Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003


Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003

Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και απολύτως σύγχρονο επιστημονικό σύγγραμμα του δικαίου της επαγγελματικής μίσθωσης.

Το έργο –ο πρώτος τόμος του οποίου παραπέμπεται ήδη ευρέως και από τα δικαστήρια της ουσίας– δεν εξαντλείται απλώς στην πλήρη παράθεση των θέσεων της μέχρι σήμερα θεωρίας και νομολογίας, αλλά –ανοίγοντας γόνιμο επιστημονικό διάλογο μαζί τους– εισηγείται συχνά νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις των επιμέρους θεσμών και των κατ’ ιδίαν διατάξεων, συνεπαγόμενες νέες απόψεις˙ προσεγγίσεις και απόψεις οι οποίες –χάρη στη διπλή ιδιότητα του συγγραφέα ως δόκιμου θεωρητικού του αστικού δικαίου και έμπειρου νομικού της πράξης– χαρακτηρίζονται αφενός από την επιστημονική αρτιότητα ως προς τη θεμελίωσή τους και αφετέρου από την ουσιώδη πρακτική αντανάκλασή τους. ΄Ετσι, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να πληροφορηθεί ευχερώς τις κρατούσες και μη κρατούσες ερμηνευτικές αντιλήψεις και νομολογιακές θέσεις και τάσεις, αλλά και να τις αποδεχθεί ή να τις αποκρούσει με επιστημονικώς παραδεκτά και συνήθως πρωτότυπα επιχειρήματα, που εντάσσονται στο σύστημα του δικαίου και υπηρετούν την τελολογία των επιμέρους ρυθμίσεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η επαγγελματική μίσθωση
Η λήξη της σύμβασης και τα μετά την απόδοση του μισθίου ζητήματα
© 2003
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-782-5
Σελίδες
LXIV + 649
Τιμή
€ 86,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πίνακας περιεχομένων

Συντομογραφίες

Πίνακας βιβλιογραφίας

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΗΞΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

§ 16. Λήξη κατά τις γενικές διατάξεις

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Λήξη κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ

Α. Λόγω ακυρώσεως της σύμβασης

Β. Κατά τους γενικούς αποσβεστικούς λόγους της ενοχής

Γ. Λόγω καταστροφής του μισθίου

Δ. Κατ’ εφαρμογή των ΑΚ 388 και

Ε. Κατά την ΑΚ 281;

ΙΙΙ. Λήξη κατά το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ

A. Γενικά: λήξη της μίσθωσης με την απόδοση του μισθίου

Β. Οι ειδικές διατάξεις του π.δ. 34/1995

IV. Λήξη λόγω λύσεως και εκκαθαρίσεως της μισθώτριας εταιρίας

Α. Εκκρεμείς συμβάσεις και εκκαθάριση της εταιρίας, γενικά

B. Εκκρεμής επαγγελματική μίσθωση και εκκαθάριση της μισθώτριας

V. Λήξη λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του μισθίου

§ 17. Λήξη κατά τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995

Ι. Με αντίθετη συμφωνία των μερών

Α. Το επιτρεπτό και οι μορφές της συμφωνίας

Β. Τα έννομα αποτελέσματα της “αντισυμφωνίας”

ΙΙ. Λόγω συμπληρώσεως της νόμιμης διάρκειας

Α. Η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης: συμπεράσματα

Β. Η νόμιμη παράταση της μίσθωσης, σε περίπτωση συμβατικής διάρκειας μεγαλύτερης της νόμιμης

Γ. Η υποχρέωση αποκατάστασης της άυλης εμπορικής αξίας

Δ. Κριτική θεώρηση – προτάσεις de lege ferenda

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΗΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ

§ 18. Η καταγγελία της μίσθωσης

Ι. Έννοια και διακρίσεις της καταγγελίας

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

ΙΙ. Η νομική φύση της καταγγελίας

Α. Αποσβεστικός λόγος της σύμβασης

Β. Διαπλαστικό δικαίωμα

Γ. Έννομη συνέπεια επιτρεπτικού ή απαγορευτικού κανόνα δικαίου ή συμβατικού όρου

Δ. Μονομερής δικαιοπραξία

ΙΙΙ. Περιεχόμενο και τρόποι άσκησης της καταγγελίας

Α. Περιεχόμενο της καταγγελίας

Β. Τρόποι άσκησης της καταγγελίας

ΙV. Σχέση καταγγελίας και αξίωσης προς απόδοση του μισθίου

§ 19. Οι ιδιαιτερότητες της καταγγελίας στην επαγγελματική μίσθωση

Ι. Ο κανόνας του numerus clausus των προβλεπόμενων λόγων

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 15 εδ. α΄ π.δ. 34/1995

Β. Οι από την αρχή του άρθρου 15 εδ. α΄ πρακτικές συνέπειες

ΙΙ. Οι λόγοι καταγγελίας, γενικά

Α. Γενικός προσδιορισμός των λόγων καταγγελίας

Β. Σχέση των λόγων καταγγελίας μεταξύ τους

ΙΙΙ. Διάκριση και συστηματική κατάταξη των λόγων καταγγελίας

Α. Η συστηματική κατάταξη των λόγων καταγγελίας

Β. Η πρακτική σημασία της κατάταξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΚ

§ 20. Κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ

Ι. Για σπουδαίο λόγο

A. Η καταγγελία της μίσθωσης για σπουδαίο λόγο, γενικά

Β. Η καταγγελία για σπουδαίο λόγο στο πλαίσιο της επαγγελματικής μίσθωσης

ΙΙ. Για αθέτηση όρου της σύμβασης

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Γ. Η έννομη συνέπεια

Δ. Η συνομολόγηση όρου αυτοδίκαιης λήξης της μίσθωσης, ειδικότερα

Ε. Περιπτωσιολογία

§ 21. Κατά τις διατάξεις για τη μίσθωση πράγματος

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Εφαρμοστέες διατάξεις

Α. Καταγγελία για αθέτηση υποχρεώσεως

Β. Καταγγελία λόγω εμφανίσεως νέας καταστάσεως

ΙΙΙ. Ανεφάρμοστες διατάξεις

Α. Οι ΑΚ 608 § 2 και

Β. Η ΑΚ

Γ. Η ΑΚ 588;

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Π.Δ. 34/1995

§ 22. Καταγγελία από το μισθωτή

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Η διάταξη του άρθρου 43 π.δ. 34/1995: καταγγελία για “μεταμέλεια του μισθωτή”

Β. Ο δικαιολογητικός λόγος και ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ρύθμισης

Γ. Σχέση με άλλους λόγους λήξεως της μίσθωσης

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και η νομική φύση της παρεχόμενης καταγγελίας

Α. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης

Β. Η νομική φύση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γένεσης και άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας

Α. Προϋποθέσεις γένεσης της καταγγελίας

Β. Άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας

ΙV. Οι έννομες συνέπειες

Α. Γενικά

Β. Σε περίπτωση συνδρομής “σπουδαίου λόγου”

§ 23. Καταγγελία για ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Προδιάθεση

Β. Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης

ΙΙ. Η νομική φύση και οι φορείς του δικαιώματος

Α. Η νομική φύση της κατά το άρθρο 11 § 2 καταγγελίας

Β. Οι φορείς του δικαιώματος

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γένεσης της καταγγελίας και η σχέση της με τους λοιπούς λόγους καταγγελίας

Α. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος της καταγγελίας

Β. Σχέση της εξεταζόμενης καταγγελίας προς τους λοιπούς λόγους

ΙV. Έννομες συνέπειες

§ 24. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμόρροπου μισθίου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 39 π.δ. 34/1995 και ο δικαιολογητικός της λόγος

Β. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 π.δ. 34/1995: μίσθωση καλυμμένου χώρου

ΙΙ. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας του άρθρου 39 και η νομική φύση της καταγγελίας

Α. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας του άρθρου 39 π.δ. 34/1995

Β. Η νομική φύση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Α. Θετικός προσδιορισμός των προϋποθέσεων

Β. Αρνητικός προσδιορισμός

IV. Άσκηση της καταγγελίας και η σχέση της με τους λοιπούς λόγους καταγγελίας

Α. Άσκηση της καταγγελίας

Β. Σχέση της καταγγελίας με τους λοιπούς λόγους καταγγελίας ή λήξεως της μίσθωσης

V. Έννομες συνέπειες και ζητήματα μετά την απόδοση του μισθίου

Α. Έννομες συνέπειες

Β. Ζητήματα μετά την απόδοση του μισθίου

§ 25. Καταγγελία για ιδιόχρηση του μισθίου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Νομοθετικό πλαίσιο και δικαιολογητικοί λόγοι της καταγγελίας

Β. Το πεδίο εφαρμογής και η νομική φύση των άρθρων 16 επ. π.δ. 34/1995

ΙΙ. Νομική φύση της καταγγελίας

Α. Καταγγελία με αναβλητική προθεσμία

Β. Καταγγελία τυπική

Γ. Καταγγελία με υποχρέωση αποζημίωσης

Δ. Καταγγελία προσωποπαγής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος της καταγγελίας

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Οι ειδικές θετικές προϋποθέσεις

Γ. Οι αρνητικές προϋποθέσεις της καταγγελίας

Δ. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις σε περίπτωση συνενωμένων ακινήτων

IV. Όροι του κύρους και του ενεργού της καταγγελίας

Α. Οι όροι του κύρους της καταγγελίας

Β. Οι όροι του ενεργού της καταγγελίας

V. Οι μετά την απόδοση του μισθίου έννομες σχέσεις

A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

B. Οι “υποχρεώσεις” του εκμισθωτή, ειδικότερα

Γ. Οι έννομες συνέπειες για τη μη τήρηση των επιβαλλόμενων βαρών

Δ. Οι λόγοι απαλλαγής του εκμισθωτή

Ε. Ζητήματα αναγόμενα στην κατά τις γενικές διατάξεις ευθύνη του υπέρ ου η καταγγελία

