Εκλογική νομοθεσία, 2009


Εκλογική νομοθεσία, 2009 Περιλαμβάνει τα νομοθετήματα: Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» και Νόμος υπ’ αριθμ. 3603/2007, «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εκλογική νομοθεσία
Εθνικές εκλογές 4 Οκτωβρίου 2009
© 2009
Σειρά
ISBN
978-960-445-474-7
Σελίδες
201
Τιμή
€ 10,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Υπ’ αριθ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

Άρθρο μόνο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ –

ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Άρθρο 1 (Άρθρο 1 και 11 ν. 3231/2004): Εκλογικές Πε-ριφέρειες

Άρθρο 2 (Άρθρο 2 π.δ. 351/2003): Αριθμός βουλευτών - βουλευτικές έδρες

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 π.δ. 351/2003 και άρθρο 11 ν. 3231/2004): Ψηφοδέλτιο Επικράτειας

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 4 (Άρθρο 4 π.δ. 351/2003): Απόκτηση του δι-καιώματος

Άρθρο 5 (Άρθρο 5 π.δ. 351/2003): Στέρηση του δικαιώ-ματος

Άρθρο 6 (Άρθρο 6 π.δ. 351/2003): Άσκηση του δικαιώ-ματος

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές διατάξεις που αφορούν τους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 7 (Άρθρο 7 π.δ. 351/2003): Διακρίσεις εκλογικών καταλόγων κατά δήμους, κοινότητες και εκλογικά δι-αμερίσματα

Άρθρο 8 (Άρθρο 8 π.δ. 351/2003 και άρθρο 13 ν. 3231/2004): Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους – Παραλειφθέντες εκλογείς

Άρθρο 9 (Άρθρο 9 π.δ. 351/2003): Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 10 (Άρθρο 10 π.δ. 351/2003): Εγγραφή νέων εκλογέων

Άρθρο 11 (Άρθρο 11 π.δ. 351/2003): Ειδικός Εκλογικός Αριθμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 12 (Άρθρο 12 π.δ. 351/2003): Διαδικασία μετα-βολών – Μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέων

Άρθρο 13 (Άρθρο 13 π.δ. 351/2003): Διαγραφή λόγω στέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διόρθωση εγγραφών

Άρθρο 14 (Άρθρο 14 π.δ. 351/2003): Αιτήσεις για διόρ-θωση στοιχείων εγγραφής

Άρθρο 15 (Άρθρο 15 π.δ. 351/2003): Μεταβολές πριν την προκήρυξη των εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γραφεία Εκλογών

Άρθρο 16 (Άρθρο 16 π.δ. 351/2003): Καθήκοντα γρα-φείων εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ενστάσεις

Άρθρο 17 (Άρθρο 17 π.δ. 351/2003): Υποβολή ενστά-σεων

Άρθρο 18 (Άρθρο 18 π.δ. 351/2003): Εκδίκαση ενστά-σεων

Άρθρο 19 (Άρθρο 19 π.δ. 351/2003): Ενσωμάτωση με-ταβολών

Άρθρο 20 (Άρθρο 20 π.δ. 351/2003): Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 21: (Άρθρο 21 π.δ. 351/2003): Έλεγχος στοιχεί-ων εγγραφής

Άρθρο 22 (Άρθρο 22 π.δ. 351/2003): Εκτύπωση και αποστολή εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 23 (Άρθρο 23 π.δ. 351/2003): Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Τελικές διατάξεις για τους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 24 (Άρθρο 24 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωποι κομμάτων

Άρθρο 25 (Άρθρο 25 π.δ. 351/2003): Αντιμετώπιση ε-πειγουσών αναγκών εκτύπωσης κ.λπ., εκλογικών κα-ταλόγων

Άρθρο 26 (Άρθρο 26 π.δ. 351/2003): Κατάλογοι βάσει των οποίων ενεργούνται οι εκλογές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών κ.λπ.

Άρθρο 27 (Άρθρο 27 π.δ. 351/2003): Περιεχόμενο και κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 28 (Άρθρο 28 π.δ. 351/2003): Αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων στο νομάρχη

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Άρθρο 29 (Άρθρο 29 π.δ. 351/2003): Κτήση του δι-καιώματος

Άρθρο 30 (Άρθρο 30 π.δ. 351/2003): Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 31 (Άρθρο 31 π.δ. 351/2003): Προεδρικά Δια-τάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευ-τικών εδρών

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υποψήφιοι

Άρθρο 32 (Άρθρο 32 π.δ. 351/2003): Πρόταση υποψη-φίων

Άρθρο 33 (Άρθρο 33 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη υπο-ψηφίων

Άρθρο 34 (Άρθρο 34 π.δ. 351/2003 και άρθρα 2 και 11 ν. 3231/2004): Συνδυασμοί - Αριθμός υποψηφίων βουλευτών

Άρθρο 35 (Άρθρο 35 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη συν-δυασμών

Άρθρο 36 (Άρθρο 36 π.δ. 351/2003): Αναπλήρωση υπο-ψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 37 (Άρθρο 37 π.δ. 351/2003): Όνομα και έμβλη-μα των κομμάτων

Άρθρο 38 (Άρθρο 38 π.δ. 351/2003): Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων

Άρθρο 39 (Άρθρο 39 π.δ. 351/2003): Κοινοποίηση ονο-μάτων ανακηρυχθέντων υποψηφίων

Άρθρο 40 (Άρθρο 40 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων

Άρθρο 41 (Άρθρο 41 π.δ. 351/2003): Κωλύματα διορι-σμού αντιπροσώπων και πληρεξουσίων υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προεκλογική περίοδος

Άρθρο 42 (Άρθρο 42 π.δ. 351/2003): Έναρξη προεκλο-γικής περιόδου

Άρθρο 43 (Άρθρο 43 π.δ. 351/2003): Διακομματική επι-τροπή Εκλογών

Άρθρο 44 (Άρθρο 44 π.δ. 351/2003): Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων

Άρθρο 45 (Άρθρο 45 π.δ. 351/2003): Προβολή προε-κλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτη-λεοπτικά μέσα

Άρθρο 46 (Άρθρο 46 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 47 (Άρθρο 47 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές κατά την προεκλογική πε-ρίοδο

Άρθρο 48 (Άρθρο 48 π.δ. 351/2003): Θέματα δημόσιας τάξης - απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 49 (Άρθρο 49 π.δ. 351/2003): Δημοσκοπήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας

Άρθρο 50 (Άρθρο 50 π.δ. 351/2003): Ημέρα ψηφοφορί-ας

Άρθρο 51 (Άρθρο 51 π.δ. 351/2003): Εκλογικά τμήματα

Άρθρο 52 (Άρθρο 52 π.δ. 351/2003): Καταστήματα ψη-φοφορίας

Άρθρο 53 (Άρθρο 53 π.δ. 351/2003): Εκλογείς στρατιω-τικοί κ.λπ.

Άρθρο 54 (Άρθρο 54 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία αν-δρών φρουράς

Άρθρο 55 (Άρθρο 55 π.δ. 351/2003): Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας

Άρθρο 56 (Άρθρο 56 π.δ. 351/2003): Δημοσίευση προ-γράμματος ψηφοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Προπαρασκευή της ψηφοφορίας

Άρθρο 57 (Άρθρο 57 π.δ. 351/2003): Προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εφορευτικές Επιτροπές

Άρθρο 58 (Άρθρο 58 π.δ. 351/2003): Διορισμός εφορευ-τικών επιτροπών

Άρθρο 59 (Άρθρο 59 π.δ. 351/2003): Κωλύματα διορι-σμού μελών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 60 (Άρθρο 60 π.δ. 351/2003): Αναπλήρωση με-λών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 61 (Άρθρο 61 π.δ. 351/2003): Καθήκοντα εφο-ρευτικών επιτροπών

Άρθρο 62 (Άρθρο 62 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 63 (Άρθρο 63 π.δ. 351/2003): Γραμματέας εφο-ρευτικής επιτροπής

Άρθρο 64 (Άρθρο 64 π.δ. 351/2003): Διερμηνείς τουρ-κικής γλώσσας

Άρθρο 65 (Άρθρο 65 π.δ. 351/2003): Σφραγίδα εφορευ-τικών επιτροπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι

Άρθρο 66 (Άρθρο 66 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και καθήκοντά τους

Άρθρο 67 (Άρθρο 67 π.δ. 351/2003): Έφοροι των αντι-προσώπων δικαστικής αρχής

Άρθρο 68 (Άρθρο 68 π.δ. 351/2003, Άρθρο 17 παρ. 1 και 2 ν. 3242/2004 και Άρθρο 35 παρ. 7 ν. 3274/2004): Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους

Άρθρο 69 (Άρθρο 69 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία αντι-προσώπων δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών και κρα-τουμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ψηφοδέλτια – Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70 (Άρθρο 70 π.δ. 351/2003): Μορφή ψηφοδελ-τίων

Άρθρο 71 (Άρθρο 71 π.δ. 351/2003): Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Άρθρο 72 (Άρθρο 72 π.δ. 351/2003 και άρθρα 3, 10 και 11 ν. 3231/2004): Περιεχόμενο ψηφοδελτίων – Σταυ-ροί προτίμησης – Πρόωρες εκλογές

Άρθρο 73 (Άρθρο 73 π.δ. 351/2003): Αλλοιώσεις του περιεχομένου των ψηφοδελτίων

Άρθρο 74 (Άρθρο 74 π.δ. 351/2003): Λευκά ψηφοδέλτια

Άρθρο 75 (Άρθρο 75 π.δ. 351/2003): Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 76 (Άρθρο 76 π.δ. 351/2003): Ακυρότητα ψηφο-δελτίων

Άρθρο 77 (Άρθρο 77 π.δ. 351/2003): Άλλες διατάξεις για ψηφοδέλτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ψηφοφορία

Άρθρο 78 (Άρθρο 78 π.δ. 351/2003): Παραλαβή κατα-στήματος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική ε-πιτροπή

Άρθρο 79 (Άρθρο 79 π.δ. 351/2003): Σφράγιση της κάλ-πης

Άρθρο 80 (Άρθρο 80 π.δ. 351/2003): Πρακτικό Παρα-λαβής

Άρθρο 81 (Άρθρο 81 π.δ. 351/2003): Έναρξη ψηφοφο-ρίας

Άρθρο 82 (Άρθρο 82 π.δ. 351/2003): Προσέλευση ψη-φοφόρων και αναγνώριση της ταυτότητας αυτών

Άρθρο 83 (Άρθρο 83 π.δ. 351/2003): Τρόπος ψηφοφο-ρίας

Άρθρο 84 (Άρθρο 84 π.δ. 351/2003): Πρωτόκολλο ψη-φοφορίας

Άρθρο 85 (Άρθρο 85 π.δ. 351/2003): Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Άρθρο 86 (Άρθρο 86 π.δ. 351/2003): Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων – Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία

Άρθρο 87 (Άρθρο 87 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις

Άρθρο 88 (Άρθρο 88 π.δ. 351/2003): Παρουσία υποψη-φίων και αντιπροσώπων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Διαλογή των ψήφων

Άρθρο 89 (Άρθρο 89 π.δ. 351/2003): Αποπεράτωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 90 (Άρθρο 90 π.δ. 351/2003): Άνοιγμα κάλπης – Αρίθμηση φακέλων

Άρθρο 91 (Άρθρο 91 π.δ. 351/2003): Διαλογή ψήφων

Άρθρο 92 (Άρθρο 92 π.δ. 351/2003): Διακοπή της δια-λογής

Άρθρο 93 (Άρθρο 93 π.δ. 351/2003): Πέρας διαλογής

Άρθρο 94 (Άρθρο 94 π.δ. 351/2003): Διαβίβαση αποτε-λεσμάτων στο Πρωτοδικείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών

Άρθρο 95 (Άρθρο 95 π.δ. 351/2003): Εγγραφή και περι-εχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 96 (Άρθρο 96 π.δ. 351/2003): Εκλογικά τμήματα – Εφορευτική Επιτροπή – Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων για τα αμιγή εκλογικά τμήματα

Άρθρο 97 (Άρθρο 97 π.δ. 351/2003): Μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών – Ειδικές Εφετειακές Εφορευ-τικές Επιτροπές – Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Άρθρο 98 (Άρθρα 4 και 11 ν. 3231/2004 και Άρθρο 1 ν. 3434/2006): Συγκέντρωση αποτελεσμάτων – Λευκά Ψηφοδέλτια

Άρθρο 99 (Άρθρα 5, 6 και 11 ν. 3231/2004): Συμμετοχή στην κατανομή εδρών – Καθορισμός των εδρών κάθε εκλογικού σχηματισμού στην επικράτεια

Άρθρο 100 (Άρθρα 7, 8 και 11 ν. 3231/2004): Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή των 248 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 101 (Άρθρο 101 π.δ. 351/2003 και άρθρα 9 και 11 ν. 3231/2004): Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή – Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Επανάληψη ψηφοφορίας

Άρθρο 102 (Άρθρο 102 π.δ. 351/2003): Ματαίωση της ψηφοφορίας – Ακύρωση εκλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

Ανακήρυξη βουλευτών – τρόπος ανακήρυξης

Άρθρο 103 (Άρθρο 103 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη βουλευτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Αναπληρωματική εκλογή

Άρθρο 104 (Άρθρο 104 π.δ. 351/2003): Περιπτώσεις αναπληρωματικής εκλογής και ενέργειάς της

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 105 (Άρθρο 105 π.δ. 351/2003): Μη ενέργεια προσωπικής κράτησης

Άρθρο 106 (Άρθρο 106 π.δ. 351/2003): Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λπ.

