Δ. Μέλισσας, Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές, 2007


Δ. Μέλισσας, Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές, 2007

Η πολεοδομία, το περιβάλλον και η χωροταξία, ως γνωστόν, συνιστούν μια αδιάρρηκτη ενότητα. Ως εκ τούτου, αρκετές σκέψεις που πλαισιώνουν την παρατεθείσα σ’ αυτή τη μελέτη νομολογία άπτονται τόσο του δικαίου του περιβάλλοντος όσο και του δικαίου της χωροταξίας.

Η ερμηνεία των εννοιών του εννόμου συμφέροντος και της προθεσμίας ενδιαφέρει ασφαλώς κάθε πολίτη, που βλάπτεται από την πολεοδομική πράξη και επιδιώκει την παροχή δικαστικής προστασίας, καθώς και τον πολίτη που ωφελείται από προσβαλλόμενη απόφαση και θα ασκήσει υπέρ αυτής παρέμβαση. Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές ενδιαφέρει, επομένως, έναν ευρύ κύκλο πολιτών, που τους αφορά η «οικοδομή» και η πολεοδόμηση γενικότερα.

Η μελέτη είναι ενδελεχής και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, προπάντων δε χρησιμότατη για το νομικό κόσμο, ερευνητές και εφαρμοστές του δικαίου. Πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αποτελεί ένα εξαιρετικό βοήθημα για την πράξη.

Edition info

Title
Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές
© 2007
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-175-3
Pages
112
Price
€ 18.00
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γλυκερίας Π. Σιούτη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§1. Οι γενικές προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος

§2. Η πολεοδομική παρανομία του αιτούντος και η θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος

§3. Το κριτήριο της χωρικής εγγύτητας

§4. Η διαβάθμιση του εννόμου συμφέροντος

§5. Το έννομο συμφέρον στα κατ’ ιδίαν στάδια του πολεοδομικού σχεδιασμού

Ι. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΙΙ. Πολεοδομική Μελέτη – Ρυμοτομικό Σχέδιο

ΙΙΙ. Πράξη Εφαρμογής

§6. Το έννομο συμφέρον των νομικών προσώπων

§7. Κατάργηση της δίκης και ειδικό έννομο συμφέρον για τη συνέχισή της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

§8. Έννοια της προθεσμίας

§9. Γεγονότα που επιφέρουν την έναρξη της προθεσμίας

Ι. Η δημοσίευση

α. Έναρξη της προθεσμίας από την ημέρα της πραγματικής κυκλοφορίας της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

β. Σφάλμα κατά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΙΙ. Η κοινοποίηση

α. Η εννοιολογική οριοθέτηση της κοινοποίησης

β. Η πλημμελής κοινοποίηση

γ. Ο τρόπος της κοινοποίησης

δ. Η κοινοποίηση στην κατοικία του θιγομένου

ε. Η πλήρης γνώση πριν την κοινοποίηση ή δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης

ΙΙΙ. Η γνώση: Το τεκμήριο επιμέλειας του θιγομένου

α. Γνώση όλου του περιεχομένου της απόφασης;

β. Από που προκύπτει η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης;

αα) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου

ββ) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τις ενέρ-γειες της ίδιας της Διοίκησης

γγ) Η γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης μπορεί να προκύπτει από τις ενέρ-γειες του θιγομένου

i. Ενέργειες του θιγομένου προς τη Διοίκηση

ii. Ενέργειες του θιγομένου προς τα δικαστή-ρια

δδ) Η πλήρης γνώση μπορεί να προκύπτει από το εύλογο ενδιαφέρον

εε) Η πλήρης γνώση του περιεχομένου της πράξης μπορεί να προκύπτει από τον εύλογο χρόνο

i. Η αδικαιολόγητη αμέλεια του θιγομένου

ii. Η δικαιολογημένη αδυναμία του θιγομένου

iii. Επαρκής χρόνος αντίδρασης

γ. Ο αβέβαιος χρόνος γνώσης καθιστά εμπρόθεσμη την αίτηση ακυρώσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Βαρελίδης/Χ. Μπαριτάκη/Μ. Παπαδοπούλου..., Natura και Χρήσεις Γης, 2022
Ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ διοργάνωσε την 30.3.2022, στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Αβέρωφ, επιστημονική ημερίδα με θέμα...
Μ. Λάζογλου, Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 2022
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #11
Οι πόλεις, ιστορικοί τόποι και συγχρόνως σημαντικά ζωντανά πληθυσμιακά, κοινωνικά και οικονομικά επίκεντρα, συζητούν τα τελευταία χρόνια εντατικά, γύρω από μια νέα έννοια,...
Ε. Μπακογιάννης/Σ. Αυγερινού-Κολώνια/Α. Τασοπούλου..., Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Vs Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο;, 2022
Ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ διοργάνωσε την 16.3.2022, στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Αβέρωφ, επιστημονική ημερίδα με θέμα...
Α. Βασιλαρά/Κ. Σερράος/Κ. Μωραΐτης..., Περιβάλλον, Τοπίο και Σχεδιασμός, 2021
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #10
Το παρόν τεύχος αποτελεί μια επιβεβαίωση, ότι η υγειονομική κρίση έδωσε την ευκαιρία σε καθηγητές και σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ να δημιουργήσουν, να σκεφτούν και...