§ 26. Καταγγελία για χρησιμοποίηση του μισθίου ως κατοικίας

Ι. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση του μισθίου

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η νομική φύση της καταγγελίας

Γ. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Δ. Τα μετά την απόδοση του μισθίου ζητήματα

ΙΙ. Καταγγελία για τη δημιουργία κύριας κατοικίας

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 38 π.δ. 34/1995 και το ζήτημα της ισχύος της

Β. Νομική φύση της καταγγελίας

Γ. Προϋποθέσεις για τη γένεση του δικαιώματος της καταγγελίας

Δ. Τα μετά την απόδοση του μισθίου ζητήματα

§ 27. Η καταγγελία για ανοικοδόμηση του μισθίου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Νομοθετικό πλαίσιο και δικαιολογητικοί λόγοι της καταγγελίας

Β. Το πεδίο εφαρμογής και η νομική φύση των άρθρων 23 επ. π.δ. 34/1995

ΙΙ. Η “ανοικοδόμηση του μισθίου” ως σκοπός του δικαιώματος της καταγγελίας

Α. Η έννοια του όρου “ανοικοδόμηση”, γενικά

Β. Το ειδικότερο περιεχόμενο του όρου

ΙΙΙ. Η νομική φύση της καταγγελίας

Α. Καταγγελία με αναβλητική προθεσμία

Β. Καταγγελία τυπική

Γ. Καταγγελία με υποχρέωση αποζημίωσης

ΙV. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος και περιεχόμενο της καταγγελίας

Α. Θετικός προσδιορισμός των προϋποθέσεων

Β. Αρνητικός προσδιορισμός των προϋποθέσεων

Γ. Περιεχόμενο της καταγγελίας

V. Φορέας και δικαιούχος της καταγγελίας

Α. Γενικά

Β. Σε περίπτωση περισσότερων εκμισθωτών και συγκυρίων, ειδικότερα

VΙ. Όροι του ενεργού της καταγγελίας και ιδίως η συναίνεση του κυρίου

Α. Όροι του ενεργού της καταγγελίας, γενικά

Β. Η συναίνεση του κυρίου, ειδικότερα

VΙΙ. Η επίδοση της οικοδομικής άδειας

A. Η νομοθετική ρύθμιση και ο δικαιολογητικός της λόγος

Β. Η οικοδομική άδεια: έννοια, ελαττώματα και συναφή ζητήματα

Γ. Η νομική φύση της επίδοσης (της οικοδομικής άδειας) και τα με αυτή συναρτώμενα ζητήματα

VIΙΙ. Αθέτηση της υποχρέωσης προς ανοικοδόμηση

A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

B. Οι “υποχρεώσεις” και η αθέτησή τους

Γ. Η ευθύνη του κυρίου έναντι του μισθωτή και του εκμισθωτή

ΙΧ. Το δικαίωμα προτίμησης του μισθωτή

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Γ. Υποκείμενα και νομική φύση του δικαιώματος

Δ. Η άσκηση του δικαιώματος

Ε. Η απάντηση του κυρίου: αποδοχή ή απόκρουση της δήλωσης

ΣΤ. Η περαιτέρω διαδικασία της προτίμησης και οι έννομες συνέπειες

Ζ. Το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση περισσότερων παλαιών μισθωτών

§ 28. Καταγγελία για τη δημιουργία πρασίνου

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η νομική φύση της καταγγελίας

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Α. Θετικά

Β. Αρνητικά

Γ. Ειδικά ζητήματα

IV. Η αθέτηση της “υποχρέωσης” για ανοικοδόμηση του μισθίου

§ 29. Καταγγελία για εγκατάσταση δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών και για “δημόσια ωφέλεια”

Ι. Καταγγελία για εγκατάσταση δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Β. Η νομική φύση της καταγγελίας

Γ. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Δ. Η αθέτηση της “υποχρέωσης” για χρήση του μισθίου

ΙΙ. Καταγγελία για “δημόσια ωφέλεια”

§ 30. Καταγγελία λόγω πτωχεύσεως του μισθωτή

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Η διάταξη του άρθρου 40 π.δ. 34/1995, ο δικαιολογητικός λόγος και το πεδίο εφαρμογής της

Β. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας του άρθρου 40 π.δ. 34/1995

ΙΙ. Η νομική φύση της καταγγελίας – Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

Α. Η νομική φύση της καταγγελίας

Β. Προϋποθέσεις γένεσης του δικαιώματος

ΙΙΙ. Η εκτέλεση της απόφασης για απόδοση του μισθίου

Α. Το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς

Β. Η νέα ρύθμιση του ζητήματος

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο κατ’ άρθρο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 1, 2002
Σκοπός της -νέας εξ ολοκλήρου- παρούσας μελέτης είναι να αντιμετωπίσει την επαγγελματική μίσθωση, ως επώνυμο συμβατικό τύπο του ειδικού ενοχικού δικαίου και, συνακόλουθα, να...
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...