Άρθρο 107 (Άρθρο 107 π.δ. 351/2003): Ενέργειες, Επι-δόσεις, Ατέλειες

Άρθρο 108 (Άρθρο 108 π.δ. 351/2003): Αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 109 (Άρθρο 109 π.δ. 351/2003): Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 110 (Άρθρο 110 π.δ. 351/2003): Είσπραξη προ-στίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Γενικές Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 111 (Άρθρο 111 π.δ. 351/2003): Γενικές Ποινικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ειδικές Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 112 (Άρθρο 112 π.δ. 351/2003): Βία κατ’ εκλο-γέων και εξαπάτηση αυτών

Άρθρο 113 (Άρθρο 113 π.δ. 351/2003): Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και νόθευση εκλογής

Άρθρο 114 (Άρθρο 114 π.δ. 351/2003): Δωροδοκία ή δωροληψία κατά την εκλογή

Άρθρο 115 (Άρθρο 115 π.δ. 351/2003): Διατάραξη της εκλογής

Άρθρο 116 (Άρθρο 116 π.δ. 351/2003): Καταστροφή κάλπης κ.λπ.

Άρθρο 117 (Άρθρο 117 π.δ. 351/2003): Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων

Άρθρο 118 (Άρθρο 118 π.δ. 351/2003): Ειδικά εκλογικά αδικήματα δημόσιων οργάνων

Άρθρο 119 (Άρθρο 119 π.δ. 351/2003): Λοιπά εκλογικά αδικήματα

Άρθρο 120 (Άρθρο 120 π.δ. 351/2003): Επέκταση ποινι-κών και πειθαρχικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικονομικές διατάξεις

Άρθρο 121 (Άρθρο 121 π.δ. 351/2003): Κλήση κατηγο-ρουμένου στο ακροατήριο

Άρθρο 122 (Άρθρο 122 π.δ. 351/2003): Αρμόδιο Δικα-στήριο

Άρθρο 123 (Άρθρο 123 π.δ. 351/2003): Επ’ αυτοφώρω καταλαμβανόμενες παραβάσεις

Άρθρο 124 (Άρθρο 124 π.δ. 351/2003): Ένδικα μέσα

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 125 (Άρθρο 125 π.δ. 351/2003): Νομιμοποίηση για άσκηση ένστασης

Άρθρο 126 (Άρθρο 126 π.δ. 351/2003): Λόγοι ένστασης

Άρθρο 127 (Άρθρο 127 π.δ. 351/2003): Εκπλήρωση καθη-κόντων βουλευτών, που προσβλήθηκε η ανακήρυξή τους

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 128 (Άρθρο 128 π.δ. 351/2003): Υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρο 129 (Άρθρο 129 π.δ. 351/2003): Διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ

Άρθρο 130 (Άρθρο 130 π.δ. 351/2003): Προμήθειες ε-κλογικών ειδών

Άρθρο 131 (Άρθρο 131 π.δ. 351/2003): Ειδικές αποζη-μιώσεις

Άρθρο 132 (Άρθρο 132 π.δ. 351/2003): Αρμοδιότητες Νομάρχη Αθηνών για την προπαρασκευή και διενέρ-γεια εκλογών

Άρθρο 133 (Άρθρο 133 π.δ. 351/2003): Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 134 (Άρθρο 134 π.δ. 351/2003): Πρόσληψη έ-κτακτου προσωπικού

Άρθρο 135 (Άρθρο 135 π.δ. 351/2003): Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη υποψηφίων βουλευτών

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3603/2007

Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Στοιχεία δημοσκόπησης

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις των φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων κατά τη διενέργεια αυτών

Άρθρο 4: Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων

Άρθρο 5: Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκο-πήσεων

Άρθρο 6: Διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων

Άρθρο 7: Διενέργεια και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσε-ων κατά την προεκλογική περίοδο

Άρθρο 8: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου