Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023

Το έργο αυτό, που θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους, αποτελεί μια εξαντλητική συλλογή και συστηματοποίηση του συνόλου των απόψεων που υποστηρίζονται στη θεωρία και τη νομολογία, κατά την ερμηνεία των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Απευθύνεται στον νομικό της πράξης, αλλά και στον θεωρητικό, παρέχοντας ένα πολύτιμο βοήθημα ερμηνείας του ΚΠΔ. Εκτός από τη γενική βιβλιογραφία, σε κάθε ερμηνευόμενο άρθρο παρατίθεται ειδική βιβλιογραφία, προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα.

Στην αναθεωρημένη έκδοση του πρώτου τόμου του έργου παρουσιάζονται οι διατάξεις του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες του προϊσχύσαντος ΚΠΔ/1950, ενώ γίνεται συστηματική αναφορά στην κρίσιμη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ που επηρεάζει την ερμηνεία και εφαρμογή των νέων διατάξεων. Στο τέλος του τόμου υπάρχουν αναλυτικά ευρετήρια, αλφαβητικό και διατάξεων νόμου, που καθιστούν το έργο ένα εύχρηστο και απαραίτητο εργαλείο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019
Ερμηνεία κατ' άρθρο - άρθρα 1-88
© 2023
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-657-9
Σελίδες
ΧΧ + 1548
Τιμή
€ 120,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Γενική βιβλιογραφία

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποινική δικαιοδοσία

Άρθρο 1: Ποινικά Δικαστήρια

Άρθρο 2: Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τα ποινικά δικαστήρια

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 3: Δικαστήρια των πλημμελειοδικών

Άρθρο 4: Τριμελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 5: Μονομελή πλημμελειοδικεία

Άρθρο 6: Δικαστήρια ανηλίκων

Άρθρο 7: Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 8: Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα

Άρθρο 9: Εφετείο

Άρθρο 10: Ο Άρειος Πάγος

Άρθρο 11: Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα

Άρθρο 12: Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο

Άρθρο 13: Δικαστικός γραμματέας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 14: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 15: Λόγοι εξαίρεσης

Άρθρο 16: Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Άρθρο 17: Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης

Άρθρο 18: Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Άρθρο 19: Κοινοποίηση της αίτησης

Άρθρο 20: Αρμόδιο δικαστήριο

Άρθρο 21: Απόφαση

Άρθρο 22: Ένδικα μέσα

Άρθρο 23: Αποχή του δικαστικού προσώπου

Άρθρο 24: Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης

Άρθρο 25: Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων. Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων

Άρθρο 26: Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινική δίωξη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 27: Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί

Άρθρο 28: Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Άρθρο 29: Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 30: Αρμοδιότητες του εισαγγελέα. Υποχρέωση ακρόασης

Άρθρο 31: Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Άρθρο 32: Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 33: Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 34: Τοπική αρμοδιότητα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Άρθρο 35: Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Άρθρο 36: Εξουσίες εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Άρθρο 37: Αυτεπάγγελτη δίωξη

Άρθρο 38: Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Άρθρο 39: Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Άρθρο 40: Υποχρέωση ιδιωτών

Άρθρο 41: Αίτηση δίωξης

Άρθρο 42: Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Άρθρο 43: Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση

Άρθρο 44: Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους

Άρθρο 45: Αποχή από την ποινική δίωξη

Άρθρο 46: Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου

Άρθρο 47: Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Άρθρο 48: Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους

Άρθρο 49: Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους

Άρθρο 50: Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έγκληση

Άρθρο 51: Έγκληση του παθόντος

Άρθρο 52: Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης

Άρθρο 53: Δίωξη μόνο με έγκληση

Άρθρο 54: Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης

Άρθρο 55: Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άδεια για δίωξη

Άρθρο 56: Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια. Άρνηση χορήγησης

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δεδικασμένο

Άρθρο 57: Κώλυμα για νέα δίωξη

Άρθρο 58: Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 59: Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη

Άρθρο 60: Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Άρθρο 61: Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

Άρθρο 62: Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Νομιμοποίηση-Αρμοδιότητα

Άρθρο 63: Ενεργητική νομιμοποίηση

Άρθρο 64: Νομιμοποίηση κληρονόμων

Άρθρο 65: Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος

Άρθρο 66: Παθητική νομιμοποίηση

Άρθρο 67: Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 68: Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα

Άρθρο 69: Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι στην ποινική δίκη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70: Διάδικοι στην ποινική δίκη

Άρθρο 71: Τεκμήριο αθωότητας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατηγορούμενοι

Άρθρο 72: Ιδιότητα κατηγορουμένου

Άρθρο 73: Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

Άρθρο 74: Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου

Άρθρο 75: Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 76: Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες

Άρθρο 77: Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου

Άρθρο 78: Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο

Άρθρο 79: Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου

Άρθρο 80: Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου

Άρθρο 81: Αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 82: Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

Άρθρο 83: Διατυπώσεις της δήλωσης

Άρθρο 84: Περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 85: Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Άρθρο 86: Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Άρθρο 87: Αυτεπάγγελτη αποβολή

Άρθρο 88: Αποτελέσματα της αποβολής

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΜΟΥ Ι

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΜΟΥ Ι

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015
Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021
Πλήρως επικαιροποιημένη κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΠΔ για τη διαδικασία στο ακροατήριο και τις ειδικές διαδικασίες
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους