Διοικητικό Δίκαιο / Δημοσιονομικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 27 από 27
Π. Γκλαβίνης, Το Μνημόνιο της Ελλάδος, 2010
Ανάλυση και επεξήγηση, με τρόπο απλό και κατανοητό, όλων των κρίσιμων ζητημάτων που θέτει το πολυσυζητημένο Μνημόνιο. Η κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι ένα πολύπλοκο...
Ε. Μπάλτα, Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2009
Το παρόν έργο πραγματεύεται με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο την άσκηση προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζήτημα το οποίο σε περίοδο...
Α. Κοκκίδου, Διοικητική εποπτεία και δημοσιονομικός έλεγχος, 2008
Με την παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο προβάλλεται συγκεντρωτικά η ιστορική διαδρομή του θεσμού με αντίστοιχη επισήμανση του αρχικά περιορισμένου ελέγχου της εκτελεστικής...
G. Pavlidis, La defaillance d'Etat, 2006
La présente étude constitue ma thèse de doctorat en Droit International Public, thèse soutenue avec succès le 22 mai 2006, à l’Université de Paris I, Panthéon – Sorbonne...
Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005
Με τη μονογραφία αυτή ερευνάται το φαινόμενο της διαφθοράς και εξετάζονται οι παράμετροι που τη συνθέτουν. Αναλύεται η τυπολογία του φαινομένου, η σχέση του με συγγενείς...
Ν. Μπάρμπας, Τα δημόσια δάνεια του Κράτους, 1996
Ο θεσμός των δημοσίων δανείων υπό το πρίσμα και τις επιρροές της δημοσιονομικής επιστήμης και της νομολογίας των δικαστηρίων της Γαλλίας.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα