Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020


Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020

Η παρούσα μελέτη, θέτοντας ως βασικό νομοθετικό και ερμηνευτικό άξονα την έννοια της εκκρεμοδικίας, όπως αυτή σκιαγραφείται στον Κανονισμό 1215/2012, επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα των παράλληλων διαδικασιών σε περιπτώσεις στις οποίες εκκινεί μεν η διαδικασία ενώπιον κρατικού δικαστηρίου, συγχρόνως, όμως, επιλαμβάνεται της ίδιας διαφοράς διαιτητικό δικαστήριο ή ξεκινά διαδικασία διαμεσολάβησης, ή το αντίστροφο.

Στο έργο αυτό, μεταξύ άλλων διερευνάται το κατά πόσο η παράλληλη διαδικασία ενώπιον μη κρατικού δικαστηρίου δύναται να ενεργοποιήσει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού, και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ποιοι μηχανισμοί θα πρέπει να επιστρατευθούν προκειμένου να αποφευχθεί η ≪εκκρεμοδικία≫ υπό την ευρεία της έννοια και να αποφευχθεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο
© 2020
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-175-8
Σελίδες
XIV + 159
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η σύγκρουση δικαιοδοσίας, γενικότερα, στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Α. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας: από τη Σύμβαση των Βρυξελλών στον Κανονισμό Βρυξέλλες Ια

1. Η έννοια του «πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου»

2. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας σε σχέση με την ταυτότητα του αντικειμένου της διαφοράς

i). Οι αγωγές - τορπίλη (torpedo action)

ii). Οι νέες διατάξεις του Κανονισμού 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια) περί εκκρεμοδικίας

Β. Εκκρεμοδικία και λοιποί Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τη διεθνή δικαιοδοσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διαιτησία και εκκρεμοδικία στο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο

Α. Διαιτησία και Κανονισμός Βρυξέλλες Ια

Β. Σύγκρουση δικαιοδοσίας πολιτειακού και διαιτητικού δικαστηρίου

1. Η αρχή competence-competence και η σημασία της για την έναρξη και συνέχιση της διαιτητικής δίκης

i). Θετική και αρνητική εκδήλωση της competence-competence

ii). Η σύγκρουση υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς

2. Διεξαγωγή παράλληλων διαδικασιών ενώπιον διαιτητικού και πολιτεια­κού δικαστηρίου – Οι προτεινόμενες λύσεις

i). Εφαρμογή των ρυθμίσεων περί εκκρεμοδικίας στην περίπτωση εκ­κρε­μούς διαφοράς ενώπιον πολιτειακού και διαιτητικού δικα­στη­ρίου

ii). Η έκδοση αντι-αγωγικών διαταγών (anti-suit injunctions)

iii). Προτεραιότητα στο διαιτητικό δικαστήριο – Απόλυτη εφαρμογή της αρχής competence-competence

iv). Κριτική αποτίμηση των ανωτέρω σημείων

Γ. Η περίπτωση των παράλληλων διαιτητικών δικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση και εκκρεμοδικία

στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Α. Η είσοδος του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στις ευρω­παϊ­κές νομοθεσίες (compulsory/mandatory mediation)

1. Η διαμεσολάβηση στον ευρωπαϊκό χώρο: Από τις ΗΠΑ του 20ού αιώνα στην Οδηγία ΕΚ 2008/52

2. Τα μοντέλα υποχρεωτικής διαμεσολάβησης: το ιταλικό και το ελληνικό παράδειγμα

3. Υποχρεωτική διαμεσολάβηση και συμβατότητά της με το δικαίωμα στην αποτελεσματική δικαστική προστασία

Β. Η σχέση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης με την κύρια δίκη και το ζή­τημα της εκκρεμοδικίας στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

1. H περίπτωση της ύπαρξης προηγούμενης ρήτρας διαμεσολάβησης

2. Η περίπτωση της υποχρεωτικής διά νόμου διαμεσολάβησης (pre-trial mediation stage)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΕ (-ΔΕΚ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πράσινη βίβλος: σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την ανα­γνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΔΗΓΙΕΣ: Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσο­λάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Έργο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διεθνή εμπορική διαιτησία-επικαιροποιημένο μετά τον Ν. 5016/2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Ο δεύτερος τόμος της πληρέστερης ερμηνείας όλου του κανονιστικού πλαισίου της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών