Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/D. Chankova/E. Giménez-Salinas..., Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές Υποθέσεις: Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Προοπτική, 2013


Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου/D. Chankova/E. Giménez-Salinas..., Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές Υποθέσεις: Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Προοπτική, 2013 Περιλαμβάνονται επίκαιρες εισηγήσεις για θέ­μα­τα, ό­πως οι α­ξί­ες και τα θε­μέ­λια της Α­πο­κα­τα­στα­τι­κής Δι­και­ο­σύ­νης, οι δυ­να­τό­τη­τες ε­φαρ­μο­γής της, προ­βλή­μα­τα που α­να­κύ­πτουν α­πό την ε­φαρ­μο­γή της, η θέ­ση της α­πο­κα­τα­στα­τι­κής δι­και­ο­σύ­νης στο σύ­στη­μα ποι­νι­κής δι­και­ο­σύ­νης, οι υ­πάρ­χου­σες κα­λές πρα­κτι­κές και η α­να­ζή­τη­ση και ε­πι­λο­γή του ορ­θού δρό­μου στη δι­α­μόρ­φω­ση μιας ο­δη­γί­ας για την α­πο­κα­τα­στα­τι­κή δι­και­ο­σύ­νη στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές Υποθέσεις: Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Προοπτική
Διεθνές Συνέδριο 16 & 17 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη».
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-999-5
Σελίδες
381
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄

Τα θεωρητικά θεμέλια της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

Πρόεδρος: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Xαιρετισμός

Στέργιος Αλεξιάδης, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: τα υπέρ και τα κατά

Βάσω Αρτινοπούλου, Οι αξίες της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

Theo Gavrielides, Πόσο σταθερά είναι τα θεμέλια της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

Dobrinka Chankova, Ποιος φοβάται την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη;

Σοφία Γιοβάνογλου, Η ανάδυση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης ως εναλλακτικής απάντησης στο έγκλημα την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Νομοθετικές προβλέψεις

και εμπειρικές εφαρμογές σε χώρες της Ευρώπης

Πρόεδρος: Στέργιος Αλεξιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Irene Sagel–Grande, Η διαμεσολάβηση στο Ποινικό Δίκαιο: οι εμπειρίες του πιλοτικού προγράμματος του Άμστερνταμ

Ilona Görgényi & Judit Jacsó, Εμπειρίες και προκλήσεις της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ουγγαρία

Füsun Sokullu-Akinci, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Τουρκία

Barbara Stando - Kawecka, Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Πολωνία - όρια και προοπτικές εξέλιξης

Mirva Lohiniva- Kerkelä, Σχετικά με τα μοντέλα Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στη Φινλανδία

Andrea Păroşanu, Η διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις στην πράξη στη Γερμανία: εξελίξεις και προκλήσεις

Esther Giménez-Salinas, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ισπανία

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄

Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα: από το νόμο στην πράξη

Πρόεδρος: Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ευαγγελία Τρέσσου, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα: από το νόμο στην πράξη. Η διαμεσολάβηση σε κοινότητες ΡΟΜΑ

Αλεξάνδρα Πίσχοινα, Άρθρο 45Α ΚΠΔ. Από τη δυνατότητα αποχής από τη δίωξη στην υλοποίηση της κατά παρέκκλιση διαδικασίας

Άννα Καραμόσχογλου, Πρακτικά ζητήματα κατά τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης

Θεόδωρος Μουστεράκης, Νόμος 3500: Ειδικά συμβουλευτικά- θεραπευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Άρθρου 11 περί ποινικής διαμεσολάβησης: εφαρμογή-προοπτικές

Αθανάσιος Καρανίκος, Μαργαρίτα Κελεσή & Ελένη Παπαδοπούλου, Ποινική διαμεσο-λάβηση και ειδικό συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας (Ν. 3500/ 2006, άρθρο 11, παρ. 2): εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις από την εφαρμογή του προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

Μιχαήλ Μικρός, Ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής στην Ελλάδα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στο άρθρο 308Β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Κομνηνός Κόμνιος, Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄

Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης

στην Ευρώπη: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του

Πρόεδρος: Βάσω Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του. Θεωρητική βάση και στόχοι του προγράμματος

Αθανασία Αντωνοπούλου, Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος “Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη”

Αγγελική Πιτσελά, Τα συμπεράσματα της διακρατικής έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος “Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη”

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Παρουσίαση σχεδίου Οδηγίας για την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θεοφίλη Χατζησπύρου, Ενδοοικογενειακή βία – Σύντομες κριτικές παρατηρήσεις

ΤEXTS IN ENGLISH

Greeting speech by Angelika Pitsela

PART

Restorative Justice: Legal Aspects and Implementation

in European Countries

President of the Session: Stergios Alexiadis, Emeritus Professor of Law, AUTH

Vasso Artinopoulou, The values of Restorative Justice

Theo Gavrielides, How firm are the theoretical foundations of restorative justice?

Dobrinka Chankova, Who is afraid of Restorative Justice?

Irene Sagel–Grande, Mediation next to Penal Law, the experiences with the Amsterdam pilot

Ilona Görgényi & Judit Jacsó, Experiences and challenges of the restorative justice in Hungary

Füsun Sokullu-Akinci, Restorative Justice in Turkey

Barbara Stando-Kawecka, Restorative Justice in Poland - limitations and prospects for development

Mirva Lohiniva-Kerkelä, About the models of Restorative Justice in Finland

Andrea Păroşanu, Mediation in penal matters in practice in Germany - development and challenges

Esther Giménez-Salinas, On restorative Justice in Spain

PART

The 3E Model for a European Strategy of Resoration Justice in Europe:

The Project and its results

President of the Session: Vasso Artinopoulou, Professor of Criminology, Panteion University of Athens

Charalampos Karagiannidis, The theoretical basis and the objectives of the project

Athanasia Antonopoulou, The implementation of the project “The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe”

Angelika Pitsela, The conclusions of the comparative research of “The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe” project

Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Proposal for a directive on Restorative Justice in the EU

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, ανάλυση και κριτική του συνόλου των θεσμών για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Μ. Αρχιμανδρίτου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, 3η έκδ., 2022
Οι σημαντικότερες θεωρίες εγκληματολογίας σε μια ευσύνοπτη και εύληπτη παρουσίαση
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...