Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024


Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024

Το παρόν έργο αποτελεί μια μονογραφία που έχει σκοπό να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη μελέτη κωδικοποίησης, παρουσίασης και ανάλυσης του συνόλου των θεσμικών παρεμβάσεων –που έχουν γίνει μέχρι σήμερα– για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τα παιδιά-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης πάσχουν από πολλαπλά και μακροχρόνια σωματικά και ψυχολογικά τραύματα, τα οποία τα ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή τους. Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί ένα εξελισσόμενο φαινόμενο. Παράλληλα, νέες μορφές εγκληματικότητας, όπως η εκδικητική πορνογραφία και ο σεξουαλικός εκβιασμός, έχουν πολλαπλασιαστεί στο διαδίκτυο και πρέπει να αντιμετωπισθούν με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τα κράτη.

Η διεθνής κοινότητα, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα του ζητήματος, ανέλαβε μία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας. Στο πρώτο μέρος του έργου παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και παρουσιάζονται αληθινές περιπτώσεις εγκληματικών συμπεριφορών, ανάλυση των συνεπειών και στατιστικά δεδομένα, αποτέλεσμα μακράς ερευνητικής εμπειρίας του Συγγραφέα μέσα από πλήθος δικογραφιών με περιγραφές και στοιχεία που σοκάρουν.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία)
Η θεσμική προστασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη
© 2024
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-783-5
Σελίδες
XXVIII + 336
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ευρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης

I. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote)

Α. Σκοποί, αρχή της μη-διάκρισης και ορισμοί

Β. Προληπτικά μέτρα

Γ. Ειδικευμένες αρχές και συντονιστικοί φορείς

Δ. Προστατευτικά μέτρα και βοήθεια προς τα θύματα

Ε. Προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης

ΣΤ. Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

Ζ. Έρευνα και δίωξη

Η. Διεθνής συνεργασία και σχέση με άλλα διεθνή κείμενα

II. Η Επιτροπή παρακολούθησης για την εφαρμογή της Σύμβασης Lanzarote

III. Οι λοιπές πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

I. Η Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης - εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Α. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης - εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

1. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας αναφορικά με την ποινική έρευνα και δίωξη των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

2. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας αναφορικά με τη συνδρομή και την προστασία των παιδιών-θυμάτων

3. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας αναφορικά με την πρόληψη των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

Β. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης - εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

1. Ο σκοπός και η μεθοδολογία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας

2. Τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας και τα επόμενα βήματα

Γ. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ

1. Οι διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών των διατάξεων της Οδηγίας

2. Τα βασικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας

3. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της Οδηγίας

i. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών των διατάξεων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου της Οδηγίας

ii. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την έρευνα και την ποινική δίωξη των εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης

iii. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τη συνδρομή και την προστασία των θυμάτων

iv. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την κατάργηση και την φραγή πρόσβασης σε ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

II. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 2020-2025

Α. Οι πρωτοβουλίες και βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

1. Οι πρωτοβουλίες και οι βασικές δράσεις στον τομέα της εφαρμογής και της ανάπτυξης του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών

i. Η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας (Οδηγία 2011/93/ΕΕ)

ii. Η διασφάλιση ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει την αποτελεσματική απόκριση

iii. Ο εντοπισμός των νομοθετικών κενών, των βέλτιστων πρακτικών και των δράσεων προτεραιότητας

2. Οι πρωτοβουλίες και οι βασικές δράσεις στον τομέα της ενίσχυσης της απόκρισης των αρχών επιβολής του νόμου και της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών

i. Η ενίσχυση των προσπαθειών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

ii. Η παροχή της δυνατότητας στα κράτη-μέλη να προστατεύουν καλύτερα τα παιδιά μέσω της πρόληψης

iii. Η δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

iv. Η ώθηση των προσπαθειών της βιομηχανίας για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών στα προϊόντα τους

v. Η βελτίωση της προστασίας των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της πολυμερούς συνεργασίας

Β. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για μια Ένωση Ασφάλειας

ΙΙΙ. Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Α. Οι νέοι κανόνες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

1. Η ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων για την αντιμετώπιση της έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο στον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης

2. Το περιεχόμενο των νέων κανόνων για την αντιμετώπιση της έκθεσης των παιδιών στον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο

i. Η υποχρεωτική εκτίμηση κινδύνου και η λήψη μέτρων μετριασμού του κινδύνου

ii. Η θέσπιση υποχρεώσεων στοχευμένου εντοπισμού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή αθέμιτης προσέγγισης παιδιών βάσει εντολής εντοπισμού

iii. Η πρόβλεψη ισχυρών διασφαλίσεων σεβασμού της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της διαδικασίας εντοπισμού περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

iv. Η θέσπιση σαφών υποχρεώσεων αναφοράς από τους παρόχους σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

v. Η θέσπιση πλαισίου αποτελεσματικής αφαίρεσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

vi. Η μείωση της έκθεσης σε αθέμιτη προσέγγιση παιδιών

vii. Η θέσπιση μηχανισμών εποπτείας και ένδικων μέσων κατά των ληφθέντων μέτρων

3. Οι υπόχρεοι εφαρμογής των νέων κανόνων για την αντιμετώπιση της έκθεσης των παιδιών στον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο

4. Το καλυπτόμενο από την πρόταση Κανονισμού υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

5. Ο τρόπος εντοπισμού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

6. Η επιβολή κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους προβλεπόμενους στην πρόταση Κανονισμού κανόνες

7. Η σύνδεση της πρότασης Κανονισμού με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ

i. Η σύνδεση της πρότασης Κανονισμού με τη νέα στρατηγική για διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά

ii. Η σύνδεση της πρότασης Κανονισμού με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Β. Το νέο Κέντρο της ΕΕ για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση

και εκμετάλλευση στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (2022-2027)

I. Η αναγκαιότητα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Α. Οι διαστάσεις της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών

Β. Η εξέλιξη των καταγγελιών στην Ελλάδα

II. Οι βασικές αρχές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

A. Η επικέντρωση στην πρόληψη

B. Η καθιέρωση φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης

Γ. Η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών

Δ. Η παιδοκεντρική προσέγγιση

Ε. Η ενίσχυση της συνεργασίας

ΣΤ. Η μη διάκριση λόγω αναπηρίας και η προσβασιμότητα

III. Οι στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

IV. Οι πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Α. Δημιουργία ενιαίου εθνικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων (Πολιτική 1)

1. Ο σχεδιασμός, θεσμοθέτηση και υλοποίηση ενιαίου εθνικού πρωτοκόλλου διαχείρισης κρουσμάτων σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών

2. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας για τη δημιουργία συστήματος παραπομπής και ανταπόκρισης σε περιστατικά κακοποίησης και εκμετάλλευσης ασυνόδευτων ανηλίκων

3. Η προτυποποίηση και απλούστευση των προβλεπόμενων διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων ενεργειών των φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

4. Η δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε όλη τη χώρα

Β. Η δημιουργία εθνικού αρχείου καταγραφής και επιτήρησης κρουσμάτων (Πολιτική 2)

1. Η θέσπιση και λειτουργία εθνικού αρχείου καταγραφής και επιτήρησης κρουσμάτων

2. Η σύσταση συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης αναφορών πε-ριστατικών κακοποίησης φορέων παιδικής προστασίας

Γ. Η δημιουργία πλαισίου ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών και ειδικού ποινικού μητρώου για εγκλήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων (Πολιτική 3)

1. Η θεσμοθέτηση ειδικού ποινικού μητρώου για εγκλήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων

2. Ο έλεγχος του προσωπικού των φορέων παιδικής προστασίας – Υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου

3. Ο έλεγχος του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας – Υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου

4. Ο έλεγχος του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης – Υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου

5. Ο έλεγχος του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών αθλητισμού, Πολιτισμού και ψυχαγωγίας – Υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου

6. Ο έλεγχος του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανήλικους μετανάστες-πρόσφυγες – Υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου

7. Το μητρώο αθλητικών φορέων

8. Το μητρώο προπονητών

9. Το πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών – Ειδικό ποινικό μητρώου για εγκλήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων στα αθλητικά σωματεία και φορείς

Δ. Η εκπαίδευση επαγγελματιών (Πολιτική 4)

1. Η εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού – Κατάρτιση προγράμματος για υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων αστυνομικών, στη θεματική ενότητα της διαχείρισης των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων

2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας

3. Η ενθάρρυνση ενσωμάτωσης θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στα επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές δράσεις για κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θρησκευτικούς λειτουργούς

4. Η εκπαίδευση - επιμόρφωση των δημοσίων λειτουργών σε θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

5. Η εισαγωγή ειδικών μαθημάτων για την παιδική προστασία από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

6. Οι εκπαιδευτικές δράσεις από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υπ.Υ.Τ)

7. Η κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτους ανήλικους σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

8. Τα προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

9. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν την προστασία των θυμάτων και τις αρχές της φιλικής στα παιδιά δικαιοσύνης

10. Το πιστοποιημένο κλειστό επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ

11. Η διαδικτυακή επιμόρφωση διοικητικών στελεχών αθλητικών σωματείων

12. Η εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων παιδικής προστασίας

Ε. Η εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και ορισμός υπευθύνων παιδικής προστασίας (Πολιτική 5)

1. Η θέσπιση υπεύθυνου παιδικής προστασίας

2. Η αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης

3. Η δημιουργία δικτύου στελεχών δημοσίου τομέα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών

4. Ο σχεδιασμός κώδικα δεοντολογίας για επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανηλίκους

5. Οι ορθές πρακτικές για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης από τους/τις εκπαιδευτικούς των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

6. Η προώθηση νομικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν ανήλικους που φοιτούν σε δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

7: Ο αθλητικός συνήγορος

8. Ο κώδικες ακεραιότητας στο χώρο του αθλητισμού

9: Η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών µε αναπηρία

ΣΤ. Η έναρξη Εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών (Πολιτική 6)

1. Η προώθηση οπτικοακουστικών και άλλων εκπαιδευτικών υλικών και φιλοξενία επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα σεξουαλική κακοποίησης

2. Η αποστολή υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού του προγράμματος “\Start Τo Talk”

3. Η καμπάνια μέσω των social media για την πρόληψη της βίας/κακοποίησης, της διαφθοράς και του ντόπινγκ στον αθλητισμό

4. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ευρύτερου πληθυσμού για την ισότητα των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

5. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εξακολουθητικής παρακολούθησης, του ακρωτηριασμού γυναικείων οργάνων, των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων, της σεξουαλικής εκβίασης και της εκδικητικής πορνογραφίας

Ζ. Η ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για την πρόληψη της δια ζώσης και της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσής τους (Πολιτική 7)

1. Η σταδιακή εισαγωγή της ενημέρωσης των παιδιών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

2. Οι δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υπ.Υ.Τ)

3. Η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εκμετάλλευσης στο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Η. Η ενίσχυση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών συνδρομής των παιδιών και δίωξης των δραστών (Πολιτική 8)

1. Η ίδρυση εξειδικευμένων υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων

2. Η ολοκλήρωση λειτουργίας του θεσμού «Τα σπίτια του παιδιού»

3. Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων για ανήλικους θύτες

4. Η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση - παραμέληση για την προάσπιση της ψυχικής τους υγείας

5. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων θεραπευτικών μονάδων για παιδιά-επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης

6. Οι Εισαγγελίες Ανηλίκων με αποκλειστική ενασχόληση, σε κάθε Περιφέρεια ή σε μεγάλα αστικά κέντρα

7. Η θεσμοθέτηση τηλεφωνικού αριθμού για την παροχή πληροφοριών για τη φιλική στα παιδιά δικαιοσύνη

8. Η ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα δικαιώματα των παιδιών και τη φιλική στα παιδιά δικαιοσύνη

9. Η επέκταση της συμβουλευτικής γραμμής υποστήριξης στον τομέα του αθλητισμού

10. Το κέντρο υποστήριξης αθλητισμού

11. Η αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου δομών

12. Η ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής

13. Η αναβάθμιση της λειτουργίας και εποπτείας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

14. Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στήριξης των ανήλικων προσφύγων-μεταναστών επιζώντων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης

15. Η υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες

Θ. Η θεσμοθέτηση παρεμβάσεων επικαιροποίησης - αναβάθμισης του υφιστάμενου πλαισίου (Πολιτική 9)

1. Η κωδικοποίηση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ανηλίκων από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση

2. Η αναβάθμιση του ρόλου της επιτροπής για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών

3. Η ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

4. Η προώθηση νομικών μεταρρυθμίσεων για την προστασία από τον κίνδυνο της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στις περιπτώσεις συμμετοχής τους σε θεατρικές και χορευτικές παραγωγές, συναυλίες και γυρίσματα

5. Το στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης του εκφοβισμού και της βίας στον τομέα του αθλητισμού

Ι. Η ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών (Πολιτική 10)

1. Οι δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στην ανώτατη εκπαίδευση

2. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)

3. Η πραγματοποίηση έρευνας για την έκθεση του παιδικού πληθυσμού της χώρας σε εμπειρίες σεξουαλικής θυματοποίησης

4. Η μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας και την αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες

5. Το οριζόντιο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου ενδοοικογενειακής βίας

6. Η μελέτη για τις ανάγκες και την αναγκαία φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται στους ξενώνες φιλοξενίας της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.

Κ. Η συστράτευση ιδιωτικού και δημόσιου, κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα (Πολιτική 11)

1. Η συνεισφορά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων

2. Η προστασία των παιδιών από κινδύνους του διαδικτύου – Συνεργασίες της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλους φορείς

3. Τα μνημόνια συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με υποστηρικτικούς φορείς

4. Η συνεργασία με φορείς τουρισμού για τον εντοπισμό κρουσμάτων και την πρόληψη της σεξεργασίας των ανηλίκων

V. Διακυβέρνηση και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Α. Διακυβέρνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Β. Παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

VI. Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Α. Ο Εθνικός Συντονιστής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Β. Το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Περιστατικών Κακοποίησης Ανηλίκων

1. Η υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης παιδιών

2. Η διαδικασία αναφοράς περιστατικών κακοποίησης παιδιών

3. Η διερεύνηση περιστατικού κακοποίησης ανηλίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των συναρμόδιων υπουργείων για την υλοποίηση της οριζόντιας πολιτικής προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση

I. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών

II. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

III. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

IV. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

V. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Παιδείας

VI. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

VII. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Υγείας

VIII. Τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Ερευνητικά συμπεράσματα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟ-ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2004/68/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΔΗΓΙΑ 2011/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ. Στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟ-ΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

I. Βιβλία και άρθρα

1. Σε ελληνική γλώσσα

2. Σε αγγλική γλώσσα

II. Εκθέσεις, λοιπά έγγραφα και πηγές από το διαδίκτυο

1. Σε ελληνική γλώσσα

2. Σε αγγλική γλώσσα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Μ. Αρχιμανδρίτου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, 3η έκδ., 2022
Οι σημαντικότερες θεωρίες εγκληματολογίας σε μια ευσύνοπτη και εύληπτη παρουσίαση
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Μ. Αρχιμανδρίτου/Δ. Λαμπρέλλης/Γ. Ζώη..., Όψεις της βίας, 2019
Τα κείμενα προέκυψαν με αφορμή τη Διεπιστημονική Ημερίδα με θέμα «Όψεις της Βίας», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής,...