Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021


Α. Πλεύρη, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, 2021

Μετά από περίπου ένα χρόνο εφαρμογής του ν. 4640/2019 έχουν ήδη αναδειχθεί σημαντικά δογματικά, ερμηνευτικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τη σύνδεση της διαμεσολάβησης με την πολιτική δίκη. Οι διατάξεις του ν. 4640/2019 και ιδίως αυτές με τις οποίες θεσπίζονται υποχρεώσεις των μερών, που συνδέονται με το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής έχουν απασχολήσει σε ορισμένο βαθμό την επιστήμη και περιορισμένα, λόγω της βραχείας ισχύος του νόμου, τη νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, στην οποία ήδη εμφανίζονται διαφοροποιημένες ερμηνευτικές εκδοχές. Το παρόν συλλογικό έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019, ενώ για λόγους συστηματικούς και ολιστικής προσέγγισης των διατάξεων που αφορούν στην εξώδικη επίλυση ιδιωτικών διαφορών αναλύονται και τα άρθρα 116Α, 214Α, 214Β και 214Γ του ΚΠολΔ. Το σύνολο των ως άνω ρυθμίσεων προσεγγίζεται στο έργο υπό το φως και το δόγμα του δικονομικού δικαίου στην κατεύθυνση της αναζήτησης ερμηνευτικών λύσεων επιστημονικά βάσιμων και πρακτικά εφαρμόσιμων, ενώ δεν λείπουν και προτάσεις προς το νομοθέτη.

Όλη η υπάρχουσα ελληνική και επιλεκτικά ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομολογία περί διαμεσολάβησης και συμβιβαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών παρατίθεται ανά άρθρο. Στο απολύτως σύγχρονο και απαραίτητο για τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους ερευνητές και όσους διακονούν την επίλυση των διαφορών ιδιωτικού δικαίου προκείμενο έργο, έκτασης 630 σελίδων περιλαμβάνονται και πέντε ιδιαίτερα χρήσιμα παραρτήματα (Οδηγία 2008/52/ΕΚ, Αιτιολογική Έκθεση σχεδίου ν. 4640/2019, Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η με αριθμό 56/2019 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ και η διεθνής σύμβαση της Σιγκαπούρης).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Ερμηνεία κατ΄ άρθρο
άρθρων 1-31 του ν. 4640/2019 & των περί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς άρθρων του ΚΠολΔ 116Α ΚΠολΔ περί διαμεσολάβησης με ενθάρρυνση του δικαστηρίου 214Α ΚΠολΔ περί εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς 214Β ΚΠολΔ περί δικαστικής μεσολάβησης και 214Γ ΚΠολΔ περί προσφυγής σε διαδικασία διαμεσολάβησης
© 2021
Συνεργάτες
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-339-4
Σελίδες
ΧΧ + 628
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Συνεργάτες έργου

Συμβολές

Συντομογραφίες

Άρθρα 1-31 ν. 4640/2019

Άρθρο 1:. Σκοπός

Άρθρο 2:. Ορισμοί

Άρθρο 3:. Υπαγόμενες διαφορές - Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

Άρθρο 4:. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Άρθρο 5:. Διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Άρθρο 6:. Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης -

Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 7:. Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης

Άρθρο 8:. Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν

από τη διαμεσολάβηση

Άρθρο 9:. Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή, στην αποσβεστική προθεσμία και στις δικονομικές προθεσμίες

Άρθρο 10:. Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Άρθρο 11:. Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Άρθρο 12:. Προσόντα διαμεσολαβητών

Άρθρο 13:. Αμεροληψία - Ανεξαρτησία - Ουδετερότητα

Άρθρο 14:. Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 15:. Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών

Άρθρο 16:. Εχεμύθεια

Άρθρο 17:. Πειθαρχικό Δίκαιο

Άρθρο 18:. Αμοιβή διαμεσολαβητή

Άρθρο 19:. Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Άρθρο 20:. Ενώσεις προσώπων διαμεσολαβητών

Άρθρο 21:. Εκθέσεις Πεπραγμένων Διαμεσολαβητών

Άρθρο 22:. Φορείς κατάρτισης

Άρθρο 23:. Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης

Άρθρο 24:. Αδειοδότηση φυσικών προσώπων

Άρθρο 25:. Αδειοδότηση νομικών προσώπων

Άρθρο 26:. Υποψήφιοι διαμεσολαβητές

Άρθρο 27:. Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 28:. Διαπίστευση διαμεσολαβητών

Άρθρο 29:. Ενημέρωση κοινού – Μητρώα Διαμεσολαβητών

Άρθρο 30:. Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης καθηκόντων διαμεσολάβησης

Άρθρο 31:. Νομική βοήθεια

Άρθρα του ΚΠολΔ περί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς

Άρθρο 116Α ΚΠολΔ: Περί διαμεσολάβησης με ενθάρρυνση του δικαστηρίου

Άρθρο 214Α ΚΠολΔ: Απόπειρα εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

Άρθρο 214Β ΚΠολΔ: Δικαστική μεσολάβηση

Άρθρο 214Γ ΚΠολΔ: Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι:. Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­λίου της 21ης Μαΐου

Παράρτημα ΙΙ:. Α. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4640/2019

Β. Πίνακας Καταργούμενων Διατάξεων

Γ. Σχέδιο Νόμου

Παράρτημα ΙΙΙ:. Απόφαση 56/2019 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Παράρτημα IV:. Α. Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές

Β. European Code of Conduct for mediators

Παράρτημα V: Σύμβαση της Σιγκαπούρης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #22
Στην παρούσα μελέτη, η οποία είναι η πρώτη που πραγματεύεται τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όπως μεταρρυθμίστηκε από τον Ν. 4640/2019,...
Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Θεοχάρης/Α. Πλεύρη..., Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #74
Η Ε.ΝΟ.Β.Ε., προκειμένου να υπάρχει πλήρης και αμφίπλευρη ενημέρωση, προσκάλεσε εκλεκτούς συναδέλφους εγνωσμένου επιστημονικού κύρους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τη...