Εκλογική νομοθεσία, 2009


Εκλογική νομοθεσία, 2009 Περιλαμβάνει τα νομοθετήματα: Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» και Νόμος υπ’ αριθμ. 3603/2007, «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων».

Edition info

Title
Εκλογική νομοθεσία
Εθνικές εκλογές 4 Οκτωβρίου 2009
© 2009
Series
ISBN
978-960-445-474-7
Pages
201
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Υπ’ αριθ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

Άρθρο μόνο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ –

ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Άρθρο 1 (Άρθρο 1 και 11 ν. 3231/2004): Εκλογικές Πε-ριφέρειες

Άρθρο 2 (Άρθρο 2 π.δ. 351/2003): Αριθμός βουλευτών - βουλευτικές έδρες

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 π.δ. 351/2003 και άρθρο 11 ν. 3231/2004): Ψηφοδέλτιο Επικράτειας

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 4 (Άρθρο 4 π.δ. 351/2003): Απόκτηση του δι-καιώματος

Άρθρο 5 (Άρθρο 5 π.δ. 351/2003): Στέρηση του δικαιώ-ματος

Άρθρο 6 (Άρθρο 6 π.δ. 351/2003): Άσκηση του δικαιώ-ματος

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές διατάξεις που αφορούν τους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 7 (Άρθρο 7 π.δ. 351/2003): Διακρίσεις εκλογικών καταλόγων κατά δήμους, κοινότητες και εκλογικά δι-αμερίσματα

Άρθρο 8 (Άρθρο 8 π.δ. 351/2003 και άρθρο 13 ν. 3231/2004): Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους – Παραλειφθέντες εκλογείς

Άρθρο 9 (Άρθρο 9 π.δ. 351/2003): Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 10 (Άρθρο 10 π.δ. 351/2003): Εγγραφή νέων εκλογέων

Άρθρο 11 (Άρθρο 11 π.δ. 351/2003): Ειδικός Εκλογικός Αριθμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 12 (Άρθρο 12 π.δ. 351/2003): Διαδικασία μετα-βολών – Μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέων

Άρθρο 13 (Άρθρο 13 π.δ. 351/2003): Διαγραφή λόγω στέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διόρθωση εγγραφών

Άρθρο 14 (Άρθρο 14 π.δ. 351/2003): Αιτήσεις για διόρ-θωση στοιχείων εγγραφής

Άρθρο 15 (Άρθρο 15 π.δ. 351/2003): Μεταβολές πριν την προκήρυξη των εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Γραφεία Εκλογών

Άρθρο 16 (Άρθρο 16 π.δ. 351/2003): Καθήκοντα γρα-φείων εκλογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ενστάσεις

Άρθρο 17 (Άρθρο 17 π.δ. 351/2003): Υποβολή ενστά-σεων

Άρθρο 18 (Άρθρο 18 π.δ. 351/2003): Εκδίκαση ενστά-σεων

Άρθρο 19 (Άρθρο 19 π.δ. 351/2003): Ενσωμάτωση με-ταβολών

Άρθρο 20 (Άρθρο 20 π.δ. 351/2003): Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 21: (Άρθρο 21 π.δ. 351/2003): Έλεγχος στοιχεί-ων εγγραφής

Άρθρο 22 (Άρθρο 22 π.δ. 351/2003): Εκτύπωση και αποστολή εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 23 (Άρθρο 23 π.δ. 351/2003): Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Τελικές διατάξεις για τους εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 24 (Άρθρο 24 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωποι κομμάτων

Άρθρο 25 (Άρθρο 25 π.δ. 351/2003): Αντιμετώπιση ε-πειγουσών αναγκών εκτύπωσης κ.λπ., εκλογικών κα-ταλόγων

Άρθρο 26 (Άρθρο 26 π.δ. 351/2003): Κατάλογοι βάσει των οποίων ενεργούνται οι εκλογές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών κ.λπ.

Άρθρο 27 (Άρθρο 27 π.δ. 351/2003): Περιεχόμενο και κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 28 (Άρθρο 28 π.δ. 351/2003): Αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων στο νομάρχη

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Άρθρο 29 (Άρθρο 29 π.δ. 351/2003): Κτήση του δι-καιώματος

Άρθρο 30 (Άρθρο 30 π.δ. 351/2003): Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 31 (Άρθρο 31 π.δ. 351/2003): Προεδρικά Δια-τάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευ-τικών εδρών

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υποψήφιοι

Άρθρο 32 (Άρθρο 32 π.δ. 351/2003): Πρόταση υποψη-φίων

Άρθρο 33 (Άρθρο 33 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη υπο-ψηφίων

Άρθρο 34 (Άρθρο 34 π.δ. 351/2003 και άρθρα 2 και 11 ν. 3231/2004): Συνδυασμοί - Αριθμός υποψηφίων βουλευτών

Άρθρο 35 (Άρθρο 35 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη συν-δυασμών

Άρθρο 36 (Άρθρο 36 π.δ. 351/2003): Αναπλήρωση υπο-ψηφίων που πέθαναν

Άρθρο 37 (Άρθρο 37 π.δ. 351/2003): Όνομα και έμβλη-μα των κομμάτων

Άρθρο 38 (Άρθρο 38 π.δ. 351/2003): Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων

Άρθρο 39 (Άρθρο 39 π.δ. 351/2003): Κοινοποίηση ονο-μάτων ανακηρυχθέντων υποψηφίων

Άρθρο 40 (Άρθρο 40 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων

Άρθρο 41 (Άρθρο 41 π.δ. 351/2003): Κωλύματα διορι-σμού αντιπροσώπων και πληρεξουσίων υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προεκλογική περίοδος

Άρθρο 42 (Άρθρο 42 π.δ. 351/2003): Έναρξη προεκλο-γικής περιόδου

Άρθρο 43 (Άρθρο 43 π.δ. 351/2003): Διακομματική επι-τροπή Εκλογών

Άρθρο 44 (Άρθρο 44 π.δ. 351/2003): Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων

Άρθρο 45 (Άρθρο 45 π.δ. 351/2003): Προβολή προε-κλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτη-λεοπτικά μέσα

Άρθρο 46 (Άρθρο 46 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 47 (Άρθρο 47 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές κατά την προεκλογική πε-ρίοδο

Άρθρο 48 (Άρθρο 48 π.δ. 351/2003): Θέματα δημόσιας τάξης - απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων

Άρθρο 49 (Άρθρο 49 π.δ. 351/2003): Δημοσκοπήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας

Άρθρο 50 (Άρθρο 50 π.δ. 351/2003): Ημέρα ψηφοφορί-ας

Άρθρο 51 (Άρθρο 51 π.δ. 351/2003): Εκλογικά τμήματα

Άρθρο 52 (Άρθρο 52 π.δ. 351/2003): Καταστήματα ψη-φοφορίας

Άρθρο 53 (Άρθρο 53 π.δ. 351/2003): Εκλογείς στρατιω-τικοί κ.λπ.

Άρθρο 54 (Άρθρο 54 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία αν-δρών φρουράς

Άρθρο 55 (Άρθρο 55 π.δ. 351/2003): Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας

Άρθρο 56 (Άρθρο 56 π.δ. 351/2003): Δημοσίευση προ-γράμματος ψηφοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Προπαρασκευή της ψηφοφορίας

Άρθρο 57 (Άρθρο 57 π.δ. 351/2003): Προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εφορευτικές Επιτροπές

Άρθρο 58 (Άρθρο 58 π.δ. 351/2003): Διορισμός εφορευ-τικών επιτροπών

Άρθρο 59 (Άρθρο 59 π.δ. 351/2003): Κωλύματα διορι-σμού μελών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 60 (Άρθρο 60 π.δ. 351/2003): Αναπλήρωση με-λών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 61 (Άρθρο 61 π.δ. 351/2003): Καθήκοντα εφο-ρευτικών επιτροπών

Άρθρο 62 (Άρθρο 62 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών

Άρθρο 63 (Άρθρο 63 π.δ. 351/2003): Γραμματέας εφο-ρευτικής επιτροπής

Άρθρο 64 (Άρθρο 64 π.δ. 351/2003): Διερμηνείς τουρ-κικής γλώσσας

Άρθρο 65 (Άρθρο 65 π.δ. 351/2003): Σφραγίδα εφορευ-τικών επιτροπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι

Άρθρο 66 (Άρθρο 66 π.δ. 351/2003): Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και καθήκοντά τους

Άρθρο 67 (Άρθρο 67 π.δ. 351/2003): Έφοροι των αντι-προσώπων δικαστικής αρχής

Άρθρο 68 (Άρθρο 68 π.δ. 351/2003, Άρθρο 17 παρ. 1 και 2 ν. 3242/2004 και Άρθρο 35 παρ. 7 ν. 3274/2004): Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους

Άρθρο 69 (Άρθρο 69 π.δ. 351/2003): Ψηφοφορία αντι-προσώπων δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών και κρα-τουμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ψηφοδέλτια – Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70 (Άρθρο 70 π.δ. 351/2003): Μορφή ψηφοδελ-τίων

Άρθρο 71 (Άρθρο 71 π.δ. 351/2003): Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

Άρθρο 72 (Άρθρο 72 π.δ. 351/2003 και άρθρα 3, 10 και 11 ν. 3231/2004): Περιεχόμενο ψηφοδελτίων – Σταυ-ροί προτίμησης – Πρόωρες εκλογές

Άρθρο 73 (Άρθρο 73 π.δ. 351/2003): Αλλοιώσεις του περιεχομένου των ψηφοδελτίων

Άρθρο 74 (Άρθρο 74 π.δ. 351/2003): Λευκά ψηφοδέλτια

Άρθρο 75 (Άρθρο 75 π.δ. 351/2003): Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρο 76 (Άρθρο 76 π.δ. 351/2003): Ακυρότητα ψηφο-δελτίων

Άρθρο 77 (Άρθρο 77 π.δ. 351/2003): Άλλες διατάξεις για ψηφοδέλτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ψηφοφορία

Άρθρο 78 (Άρθρο 78 π.δ. 351/2003): Παραλαβή κατα-στήματος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική ε-πιτροπή

Άρθρο 79 (Άρθρο 79 π.δ. 351/2003): Σφράγιση της κάλ-πης

Άρθρο 80 (Άρθρο 80 π.δ. 351/2003): Πρακτικό Παρα-λαβής

Άρθρο 81 (Άρθρο 81 π.δ. 351/2003): Έναρξη ψηφοφο-ρίας

Άρθρο 82 (Άρθρο 82 π.δ. 351/2003): Προσέλευση ψη-φοφόρων και αναγνώριση της ταυτότητας αυτών

Άρθρο 83 (Άρθρο 83 π.δ. 351/2003): Τρόπος ψηφοφο-ρίας

Άρθρο 84 (Άρθρο 84 π.δ. 351/2003): Πρωτόκολλο ψη-φοφορίας

Άρθρο 85 (Άρθρο 85 π.δ. 351/2003): Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Άρθρο 86 (Άρθρο 86 π.δ. 351/2003): Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων – Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία

Άρθρο 87 (Άρθρο 87 π.δ. 351/2003): Απαγορεύσεις

Άρθρο 88 (Άρθρο 88 π.δ. 351/2003): Παρουσία υποψη-φίων και αντιπροσώπων τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Διαλογή των ψήφων

Άρθρο 89 (Άρθρο 89 π.δ. 351/2003): Αποπεράτωση της ψηφοφορίας

Άρθρο 90 (Άρθρο 90 π.δ. 351/2003): Άνοιγμα κάλπης – Αρίθμηση φακέλων

Άρθρο 91 (Άρθρο 91 π.δ. 351/2003): Διαλογή ψήφων

Άρθρο 92 (Άρθρο 92 π.δ. 351/2003): Διακοπή της δια-λογής

Άρθρο 93 (Άρθρο 93 π.δ. 351/2003): Πέρας διαλογής

Άρθρο 94 (Άρθρο 94 π.δ. 351/2003): Διαβίβαση αποτε-λεσμάτων στο Πρωτοδικείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών

Άρθρο 95 (Άρθρο 95 π.δ. 351/2003): Εγγραφή και περι-εχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 96 (Άρθρο 96 π.δ. 351/2003): Εκλογικά τμήματα – Εφορευτική Επιτροπή – Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων για τα αμιγή εκλογικά τμήματα

Άρθρο 97 (Άρθρο 97 π.δ. 351/2003): Μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών – Ειδικές Εφετειακές Εφορευ-τικές Επιτροπές – Διεξαγωγή ψηφοφορίας και έκδοση αποτελεσμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Άρθρο 98 (Άρθρα 4 και 11 ν. 3231/2004 και Άρθρο 1 ν. 3434/2006): Συγκέντρωση αποτελεσμάτων – Λευκά Ψηφοδέλτια

Άρθρο 99 (Άρθρα 5, 6 και 11 ν. 3231/2004): Συμμετοχή στην κατανομή εδρών – Καθορισμός των εδρών κάθε εκλογικού σχηματισμού στην επικράτεια

Άρθρο 100 (Άρθρα 7, 8 και 11 ν. 3231/2004): Κατανομή εδρών επικρατείας – Κατανομή των 248 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες

Άρθρο 101 (Άρθρο 101 π.δ. 351/2003 και άρθρα 9 και 11 ν. 3231/2004): Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή – Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Επανάληψη ψηφοφορίας

Άρθρο 102 (Άρθρο 102 π.δ. 351/2003): Ματαίωση της ψηφοφορίας – Ακύρωση εκλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

Ανακήρυξη βουλευτών – τρόπος ανακήρυξης

Άρθρο 103 (Άρθρο 103 π.δ. 351/2003): Ανακήρυξη βουλευτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Αναπληρωματική εκλογή

Άρθρο 104 (Άρθρο 104 π.δ. 351/2003): Περιπτώσεις αναπληρωματικής εκλογής και ενέργειάς της

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 105 (Άρθρο 105 π.δ. 351/2003): Μη ενέργεια προσωπικής κράτησης

Άρθρο 106 (Άρθρο 106 π.δ. 351/2003): Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λπ.

