Χ. Μαχαίρας/Γ. Ορφανίδης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος..., Η Διαμεσολάβηση, 2024


Χ. Μαχαίρας/Γ. Ορφανίδης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος..., Η Διαμεσολάβηση, 2024

Με το παρόν έργο καταβάλλεται μια προσπάθεια συνολικής θεωρήσεως του θεσμού της διαμεσολαβήσεως, ο οποίος έχει καταστεί υποχρεωτικός για την εκδίκαση του μεγαλύτερου τμήματος των αστικών διαφορών. Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται υπό μορφή υπομνηματιστικής προσέγγισης ο οικείος νόμος 4640/2019, όπως επίσης η διαμεσολάβηση στους πρακτικώς σημαντικούς τομείς των οικογενειακών και κτηματολογικών διαφορών, του δικαίου της εξυγιάνσεως και της ποινικής δικαιοσύνης. Εξετάζονται, παράλληλα, οι διαφορετικές μορφές της διαμεσολαβήσεως, όπως αποτυπώνονται ιδίως στον ΚΠολΔ, καθώς και ο θεσμός της διαμεσολαβήσεως στις διασυνοριακές διαφορές στο πλαίσιο κανονιστικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομολογία και θεωρία, ημεδαπή και αλλοδαπή, συνεκτιμώνται στο μέτρο του δυνατού και στον βαθμό που είναι αναγκαίο, ενώ τμήματα του έργου παρουσιάζουν μία μονογραφική διάσταση.

Οι σημαντικές συνέπειες, δικονομικές και ουσιαστικές, σπουδαίας πρακτικής εφαρμογής, και η ήδη σχηματισθείσα, δημοσιευμένη, νομολογία επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός τέτοιου εγχειρήματος και καθιστούν αναγκαία τη θεωρητική επεξεργασία των σχετικών διατάξεων με τρόπο συστηματικό, κατανοητό και προσανατολισμένο στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν έργο είναι χρήσιμο για τον πρακτικό του δικαίου υπό την ιδιότητα του δικαστή, του δικηγόρου, του τηρούντος δημόσια βιβλία, αλλά και κάθε θεωρητικό μελετητή του αντικειμένου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Διαμεσολάβηση
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4640/2019 • Οικογενειακή Διαμεσολάβηση • Κτηματολογική Διαμεσολάβηση • Πτωχευτική Διαμεσολάβηση • Ποινική συνδιαλλαγή – Ποινική διαπραγμάτευση • Η Διαμεσολάβηση στην ΕΕ και στον κόσμο
© 2024
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-802-3
Σελίδες
XIV + 602
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Α. Γενικό Μέρος

Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4640/2019

Άρθρο 1. Σκοπός

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Υπαγόμενες διαφορές - Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

Άρθρο 4. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 5. Διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Άρθρο 6. Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης - Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 7. Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Άρθρο 8. Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 9. Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δικονομικές προθεσμίες

Άρθρο 10. Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Άρθρο 11. Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Άρθρο 12. Προσόντα διαμεσολαβητών

Άρθρο 13. Αμεροληψία - Ανεξαρτησία - Ουδετερότητα

Άρθρο 14. Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 15. Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών

Άρθρο 16. Εχεμύθεια

Άρθρο 17. Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 18. Αμοιβή διαμεσολαβητή

Άρθρο 19. Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Άρθρο 20. Ενώσεις προσώπων διαμεσολαβητών

Άρθρο 21. Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών

Άρθρο 22. Φορείς κατάρτισης

Άρθρο 23.Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

Άρθρο 24. Αδειοδότηση φυσικών προσώπων

Άρθρο 25. Αδειοδότηση νομικών προσώπων

Άρθρο 26. Υποψήφιοι διαμεσολαβητές

Άρθρο 27. Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 28. Διαπίστευση διαμεσολαβητών

Άρθρο 29. Ενημέρωση κοινού – Μητρώα Διαμεσολαβητών

Άρθρο 30. Εκούσια παραίτηση – Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 31. Νομική βοήθεια

Άρθρο 44. Έναρξη ισχύος

Β. Ειδικό Μέρος

I. Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς

II. Δικαστική μεσολάβηση

III. Οικογενειακή διαμεσολάβηση

IV. Διαμεσολάβηση για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής

V. Διαμεσολάβηση σε συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας

VI. Η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαπραγμάτευση κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

VII. Ενωσιακό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΕ - ΕΔΔΑ

VIII. Η Διαμεσολάβηση στον Κόσμο

Συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021
Ερμηνεία των άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019 και των περί εξώδικης επίλυση της διαφοράς άρθρων του ΚΠολΔ
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #22
Στην παρούσα μελέτη, η οποία είναι η πρώτη που πραγματεύεται τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως μεταρρυθμίστηκε από τον Ν. 4640/2019,...
Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Θεοχάρης/Α. Πλεύρη..., Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #74
Η Ε.ΝΟ.Β.Ε., προκειμένου να υπάρχει πλήρης και αμφίπλευρη ενημέρωση, προσκάλεσε εκλεκτούς συναδέλφους εγνωσμένου επιστημονικού κύρους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη...