Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005


Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005

Με τη μονογραφία αυτή ερευνάται το φαινόμενο της διαφθοράς και εξετάζονται οι παράμετροι που τη συνθέτουν. Αναλύεται η τυπολογία του φαινομένου, η σχέση του με συγγενείς μορφές παθολογίας των πολιτειακών μηχανισμών, αλλά και οι ιστορικές του καταβολές σε ότι αφορά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, κατά τρόπο ευσύνοπτο και συγχρόνως αναλυτικό όπου απαιτείται, η δέσμη αρμοδιοτήτων προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελείσύστημα αντικειμενικών εγγυήσεων αντιδιαφθοράς (προληπτικός έλεγχος δαπανών, προσυμβα-τικός έλεγχος σχεδίων δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας). Το πόνημα αυτό αναδεικνύει τη θεσμική συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δημοσιονομική νομιμότητα και κανονικότητα και παρουσιάζει την ανασχετική κατά της διαφθοράς δράση,που δύναται να αναπτυχθεί σε επίπεδο αντικειμενικών εγγυήσεων δημοσιονομικής νομιμότητας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική
© 2005
Πρόλογος
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-301-945-3
Σελίδες
235
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ελληνικές

2. Ξενόγλωσσες

1. Το φαινόμενο της διαφθοράς

1.1 Εννοιολογικές οριοθετήσεις-Η ανατομία της διαφθοράς

1.2 Νεότερο ελληνικό κράτος και διαφθορά-Αιτιολογία και διακρίσεις

1.3 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά

1.4 Διαφθορά και «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

1.5 Βασική τυπολογία συστημάτων αντιδιαφθοράς

2. Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

2.1 Εννοιολογικές οριοθετήσεις και αποσαφηνίσεις

2.2 Ιστορική αναδρομή

2.3 Η συνταγματική κατοχύρωση του προληπτικού ελέγχου δαπανών

2.3.1 Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών

2.3.2 Η μεταφορά της αρμοδιότητας

2.3.3 Οι ελεγχόμενοι φορείς πριν και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση

2.4 Η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου

2.4.1 Η διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου 2.4.1.1 Η θετική οριοθέτηση της ελεγκτέας ύλης

2.4.1.2 Η αρνητική οριοθέτηση της ελεγκτέας ύλης

2.4.1.3 Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

2.5 Η νομική φύση της πράξης του Τμήματος

2.6 Η αίτηση ανάκλησης κατά της πράξης του Τμήματος

2.6.1 Το παραδεκτό της αίτησης ανάκλησης

2.6.2 Το βάσιμο της αίτησης ανάκλησης

3. Ο προσυμβατικός προληπτικός έλεγχος

3.1 Η ιστορική διαδρομή της αρμοδιότητας πριν από τη συνταγματική της κατοχύρωση

3.1.1 Υλική αρμοδιότητα

3.1.2 Αρμόδιο όργανο

3.1.3 Διαδικασία

3.1.4 Η νομική φύση των πρακτικών των Ειδικών Κλιμακίων

3.2 Η συνταγματική κατοχύρωση της αρμοδιότητας και το νέο νομικό πλαίσιο 3.2.1 Η συνταγματική κατοχύρωση

3.2.2 Η νομοθετική μεταβολή μετά τη συνταγματική κατοχύρωση

3.2.2.1 Η διαδικασία ενώπιον του Κλιμακίου

3.2.2.1.1 Υλική αρμοδιότητα

3.2.2.1.2 Αρμόδια όργανα

3.2.2.1.3 Διαδικασία

3.2.2.1.4 Η νομική φύση της πράξης του Κλιμακίου 3.2.2.2 Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

3.2.2.2.1 Η αίτηση ανάκλησης

3.2.2.2.2 Η αίτηση άρσης της αμφισβήτησης

3.2.2.2.3 Η νομική φύση της πράξης του Τμήματος

4. Τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, δεδικασμένο

και ελεγκτική δικαιοδοσία: αντιθέσεις και νομική διαλεκτική

4.1 Το τεκμήριο νομιμότητας και οι συνέπειές του στη διοικητική

δράση

4.2 Η δημοσιονομική αναγκαιότητα του παρεμπίπτοντος ελέγχου και

το δημοσιονομικό αντιτεκμήριο κατά την ελληνική συνταγματική

τάξη

4.3 Η έννοια και η λειτουργία της δικαστικής απόφασης προληπτικού

ελεγκτικού περιεχομένου στην έννομη τάξη

5. Αντιδιαφθορά και προληπτικά συστήματα αντικειμενικών εγγυήσεων

5.1 Η συνολική θεώρηση του συστήματος προληπτικού ελέγχου

5.2 Οι εγγενείς αδυναμίες του συστήματος προληπτικού ελέγχου

5.3 Επίμετρο-Προτάσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση και αλλοδαπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Συνταγματικές διατάξεις αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο

1.1 Σύνταγμα

1.2 Σύνταγμα

1.3 Σύνταγμα

1.4 Σύνταγμα

1.5 Σύνταγμα

1.6 Σύνταγμα

1.7 Σύνταγμα 1975/1986

1.7.1 Πριν τη μεταγλώττιση

1.7.2 Μετά τη μεταγλώττιση

2. Επιλογή διατάξεων από το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247)

3. Επιλογή διατάξεων από το π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων υπό τον τίτλον: Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α΄ 189)

4. Επιλογή διατάξεων από το π.δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 304)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων