οιονεί οικογενειακές σχέσεις

10.5. Οικογενειακές σχέσεις και εξωδικαιϊκός χώρος

11. Τα οικογενειακά δικαιώματα

11.1. Γενικά, βασικό οικογενειακό δικαίωμα και οικογενειακή σχέση

11.2. Διακρίσεις οικογενειακών δικαιωμάτων

11.2.1. Διαπλαστικά δικαιώματα για δημιουργία ή κατάργηση οικο­γενειακής σχέσεως

11.2.2. Δικαιώματα ως προς τη λειτουργία οικογενειακής σχέσεως

11.3. Χαρακτηριστικά των οικογενειακών δικαιωμάτων

11.3.1. Του «βασικού» οικογενειακού δικαιώματος

11.3.2. Των διαπλαστικών οικογενειακών δικαιωμάτων

11.3.3. Των προσωπικών οικογενειακών δικαιωμάτων

11.3.4. Των περιουσιακών οικογενειακών δικαιωμάτων

11.3.5. Κοινές παρατηρήσεις

11.4. Ιδιομορφίες ως προς την αναγκαστική εκτέλεση

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

12. Γενικά

13. Αρχή της ισονομίας ανδρών και γυναικών

14. Αρχή της προστασίας των συμφερόντων των τέκνων

15. Αρχή του κλειστού αριθμού των οικογενειακών σχέσεων

16. Αρχή της σαφήνειας των οικογενειακών σχέσεων

17. Αρχή της αναγνωρίσεως και προστασίας της οικογένειας

18. Οι γενικές αρχές του Οικογενειακού Δικαίου και η εναρμόνιση των συγκρουόμενων συμφερόντων

18.1. Τα συγκρουόμενα συμφέροντα

18.1.1. Συμφέροντα μελών οικογένειας

18.1.2. Συμφέροντα τέκνων γεννημένων χωρίς γάμο

18.1.3. Συμφέροντα προσώπων επιθυμούντων απόκτηση τέκνου

18.1.4. Συμφέροντα διαβιούντων σε ελεύθερη ένωση

18.1.5. Συμφέροντα προσώπων εχόντων ανάγκη προστασίας

18.1.6. Συμφέροντα κοινωνίας

18.2. Η εναρμόνιση

ΙΙΙ. Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ

19. Έννοια και νομική φύση της μνηστείας

19.1. Έννοια, ορολογία

19.2. Νομική φύση

19.3. Πρακτική σημασία

20. Σύναψη της μνηστείας

20.1. Προϋποθέσεις έγκυρης συνάψεως

20.1.1. Θετική προϋπόθεση, δικαιοπρακτική ικανότητα

20.1.2. Αρνητικές προϋποθέσεις

20.2. Η σύναψη της μνηστείας

20.3. Εικονικότητα, αστεϊσμός

20.4. Ελαττώματα βουλήσεως

20.5. Εφαρμογή γενικών διατάξεων

20.6. Απόδειξη συνάψεως μνηστείας

21. Αποτελέσματα της μνηστείας

21.1. Γενικά, αποτελέσματα συμβάσεως και σχέσεως μνηστείας.

21.2. Προσωπικά αποτελέσματα της σχέσεως μνηστείας

21.3. Περιουσιακά αποτελέσματα

22. Λύση της μνηστείας

22.1. Γενικά, λόγοι λύσεως

22.2. Λόγοι αυτοδίκαιης λύσεως

22.3. Συναινετική λύση

22.4. Μονομερής/μονόπλευρη λύση

22.4.1. Δικαιολογημένη, σπουδαίος λόγος

22.4.2. Αδικαιολόγητη

22.5. Αποτελέσματα λύσεως

22.5.1. Προσωπικά

22.5.2. Περιουσιακά

22.5.2.1. Δωρεές και σύμβολα μνηστείας

22.5.2.2. Υποχρέωση αποζημιώσεως

22.5.3. Άλλες περιπτώσεις ευθύνης

IV. Ο ΓΑΜΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

23. Έννοια και φύση του γάμου

23.1. Έννοια του γάμου

23.2. Νομική φύση του γάμου

23.3. Άλλες μορφές «κοινωνίας βίου»

23.4. Η μεταρρύθμιση του δικαίου του γάμου

23.5. Γάμος και «ελεύθερος από το δίκαιο χώρος»

24. Ο σκοπός του γάμου

25. Γενικές αρχές του δικαίου του γάμου

25.1. Γενικά

25.2. Η αρχή της μονογαμίας

25.3. Η αρχή της ελευθερίας συνάψεως γάμου

25.4. Η αρχή της ετεροφυλίας

25.5. Η αρχή της συναινετικής λύσεως του γάμου

25.6. Η τυπικότητα

26. Οι ιδιορρυθμίες της συμβάσεως του γάμου

Β. Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

27. Προϋποθέσεις συνάψεως γάμου

27.1. Γενικά

27.2. Η ρύθμιση των θετικών προϋποθέσεων

27.3. Η ρύθμιση των αρνητικών προϋποθέσεων

27.4. Ειδικά θέματα

28. Οι θετικές προϋποθέσεις του γάμου

28.1. Γενικά

28.2. Η νόμιμη ηλικία

28.2.1. Το 18ο έτος νόμιμη ηλικία

28.2.2. Γάμος ανηλίκων

28.3. Η δικαιοπρακτική ικανότητα

28.3.1. Γενικά

28.3.2. Πλήρως ανίκανοι

28.3.3. Περιορισμένα ικανοί

28.3.4. Παροδικά ανίκανοι

28.3.5. Πλήρως ικανοί

28.3.6. Ειδικότερα οι τελούντες υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση

29. Οι αρνητικές προϋποθέσεις (τα κωλύματα) του γάμου

29.1. Γενικά

29.2. Το κώλυμα του υφιστάμενου γάμου

29.2.1. Ο κανόνας ΑΚ 1354 εδ. α’

29.2.2. Η εξαίρεση ΑΚ 1354 εδ. β’

29.3. Το κώλυμα της εξ αίματος συγγένειας

29.3.1. Το γράμμα ΑΚ

29.3.2. Εξώγαμη συγγένεια

29.3.3. Υιοθεσία ανηλίκου

29.3.4. Υιοθεσία ενηλίκου

29.4. Το κώλυμα της αγχιστείας

29.4.1. Η ΑΚ

29.4.2. Πρακτική σημασία

29.4.3. Μεταγενέστερη δημιουργία ή ανατροπή του κωλύματος

29.4.4. Παρατηρήσεις de lege ferenda

29.5. Το κώλυμα της υιοθεσίας

29.5.1. Υιοθεσία ανηλίκου

29.5.2. Υιοθεσία ενηλίκου

29.6. Τα καταργηθέντα κωλύματα

30. Προληπτικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων, άδεια γάμου

30.1. Γενικά

30.2. Αρμόδια αρχή

30.3. Ακολουθούμενη διαδικασία

30.4. Άδεια υπηρεσίας

31. Η σύναψη του γάμου

31.1. Γενικά

31.2. Αυτοπρόσωπη και καθαρή συμφωνία

31.2.1. Η συμφωνία

31.2.2. Σύγχρονη δήλωση

31.2.3. Αυτοπρόσωπη δήλωση

31.2.4. Καθαρή δήλωση

31.2.5. Ελαττώματα βουλήσεως

31.2.6. Φύση συμφωνίας

31.3. Τύπος του γάμου

31.3.1. Το διαζευκτικό σύστημα του ΑΚ

31.3.2. Ο θρησκευτικός γάμος

31.3.3. Ειδικότερα οι μικτοί θρησκευτικοί γάμοι

31.3.4. Ο πολιτικός γάμος

31.3.5. «Προξενικός» γάμος

31.3.6. Ειδικά θέματα πολιτικού γάμου

31.3.7. Συνέπειες μη τηρήσεως του τύπου

31.4. Σημασία της μεταρρυθμίσεως του δικαίου του τύπου του γάμου

31.5. Αναδρομική κύρωση πολιτικών γάμων

32. Καταχώριση στα ληξιαρχικά βιβλία - Απόδειξη γάμου

32.1. Η ληξιαρχική πράξη γάμου

32.2. Απόδειξη γάμου

Γ. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

33. Γενικά

34. Ανυπόστατος γάμος

34.1. Έννοια, ορολογία

34.2. Περιπτωσιολογία

34.2.1. Μη τήρηση του τύπου του γάμου

34.2.2. Γάμος ομόφυλων προσώπων

34.2.3. Έλλειψη βουλήσεως της πράξεως

34.3. Συνέπειες

34.4. Χωλός γάμος

35. Άκυρος γάμος

35.1. Έννοια

35.2. Κατηγορίες ακυρότητας

35.2.1. Θεραπεύσιμη ακυρότητα

35.2.2. Μη θεραπεύσιμη ακυρότητα

35.3. Η ακυρότητα απόλυτη

35.4. Πώς επέρχεται η ακύρωση

35.4.1. Γενικά

35.4.2. Ενάγων - εναγόμενος

35.4.3. Ειδικότερα έγερση αγωγής από αντιπρόσωπο

35.4.4. Νομική φύση αγωγής και αποφάσεως

35.4.5. Πότε επέρχεται η ακύρωση

35.5. Αποτελέσματα της ακυρώσεως

35.5.1. Ως προς τους συζύγους

35.5.2. Ως προς τα τέκνα

35.5.3. Ως προς τους τρίτους

36. Ακυρώσιμος γάμος

36.1. Έννοια

36.2. Ακυρώσιμος γάμος λόγω πλάνης

36.2.1. Η «ταυτότητα του προσώπου»

36.2.2. Αιτιώδης συνάφεια

36.2.3. Μόνο πλάνη του συζύγου

36.2.4. Πλάνη ως προς τη νομική σημασία της πράξεως

36.3. Ακυρώσιμος γάμος λόγω απάτης

36.4. Ακυρώσιμος γάμος λόγω απειλής

36.4.1. Στοιχεία απειλής

36.4.2. Αιτιώδης συνάφεια

36.5. Η ακυρωσία θεραπεύσιμη με αναγνώριση

36.5.1. Φύση και τρόπος αναγνωρίσεως

36.5.2. Συνέπειες αναγνωρίσεως

36.6. Πώς επέρχεται η ακύρωση

36.6.1. Ενάγων, εναγόμενος

36.6.2. Νομική φύση αγωγής και αποφάσεως

36.6.3. Πότε επέρχεται η ακύρωση

36.7. Αποτελέσματα της ακυρώσεως

36.8. Παραγραφή - απόσβεση του δικαιώματος ακυρώσεως

37. Σύγκριση ακυρότητας και ακυρωσίας του γάμου

37.1. Διαφορές

37.2. Ομοιότητες

38. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ακυρώσεως;

39. Νομιζόμενος γάμος

39.1. Έννοια

39.2. Περιπτωσιολογία

39.3. Η ρύθμιση

39.4. Τα δικαιώματα του απειληθέντος συζύγου

39.4.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

39.4.2. Άκυρος γάμος και ακυρώσιμος λόγω απειλής

39.4.3. Υποχρεώσεις κληρονόμων και ευεργέτημα απογραφής ή αποποίηση της κληρονομίας

39.5. Διαχρονικό δίκαιο

V. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

40. Γενικά

40.1. Η διάκριση των σχέσεων σε προσωπικές και περιουσιακές

40.2. Η ρύθμιση

40.3. Αρχές που διέπουν τις σχέσεις των συζύγων

40.4. Η προίκα

40.5. Διαχρονικό δίκαιο

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

41. Γενικά

41.1. Έννοια, χαρακτηριστικά

41.2. Περιπτωσιολογία

42. Η υποχρέωση συμβιώσεως

42.1. Έννοια της (υποχρεώσεως) συμβιώσεως

42.2. Περιεχόμενο της (υποχρεώσεως) συμβιώσεως

42.2.1. Το εξωτερικό στοιχείο

42.2.2. Το εσωτερικό στοιχείο

42.2.3. Δυσδιάκριτο των δύο στοιχείων

42.2.4. Η συνύπαρξη των δύο στοιχείων

42.3. Το δικαίωμα συμβιώσεως

42.4. Επί μέρους εκδηλώσεις

42.4.1. Συνοίκηση

42.4.2. Σεβασμός, στοργή, συμπαράσταση

42.4.3. Συζυγική πίστη

42.4.4. Κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων

42.4.5. Κοινωνία βίου

42.5. Παράβαση της υποχρεώσεως

42.6. Συνέπειες και αντιμετώπιση της παραβάσεως

42.6.1. Αναγνωριστική αγωγή

42.6.2. Καταψηφιστική αποκαταστατική αγωγή

42.6.3. Αγωγή αποζημιώσεως κλπ

42.6.4. Άλλες συνέπειες

42.6.5. Αγωγές κατά τρίτων

42.7. Ακυρότητα αντίθετων συμφωνιών

42.8. Παύση υποχρεώσεως συμβιώσεως

42.8.1. Γενικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις

42.8.2. Δικονομικά

42.9. Ειδικά θέματα

43. Ρύθμιση του συζυγικού βίου

43.1. Η ρύθμιση ΑΚ

43.2. Το δικαίωμα συναποφάσεως

43.3. Φύση της συναποφάσεως

43.4. Τα θέματα του συζυγικού βίου

43.5. Φυσική ή νομική αδυναμία συναποφάσεως, μονομερής από­φαση

43.6. Η ΑΚ 1387 §

43.7. Δεσμευτικότητα αποφάσεων

43.8. Διαφωνία συζύγων

44. Επώνυμο των συζύγων

44.1. Η ρύθμιση

44.2. Αρχές της ρυθμίσεως

44.3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

44.4. Αλλαγή επωνύμου

44.5. Διαχρονικό δίκαιο

45. Αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών

45.1. Γενικά, φύση της σχέσεως

45.2. Έννοια οικογενειακών αναγκών

45.3. Συγκεκριμένος προσδιορισμός οικογενειακών αναγκών.

45.4. Το μέτρο της υποχρεώσεως συνεισφοράς

45.5. Τρόπος συνεισφοράς

45.6. Εκπλήρωση της υποχρεώσεως συνεισφοράς

45.7. Απαλλαγή από την υποχρέωση

45.8. Υποχρέωση συνεισφοράς και κίνδυνος ίδιας διατροφής.

45.9. Εκπλήρωση της υποχρεώσεως από τρίτον

45.10. Η αξίωση συνεισφοράς

45.10.1. Γενικά

45.10.2. Φύση της αξιώσεως συνεισφοράς

45.10.3. Δικαστική επιδίωξη

45.10.4. Έμμεση προστασία

45.10.5. Η ΑΚ

45.11. Επίμετρο

46. Οικογενειακή στέγη

46.1. Έννοια οικογενειακής στέγης, κατοικία

46.1.1. Στοιχεία της έννοιας

46.1.2. Πολλαπλή οικογενειακή στέγη

46.1.3. Οικογενειακή και επαγγελματική στέγη

46.1.4. Οικογενειακή στέγη και κατοικία

46.1.5. Νομική έννοια

46.2. Ειδικές ρυθμίσεις

46.3. Οικογενειακή στέγη και διακοπή συμβιώσεως

46.3.1. ΑΚ 1393 και διατροφή

46.3.2. Προϋποθέσεις παραχωρήσεως

46.3.3. Η ΑΚ 1393 εδ. γ’

46.3.4. Επί μέρους περιπτώσεις

46.3.5. Παραχώρηση μέρους της οικογενειακής στέγης

46.3.6. Παραχώρηση άλλης στέγης;

46.3.7. Μεταρρύθμιση αποφάσεως

46.3.8. Δικονομικά

46.3.9. Συμβατική ρύθμιση

46.3.10. Παύση του δικαιώματος χρήσεως

47. Διακοπή της συμβιώσεως

47.1. Γενικά

47.1.1. Έννοια διακοπής

47.1.2. Είδη διακοπής

47.1.3. Ρυθμίσεις

47.2. Διακοπή συμβιώσεως και διατροφή

47.2.1. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

47.2.2. Προϋπόθεση η εύλογη διακοπή της συμβιώσεως

47.2.3. Προϋπόθεση η άνιση συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες

47.2.4. Δικαιούχος διατροφής

47.2.5. Υπολογισμός οφειλόμενης διατροφής

47.2.6. Τρόπος και χρόνος καταβολής της διατροφής.

47.2.7. Αύξηση, μείωση, παύση διατροφής

47.2.8. Η ΑΚ 1392 εδ. α’

47.2.9. Δικονομικά

47.2.10. Ειδικά θέματα (φύση, έμμεση προστασία αξιώσεως διατροφής)

47.3. Διακοπή συμβιώσεως και οικογενειακή στέγη

47.4. Διακοπή συμβιώσεως και κατανομή κινητών

47.4.1. Κινητά του ενός συζύγου

47.4.2. Κινητά και των δύο συζύγων

47.4.3. Συμβατική ρύθμιση

47.4.4. Εμπράγματες σχέσεις με τα κινητά

47.4.5. Εκποίηση των κινητών

47.4.6. Δικονομικά

47.4.7. Τεκμήριο ΑΚ 1398 § 1 εδ. β’

47.5. Διακοπή συμβιώσεως και αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

47.6. Διακοπή συμβιώσεως και κοινοκτημοσύνη

47.7. Διακοπή συμβιώσεως και γονική μέριμνα

47.8. Διακοπή συμβιώσεως και διαζύγιο

47.9. Διακοπή συμβιώσεως και αποκλήρωση

48. Μέτρο αμοιβαίας ευθύνης

49. Σχέσεις με τους τρίτους

Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ

50. Γενικά

50.1. Έννοια περιουσιακών σχέσεων

50.2. Επισκόπηση του (νέου) συστήματος των περιουσιακών σχέ­σεων

50.3. Ειδικότερα η αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας

51. Τεκμήρια για τα κινητά

51.1. Γενικά

51.2. Τεκμήριο κυριότητας κινητών ως προς τους δανειστές

51.3. Τεκμήριο κυριότητας κινητών ως προς τους συζύγους

51.4. Σε περίπτωση πτωχεύσεως των συζύγων

52. Διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο

52.1. Γενικά

52.2. Διαχείριση μετά από ανάθεση, η ΑΚ

52.2.1. Η σύμβαση αναθέσεως, περιεχόμενο, δικαιοπρακτική ικανότητα

52.2.2. Οι δημιουργούμενες σχέσεις

52.2.3. Ευθύνη διαχειριστή συζύγου

52.2.4. Λήξη αναθέσεως

52.2.5. Ειδικότερα η ανάθεση χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας

52.2.6. Ειδικότερα η ανάθεση με υποχρέωση λογοδοσίας κλπ

52.3. Διαχείριση χωρίς ανάθεση

52.4. Δικονομικά

53. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

53.1. Γενικά

53.2. Επισκόπηση προϋποθέσεων της αξιώσεως

53.3. Τα αποκτήματα

53.3.1. Ειδικότερα τα αποκτήματα αντικείμενο της αξιώσεως

53.3.2. Κρίσιμα χρονικά σημεία για τον υπολογισμό των αποκτημάτων

53.3.3. Ειδικά θέματα

53.4. Η συμβολή

53.4.1. Είδος συμβολής

53.4.2. Τεκμήριο συμβολής

53.4.3. Ανατροπή του τεκμηρίου

53.4.4. Συμβολή στα αποκτήματα και συνεισφορά για τις ανάγκες της οικογένειας

53.4.5. Νομική υποχρέωση συμβολής

53.4.6. Συμβολή και ζημία

53.5. Τελικός καθορισμός του ύψους της αξιώσεως

53.6. Χρόνος γενέσεως της αξιώσεως

53.7. Φύση της αξιώσεως

53.8. Ασφάλεια της αξιώσεως

53.8.1. Νόμιμος τίτλος υποθήκης

53.8.2. Ασφάλεια κατά την ΑΚ

53.8.3. Ασφαλιστικά μέτρα

53.9. Η ρύθμιση ius cogens

53.10. Ειδικά θέματα

53.10.1. Η αξίωση συμμετοχής μορφή «λογιστικής» κοινοκτημοσύνης

53.10.2. Αποκτήματα και των δύο συζύγων

53.10.3. Παραγραφή

53.10.4. Δικονομικά θέματα

53.10.5. Διαχρονικό δίκαιο

53.11. Θάνατος ενός συζύγου και αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

54. Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης

54.1. Γενικά

54.2. H σύσταση της κοινοκτημοσύνης

54.2.1. Η σύμβαση

54.2.2. Η καταχώριση στο ειδικό δημόσιο βιβλίο

54.3. Έκταση της κοινοκτημοσύνης

54.3.1. Συμβατικός καθορισμός

54.3.2. Καθορισμός κατά την ΑΚ

54.3.2.1. Υπαγόμενα σε κοινοκτημοσύνη

54.3.2.2. Εξαιρέσεις

54.3.3. Ειδικότερα η «καθολική κοινοκτημοσύνη»

54.3.4. Κοινή και ατομική περιουσία των συζύγων

54.4. Η δημιουργία της κοινωνίας

54.5. Η ρύθμιση της κοινοκτημοσύνης

54.5.1. Ρύθμιση με τη σύμβαση κοινοκτημοσύνης

54.5.2. Ρύθμιση κατά τις διατάξεις για την κοινωνία

54.6. Διάθεση της μερίδας και του κοινού

54.7. Διαχείριση των κοινών

54.7.1. Συμβατική ρύθμιση

54.7.2. Διαχείριση κατά τις διατάξεις για την κοινωνία

54.7.3. Ευθύνη διαχειριστή

54.7.4. Λογοδοσία

54.7.5. Δαπάνες για το κοινό

54.7.6. Δικαιοπραξίες ενός συζύγου για το κοινό

54.7.7. Εισοδήματα από τη διαχείριση

54.8. Υπεγγυότητα της κοινής περιουσίας

54.8.1. Υπεγγυότητα για εμπράγματα δικαιώματα ή άλλα βάρη

54.8.2. Υπεγγυότητα για τις υποχρεώσεις από τη διαχείριση

54.8.3. Υπεγγυότητα για τις ανάγκες της οικογένειας

54.8.4. Υπεγγυότητα για κοινές υποχρεώσεις

54.9. Επικουρική υπεγγυότητα της κοινής περιουσίας

54.9.1. Προϋποθέσεις

54.9.2. Κατηγορίες ατομικών δανειστών

54.9.3. Σχέσεις μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση επικουρικής υπεγγυότητας της κοινής περιουσίας

54.10. Επικουρική υπεγγυότητα ατομικής περιουσίας

54.11. Λήξη της κοινοκτημοσύνης

54.11.1. Γενικά

54.11.2. Λήξη με θάνατο ενός συζύγου

54.11.3. Λήξη με διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

54.11.4. Λήξη με κήρυξη ενός συζύγου σε αφάνεια

54.11.5. Λήξη με κήρυξη ενός συζύγου σε πτώχευση

54.11.6. Λήξη με συμφωνία των συζύγων

54.11.7. Λήξη με λύση από το δικαστήριο

54.11.8. Λήξη με πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως ή προθεσμίας

54.11.9. Ειδικά θέματα

54.11.9.1. Εξαίρεση περιουσιακού στοιχείου από κοινοκτημοσύνη

54.11.9.2. Η αναδρομικότητα της λήξεως, προβλήματα

54.11.9.3. Λήξη κοινοκτημοσύνης και λύση κοινωνίας.

VI. ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

55. Η λύση του γάμου

56. Έννοια και είδη διαζυγίου

56.1. Έννοια διαζυγίου

56.2. Είδη διαζυγίου

56.3. Χωρισμός από τραπέζης και κοίτης

57. Επισκόπηση του (νέου) δικαίου του διαζυγίου

57.1. Το κατά αντιδικία διαζύγιο

57.2. Το συναινετικό διαζύγιο

58. Ο γάμος ως προϋπόθεση του διαζυγίου

58.1. Γενικά

58.2. Διαζύγιο και άκυρος ή ακυρώσιμος γάμος

58.3. Διαζύγιο και ανυπόστατος γάμος

58.4. Διαζύγιο και λύση του γάμου με θάνατο ενός συζύγου

59. Φύση των κανόνων του διαζυγίου

60. Έκταση εφαρμογής

Β. ΤΟ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

i. Οι λόγοι διαζυγίου

61. Γενικά

61.1. Επισκόπηση των λόγων διαζυγίου

61.1.1. Οι ΑΚ 1439 και

61.1.2. Μαχητό και αμάχητο τεκμήριο κλονισμού

61.1.3. Η διετής διάσταση αυτοτελής λόγος διαζυγίου

61.1.4. Οι τρεις λόγοι του κατά αντιδικία διαζυγίου

61.2. Κατηγορίες των λόγων διαζυγίου

61.3. Αντιστοιχίες παλαιού και νέου δικαίου

61.4. Διαχρονικό δίκαιο

62. Ο ισχυρός κλονισμός

62.1. Έννοια και στοιχεία

62.2. Συμπεριφορά (κατάσταση) κλονιστική

62.2.1. Γενικά

62.2.2. Έννοια κλονιστικού λόγου

62.2.3. Σύνδεση με το πρόσωπο των συζύγων

62.2.4. Περιπτωσιολογία

62.2.4.1. Προγαμιαία κλονιστικά γεγονότα

62.2.4.2. Κατά τη διακοπή της συμβιώσεως

62.2.4.3. Ασθένεια

62.2.4.4. Άρνηση τεκνοποιΐας

62.2.4.5. Σύγκριση κλονιστικών γεγονότων

62.2.4.6. Κλονισμός και προσωπικότητα

62.2.5. Γενική ερμηνευτική παρατήρηση

62.3. Κλονισμός της έγγαμης σχέσεως ισχυρός

62.4. Αιτιώδης συνάφεια

62.5. Νομική έννοια

63. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού

63.1. Γενικά

63.2. Η διγαμία

63.2.1. Έννοια

63.2.2. Σχέση ποινικής δίκης και δίκης διαζυγίου

63.2.3. Ισχύς του τεκμηρίου

63.2.4. Λειτουργία του τεκμηρίου

63.2.5. Σχέση δίκης διαζυγίου και δίκης ακυρώσεως του γάμου

63.2.6. Σχέση με το τεκμήριο της μοιχείας

63.3. Η μοιχεία

63.3.1. Έννοια

63.3.2. Ισχύς του τεκμηρίου

63.3.3. Λειτουργία του τεκμηρίου

63.4. Η εγκατάλειψη

63.4.1. Έννοια

64.4.2. Ισχύς του τεκμηρίου

64.4.3. Λειτουργία του τεκμηρίου

64.4.4. Ειδικά θέματα

64.4.4.1. Αμοιβαία εγκατάλειψη

64.4.4.2. Αδράνεια εγκαταλειφθέντος να εγείρει αγωγή διαζυγίου

64.4.4.3. Εύλογη διακοπή συμβιώσεως και εγκατάλειψη

64.4.4.4. Κλονιστική συμπεριφορά εγκαταλειφθέντος

64.4.4.5. Κατοικία συζύγων και εγκατάλειψη

63.5. Η επιβουλή της ζωής

63.5.1. Έννοια

63.5.2. Σχέση ποινικής δίκης και δίκης διαζυγίου

63.5.3. Ισχύς του τεκμηρίου

63.5.4. Λειτουργία του τεκμηρίου

63.5.5. Αμοιβαία επιβουλή

63.6. Η ενδοοικογενειακή βία

63.6.1. Έννοια

63.6.2. Ισχύς του τεκμηρίου

63.6.3. Σχέση ποινικής δίκης και δίκης διαζυγίου

63.6.4. Αμοιβαία ενδοοικογενειακή βία

64. Η διετής διάσταση

64.1. Γενικά

64.2. Έννοια και στοιχεία διαστάσεως

64.2.1. Έννοια

64.2.2. Τα αίτια της διαστάσεως

64.2.3. Το αντικειμενικό/εξωτερικό και το υποκειμενικό/εσω­­τερικό στοιχείο της διαστάσεως

64.2.4. «Διάσταση» και «διακοπή συμβιώσεως»

64.2.5. Η έννοια της διαστάσεως σχετική

64.3. Μορφές εμφανίσεως της διαστάσεως

64.3.1. Γενικά

64.3.2. Αρχική ανυπαρξία έγγαμης συμβιώσεως

64.3.3. Διάσταση με κοινή απόφαση

64.3.4. «Μονομερής» διάσταση

64.3.5. Διακοπή συμβιώσεως, όταν η αξίωση συμβιώσεως καταχρηστική

64.3.6. Εγκατάλειψη όχι κακόβουλη

64.3.7. Εγκατάλειψη κακόβουλη

64.3.8. Διάσταση και διατήρηση εξωτερικών στοιχείων συμβιώσεως

64.3.9. Διάσταση και συνοίκηση των δύο συζύγων

64.4. Διάρκεια της διαστάσεως

64.4.1. Έναρξη διαστάσεως

64.4.2. Ο υπολογισμός της διετίας συναπτός

64.4.3. Διακοπή της διαστάσεως

64.4.4. Η συμπλήρωση της διετίας

64.4.5. Χρόνος διαστάσεως πριν από το ν. 1329/1983

64.5. Νομικές έννοιες

65. Η αφάνεια

65.1. Γενικά

65.2. Ο λόγος διαζυγίου

65.3. Ειδικά θέματα

65.3.1. Το δεδικασμένο της αποφάσεως αφάνειας

65.3.2. Επανεμφάνιση αφάντου

65.3.3. Θάνατος αφάντου

65.3.4. Κληρονομικό δικαίωμα διαζευχθέντος συζύγου

ii. Το δικαίωμα διαζεύξεως

66. Η γένεση του δικαιώματος διαζεύξεως

67. Ο δικαιούχος του δικαιώματος διαζεύξεως

68. Φύση του δικαιώματος διαζεύξεως

69. Άσκηση και επίκληση του δικαιώματος διαζεύξεως

69.1. Γενικά

69.2. Επίκληση του δικαιώματος διαζεύξεως από τον δικαιούχο

69.3. Επίκληση του δικαιώματος διαζεύξεως από τρίτον

69.4. Καταχρηστική άσκηση

70. Απόσβεση του δικαιώματος διαζεύξεως

70.1. Γενικά

70.2. Θάνατος του δικαιούχου ή του άλλου συζύγου

70.3. Αφάνεια δικαιούχου

70.4. Παραίτηση του δικαιούχου

70.5. Παροχή συγγνώμης

70.6. Συναίνεση του δικαιούχου

70.7. Πάροδος χρόνου

70.8. Μεταγενέστερες επιπτώσεις αποσβεσθέντος δικαιώματος.

71. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διαζεύξεως

71.1. Γενικά

71.2. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ΑΚ

71.3. Συνέπεια καταχρηστικής ασκήσεως

71.4. Δικονομικά

iii. Η διαδικασία του διαζυγίου

72. Γενικά

73. Η διαδικασία στο δικαστήριο

73.1. Δικαιοδοσία

73.2. Αρμοδιότητα

73.3. Διαδικασία

73.4. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως

73.5. Η αγωγή διαζυγίου

73.5.1. Φύση της αγωγής

73.5.2. Ενάγων, εναγόμενος

73.5.3. Περιεχόμενο αγωγής, βάση, αίτημα

73.5.4. Άμυνα εναγομένου

73.5.4.1. Άρνηση βάσεως

73.5.4.2. Ενστάσεις

73.5.4.3. Ανταγωγή

73.6. Απόδειξη

73.7. Η απόφαση διαζυγίου

73.7.1. Φύση της αποφάσεως

73.7.2. Περιεχόμενο

73.7.3. Έλεγχος Αρείου Πάγου

73.7.4. Αμετάκλητη απόφαση

73.7.5. Παραίτηση από ένδικα μέσα

73.8. Ειδικά θέματα

73.8.1. Σώρευση λόγων διαζυγίου

73.8.2. Ερημοδικία ενάγοντος ή εναγομένου

73.8.3. Εκκρεμοδικία

73.8.4. Συνεκδίκαση άλλων διαφορών

73.8.5. Δίκη διαζυγίου λόγω αφάνειας και επανεμφάνιση αφάντου

73.8.6. Ειδική πληρεξουσιότητα

73.8.7. Δίκη διαζυγίου και θάνατος ενός συζύγου

73.8.8. Δεδικασμένο

73.8.9. Αλλοδαπή απόφαση

74. Πνευματική λύση του γάμου

Γ. ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

75. Γενικά

75.1. Η ρύθμιση, ιστορικά

75.2. Συναινετικό διαζύγιο και φυσική ελευθερία λύσεως του γάμου.

75.3. Έκταση εφαρμογής

75.4. Έννοια συναινετικού διαζυγίου

75.5. Φύση του συναινετικού διαζυγίου

75.6. Φύση κανόνων

75.7. Εκκρεμοδικία

76. Προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου γενικά

76.1. Γενικά

76.2. Διακρίσεις

77. Ουσιαστικές προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου

77.1. Απαρίθμηση

77.2. Διάρκεια του γάμου

77.3. Συμφωνία των συζύγων

77.3.1. Χρόνος συμφωνίας

77.3.2. Φύση συμφωνίας

77.3.3. Τύπος

77.3.4. Περιεχόμενο

77.3.5. Δικαιοπρακτική ικανότητα

77.3.6. Προσύμφωνο

77.3.7. Εικονικότητα, ελαττώματα βουλήσεως

77.3.8. Συμφωνία και λύση του γάμου

77.3.9. Ανάκληση

77.4. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα

77.4.1. Φύση

77.4.2. Τύπος

77.4.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα, ελαττώματα

77.4.4. Περιεχόμενο

77.4.5. Ανάκληση

77.4.6. Ειδικά θέματα

77.5. Υπογραφή πληρεξούσιων δικηγόρων

77.5.1. Η πληρεξουσιότητα

77.5.2. Υπογραφή από ένα σύζυγο και από πληρεξούσιο του άλλου

77.5.3. Επί ανήλικων τέκνων

78. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της συναινετικής λύσεως του γάμου

78.1. Επισκόπηση

78.2. Βεβαίωση γνησίου υπογραφής συζύγων

78.3. Υποβολή συμφωνίας κλπ. σε συμβολαιογράφο

78.4. Σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξεως

78Α. Λύση του γάμου

78Α.1. Η λύση

78Α.2. Πνευματική λύση

78Α.3. Ειδικά θέματα

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

79. Γενικά

80. Προσωπικά αποτελέσματα ως προς τους συζύγους

80.1. Γενικά

80.2. Επώνυμο των συζύγων

80.3. Αγχιστεία

80.4. Αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης

81. Διατροφή και άλλα περιουσιακά αποτελέσματα ως προς τους συζύγους

81.1. Αξίωση διατροφής, γενικά

81.2. Η ρύθμιση της αξιώσεως διατροφής

81.2.1. Προϋποθέσεις

81.2.2. Προϋποθέσεις από την πλευρά του υποχρέου, ευπορία

81.2.3. Προϋποθέσεις από την πλευρά του δικαιούχου, απορία και

81.2.3.1. Ηλικία ή κατάσταση υγείας

81.2.3.2. Επιμέλεια τέκνου

81.2.3.3. Μη εύρεση εργασίας ή ανάγκη εκπαιδεύσεως

81.2.3.4. Λόγοι επιείκειας

81.3. Μέτρο και περιεχόμενο διατροφής

81.4. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής

81.4.1. Χρόνος καταβολής

81.4.2. Τρόπος καταβολής

81.5. Περιορισμός ή αποκλεισμός της διατροφής

81.6. Μεταβολή των όρων διατροφής

81.7. Παύση δικαιώματος διατροφής - Θάνατος υποχρέου

81.8. Φύση αξιώσεως διατροφής

81.9. Δικονομικά

81.9.1. Αρμοδιότητα, διαδικασία

81.9.2. Συνεκδίκαση με αγωγή διαζυγίου

81.9.3. Ασφαλιστικά μέτρα

81.9.4. Βάρος αποδείξεως

81.9.5. Άλλες διατάξεις

81.10. Ειδικά θέματα διατροφής

81.10.1. Διατροφή για το παρελθόν

81.10.2. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

81.10.3. Παραίτηση

81.10.4. Συμβατική ρύθμιση

81.10.5. Διατροφή διαζευγμένου και διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων

81.10.6. Διαχρονικό δίκαιο

81.11. Άλλα περιουσιακά αποτελέσματα

81.11.1. Λήξη κοινοκτημοσύνης

81.11.2. Γένεση αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα

81.11.3. Παύση αναστολής παραγραφής

81.11.4. Απόδοση προίκας

81.11.5. Κληρονομικά

82. Αποτελέσματα ως προς τα ανήλικα τέκνα και τους τρίτους

82.1. Αποτελέσματα ως προς τα ανήλικα τέκνα

82.2. Αποτελέσματα ως προς τους τρίτους

VII. Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

Α. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

83. Η ρύθμιση με το ν. 3089/2002

83.1. Γενικά

83.1.1. Έννοια τεχνητής γονιμοποιήσεως

83.1.2. Επισκόπηση του ν.

83.1.3. Ορολογία

83.1.4. Η συνταγματικότητα

83.2. Είδη τεχνητής γονιμοποιήσεως, γενικά

83.3. Η επιτρεπόμενη τεχνητή γονιμοποίηση, προϋποθέσεις

83.3.1. Ιατρικώς αναγκαία

83.3.2. Όριο ηλικίας

83.3.3. Μη κλωνοποίηση

83.3.4. Μη επιλογή φύλου

83.3.5. Συναινέσεις, συναινούντες: α. Φύση, τύπος. β. Ανάκληση

83.3.6. Ειδικά θέματα συναινέσεως

83.3.7. Ύπαρξη τέκνων

83.4. Η μη επιτρεπόμενη τεχνητή γονιμοποίηση

83.4.1. Τύχη τέκνου

83.4.2. Ειδική παρατήρηση

83.5. Εν ζωή και μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση

83.5.1. Εν ζωή

83.5.2. Μεταθανάτια

83.5.3. Επιτρεπτό μεταθανάτιας

83.5.4. Επέκταση ΑΚ 1457 υπέρ της γυναίκας

83.5.5. Ειδικά θέματα: α. Αφάνεια. β. Διάταξη διαθήκης. γ. Θάνατος και των δύο. δ. Ετερόλογη

83.6. Τεχνητή γονιμοποίηση με ζεύγος συζύγων και με άγαμη γυναίκα (ή άνδρα)

83.6.1. Ζεύγος συζύγων

83.6.2. Ζεύγος σε ελεύθερη ένωση

83.6.3. Άγαμη μοναχική γυναίκα

83.6.4. Άγαμος μοναχικός άνδρας

83.7. Τεχνητή γονιμοποίηση με υποκατάστατη μητέρα

83.7.1. Μερική υποκατάσταση - «δανεισμός μήτρας»

83.7.2. Πλήρης υποκατάσταση

83.7.3. Μη τήρηση διατυπώσεων

83.7.4. Επέκταση και στον άνδρα;

83.8. Η διαδικασία

83.8.1. Δηλώσεις κλπ

83.8.2. Πλεονάζον γεννητικό υλικό

83.8.3. Μυστικότητα

83.9. Ο ν. 3305/2005

84. Ζητήματα γονικής σχέσεως

84.1. Γενικά

84.2. Ζητήματα πατρότητας

84.2.1. Μη τήρηση προϋποθέσεων ΑΚ

84.2.2. Έλλειψη συναινέσεως

84.2.3. Ελαττωματική μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση

84.2.4. Έλλειψη δικαστικής άδειας κατά ΑΚ

84.2.5. Η ΑΚ

84.2.6. Τρίτος δότης

84.3. Ζητήματα μητρότητας

84.3.1. Το τεκμήριο ΑΚ 1464 §

84.3.2. Η ΑΚ 1464 §§ 2 και

84.3.3. Έλλειψη συναινέσεως ή δικαστικής άδειας

84.4. Προσβολή της γονικής σχέσεως

84.4.1. Προσβολή πατρότητας

84.4.2. Προσβολή μητρότητας

84.5. Η περίπτωση ιατρικού λάθους

Β. Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ

i. Γενικά

85. Η ίδρυση της συγγένειας

85.1. Η ΑΚ

85.2. Η εξαίρεση στην τεχνητή γονιμοποίηση

85.3. Η υιοθεσία

85.4. Κατάργηση της συγγένειας

86. Τέκνα γεννημένα σε γάμο και τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο

87. Τέκνα άγνωστων γονέων

ii. Η συγγένεια με τη μητέρα (μητρότητα)

88. Η ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα

88.1. Γενικά

88.2. Η ΑΚ

88.3. Συγγένεια σε ευθεία γραμμή ως προς τη γυναίκα (μητέρα).

88.4. Συγγένεια ως προς απώτερους ανιόντες

88.5. Συγγένεια σε πλάγια γραμμή

89. Δικαστική αναγνώριση και προσβολή της μητρότητας

89.1. Γενικά

89.2. Προσβολή της μητρότητας κατά ΑΚ 1464 §

89.3. Προσβολή της μητρότητας με άρνηση του τεκμηρίου ΑΚ 1464 § 1

iii. Η συγγένεια με τον πατέρα (πατρότητα)

90. Η ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα

90.1. Γενικά

90.2. Ο γάμος ή το σύμφωνο συμβιώσεως

90.3. Η αναγνώριση της πατρότητας

90.4. Δικαστική αναγνώριση της συγγένειας με τον πατέρα

90.5. Συγγένεια σε ευθεία γραμμή ως προς τον άνδρα (πατέρα).

90.6. Συγγένεια ως προς απώτερους ανιόντες

90.7. Συγγένεια σε πλάγια γραμμή

90.8. Παραδείγματα σχέσεως γονέως –τέκνου– απώτερων ανιόντων.

90.9. Παραδείγματα συγγένειας σε πλάγια γραμμή

91. Συναγωγή της πατρότητας από το γάμο ή το σύμφωνο συμβιώσεως

91.1. Γενικά

91.2. Το τεκμήριο καταγωγής από γάμο ή σύμφωνο συμβιώσεως

91.3. Σύγκρουση δύο τεκμηρίων

91.3.1. Παράδειγμα

91.3.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

91.4. Τέκνο γεννηθέν μετά την τριακοσιοστή ημέρα από τη λύση ή ακύρωση του γάμου

91.5. Τέκνο από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση

92. Προσβολή της πατρότητας

92.1. Γενικά

92.2. Η αγωγή προσβολής της πατρότητας

92.2.1. Φύση αγωγής

92.2.2. Αρμοδιότητα, διαδικασία, δικαιοδοσία

92.2.3. Ενάγων

92.2.4. Εναγόμενος

92.2.5. Βάση της αγωγής

92.2.6. Απόδειξη

92.2.7. Αίτημα

92.3. Η απόφαση του δικαστηρίου

92.3.1. Φύση και ενέργεια

92.3.2. Δεδικασμένο, καταχώριση σε ληξιαρχικά βιβλία

92.4. Αποκλεισμός της προσβολής

92.4.1. Πάροδος αποκλειστικής προθεσμίας

92.4.2. Θάνατος τέκνου

92.4.3. Αναγνώριση του τέκνου από το σύζυγο ή σύμβιο της μητέρας

92.4.4. Συγκατάθεση σε τεχνητή γονιμοποίηση

92.4.5. Κατάχρηση δικαιώματος

92.5. Διαχρονικό δίκαιο

93. Ίδρυση της πατρότητας με αναγνώριση

93.1. Γενικά

93.2. Η εκούσια αναγνώριση

93.2.1. Έννοια, φύση

93.2.2. Προϋποθέσεις

93.2.3. Χρόνος αναγνωρίσεως

93.2.4. Ποιος αναγνωρίζει

93.2.5. Τρόπος αναγνωρίσεως

93.2.6. Η συναίνεση της μητέρας του τέκνου

93.2.7. Τεχνητή γονιμοποίηση και αυτόματη αναγνώριση

93.2.8. Ανάκληση της αναγνωρίσεως

93.2.9. Προσβολή της αναγνωρίσεως

93.2.10. Τελείωση της αναγνωρίσεως

93.2.11. Αποτελέσματα

93.3. Η δικαστική αναγνώριση

93.3.1. Έννοια, φύση

93.3.2. Προϋποθέσεις

93.3.3. Η αγωγή

93.3.4. Αρμοδιότητα, διαδικασία, δικαιοδοσία

93.3.5. Ενάγων

93.3.6. Εναγόμενος

93.3.7. Χρόνος ασκήσεως της αγωγής

93.3.8. Βάση αγωγής

93.3.9. Αίτημα

93.3.10. Η απόφαση

93.4. Ειδικότερα η απόδειξη της βάσεως της αγωγής και η άμυνα του εναγομένου

93.4.1. Απόδειξη της βάσεως

93.4.2. Άμυνα εναγομένου

93.4.3. Ειδικότερα η ΑΚ

93.4.4. Ειδικότερα η ΑΚ

93.4.5. Υποχρέωση μητέρας να αποκαλύψει πατέρα;

93.5. Τεχνητή γονιμοποίηση και αναγνώριση πατρότητας

93.6. Αποτελέσματα αναγνωρίσεως

93.6.1. Ατελής και πλήρης εξομοίωση

93.6.2. Πλήρης εξομοίωση

93.6.3. Ατελής εξομοίωση

93.7. Σύγκριση με τη ρύθμιση του παλαιού δικαίου

93.8. Διαχρονικό δίκαιο

VIII. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

94. Έννοια διατροφής

94.1. Έννοια και περιεχόμενο

94.2. Ορολογία

94.3. Συγγενείς έννοιες

95. Είδη διατροφής

95.1. Ανάλογα με τον τρόπο καταβολής

95.2. Ανάλογα με το περιεχόμενο

95.3. Ανάλογα με τον χρόνο καταβολής

95.4. Ανάλογα με το γενεσιουργό λόγο

96. Γενεσιουργοί λόγοι της υποχρεώσεως διατροφής

97. Η υποχρέωση διατροφής από το νόμο

97.1. Η ρύθμιση

97.2. Περιπτωσιολογία

97.3. Φύση της υποχρεώσεως και του δικαιώματος διατροφής.

97.4. Προστασία του δικαιώματος διατροφής

Β. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

98. Γενικά

98.1. Η ρύθμιση

98.2. Έννοια ανιόντων και κατιόντων

98.3. Η ΑΚ 1485 ρύθμιση in abstracto

99. Όροι της υποχρεώσεως διατροφής

99.1. Από την πλευρά του δικαιούχου

99.1.1. Αδυναμία αυτοδιατροφής γενικά

99.1.2. Αδυναμία αυτοδιατροφής ανήλικου τέκνου

99.1.3. Διατροφή από τρίτον

99.1.4. Επίκληση και απόδειξη

99.1.5. Σχέση αδυναμίας αυτοδιατροφής και αξιώσεως διατροφής

99.1.6. Υπαίτια αδυναμία αυτοδιατροφής, 281 ΑΚ

99.1.7. Τελική παρατήρηση

99.2. Από την πλευρά του υποχρέου

99.2.1. Κίνδυνος αυτοδιατροφής

99.2.2. Άλλες υποχρεώσεις του υποχρέου

99.2.3. Επίκληση και απόδειξη

99.2.4. Σχέση κινδύνου αυτοδιατροφής και αξιώσεως διατροφής

99.2.5. Ειδικότερα, όταν δικαιούχος ανήλικο τέκνο

99.3. Τρίτη προϋπόθεση

100. Σειρά υποχρέων

100.1. Γενικά

100.2. Σειρά υποχρέων, γενικά

100.3. Όταν ο δικαιούχος είναι άγαμος

100.3.1. Πρώτη τάξη: κατιόντες

100.3.2. Δεύτερή τάξη: γονείς

100.3.3. Τρίτη τάξη: παππούδες, γιαγιάδες

100.3.4. Τέταρτη τάξη: προπαππούδες, προγιαγιάδες

100.4. Όταν ο δικαιούχος είναι έγγαμος

100.4.1. Πρώτη τάξη

100.4.2. Άλλες τάξεις

100.5. Διαδοχή τάξεων στην υποχρέωση διατροφής

100.6. Επαύξηση της υποχρεώσεως σε μία τάξη

100.7. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του δικαιούχου των καταβαλόντων διατροφή

100.7.1. Γενικά

100.7.2. Υποκατάσταση επί διαδοχής τάξεων ή επαυξήσεως

100.7.3. Υποκατάσταση κράτους κλπ

100.7.4. Υποκατάσταση καταβαλόντος ιδιώτη

100.7.5. Υποκατάσταση συζύγου υπόχρεου γονέα

100.7.6. Άλλοι καταβαλόντες

101. Σειρά δικαιούχων

101.1. Γενικά

101.2. Όταν ο υπόχρεος διατροφής είναι άγαμος

101.2.1. Πρώτη τάξη: Κατιόντες

101.2.2. Δεύτερη τάξη: Γονείς

101.2.3. Τρίτη τάξη: Παππούδες και γιαγιάδες

101.2.4. Τέταρτη τάξη: Προπαππούδες και προγιαγιάδες

101.3. Όταν ο υπόχρεος είναι έγγαμος

101.3.1. Η γενική ρύθμιση

101.3.2. Η τάξη του συζύγου ή τέως συζύγου

101.4. Σημασία της σειράς προτεραιότητας

101.5. Αδυναμία παροχής διατροφής προς όλους τους δικαιούχους

102. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής

102.1. Γενικά

102.2. Ανάλογη διατροφή

102.2.1. Περιεχόμενο

102.2.2. Μέτρο

102.2.3. Δικονομικά

102.3. Στοιχειώδης ή ελαττωμένη διατροφή

102.3.1. Μέτρο και περιεχόμενο

102.3.2. Πότε οφείλεται

102.3.3. Άγαμα ανήλικα τέκνα ως δικαιούχοι

102.3.4. Περισσότεροι υπόχρεοι

102.3.5. Δικονομικά

102.4. Εύλογη διατροφή

102.5. Καθορισμός του συγκεκριμένου ποσού διατροφής

103. Μεταβολή όρων

103.1. Γενικά, η ΑΚ

103.2. Έκταση εφαρμογής

103.3. Το δικαίωμα

103.3.1. Άσκηση

103.3.2. Η συνήθης περίπτωση

103.3.3. Η απόφαση

103.3.4. Δικονομικά

103.3.5. Βάρος αποδείξεως

103.4. Περιπτωσιολογία μεταβολής

104. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής

104.1. Γενικά οι ΑΚ 1496 και

104.2. Ο κανόνας ΑΚ

104.2.1. Τρόπος καταβολής

104.2.2. Χρόνος καταβολής

104.2.3. Ρύθμιση από το δικαστήριο

104.3. Χρόνος και τρόπος καταβολής διατροφής ανήλικου άγαμου τέκνου

104.3.1. Ομαλή συμβίωση (και συνοίκηση)

104.3.2. Υπόχρεος γονέας έχων επιμέλεια

104.3.3. Υπόχρεος γονέας μη έχων επιμέλεια

104.3.4. Ρύθμιση από το δικαστήριο

105. Απόσβεση του δικαιώματος διατροφής

105.1. Γενικά

105.2. Λόγοι αποσβέσεως - Η παραγραφή

105.3. Εξαιρέσεις από την απόσβεση

106. Δικαστική επιδίωξη της διατροφής

106.1. Αρμοδιότητα, διαδικασία

106.2. Η αγωγή

106.3. Άμυνα εναγομένου

106.4. Η απόφαση

106.5. Ασφαλιστικά μέτρα

106.6. Δικαστική συνδρομή

107. Ειδικά θέματα

107.1. Διατροφή για το παρελθόν

107.1.1. Έννοια παρελθόντος

107.1.2. Έννοια υπερημερίας

107.1.3. Ρύθμιση

107.2. Παραίτηση από διατροφή

107.3. Προκαταβολή διατροφής

107.4. Καταβολή από τρίτον

107.5. Προσωρινή επιδίκαση διατροφής σε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο

Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΗΤΕΡΑΣ

108. Δαπάνες τοκετού και διατροφή άγαμης μητέρας

108.1. Γενικά, η ΑΚ

108.2. Έκταση εφαρμογής

108.3. Δαπάνες τοκετού

108.4. Αξίωση διατροφής

108.5. Άσκηση αξιώσεων και παραγραφή

108.6. Αξιώσεις κατά ΑΚ 914 επ

108.7. Δικονομικά

109. Διατροφή μητέρας κυοφορούμενου κληρονόμου

109.1. Η ΑΚ

109.2. Η περίπτωση τεχνητής γονιμοποιήσεως

109.3. Δικονομικά

Δ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ

110. Διατροφή μεταξύ αδελφών

110.1. Γενικά

110.2. Προϋποθέσεις

110.2.1. Η αδελφική σχέση

110.2.2. Μη διακινδύνευση αυτοδιατροφής

110.2.3. Μη ύπαρξη άλλων υποχρέων

110.2.4. Αδυναμία διατροφής

110.3. Η εύλογη κρίση του δικαστηρίου

110.4. Η διατροφή

110.5. Σε περίπτωση ετεροθαλών αδελφών

110.6. Περισσότεροι υπόχρεοι

110.7. Περισσότεροι δικαιούχοι, ανεπάρκεια υποχρέου

110.8. Θέση στη σειρά προτεραιότητας

110.9. Δικονομικά θέματα

110.10. Διατροφή και υπηρεσίες

IX. ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

111. Η δημιουργία της σχέσεως γονέα και τέκνου

111.1. Με τον πατέρα

111.2. Με τη μητέρα

112. Διάκριση των σχέσεων σε προσωπικές και περιουσιακές

113. Χαρακτηριστικά της ρυθμίσεως

Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΈΚΝΩΝ

114. Υποχρέωση του τέκνου για παροχή υπηρεσιών

114.1. Γενικά, η ΑΚ

114.2. Η υποχρέωση

114.2.1. Προϋποθέσεις

114.2.2. Το υπόχρεο τέκνο

114.2.3. Περιεχόμενο υποχρεώσεως

114.2.4. Ευθύνη τέκνου

114.2.5. Μη εκπλήρωση

114.2.6. Αντιμισθία

114.3. Δικαιούχοι της αξιώσεως

114.3.1. Άσκηση

114.3.2. Οι ΑΚ 927 εδ. β’ και 929 εδ. β’

114.4. Ειδικά θέματα

114.4.1. Υποχρέωση γονέων για παροχή υπηρεσιών

114.4.2. Αποκλειστική εργασία τέκνου στον οίκο των γονέων

115. Παροχές των γονέων προς τα τέκνα

115.1. Η ΑΚ

115.2. Η «γονική παροχή»

115.2.1. Η περιουσία

115.2.2. ΟΙ σκοποί

115.2.3. Γονέας, τέκνο

115.2.4. Το επιτρεπτό μέτρο

115.2.5. Ευθύνη γονέα

115.2.6. Τύπος συμβάσεως

115.3. Σχέσεις περί τη γονική παροχή

115.3.1. Ίση μεταχείριση τέκνων

115.3.2. Ο σκοπός της παροχής ως αίρεση ή δικαιοπρακτικό θεμέλιο

115.4. Υπόσχεση γονικής παροχής

116. Υποχρέωση διατροφής

117. Περιουσιακές σχέσεις και γονική μέριμνα

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

118. Αμοιβαία υποχρέωση στοργής κλπ

119. Νόμιμη κατοικία του (ανήλικου) τέκνου

120. Επώνυμο του τέκνου

120.1. Γενικά, οι ΑΚ 1505 και 1506, το άρθρο 10 του ν. 4356/2015.

120.2. Επώνυμο των γεννημένων σε γάμο ή σύμφωνο συμβιώσεως τέκνων

120.2.1. Η δήλωση των γονέων

120.2.2. Περιεχόμενο δηλώσεως

120.2.3. Δικαιοπρακτική ικανότητα

120.2.4. Ελαττώματα

120.2.5. Ειδικά θέματα

120.2.6. Μεταβολή επωνύμου τέκνου

120.2.7. Η ΑΚ 1505 §

120.2.8. Διαχρονικό δίκαιο

120.3. Επώνυμο των γεννημένων χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβιώσεως τέκνων

120.3.1. Επώνυμο των μη αναγνωρισμένων, γενικά

120.3.2. Δυνατότητες συζύγου μητέρας κατά 1506 § 1 εδ. β’ ΑΚ

120.3.3. Επώνυμο σε περίπτωση πλήρους εξομοιώσεως, κατά ΑΚ 1506 § 2 ΑΚ

120.3.4. Επώνυμο αναγνωρισμένου τέκνου καθώς και πλήρως εξομοιουμένου ενήλικου τέκνου

120.3.5. Διαχρονικό δίκαιο

120.4. Επώνυμο εκθέτων

121. Προσωπικές σχέσεις και γονική μέριμνα

Δ. Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

i. Η γονική μέριμνα γενικά

122. Γενικά

122.1. Το παλαιό δίκαιο

122.2. Το νέο δίκαιο του ν. 1329/1983

122.3. Γονική μέριμνα και συμφέρον του τέκνου

123. Έννοια, περιεχόμενο και φύση της γονικής μέριμνας

123.1. Έννοια

123.2. Περιεχόμενο

123.3. Φύση

124. Φορείς της γονικής μέριμνας

124.1. Γενικά

124.2. Στα γεννημένα σε γάμο ανήλικα τέκνα

124.3. Στα γεννημένα χωρίς γάμο ανήλικα τέκνα

124.4. Στις περιπτώσεις επιγενόμενου γάμου των τέκνων

124.5. Στις περιπτώσεις υιοθεσίας ανηλίκου

125. Έναρξη και λήξη της γονικής μέριμνας

125.1. Έναρξη γονικής μέριμνας

125.1.1. Στα γεννημένα σε γάμο τέκνα

125.1.2. Στα γεννημένα εκτός γάμου τέκνα

125.1.3. Στα θετά τέκνα

125.1.4. Στα έκθετα

125.2. Λήξη γονικής μέριμνας

125.2.1. Ως προς τον ένα γονέα

125.2.2. Και ως προς τους δύο γονείς

125.2.3. Συνέπειες

125.3. Γονική μέριμνα και γάμος του ανήλικου τέκνου

126. Άσκηση της γονικής μέριμνας

126.1. Γενικά

126.2. Στα γεννημένα σε γάμο τέκνα, ο κανόνας

126.2.1. Αδυναμία ασκήσεως από ένα γονέα

126.2.2. Διαφωνία γονέων

126.2.3. Στα εξομοιωθέντα με γεννημένα σε γάμο

126.2.4. Ειδικότερα το συμφέρον του τέκνου

126.3. Στα γεννημένα εκτός γάμου τέκνα

126.3.1. Μη αναγνωρισμένα

126.3.2. Αναγνωρισμένα χωρίς αντιδικία

126.3.3. Αναγνωρισμένα με αντιδικία

126.3.4. Αποκλεισμός εφέσεως

126.4. Πράξεις από ένα γονέα

126.4.1. Η ΑΚ 1516 §

126.4.2. Η ΑΚ 1516 §

126.5. Σύγκρουση συμφερόντων

126.6. Ευθύνη γονέων

126.7. Δαπάνες γονέων

127. Άσκηση γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διακοπής της συμβιώσεως

127.1. Γενικά, οι ΑΚ 1513 και

127.1.1. Έκταση εφαρμογής

127.1.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

127.2. Η δικαστική ρύθμιση, γενικά

127.2.1. Ειδικότερα η ανάθεση και στους δύο

127.2.2. Ειδικότερα η ανάθεση σε τρίτον

127.3. Επικοινωνία με τέκνο

127.4. Ειδικά θέματα

127.4.1. Διάδικοι

127.4.2. Αίτημα ρυθμίσεως μέρους της ασκήσεως

127.4.3. Αξιώσεις διατροφής τέκνου

128. Αφαίρεση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας

128.1. Γενικά

128.2. Η αφαίρεση της ασκήσεως, γενικά

128.2.1. Προϋποθέσεις

128.2.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

128.2.3. Η δικαστική ρύθμιση

128.3. Αφαίρεση με αίτηση του γονέα

128.3.1. Έκταση εφαρμογής

128.3.2. Προϋποθέσεις

128.3.3. Διαδικασία

128.3.4. Η απόφαση του δικαστηρίου

128.3.5. Ο τρίτος επίτροπος;

128.4. Συνέπειες της αφαιρέσεως

128.5. Μεταβολή των συνθηκών

129. Έκπτωση από τη γονική μέριμνα

129.1. Έννοια και είδη

129.2. Η αυτοδίκαιη έκπτωση

129.2.1. Προϋποθέσεις

129.2.2. Συνέπειες

129.3. Δικαστική αφαίρεση της γονικής μέριμνας

129.3.1. Έκπτωση ή αφαίρεση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας;

129.3.2. Διαδικασία

129.3.3. Μεταρρύθμιση αποφάσεως

129.3.4. Συνέπειες

130. Συνέπειες της παύσεως της γονικής μέριμνας

130.1. Γενικά

130.2. Λογοδοσία

130.2.1. Περιεχόμενο

130.2.2. Δεξίλογοι, δοσίλογοι

130.2.3. Αφαίρεση ασκήσεως

130.2.4. Δικονομικά

130.3. Απόδοση περιουσίας

130.4. Πράξεις μετά την παύση

130.4.1. Το «δικαίωμα» των γονέων

130.4.2. Σχέσεις με τρίτους

130.4.3. Γνώση της παύσεως

130.4.4. Αφαίρεση ασκήσεως

130.5. Υποχρέωση φροντίδας υποθέσεων

ii. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου

131. Γενικά

132. Περιεχόμενο της επιμέλειας

132.1. Γενικά η ΑΚ 1518 §

132.2. Ανατροφή

132.2.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

132.2.2. Ειδικότερα η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση

132.2.3. Ανάθεση ανατροφής σε τρίτους

132.3. Επίβλεψη

132.4. Μόρφωση

132.5. Εκπαίδευση

132.6. Προσδιορισμός τόπου διαμονής

132.7. Σωφρονιστικά μέτρα

132.8. Ιατρικές επεμβάσεις

132.9. Εκπροσώπηση του τέκνου

132.10. Ειδικά θέματα

132.10.1. Αναζήτηση του τέκνου

132.10.2. Έγκληση για αξιόποινη πράξη κατά του τέκνου

132.10.3. Ονοματοδοσία

133. Φορείς και άσκηση της επιμέλειας

133.1. Φορείς της επιμέλειας

133.2. Άσκηση της επιμέλειας

133.2.1. Ποιος ασκεί την επιμέλεια

133.2.2. Αρχές που διέπουν την άσκηση

133.2.3. Χρησιμοποίηση τρίτων

133.2.4. Δικαστική ή άλλη υποστήριξη

133.2.5. Άσκηση σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάμου

133.2.6. Συνέπειες κακής άσκησης

134. Προσωπική επικοινωνία με το τέκνο

134.1. Γενικά

134.2. Προσωπική επικοινωνία γονέως και τέκνου

134.2.1. Φορέας του δικαιώματος

134.2.2. Η επικοινωνία

134.2.3. Δικαίωμα ή και υποχρέωση;

134.2.4. Συμφέρον και θέληση του τέκνου

134.2.5. Φύση του δικαιώματος

134.2.6. Η ΑΚ 1513 §

134.3. Προσωπική επικοινωνία απώτερων συγγενών και τέκνου.

134.4. Η δικαστική ρύθμιση

iii. Η γονική διοίκηση της περιουσίας του τέκνου

135. Γενικά

136. Περιεχόμενο της γονικής διοικήσεως

137. Φορείς και άσκηση της γονικής διοικήσεως

137.1. Φορείς

137.2. Άσκηση

138. Διαχειριστικές διατυπώσεις

138.1. Γενικά

138.2. Απογραφή

138.3. Επωφελής τοποθέτηση μετρητών

138.4. Δωρεές

138.5. Διαχείριση με διατυπώσεις επιτροπείας

138.6. Επαγόμενη στο τέκνο κληρονομία

138.7. Περιουσία από διαθήκη ή δωρεά

138.8. Συνέπειες παραβάσεως

138.9. Απόδοση περιουσίας

139. Χρησιμοποίηση εισοδημάτων και κεφαλαίου περιουσίας τέκνου.

140. Περιουσία εξαιρούμενη από τη γονική διοίκηση

140.1. Γενικά

140.2. Περιουσία του άρθρου 135 ΑΚ

140.3. Περιουσία από διαθήκη ή δωρεά

141. Συναλλαγές γονέων και τέκνου

141.1. Σύγκρουση συμφερόντων

141.2. Δυνατότητα αυτοσυμβάσεως;

iv. Διαχρονικό δίκαιο

142. Τα ρυθμιζόμενα θέματα

142.1. Μητέρα επίτροπος κατά το παλαιό δίκαιο

142.2. Δευτερόγαμη μητέρα επίτροπος κατά το παλαιό δίκαιο

142.3. Μητέρα που της αφαιρέθηκε η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου κατά το παλαιό δίκαιο

142.4. Αποφάσεις που ρύθμιζαν επιμέλεια κλπ. σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου

142.5. Διάταξη διαθήκης που απέκλειε τον πατέρα από τη διοίκηση της καταλειπόμενης στο τέκνο περιουσίας

142.6. Γονική μέριμνα εξωγάμων

142.7. Γονική μέριμνα αναγνωρισμένων εξωγάμων

142.8. Γονική μέριμνα νομιμοποιημένων εξωγάμων

Χ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

143. Έννοια υιοθεσίας

143.1. Έννοια

143.2. Ορολογία

143.3. Υιοθεσία και συγγένεια εξ αίματος

144. Λειτουργική σημασία του θεσμού - Κριτική

144.1. Ιστορικά

144.2. Σύγχρονη εποχή

144.3. Κριτική του θεσμού

145. Η νομοθετική ρύθμιση

Β. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

146. Γενικά

i. Τέλεση της υιοθεσίας

147. Προϋποθέσεις της υιοθεσίας

147.1. Γενικά

147.1.1. Ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις

147.1.2. Θετικές και αρνητικές

147.1.3. Προϋποθέσεις από την πλευρά του υιοθετούντος και από την πλευρά του υιοθετουμένου

147.1.4. Συμφέρον υιοθετουμένου, κοινωνική έρευνα

147.1.5. Καταργηθείσες προϋποθέσεις

147.1.6. Ελαττωματική υιοθεσία

147.2. Προϋποθέσεις από την πλευρά του υιοθετούντος

147.2.1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

147.2.1.1. Πρόσωπα υπό μερική στερητική ή επικουρική συμπαράσταση

147.2.1.2. Παροδική ανικανότητα

147.2.1.3. Ίαση ελαττωματικότητας

147.2.2. Ηλικία

147.2.3. Διαφορά ηλικίας

147.2.4. Συναίνεση συζύγου/συμβίου

147.2.4.1. Φύση συναινέσεως

147.2.4.2. Υιοθεσία χωρίς συναίνεση

147.2.4.3. Η ελαττωματικότητα της υιοθεσίας

147.2.5. Συναίνεση υιοθετούντος

147.2.5.1. Φύση συναινέσεως

147.2.5.2. Ελαττωματικότητα υιοθεσίας

147.2.6. Η εγγραφή στα Μητρώα

147.3. Προϋποθέσεις από την πλευρά του υιοθετουμένου

147.3.1. Ανηλικότητα

147.3.2. Διαφορά ηλικίας

147.3.3. Μη ύπαρξη άλλης υιοθεσίας

147.3.4. Συναίνεση συζύγου/συμβίου

147.3.5. Συναίνεση υιοθετουμένου

147.3.6. Συναίνεση γονέων κλπ

147.4. Υιοθεσία τέκνου εκτός γάμου

147.4.1. Η λύση

147.4.2. Τέκνο άγνωστων γονέων

147.5. Συγγένεια μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου

147.6. Υιοθεσία συζύγου/συμβίου

147.7. Υιοθεσία από επίτροπο

147.8. Υιοθεσία περισσοτέρων

147.9. Υιοθεσία από περισσοτέρους/συζύγους, συμβίους

148. Συμφέρον υιοθετουμένου, κοινωνική έρευνα, μητρώα, συναινέσεις, ακροάσεις

148.1. Γενικά

148.2. Συμφέρον υιοθετουμένου

148.2.1. Έννοια, κριτήρια

148.2.2. Συμφέρον υιοθετουμένου και συμφέροντα τρίτου.

148.2.3. Η έννοια του συμφέροντος νομική

148.3. Η κοινωνική μέριμνα, τα Μητρώα

148.3.1. Αρμόδια όργανα

148.3.2. Αντικείμενο και διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας

148.3.3. Ρυθμίσεις ν. 4538/2018

148.3.3.1. Το Ε.Σ.Αν.Υ

148.3.3.2. Τα Μητρώα

148.3.3.3. Επιμόρφωση υποψηφίων γονέων

148.4. Ακρόαση υιοθετούμενου ανηλίκου, η ρύθμιση

148.4.1. Τρόπος και τόπος διεξαγωγής

148.4.2. Αξιολόγηση

148.5. Ακρόαση των τέκνων του υιοθετούντος

148.5.1. Διαδικασία

148.5.2. Απόρρητο

148.6. Ακρόαση των συγγενών του ανηλίκου

148.6.1. Διαδικασία

148.6.2. Εχεμύθεια

148.7. Συναινέσεις γενικά

148.8. Συναίνεση των γονέων του ανηλίκου

148.8.1. Συναίνεση και των δύο γονέων

148.8.2. Συναίνεση του ενός γονέα

148.8.3. Συναίνεση του ενός γονέα και δικαστική αναπλήρωση της συναινέσεως του άλλου

148.8.4. Διαδικασία

148.8.5. Η ΑΚ 1550 §

148.8.6. Η ΑΚ

148.8.7. Συναίνεση ανήλικου γονέα

148.8.8. Συναίνεση γονέων και άρνηση συναινέσεως ανηλίκου και αντίστροφα

148.9. Συναίνεση του επιτρόπου

148.9.1. Πότε συναινεί ο επίτροπος

148.9.2. Διαδικασία

148.10. Δικαστική αναπλήρωση συναινέσεως γονέων ή νόμιμων αντιπροσώπων

148.10.1. Περιπτώσεις αναπληρώσεως

148.10.2. Συνδυασμός περιπτώσεων

148.10.3. Παροδική δικαιοπρακτική ανικανότητα γονέα

148.10.4. Περαιτέρω εφαρμογή της ΑΚ

148.10.5. Εφαρμογή της ΑΚ 1551;

148.10.6. Αναπλήρωση συναινέσεως επιτρόπου

149. Διαδικασία και συντέλεση υιοθεσίας

149.1. Γενικά

149.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

149.3. Αιτών, αίτηση

149.3.1. Στοιχεία αιτήσεως

149.3.2. Η γενική εξουσιοδότηση κατά 1554 ΑΚ

149.3.3. Ερμηνευτικά προβλήματα

149.4. Λεπτομέρειες διαδικασίας

149.4.1. Προσκομιζόμενα έγγραφα

149.4.2. Συναινέσεις κλπ

149.4.3. Παρέμβαση, προσεπίκληση

149.5. Η απόδειξη

149.6. Η απόφαση, ένδικα μέσα

149.7. Μυστικότητα υιοθεσίας

149.8. Θάνατος υιοθετούντος πριν από την έκδοση της αποφάσεως

150. Νομική φύση της υιοθεσίας

150.1. Οι υποστηριχθείσες γνώμες

150.2. Κριτική

150.3. Χαρακτηρισμός

151. Ελαττωματικότητα της υιοθεσίας

151.1. Γενικά, διακρίσεις ελαττωματικότητας

151.2. Ανυπόστατη ή ανύπαρκτη υιοθεσία

151.3. Απόλυτα ελαττωματική υιοθεσία

151.4. Σχετικά ελαττωματική υιοθεσία

151.5. Υιοθεσία αντίθετη στα χρηστά ήθη

151.6. Εικονικότητα υιοθεσίας

151.7. Ζήτημα «διπλών ενεργειών»

151.8. Θεραπεύσιμη ελαττωματικότητα;

151.9. Προσβολή της υιοθεσίας

151.9.1. Έφεση

151.9.2. Ανακοπή ερημοδικίας

151.9.3. Αναίρεση, αναψηλάφηση

151.9.4. Τριτανακοπή

151.9.5. Άλλα θέματα

152. Ειδικές περιπτώσεις υιοθεσίας

152.1. Υιοθεσία περισσοτέρων ή από περισσοτέρους

152.2. «Ιδιωτική υιοθεσία»

152.3. «Διακρατικές» ή «διεθνείς» υιοθεσίες

ii. Αποτελέσματα της υιοθεσίας

153. Γενικά

153.1. Διακρίσεις αποτελεσμάτων

153.2. «Νέα» οικογένεια θετού τέκνου

153.3. Έναρξη αποτελεσμάτων

153.4. Η ρύθμιση αναγκαστικό δίκαιο

154. Αποτελέσματα για τη θετή οικογένεια

154.1. Η ΑΚ

154.2. Η πλήρης ένταξη

154.3. Ερμηνευτικές λύσεις

154.4. Επώνυμο θετού τέκνου

154.4.1. Στην υιοθεσία από ένα

154.4.2. Προσθήκη και του πριν από την υιοθεσία επωνύμου

154.4.3. Στην κοινή υιοθεσία από τους δύο συζύγους

154.4.4. Στην υιοθεσία τέκνου του άλλου συζύγου

154.5. Κύριο όνομα θετού

154.6. Γονική μέριμνα

154.6.1. Οι ειδικές ρυθμίσεις

154.6.2. Υιοθεσία από ένα σύζυγο τέκνου του άλλου

154.6.3. Κοινή υιοθεσία

154.6.4. Διαζύγιο κλπ

154.6.5. Παύση γονικής μέριμνας

155. Αποτελέσματα για τη φυσική οικογένεια

155.1. Ο κανόνας

155.2. Εξειδικεύσεις του κανόνα

155.3. Εξαιρέσεις από τον κανόνα

iii. Λύση της υιοθεσίας

156. Γενικά

156.1. Έννοια λύσεως

156.2. Τρόποι λύσεως

156.3. Λόγοι λύσεως

156.4. Η ρύθμιση

157. Η λύση της υιοθεσίας

157.1. Γενικά

157.2. Αυτοδίκαιη λύση

157.2.1. Ερμηνεία της ΑΚ 1576 εδ. α’

157.2.2. Η αναδρομικότητα της λύσεως και τα προβλήματα

157.2.3. Η ΑΚ 1576 εδ. β’

157.2.4. Αναγνώριση θετού τέκνου από θετό γονέα - λύση της υιοθεσίας;

157.3. Λύση με δικαστική απόφαση λόγω παραπτώματος

157.3.1. Λόγοι από την πλευρά του θετού γονέα

157.3.2. Λόγοι από την πλευρά του θετού τέκνου

157.3.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

157.3.4. Εισαγωγή υποθέσεως στο δικαστήριο, δικονομικά

157.3.5. Η απόφαση

157.3.6. Στην κοινή υιοθεσία

157.4. Συναινετική λύση με δικαστική απόφαση

157.4.1. Προϋποθέσεις

157.4.2. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

157.4.3. Δικονομικά

157.4.4. Η απόφαση

157.4.5. Στην κοινή υιοθεσία

157.5. Ειδικότερα η επίδραση του θανάτου ενός των μερών στη διαδικασία λύσεως της υιοθεσίας

158. Η κατάσταση μετά τη λύση της υιοθεσίας

158.1. Γενικά

158.2. Άρση της υιοθεσίας

158.3. Παύση σχέσεως συγγένειας

158.4. Ως προς τους κατιόντες

158.5. Παύση σχέσεως αγχιστείας

158.6. Τα ερμηνευτικά προβλήματα

158.7. Αναβίωση δεσμών με οικογένεια εξ αίματος, γονική μέριμνα

158.8. Το επώνυμο του (τέως) θετού τέκνου

158.8.1. Η ΑΚ

158.8.2. Η ΑΚ

158.8.3. Καταχωρίσεις σε ληξιαρχικά βιβλία

158.9. Ανασύσταση λυθείσας υιοθεσίας

Γ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

159. Γενικά

160. Προϋποθέσεις

160.1. Από την πλευρά του υιοθετούντος

160.1.1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

160.1.2. Ηλικία υιθετούντος

160.1.3. Διαφορά ηλικίας

160.1.4. Συναίνεση του συζύγου/συμβίου

160.1.5. Συναίνεση υιοθετούντος

160.1.6. Συγγένεια ή αγχιστεία με τον υιοθετούμενο

160.2. Από την πλευρά του υιοθετουμένου

160.2.1. Ενηλικότητα

160.2.2. Διαφορά ηλικίας

160.2.3. Συναίνεση του συζύγου/συμβίου

160.2.4. Συναίνεση υιοθετουμένου

160.2.5. Συγγένεια ή αγχιστεία με τον υιοθετούντα

160.2.6. Υιοθεσία θετού ενηλίκου

160.3. Άλλα θέματα

161. Διαδικασία

162. Ελαττωματικότητα

163. Αποτελέσματα

163.1. Δημιουργία σχέσεως ανιόντος και κατιόντος

163.2. Μη δημιουργία περαιτέρω συγγένειας

163.3. Σχέση με φυσική οικογένεια

163.4. Επώνυμο θετού

163.5. Υποχρέωση διατροφής

164. Λύση της υιοθεσίας

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΘΜΙΣΕΙΣ

165. Ειδικές ρυθμίσεις

ΧΙ. ΟΙΟΝΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

166. Έννοια και λειτουργία οιονεί οικογενειακών σχέσεων

167. Κατηγορίες προσώπων που χρειάζονται επιμέλεια

168. Είδη επιμέλειας

168.1. Γονική μέριμνα

168.2. Επιτροπεία

168.3. Αναδοχή

168.4. Δικαστική συμπαράσταση

168.5. Δικαστική επιμέλεια ξένης υποθέσεως

169. Σχέση επιμελητή και προσώπου που τελεί υπό επιμέλεια

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

i. Γενικά

170. Το λειτούργημα της επιτροπείας και η ρύθμισή του

170.1. Το λειτούργημα της επιτροπείας

170.2. Η ρύθμιση

170.3. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταρρυθμίσεως

171. Ποιοι τελούν υπό επιτροπεία

171.1. Η ΑΚ

171.2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

171.3. Κριτική παρατήρηση

172. Έναρξη και λήξη της επιτροπείας

172.1. Έναρξη επιτροπείας

172.1.1. Η ΑΚ 1591 §

172.1.2. Η ΑΚ

172.2. Λήξη επιτροπείας

ii. Τα όργανα της επιτροπείας

173. Τα όργανα της επιτροπείας (γενικά)

174. Ο επίτροπος

174.1. Το λειτούργημα του επιτρόπου, χαρακτηριστικά

174.2. Ένας ή περισσότεροι επίτροποι

174.2.1. Ο κανόνας

174.2.2. Η εξαίρεση

174.2.3. Σύγκρουση συμφερόντων περισσότερων επιτροπευό­­μενων ανηλίκων

174.3. Ανίκανοι να είναι επίτροποι

174.3.1. Απόλυτα και σχετικά ανίκανοι

174.3.2. Συνέπειες διορισμού ανίκανου για δικαιοπραξία προσώπου

174.3.3. Συνέπειες διορισμού προσώπου υπό προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη

174.3.4. Συνέπειες διορισμού προσώπου αποκλεισθέντος με διάταξη τελευταίας βουλήσεως

174.4. Επαγωγή της επιτροπείας, δοτή επιτροπεία

174.5. Διορισμός επιτρόπου

174.5.1. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις

174.5.2. Ειδικότερα η ΑΚ

174.5.3. Ειδικότερα η ΑΚ

174.5.4. Προστασία ανηλίκου έως τον διορισμό επιτρόπου

174.6. Γνωστοποίηση του διορισμού

174.7. Ευθύνη του επιτρόπου

174.8. Αποποίηση

174.9. Παραίτηση

174.10. Παύση

174.10.1. Αυτοδίκαιη

174.10.2. Με δικαστική απόφαση

174.11. Αντικατάσταση

174.12. Έναρξη και λήξη του λειτουργήματος του επιτρόπου

175. «Σχολάζουσα» επιτροπεία - Προσωρινός επίτροπος

175.1. «Σχολάζουσα» επιτροπεία, περιπτώσεις και προστασία ανηλίκου

175.2. Προσωρινός επίτροπος, η ΑΚ 1601 εδ. β’

175.2.1. Ερμηνευτικά προβλήματα

175.2.2. Ο διορισμός

176. Ειδικός επίτροπος

176.1. Έννοια, περιπτωσιολογία

176.2. Ρύθμιση

177. Το εποπτικό συμβούλιο

177.1. Γενικά

177.2. Πώς συγκροτείται

177.2.1. Αρμόδιο δικαστήριο

177.2.2. Πολυμελές εποπτικό συμβούλιο

177.2.3. Μονομελές εποπτικό συμβούλιο

177.2.4. Αν ο ανήλικος διαμένει στην αλλοδαπή

177.3. Θητεία, παύση, αντικατάσταση μελών εποπτικού συμβουλίου

177.3.1. Θητεία

177.3.2. Παύση

177.3.3. Αντικατάσταση οριστική και προσωρινή

177.4. Αποζημίωση μελών

177.5. Ευθύνη μελών

177.6. Αρμοδιότητες εποπτικού συμβουλίου

177.7. Συνεδριάσεις εποπτικού συμβουλίου

177.8. Αποφάσεις εποπτικού συμβουλίου

177.9. Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

178. Το δικαστήριο - Η κοινωνική υπηρεσία

178.1. Το δικαστήριο

178.2. Η κοινωνική υπηρεσία

iii. Το λειτούργημα του επιτρόπου

179. Περιεχόμενο του λειτουργήματος του επιτρόπου (γενικά)

179.1. Γενικά

179.2. Ειδικότερα στη συνεπιτροπεία

179.3. Υποχρεώσεις

180. Ειδικές υποχρεώσεις του επιτρόπου

180.1. Υποχρέωση συντάξεως απογραφής

180.2. Υποχρέωση προκλήσεως προσδιορισμού ετήσιας δαπάνης

180.3. Παροχή ασφάλειας

181. Επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου

181.1. Γενικά

181.2. Ο κανόνας, η ΑΚ

181.2.1. Περιεχόμενο επιμέλειας

181.2.2. Αναφορά στο εποπτικό συμβούλιο

181.2.3. Αναφορά στο δικαστήριο;

181.3. Διαβίωση ανηλίκου σε τρίτους

181.4. Εισαγωγή ανηλίκου σε ειδικό ίδρυμα

182. Διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου (επισκόπηση)

182.1. Γενικά

182.2. Επί μέρους διακρίσεις

183. Πράξεις που ο επίτροπος οφείλει να επιχειρήσει

183.1. Γενικά

183.2. Μετρητά χρήματα ανηλίκου

183.3. Κατάθεση τίτλων και πολύτιμων αντικειμένων ανηλίκου

183.4. Η ΑΚ

183.5. Λογοδοσία

183.6. Συνέπειες παραβάσεως

184. Πράξεις που απαγορεύονται στον επίτροπο

184.1. Γενικά

184.2. Χαριστικές δικαιοπραξίες

184.3. Ιδιόχρηση περιουσίας ανηλίκου

184.4. Συνέπειες παραβάσεως

185. Πράξεις, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια

185.1. Γενικά

185.2. Πράξεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια

185.3. Ειδικότερα οι συναινέσεις ΑΚ

185.4. Διεξαγωγή δικών

185.5. Η ΑΚ

185.6. Ειδικότερα η γενική άδεια

185.7. Συνέπειες παραβάσεως

186. Πράξεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και άδεια του δικαστηρίου

186.1. Γενικά

186.2. Η ΑΚ

186.2.1. Διάθεση περιουσίας ανηλίκου

186.2.2. Εκποίηση ή κτήση ακινήτου

186.2.3. Εκχώρηση απαιτήσεως για μεταβίβαση ακινήτου.

186.2.4. Εκποίηση τίτλων

186.2.5. Δαπανηρό έργο σε ακίνητο

186.2.6. Εκποίηση κλπ. επιχειρήσεως

186.2.7. Εκμίσθωση ακινήτου

186.2.8. Δάνεια

186.2.9. Παραίτηση από ασφάλεια

186.2.10. Συμβιβασμός, διαιτησία

186.2.11. Εγγύηση, αναδοχή χρέους

186.3. Η ΑΚ

186.3.1. Αποποίηση κληρονομίας, παραίτηση από νόμιμη μοίρα

186.3.2. Αποποίηση κληροδοσίας

186.3.3. Αποδοχή κληροδοσίας με βάρη

186.3.4. Αποδοχή δωρεάς με βάρη

186.4. Αποδοχή κληρονομίας

187. Ειδικά θέματα

187.1. Γενικά

187.2. Διοίκηση περιουσίας που παραχωρήθηκε με διαχειριστικούς όρους

187.3. Εκπροσώπηση ανηλίκου και συγκρούσεις

187.4. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

188. Άλλα θέματα διαχειρίσεως

188.1. Γενικά

188.2. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

189. Εκπροσώπηση του ανηλίκου

189.1. Γενικά

189.2. Σε θέματα προσωπικής καταστάσεως

189.3. Σε περιουσιακά θέματα

190. Έργα του επιτρόπου μετά τη λήξη της επιτροπείας

190.1. Απόδοση περιουσίας του επιτροπευομένου

190.2. Τελική λογοδοσία

190.3. Συνέχιση διαχειρίσεως

iv. Σχέσεις επιτρόπου - επιτροπευομένου - τρίτων

191. Σχέσεις επιτρόπου και επιτροπευομένου

191.1. Γενικά

191.2. Οι αξιώσεις του επιτρόπου

191.3. Οι αξιώσεις του επιτροπευομένου

192. Σχέσεις επιτρόπου και τρίτων

193. Σχέσεις επιτροπευομένου και τρίτων

v. Ειδικές περιπτώσεις επιτροπείας

194. Επιτροπεία θετού

195. Επιτροπεία τέκνων γεννημένων χωρίς γάμο των γονέων τους

196. Διαδοχική επιτροπεία

197. Πολλαπλή επιτροπεία

198. Ανώμαλη επιτροπεία

Γ. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

199. Γενικά

199.1. Η ρύθμιση

199.2. Έννοια ανάδοχης οικογένειας

199.3. Έννοια αναδοχής ανηλίκου

199.4. Είδη αναδοχής

199.5. Σκοπός της ρυθμίσεως

199.6. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

199.7. Εποπτεία κοινωνικής υπηρεσίας

199.8. Πρόσωπα και «όργανα» αναδοχής

200. Ποιοι υπάγονται σε αναδοχή

201. Σύσταση της αναδοχής

201.1. Γενικά

201.2. «Συμβατική» αναδοχή

201.2.1. Από τους γονείς

201.2.2. Από τον επίτροπο

201.3. «Δικαστική» αναδοχή

201.4. Αναδοχή ενηλίκων

201.5. Φύση της σχέσεως αναδοχής

202. Το λειτούργημα του αναδόχου

202.1. Χαρακτηριστικά

202.2. Υποχρεώσεις αναδόχου

202.3. Αρμοδιότητες αναδόχου

202.4. Ευθύνη αναδόχου

203. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους γονείς ή τον επίτροπο

204. Άρση της αναδοχής

204.1. Γενικά

204.2. Άρση της συμβατικής αναδοχής

204.3. Άρση της δικαστικής αναδοχής

204.4. Αντικατάσταση ανάδοχης οικογένειας

204.5. Άρση αναδοχής ενηλίκου

204.6. Άρση κατά το ν. 4538/2018

Δ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

205. Γενικά

205.1. Έννοια δικαστικής συμπαραστάσεως

205.2. Λόγοι καθιερώσεως

205.3. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταρρυθμίσεως

205.4. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

205.4.1. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα

205.4.2. Κατά τόπο αρμοδιότητα

205.4.3. Διαδικασία

206. Μορφές δικαστικής συμπαραστάσεως

206.1. Γενικά

206.2. Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση

206.3. Μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση

206.4. Πλήρης επικουρική δικαστική συμπαράσταση

206.5. Μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση

206.6. Συνδυασμός στερητικής και επικουρικής δικαστικής συμπαραστάσεως

206.7. Επιλογή του είδους από το δικαστήριο

207. Οι συμπαραστατέοι

207.1. Γενικά

207.1.1. Χαρακτηριστικά ρυθμίσεως

207.1.2. Εκούσια και ακούσια υποβολή

207.1.3. Οι επί μέρους κατηγορίες

207.2. Πρόσωπα με διαταραχή

207.2.1. Η ψυχική ή διανοητική διαταραχή

207.2.2. Η αδυναμία φροντίδας

207.2.3. Εκούσια και ακούσια υποβολή

207.3. Πρόσωπα με σωματική αναπηρία

207.3.1. Η αναπηρία

207.3.2. Η αδυναμία φροντίδας

207.3.3. Συνδυασμός με διαταραχή

207.3.4. Εκούσια υποβολή

207.4. Πρόσωπα με χαρακτηρολογικά ελαττώματα

207.4.1. Ratio της ρυθμίσεως

207.4.2. Ασωτία, τοξικομανία, αλκοολισμός

207.4.3. Ερμηνευτικά προβλήματα

207.4.4. Κίνδυνος στερήσεως

207.4.5. Εκούσια και ακούσια υποβολή

207.5. Πρόσωπα εκτίοντα ποινή στερητική της ελευθερίας

207.6. Ειδικότερα οι ανήλικοι

207.7. Οι ηλικιωμένοι

208. Διαδικασία - Απόφαση

208.1. Γενικά

208.2. Οι αιτούντες

208.2.1. Ο συμπαραστατέος

208.2.2. Ο σύζυγος/σύμβιος

208.2.3. Οι γονείς

208.2.4. Τα τέκνα

208.2.5. Ο εισαγγελέας

208.2.6. Ο επίτροπος

208.2.7. Ο νόμιμος αντιπρόσωπος ανικάνου;

208.3. Η αυτεπάγγελτη δράση του δικαστηρίου

208.4. Δικονομικά θέματα

208.4.1. Απόδειξη

208.4.2. Στοιχεία εκτιμώμενα από το δικαστήριο

208.5. Διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη

208.6. Η απόφαση

208.6.1. Φύση και περιεχόμενο αποφάσεως που δέχεται την αίτηση

208.6.2. Ως προς το είδος της δικαστικής συμπαραστάσεως

208.6.3. Επί μόνο εκούσιας υποβολής

208.6.4. Έναρξη αποτελεσμάτων κηρύξεως δικαστικής συμπα­ρα­στάσεως

208.7. Δημοσιότητα αποφάσεως

208.8. Τροποποίηση αποφάσεως

208.8.1. Σχέση ΑΚ 1677 με ΚΠολΔ

208.8.2. Ερμηνευτικά προβλήματα

208.8.3. Νομιμοποιούμενοι να ζητήσουν τροποποίηση

208.8.4. Αυτεπάγγελτη δράση δικαστηρίου

208.8.5. Άλλα θέματα

209. Τα όργανα της δικαστικής συμπαραστάσεως

209.1. Γενικά

209.2. Το οικογενειακό δικαστήριο

209.3. Ο δικαστικός συμπαραστάτης

209.4. Το εποπτικό συμβούλιο

209.4.1. Διορισμός, συγκρότηση, παύση αντικατάσταση

209.4.2. Εποπτικό συμβούλιο σε κάθε είδος συμπαραστάσεως;

209.4.3. Η «εποπτεία»

209.4.4. Λειτουργία του συμβουλίου

209.4.5. Λειτούργημα, θητεία, συγκρούσεις μελών

209.5. Άσκηση έργων εποπτικού συμβουλίου από τον ειρηνοδίκη

209.6. Η άσκηση των έργων των οργάνων

210. Ειδικότερα ο δικαστικός συμπαραστάτης

210.1. Έννοιες και είδη

210.2. Το λειτούργημα

210.3. Διορισμός, επιλογή

210.4. Αποκλειόμενα πρόσωπα

210.5. Περισσότεροι δικαστικοί συμπαραστάτες

210.6. Έναρξη λειτουργήματος

210.7. Ευθύνη, αμοιβή

210.8. Αποποίηση, παραίτηση, παύση, αντικατάσταση, ανάκληση οριστικού συμπαραστάτη

210.9. Αποποίηση κλπ. προσωρινού συμπαραστάτη

210.10. Έργο του δικαστικού συμπαραστάτη

211. Η δικανική δράση του συμπαραστατουμένου

211.1. Γενικά

211.2. Δικαιοπρακτική ικανότητα συμπαραστατουμένου στην πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση

211.3. Στη μερική στερητική

211.4. Στην πλήρη επικουρική

211.5. Στη μερική επικουρική

211.6. Στο συνδυασμό στερητικής και επικουρικής

211.7. Ειδικότερα η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη

211.8. Η ακυρότητα των δικαιοπραξιών

211.8.1. Στη στερητική

211.8.2. Στην επικουρική

211.8.3. Στο συνδυασμό

211.8.4. Κριτική παρατήρηση

212. Η λειτουργία της δικαστικής συμπαραστάσεως

212.1. Γενικά

212.2. Στη στερητική δικαστική συμπαράσταση

212.2.1. Υποχρεώσεις του συμπαραστάτη

212.2.2. Πράξεις απαγορευόμενες

212.2.3. Πράξεις με άδεια εποπτικού συμβουλίου

212.2.4. Πράξεις με άδεια δικαστηρίου

212.2.5. Περιουσία με διαχειριστικούς όρους

212.2.6. Επιμέλεια προσώπου συμπαραστατουμένου

212.2.7. Εκπροσώπηση συμπαραστατουμένου

212.2.8. Έργο του συμπαραστάτη μετά τη λήξη της συμπαραστάσεως

212.2.9. Κύρος δικαιοπραξιών συμπαραστάτη

212.2.10. Στη μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση.

212.3. Στην επικουρική δικαστική συμπαράσταση

212.3.1. Υποχρεώσεις του συμπαραστάτη

212.3.2. Πράξεις απαγορευόμενες

212.3.3. Πράξεις με άδεια συμβουλίου ή δικαστηρίου

212.3.4. Περιουσία με διαχειριστικούς όρους

212.3.5. Σύγκρουση συμφερόντων

212.4. Σχέσεις συμπαραστάτη - συμπαραστατουμένου - τρίτων στη στερητική δικαστική συμπαράσταση

212.5. Σχέσεις συμπαραστάτη - συμπαραστατουμένου στην επικουρική δικαστική συμπαράσταση

213. Άρση της δικαστικής συμπαραστάσεως

213.1. Λήξη της συμπαραστάσεως

213.2. Συγγενείς έννοιες

213.3. Η άρση κατά ΑΚ

214. Ειδικά θέματα

Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

215. Γενικά

215.1. Η ρύθμιση

215.2. Έννοια και λειτουργία

215.3. Διαφορά από άλλα είδη επιμέλειας

215.4. Οι ΑΚ 1689 επ

215.5. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία

215.6. Είδη δικαστικής επιμέλειας

216. Περιπτώσεις δικαστικής επιμέλειας

216.1. Γενικά

216.2. Δικαστική επιμέλεια υπέρ απόντος

216.3. Δικαστική επιμέλεια υπέρ άγνωστου ή αβέβαιου κυρίου υποθέσεως

216.4. Δικαστική επιμέλεια υπέρ καταπιστευματοδόχου

217. Όργανα της δικαστικής επιμέλειας

218. Έργο του δικαστικού επιμελητή

218.1. Διαχείριση της περιουσίας ή της υποθέσεως

218.2. Σύγκρουση διαχειριστικών πράξεων επιμελητή και κυρίου.

219. Εφαρμογή των διατάξεων για την επιτροπεία

220. Ειδικά θέματα

220.1. Το λειτούργημα του επιμελητή

220.2. Ευθύνη του επιμελητή, αμοιβή του επιμελητή

220.3. Διορισμός ειδικού και προσωρινού επιμελητή

221. Άρση της δικαστικής επιμέλειας

ΧΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ

222. Γενικά

222.1. Έννοια, εννοιολογικά στοιχεία

222.2. Η συμφωνία

222.3. Μέρη της συμφωνίας, συμβαλλόμενοι

222.4. Περιεχόμενο της συμφωνίας

222.5. Νομική φύση

222.6. Θέματα ορολογίας

222.7. Ιδιωτική αυτονομία και σύμφωνο συμβιώσεως

223. Οι προϋποθέσεις συνάψεως συμφώνου συμβιώσεως

223.1. Γενικά

223.2. Θετικές προϋποθέσεις

223.3. Αρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα)

223.3.1. Κώλυμα υφιστάμενου γάμου ή συμφώνου

223.3.2. Κώλυμα συγγένειας

223.3.3. Κώλυμα αγχιστείας

223.3.4. Κώλυμα υιοθεσίας

223.4. Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων;

224. Η σύναψη του συμφώνου συμβιώσεως

224.1. Γενικά

224.2. Η αυτοπρόσωπη συμφωνία

224.3. Η σύγχρονη συμφωνία

224.4. Η «καθαρή» συμφωνία

224.5. Παρουσία μαρτύρων

224.6. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο

224.7. Περιεχόμενο συμφώνου

224.8. Κατάθεση σε ληξιαρχείο - Καταχώριση σε ληξιαρχικά βιβλία

224.9. Νομική δέσμευση, δικαιώματα - υποχρεώσεις

224.10. Ιδιορρυθμίες ως προς την αναγκαστική εκτέλεση

225. Ελαττωματικό σύμφωνο συμβιώσεως

225.1. Γενικά

225.2. Ανυπόστατο σύμφωνο

225.3. Άκυρο σύμφωνο

225.3.1. Περιπτώσεις ακυρότητας, φύση

225.3.2. Αναγνώριση ή κήρυξη της ακυρότητας;

225.3.3. Παράβαση κανόνων δημόσιας τάξης

225.3.4. Δυνατότητα ιάσεως

225.4. Ακυρώσιμο σύμφωνο

225.5. Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας;

225.6. «Νομιζόμενο» σύμφωνο συμβιώσεως;

225.7. Η § 3 του άρθρου

226. Σχέσεις των μερών, γενικά

226.1. Διάκριση των σχέσεων

226.2. Αρχές που διέπουν τις σχέσεις

226.3. Οι ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 4356/2015

226.4. Η δημιουργία «οικογένειας»

227. Οι προσωπικές σχέσεις

227.1. Γενικά

227.2. Η συμβίωση

227.3. Ρύθμιση της συμβάσεως, περιπτωσιολογία

227.4. Συνεισφορά για τις κοινές ανάγκες

227.5. Επώνυμο

228. Οι περιουσιακές σχέσεις

228.1. Γενικά

228.2. Συμβατική ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων

228.3. Διαχείριση της περιουσίας του ενός από τον άλλον

228.4. Ρυθμίσεις για τα αποκτήματα, γενικά

228.5. Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

229. Μέτρο αμοιβαίας ευθύνης των συμβίων

230. Θέματα παραγραφής

230.1. Αναστολή παραγραφής

230.2. Απαράγραπτο αξιώσεων;

231. Σχέσεις με τέκνα, γενικά

231.1. Η ίδρυση της συγγένειας κατά ΑΚ 1463, το άρθρο 9 του νόμου 4356/2015

231.2. Τέκνα γεννημένα σε γάμο ή σε σύμφωνο συμβιώσεως - Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβιώσεως

231.3. Άλλες ρυθμίσεις του νόμου 4356/2015

232. Το τεκμήριο πατρότητας

232.1. Γενικά

232.2. Το τεκμήριο καταγωγής από σύμφωνο συμβιώσεως

232.3. Σύγκρουση δύο τεκμηρίων

232.4. Το τεκμήριο επί άκυρου ή ακυρώσιμου συμφώνου

232.5. Προσβολή της πατρότητας

232.6. Τέκνο γεννηθέν μετά την τριακοσιοστή ημέρα από τη λύση ή ακύρωση του συμ­φώ­νου

232.7. Τέκνο από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση

233. Επώνυμο των τέκνων

234. Η γονική μέριμνα

235. Λύση του συμφώνου, επισκόπηση ρυθμίσεων

236. Η λύση του συμφώνου συμβιώσεως

236.1. Το άρθρο 7 του νόμου 4356/2015

236.2. Λύση με συμφωνία των μερών

236.3. Μονομερής λύση

236.4. Αυτοδίκαιη λύση με γάμο

236.5. Αυτοδίκαιη λύση με θάνατο ή αφάνεια

237. Διατροφή μετά τη λύση

237.1. Η ρύθμιση

237.2. Η Αιτιολογική Έκθεση

238. Κληρονομικό δικαίωμα

238.1. Το άρθρο 8 του νόμου 4356/2015

238.2. Η Αιτιολογική Έκθεση

239. Ειδικά θέματα

239.1. Γενικά

239.2. Εφαρμογή του ν.

239.3. Εφαρμογή του ν.

239.4. Δημιουργία οικογενειακής μερίδας

239.5. Σύμφωνο συμβιώσεως ενώπιον Έλληνα προξένου

239.6. Σύμφωνο συμβιώσεως με μέλος διπλωματικής αποστολής κλπ.

239.7. Η ελεύθερη συμβίωση

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη (δεύτερη) έκδοση του βιβλίου, το Οικογενειακό Δίκαιο υπέστη πλήθος νομοθετικών παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά στο συναινετικό...
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον αστικό κώδικα αλλά και...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...