Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016


Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών πρακτόρων με αντικείμενο την, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παροχή καταλυμάτων σε ξενοδοχείο και συναφών ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε πελάτες που υποδεικνύει ο ταξιδιωτικός πράκτορας στον ξενοδόχο. Στις συμβάσεις αυτές είτε συμφωνείται εξαρχής ορισμένος αριθμός καταλυμάτων και αντίστοιχο μίσθωμα που οφείλει ο πράκτορας (σύμβαση εγγυημένης κράτησης) είτε ένας αριθμός καταλυμάτων τίθεται στη διάθεση του πράκτορα, χωρίς να είναι βέβαιο εξαρχής ότι θα γίνει χρήση τους και αντίστοιχα ότι θα γεννηθεί οφειλή μισθώματος για αυτά (σύμβαση allotment).

Αναλύεται κάθε ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων, από το προσυμβατικό στάδιο, τη σύναψη και τη μορφολογία τους ως την ανώμαλη εξέλιξη και τη λήξη τους, όπως επίσης δικονομικά ζητήματα και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που συνδέονται με τις εν λόγω συμβάσεις. Επιχειρείται αναλυτική εξέταση της τυπολογίας τους και αναπτύσσονται πλήρως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, τόσο σε περίπτωση ομαλής όσο και ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεων εγγυημένης κράτησης και allotment.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων
Σύμβαση εγγυημένης κράτησης - Σύμβαση allotment
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-520-1
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 393
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

§ 1. Εισαγωγή

Ι.

Συνοπτική ιστορική εξέλιξη των ξενοδοχείων και σημασία τους

ΙΙ. Εμφάνιση και σημασία των τουριστικών γραφείων

ΙΙΙ. Αντικείμενο και μέθοδος της μελέτης

§ 2. Έννομη ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης

Ι. Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων - Πελατών

Α. Γενικά

Β. Η εφαρμογή του Κανονισμού στην ξενοδοχειακή σύμβαση

ΙΙ. Διατάξεις του ΑΚ

ΙΙΙ. Ν. 2251/1994

ΙV.

Διατάξεις δημοσίου δικαίου - Ιδίως ο ν. 4276/2014 και η ΥΑ 216/2015

V. Κώδικες ορθής συμπεριφοράς

§ 3. Τυπολογία - Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης

Ι. Εισαγωγικά

Α. Διακρίσεις της ξενοδοχειακής σύμβασης

Β. Μεθοδολογικά προλεγόμενα

1. Η τυπολογική προσέγγιση εν γένει

2. Η τυπολογική προσέγγιση της ξενοδοχειακής σύμβασης, ειδικότερα

ΙΙ. Οικονομική δομή και λειτουργία

Α. Λειτουργία της ξενοδοχειακής σύμβασης γενικά

Β. Δομή και λειτουργία της σύμβασης εγγυημένης κράτησης

Γ. Δομή και λειτουργία της σύμβασης allotment

ΙΙΙ. Συμβαλλόμενα μέρη

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ξενοδόχος

1. Ιδιότητα του ξενοδόχου

2. Λοιπά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία

3. Επιχειρήσεις λοιπών ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Γ. Ταξιδιωτικός πράκτορας

1. Ορολογικές προσεγγίσεις

2. Προσδιορισμός της ιδιότητας του πράκτορα

α. Κριτήριο προσδιορισμού

β. Θετική και αρνητική οριοθέτηση

Δ. Πελάτες του πράκτορα

ΙV. Αντικείμενο της ξενοδοχειακής σύμβασης

Α. Παροχές του ξενοδόχου

B. Ξενοδοχειακό κατάλυμα

1. Εισαγωγικά

2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

3. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Γ. Αντιπαροχή του πράκτορα

Δ. Διάρκεια της σύμβασης

Ε. Συμπέρασμα

V. Επιμέρους μορφές της ξενοδοχειακής σύμβασης

Α. H σύμβαση εγγυημένης κράτησης

Β. Η σύμβαση allotment

Γ. Τυπολογική συσχέτιση

Δ. Η ξενοδοχειακή σύμβαση ως εμπειρικός και κανονιστικός τύπος

VI. Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης

Α. Νομική φύση της ξενοδοχειακής σύμβασης εν γένει

1. Γενικά γνωρίσματα

2. Νομική φύση της σύμβασης allotment

3.

Διαφορά στη νομική φύση των συμβάσεων εγγυημένης κράτησης και allotment

Β. Η ξενοδοχειακή σύμβαση ως μικτή σύμβαση

1. Εισαγωγικά

2. Νομικός χαρακτηρισμός των επιμέρους στοιχείων

3. Σχέση των επιμέρους παροχών

Γ. Νομική φύση της σχέσης ξενοδόχου - πελάτη

1. Υποστηριζόμενες απόψεις

2. Προκρινόμενη θέση

3. Κριτική και αντίλογος

VII.

Οριοθέτηση από συναφείς συμβάσεις - Ιδίως η σχέση με τη σύμβαση ξενίας

Α. Εισαγωγικά

B. Οριοθέτηση από τη σύμβαση ξενίας

1. Τυπολογία της σύμβασης ξενίας

2. Διαφοροποίηση της ξενοδοχειακής σύμβασης από τη σύμβαση ξενίας

3. Συστηματική διαμόρφωση της σύμβασης ξενίας υπό ευρεία έννοια

4. Συμπεράσματα ως προς την έννομη ρύθμιση

Γ. Λοιπές συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχου - πράκτορα

1. Κράτηση με προμήθεια

2. Χρηματοδότηση - παροχή τεχνογνωσίας

Δ. Λοιπές συμβάσεις εκμετάλλευσης της ξενοδοχειακής επιχείρησης

1.

Σύμβαση management και σύμβαση μίσθωσης ξενοδοχειακής επιχείρησης

2. Συμβάσεις για την εκμετάλλευση λοιπών χώρων του ξενοδοχείου

3. Χρονομεριστική μίσθωση

Ε. Συσχέτιση με τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού

§ 4. Σύναψη της ξενοδοχειακής σύμβασης

Ι. Υποχρεωτικότητα σύναψης της σύμβασης

Α. Γενικά

Β. Ratio και φύση της υποχρέωσης προς σύναψη σύμβασης

Γ. Μη εφαρμογή στην ξενοδοχειακή σύμβαση

ΙΙ. Υποστατό της ξενοδοχειακής σύμβασης

Α. Εισαγωγικά

Β. Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής της σύμβασης

1. Συμφωνία για τις οφειλόμενες από τον ξενοδόχο παροχές

2. Συμφωνία επί της αντιπαροχής του πράκτορα

3. Συμφωνία για την αιτία

4. Διάρκεια της σύμβασης

5. Ιδιαίτερα, το υποστατό της σύμβασης allotment

Γ. Μηχανισμός σύναψης της σύμβασης

1. Εξέταση εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού

α. Η τριήμερη προθεσμία απάντησης (άρθρο 2 § 1)

β.

Η διάταξη του άρθρου 2 § 2 για την ολοκλήρωση σύναψης της σύμβασης

i. Προκαταβολή

ii. Έγγραφη αποδοχή της κράτησης

2. Τα επιμέρους στάδια του μηχανισμού σύναψης της σύμβασης

α. Πρόσκληση προς υποβολή πρότασης

β. Πρόταση

γ. Αποδοχή

Δ. Σύναψη μέσω αντιπροσώπου

IΙΙ. Όροι του κύρους

Α. Γενικοί όροι κύρους

Β. Τύπος

Γ. Έλεγχος καταχρηστικότητας των ΓΟΣ στην ξενοδοχειακή σύμβαση

Δ. Το ειδικότερο πρόβλημα της γλώσσας της σύμβασης

Ε. Έλλειψη Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

IV. Όροι του ενεργού

V. Το ζήτημα της συναίνεσης της τράπεζας - ενυπόθηκου δανειστή

§ 5. Υποχρεώσεις των μερών

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προσυμβατικές υποχρεώσεις των μερών

Α. Προσυμβατικές υποχρεώσεις του ξενοδόχου

Β. Προσυμβατικές υποχρεώσεις του πράκτορα

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του ξενοδόχου

Α.

Υποχρέωση για παραχώρηση της χρήσης καταλυμάτων

1. Περιεχόμενο της υποχρέωσης

α. Γενικά

β.

Παράδοση καταλύματος κατάλληλου για τη συμφωνημένη χρήση

γ. Υποχρέωση κατάλειψης του καταλύματος

δ.

Υποχρέωση διατήρησης του καταλύματος κατάλληλου για τη συμφωνημένη χρήση

2.

Νομική φύση της υποχρέωσης παραχώρησης καταλύματος

3. Εμπράγματες σχέσεις

4. Δικαιούχοι της παραχώρησης καταλύματος

α. Υπόδειξη των δικαιούχων από τον πράκτορα

β.

Αποκλειστική χρήση των καταλυμάτων από τους πελάτες του πράκτορα

γ.

Δικαίωμα άρνησης της παράδοσης καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2 του Κανονισμού

5. Χρόνος παραχώρησης της χρήσης

Β. Υποχρεώσεις του ξενοδόχου για ξενοδοχειακές υπηρεσίες

Γ. Λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις του ξενοδόχου

1. Υποχρέωση προστασίας

2. Υποχρέωση πίστης - μη ανταγωνισμού

3. Λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις

Δ.

Υποχρεώσεις του ξενοδόχου στη σύμβαση allotment πριν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης

ΙV. Υποχρεώσεις του πράκτορα

Α. Υποχρέωση καταβολής του μισθώματος

1. Γενικά

2. Υπόχρεο πρόσωπο

3. Χρόνος καταβολής μισθώματος

4. Το δικαίωμα προκαταβολής

5. Τρόπος καταβολής του μισθώματος

α. Οι περιπτώσεις απαγόρευσης εξόφλησης με μετρητά

β.

Σημασία των διατακτικών (vouchers) για την καταβολή του μισθώματος

6.

Εμπράγματη εξασφάλιση της αξίωσης του μισθώματος μέσω νόμιμου ενεχύρου

α.

Γενικά για το νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου

β. Το νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου στην ξενοδοχειακή σύμβαση

Β. Παρεπόμενες υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση καλής χρήσης του μισθίου

α. Γενικά

β. Υπόχρεο πρόσωπο

γ. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης

2. Υποχρέωση ενημέρωσης για ελαττώματα

3. Υποχρέωση ανοχής επισκέψεων

4. Υποχρέωση πίστης - μη ανταγωνισμού

5.

Υποχρέωση πραγματικής χρήσης των καταλυμάτων - ενημέρωσης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης

6. Υποχρέωση απόδοσης του καταλύματος

7. Λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις

§ 6.

Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης από την πλευρά του ξενοδόχου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αθέτηση των προσυμβατικών υποχρεώσεων

ΙΙΙ. Αθέτηση της υποχρέωσης προς παραχώρηση καταλυμάτων

Α. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού

Β. Ευθύνη του ξενοδόχου λόγω μη παραχώρησης της χρήσης καταλύματος

1. Προϋποθέσεις ευθύνης

α. Μη παραχώρηση της χρήσης καταλύματος

β. Υπαιτιότητα του ξενοδόχου

2. Περιεχόμενο ευθύνης

α. Υποχρέωση μετεκπλήρωσης

β. Υποχρέωση αποζημίωσης

i. Υποχρέωση αποζημίωσης έναντι του πελάτη

αα. Θεμελίωση και περιεχόμενο

ββ. Εις ολόκληρο ευθύνη του ξενοδόχου με τον πράκτορα

γγ. Περιορισμός της ευθύνης του ξενοδόχου

ii. Υποχρέωση αποζημίωσης έναντι του πράκτορα

αα. Ζημία του πράκτορα

ββ. Θεμελίωση - περιεχόμενο της υποχρέωσης αποζημίωσης

iii. Υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

γ. Δικαίωμα υπαναχώρησης

δ. Δικαίωμα καταγγελίας

ε. Δικαιώματα της ΑΚ

στ. Απόδοση της προκαταβολής

ζ. Ποινική ρήτρα

η. Αναβλητικές ενστάσεις

3. Εκ των προτέρων άρνηση εκπλήρωσης

Γ.

Ευθύνη του ξενοδόχου λόγω πραγματικών / νομικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

1. Γενικά

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

3. Προϋποθέσεις ευθύνης

α. Πραγματικό ελάττωμα - έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

β. Νομικό ελάττωμα

4. Περιεχόμενο της ευθύνης

α. Υποχρέωση άρσης του ελαττώματος

β. Υποχρέωση αποζημίωσης

i. Υποχρέωση αποζημίωσης έναντι του πελάτη

ii. Υποχρέωση αποζημίωσης έναντι του πράκτορα

γ. Δικαίωμα μείωσης του μισθώματος

δ. Δικαίωμα καταγγελίας

ε. Απαλλαγή του ξενοδόχου από την ευθύνη

ΙV. Αθέτηση της υποχρέωσης για παρεπόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες

Α. Εφαρμοστέες διατάξεις

Β. Προϋποθέσεις ευθύνης του ξενοδόχου

Γ. Περιεχόμενο της ευθύνης

V.

Η αντικειμενική ευθύνη του ξενοδόχου λόγω βλάβης, καταστροφής, αφαίρεσης των εισκομισθέντων

A.

Το ζήτημα της εφαρμογής των ΑΚ 834 επ. και του άρθρου 20 του Κανονισμού στην ξενοδοχειακή σύμβαση

B. Φύση και ratio της ευθύνης

Γ. Προϋποθέσεις ευθύνης

1. Ιδιότητα του ξενοδόχου

2. Ιδιότητα του πελάτη

3. Αποδοχή του πελάτη στο ξενοδοχείο

4. Εισκόμιση πραγμάτων στο ξενοδοχείο

5. Βλάβη, καταστροφή ή αφαίρεση των πραγμάτων

6. Χρόνος - τόπος πρόκλησης της ζημίας

Δ. Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης του ξενοδόχου

Ε. Απαλλαγή από την ευθύνη

1. Πταίσμα του πελάτη ή προσώπων για τα οποία ευθύνεται

2. Πρόκληση της ζημίας λόγω της ιδιάζουσας φύσης του πράγματος

3. Ανωτέρα βία

4. Μη γνωστοποίηση της ζημίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

5. Μη παράδοση τιμαλφών κτλ. στον ξενοδόχο

ΣΤ. Περιορισμός της ευθύνης

Ζ. Μονομερής ή συμβατικός αποκλεισμός της ευθύνης

VI.

Ευθύνη λόγω αθέτησης λοιπών παρεπόμενων υποχρεώσεων

Α.

Αθέτηση της υποχρέωσης προστασίας

1.

Βάση και περιεχόμενο της ευθύνης

2. Νομολογιακά παραδείγματα

Β. Αθέτηση της υποχρέωσης πίστης

VIΙ. Αθέτηση της υποχρέωσης ετοιμότητας επί σύμβασης allotment

VIIΙ. Παραγραφές

§ 7.

Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης από την πλευρά του πράκτορα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αθέτηση προσυμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα

ΙΙΙ. Μη παραλαβή ή πρόωρη απόδοση των καταλυμάτων

Α. Οφειλή μειωμένου κατά το ήμισυ μισθώματος

1. Θέση του προβλήματος - υποστηριζόμενες απόψεις

2. Προκρινόμενη θέση

α. Ratio των διατάξεων του Κανονισμού

β. Πεδίο εφαρμογής - είδη ξενοδοχειακής σύμβασης

γ.

Προϋποθέσεις μείωσης του οφειλόμενου μισθώματος

δ. Έννομη συνέπεια

Β. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας

1. Νομοθετική θεμελίωση

2. Έννοια ανωτέρας βίας

α. Σημασία της ρύθμισης για τα οργανωμένα ταξίδια

β. Ανάλυση των εννοιολογικών στοιχείων της ανωτέρας βίας

γ. Περιπτωσιολογία

3. Έννομη συνέπεια

Γ.

Συμβατικό δικαίωμα αποδέσμευσης για την περίπτωση της «μη εμφάνισης» (no show)

1. Θεμελίωση του δικαιώματος

2. Προϋποθέσεις γέννησης

3. Έννομη συνέπεια

ΙV. Νόμιμο και συμβατικό δικαίωμα αποδέσμευσης από τη σύμβαση

Α.

Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης του πράκτορα (άρθρο 13 § 1 Κανονισμού)

1. Θέση του προβλήματος - υποστηριζόμενες απόψεις

2.

Προκρινόμενη άποψη περί του πεδίου εφαρμογής

α. Εφαρμογή στη σύμβαση allotment

β.

Μη εφαρμογή στη σύμβαση εγγυημένης κράτησης

i.

Μερική κατάργηση του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης στη σύμβαση ξενίας

ii.

Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης στη σύμβαση εγγυημένης κράτησης

3. Έννομη συνέπεια

α. Νομική φύση του δικαιώματος

β. Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

γ. Έννομη συνέπεια άσκησης

4. Σύνθεση άρθρων 3 εδ. α΄, 12 § 3 και 13 § 1 του Κανονισμού

Β.

Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης του ξενοδόχου (άρθρο 13 § 2 Κανονισμού)

Γ. Συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης ή καταγγελίας

V. Υπερημερία του πράκτορα ως προς την καταβολή του μισθώματος

Α. Εισαγωγικά

Β. Περιέλευση του πράκτορα σε υπερημερία οφειλέτη

Γ. Δικαιώματα του ξενοδόχου

Δ. Προβολή ενστάσεων έναντι του πελάτη

VI. Αθέτηση παρεπόμενων υποχρεώσεων

Α. Παραβίαση της υποχρέωσης καλής χρήσης

1. Ρύθμιση του Κανονισμού

2. Αξίωση παράλειψης

3. Αξίωση αποζημίωσης

4. Δικαίωμα καταγγελίας

Β. Παραβίαση λοιπών παρεπόμενων υποχρεώσεων

VII. Οι περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου του πελάτη

VIII. Παραγραφές

§ 8. Λήξη της σύμβασης

Ι. Ολική και μερική λήξη της σύμβασης

ΙΙ. Λόγοι λήξης της σύμβασης

Α. Πάροδος του συμφωνημένου χρόνου

Β. Καταγγελία

Γ. Λοιποί λόγοι

ΙΙΙ. Συνέπειες λήξης της σύμβασης

Α. Γενικά

Β. Υποχρέωση απόδοσης του καταλύματος

Γ. Υποχρέωση αποζημίωσης χρήσης

Δ. Πλασματική αναμίσθωση

§ 9. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικονομικά ζητήματα

Ι. Διεθνής δικαιοδοσία

ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο

ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα

Α. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα

Γ. Διαδικασία

Δ. Διαιτησία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003
Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και...