Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005

Edition info

Title
Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική
© 2005
Foreword
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-301-945-3
Pages
235
Price
€ 20.00
In stock

Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005


Ι. Κάρκαλης, Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο, τόμ. 1, 2005

Με τη μονογραφία αυτή ερευνάται το φαινόμενο της διαφθοράς και εξετάζονται οι παράμετροι που τη συνθέτουν. Αναλύεται η τυπολογία του φαινομένου, η σχέση του με συγγενείς μορφές παθολογίας των πολιτειακών μηχανισμών, αλλά και οι ιστορικές του καταβολές σε ότι αφορά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, κατά τρόπο ευσύνοπτο και συγχρόνως αναλυτικό όπου απαιτείται, η δέσμη αρμοδιοτήτων προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αποτελείσύστημα αντικειμενικών εγγυήσεων αντιδιαφθοράς (προληπτικός έλεγχος δαπανών, προσυμβα-τικός έλεγχος σχεδίων δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας). Το πόνημα αυτό αναδεικνύει τη θεσμική συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δημοσιονομική νομιμότητα και κανονικότητα και παρουσιάζει την ανασχετική κατά της διαφθοράς δράση,που δύναται να αναπτυχθεί σε επίπεδο αντικειμενικών εγγυήσεων δημοσιονομικής νομιμότητας.

Edition info

Title
Αντιδιαφθορά & Ελεγκτικό Συνέδριο
Εφαρμοσμένη δημοσιονομική ελεγκτική
© 2005
Foreword
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-301-945-3
Pages
235
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ελληνικές

2. Ξενόγλωσσες

1. Το φαινόμενο της διαφθοράς

1.1 Εννοιολογικές οριοθετήσεις-Η ανατομία της διαφθοράς

1.2 Νεότερο ελληνικό κράτος και διαφθορά-Αιτιολογία και διακρίσεις

1.3 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά

1.4 Διαφθορά και «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

1.5 Βασική τυπολογία συστημάτων αντιδιαφθοράς

2. Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

2.1 Εννοιολογικές οριοθετήσεις και αποσαφηνίσεις

2.2 Ιστορική αναδρομή

2.3 Η συνταγματική κατοχύρωση του προληπτικού ελέγχου δαπανών

2.3.1 Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου δαπανών

2.3.2 Η μεταφορά της αρμοδιότητας

2.3.3 Οι ελεγχόμενοι φορείς πριν και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση

2.4 Η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου

2.4.1 Η διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου 2.4.1.1 Η θετική οριοθέτηση της ελεγκτέας ύλης

2.4.1.2 Η αρνητική οριοθέτηση της ελεγκτέας ύλης

2.4.1.3 Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

2.5 Η νομική φύση της πράξης του Τμήματος

2.6 Η αίτηση ανάκλησης κατά της πράξης του Τμήματος

2.6.1 Το παραδεκτό της αίτησης ανάκλησης

2.6.2 Το βάσιμο της αίτησης ανάκλησης

3. Ο προσυμβατικός προληπτικός έλεγχος

3.1 Η ιστορική διαδρομή της αρμοδιότητας πριν από τη συνταγματική της κατοχύρωση

3.1.1 Υλική αρμοδιότητα

3.1.2 Αρμόδιο όργανο

3.1.3 Διαδικασία

3.1.4 Η νομική φύση των πρακτικών των Ειδικών Κλιμακίων

3.2 Η συνταγματική κατοχύρωση της αρμοδιότητας και το νέο νομικό πλαίσιο 3.2.1 Η συνταγματική κατοχύρωση

3.2.2 Η νομοθετική μεταβολή μετά τη συνταγματική κατοχύρωση

3.2.2.1 Η διαδικασία ενώπιον του Κλιμακίου

3.2.2.1.1 Υλική αρμοδιότητα

3.2.2.1.2 Αρμόδια όργανα

3.2.2.1.3 Διαδικασία

3.2.2.1.4 Η νομική φύση της πράξης του Κλιμακίου 3.2.2.2 Η διαδικασία ενώπιον του Τμήματος

3.2.2.2.1 Η αίτηση ανάκλησης

3.2.2.2.2 Η αίτηση άρσης της αμφισβήτησης

3.2.2.2.3 Η νομική φύση της πράξης του Τμήματος

4. Τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, δεδικασμένο

και ελεγκτική δικαιοδοσία: αντιθέσεις και νομική διαλεκτική

4.1 Το τεκμήριο νομιμότητας και οι συνέπειές του στη διοικητική

δράση

4.2 Η δημοσιονομική αναγκαιότητα του παρεμπίπτοντος ελέγχου και

το δημοσιονομικό αντιτεκμήριο κατά την ελληνική συνταγματική

τάξη

4.3 Η έννοια και η λειτουργία της δικαστικής απόφασης προληπτικού

ελεγκτικού περιεχομένου στην έννομη τάξη

5. Αντιδιαφθορά και προληπτικά συστήματα αντικειμενικών εγγυήσεων

5.1 Η συνολική θεώρηση του συστήματος προληπτικού ελέγχου

5.2 Οι εγγενείς αδυναμίες του συστήματος προληπτικού ελέγχου

5.3 Επίμετρο-Προτάσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση και αλλοδαπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Συνταγματικές διατάξεις αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο

1.1 Σύνταγμα

1.2 Σύνταγμα

1.3 Σύνταγμα

1.4 Σύνταγμα

1.5 Σύνταγμα

1.6 Σύνταγμα

1.7 Σύνταγμα 1975/1986

1.7.1 Πριν τη μεταγλώττιση

1.7.2 Μετά τη μεταγλώττιση

2. Επιλογή διατάξεων από το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247)

3. Επιλογή διατάξεων από το π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων υπό τον τίτλον: Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α΄ 189)

4. Επιλογή διατάξεων από το π.δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 304)

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account