Δ. Μέλισσας, Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές, 2007


Δ. Μέλισσας, Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές, 2007

Η πολεοδομία, το περιβάλλον και η χωροταξία, ως γνωστόν, συνιστούν μια αδιάρρηκτη ενότητα. Ως εκ τούτου, αρκετές σκέψεις που πλαισιώνουν την παρατεθείσα σ’ αυτή τη μελέτη νομολογία άπτονται τόσο του δικαίου του περιβάλλοντος όσο και του δικαίου της χωροταξίας.

Η ερμηνεία των εννοιών του εννόμου συμφέροντος και της προθεσμίας ενδιαφέρει ασφαλώς κάθε πολίτη, που βλάπτεται από την πολεοδομική πράξη και επιδιώκει την παροχή δικαστικής προστασίας, καθώς και τον πολίτη που ωφελείται από προσβαλλόμενη απόφαση και θα ασκήσει υπέρ αυτής παρέμβαση. Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές ενδιαφέρει, επομένως, έναν ευρύ κύκλο πολιτών, που τους αφορά η «οικοδομή» και η πολεοδόμηση γενικότερα.

Η μελέτη είναι ενδελεχής και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προπάντων δε χρησιμότατη για το νομικό κόσμο, ερευνητές και εφαρμοστές του δικαίου. Πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα για την πράξη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές
© 2007
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-175-3
Σελίδες
112
Τιμή
€ 18,00
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γλυκερίας Π. Σιούτη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§1. Οι γενικές προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος

§2. Η πολεοδομική παρανομία του αιτούντος και η θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος

§3. Το κριτήριο της χωρικής εγγύτητας

§4. Η διαβάθμιση του εννόμου συμφέροντος

§5. Το έννομο συμφέρον στα κατ’ ιδίαν στάδια του πολεοδομικού σχεδιασμού

Ι. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΙΙ. Πολεοδομική Μελέτη – Ρυμοτομικό Σχέδιο

ΙΙΙ. Πράξη Εφαρμογής

§6. Το έννομο συμφέρον των νομικών προσώπων

§7. Κατάργηση της δίκης και ειδικό έννομο συμφέρον για τη συνέχισή της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§8. Έννοια της προθεσμίας

§9. Γεγονότα που επιφέρουν την έναρξη της προθεσμίας

Ι. Η δημοσίευση

α. Έναρξη της προθεσμίας από την ημέρα της πραγματικής κυκλοφορίας της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

β. Σφάλμα κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΙΙ. Η κοινοποίηση

α. Η εννοιολογική οριοθέτηση της κοινοποίησης

β. Η πλημμελής κοινοποίηση

γ. Ο τρόπος της κοινοποίησης

δ. Η κοινοποίηση στην κατοικία του θιγομένου

ε. Η πλήρης γνώση πριν την κοινοποίηση ή δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης

ΙΙΙ. Η γνώση: Το τεκμήριο επιμέλειας του θιγομένου

α. Γνώση όλου του περιεχομένου της απόφασης;

β. Από που προκύπτει η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης;

αα) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου

ββ) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τις ενέρ-γειες της ίδιας της Διοίκησης

γγ) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τις ενέρ-γειες του θιγομένου

i. Ενέργειες του θιγομένου προς τη Διοίκηση

ii. Ενέργειες του θιγομένου προς τα δικαστή-ρια

δδ) Η πλήρης γνώση μπορεί να προκύπτει από το εύλογο ενδιαφέρον

εε) Η πλήρης γνώση του περιεχομένου της πράξης μπορεί να προκύπτει από τον εύλογο χρόνο

i. Η αδικαιολόγητη αμέλεια του θιγομένου

ii. Η δικαιολογημένη αδυναμία του θιγομένου

iii. Επαρκής χρόνος αντίδρασης

γ. Ο αβέβαιος χρόνος γνώσης καθιστά εμπρόθεσμη την αίτηση ακυρώσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και των κυριότερων ζητημάτων γύρω από το ΕΠΣ