Άρθρο 107 (Άρθρο 107 π.δ. 351/2003): Ενέργειες, Επι-δόσεις, Ατέλειες

Άρθρο 108 (Άρθρο 108 π.δ. 351/2003): Αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 109 (Άρθρο 109 π.δ. 351/2003): Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 110 (Άρθρο 110 π.δ. 351/2003): Είσπραξη προ-στίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Γενικές Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 111 (Άρθρο 111 π.δ. 351/2003): Γενικές Ποινικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ειδικές Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 112 (Άρθρο 112 π.δ. 351/2003): Βία κατ’ εκλο-γέων και εξαπάτηση αυτών

Άρθρο 113 (Άρθρο 113 π.δ. 351/2003): Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και νόθευση εκλογής

Άρθρο 114 (Άρθρο 114 π.δ. 351/2003): Δωροδοκία ή δωροληψία κατά την εκλογή

Άρθρο 115 (Άρθρο 115 π.δ. 351/2003): Διατάραξη της εκλογής

Άρθρο 116 (Άρθρο 116 π.δ. 351/2003): Καταστροφή κάλπης κ.λπ.

Άρθρο 117 (Άρθρο 117 π.δ. 351/2003): Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων

Άρθρο 118 (Άρθρο 118 π.δ. 351/2003): Ειδικά εκλογικά αδικήματα δημόσιων οργάνων

Άρθρο 119 (Άρθρο 119 π.δ. 351/2003): Λοιπά εκλογικά αδικήματα

Άρθρο 120 (Άρθρο 120 π.δ. 351/2003): Επέκταση ποινι-κών και πειθαρχικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικονομικές διατάξεις

Άρθρο 121 (Άρθρο 121 π.δ. 351/2003): Κλήση κατηγο-ρουμένου στο ακροατήριο

Άρθρο 122 (Άρθρο 122 π.δ. 351/2003): Αρμόδιο Δικα-στήριο

Άρθρο 123 (Άρθρο 123 π.δ. 351/2003): Επ’ αυτοφώρω καταλαμβανόμενες παραβάσεις

Άρθρο 124 (Άρθρο 124 π.δ. 351/2003): Ένδικα μέσα

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 125 (Άρθρο 125 π.δ. 351/2003): Νομιμοποίηση για άσκηση ένστασης

Άρθρο 126 (Άρθρο 126 π.δ. 351/2003): Λόγοι ένστασης

Άρθρο 127 (Άρθρο 127 π.δ. 351/2003): Εκπλήρωση καθη-κόντων βουλευτών, που προσβλήθηκε η ανακήρυξή τους

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 128 (Άρθρο 128 π.δ. 351/2003): Υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρο 129 (Άρθρο 129 π.δ. 351/2003): Διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ

Άρθρο 130 (Άρθρο 130 π.δ. 351/2003): Προμήθειες ε-κλογικών ειδών

Άρθρο 131 (Άρθρο 131 π.δ. 351/2003): Ειδικές αποζη-μιώσεις

Άρθρο 132 (Άρθρο 132 π.δ. 351/2003): Αρμοδιότητες Νομάρχη Αθηνών για την προπαρασκευή και διενέρ-γεια εκλογών

Άρθρο 133 (Άρθρο 133 π.δ. 351/2003): Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 134 (Άρθρο 134 π.δ. 351/2003): Πρόσληψη έ-κτακτου προσωπικού

Άρθρο 135 (Άρθρο 135 π.δ. 351/2003): Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη υποψηφίων βουλευτών

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3603/2007

Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Στοιχεία δημοσκόπησης

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις των φορέων και επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων κατά τη διενέργεια αυτών

Άρθρο 4: Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων

Άρθρο 5: Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκο-πήσεων

Άρθρο 6: Διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων

Άρθρο 7: Διενέργεια και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσε-ων κατά την προεκλογική περίοδο

Άρθρο 8: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Γ. Σωτηρέλης/Θ. Ξηρός, Σύνταγμα της Ελλάδας και Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2020
Στον τόμο περιέχονται το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε από την Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, και ο Κανονισμός της Βουλής, ενημερωμένος και με τις τελευταίες τροποποιήσεις...
Το Σύνταγμα της Ελλάδος, 2η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #13
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του Συντάγματος της Ελλάδας όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 187/28.11.2019) της Θ΄ Αναθεωρητικής...
Ο Κανονισμός της Βουλής, 3η έκδ., 2019
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της
Αστικός κώδικας, 7η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ...