Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023


Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση του πώς η κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισμού επηρεάζεται από το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο των κανόνων, μηχανισμών και διαδικασιών που διαμορφώνουν την οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση, τι σημαίνει αυτό για τη σχετική αρμοδιότητα και πώς τα κράτη μέλη ενσωματώνουν και εναρμονίζονται με τις Ενωσιακές απαιτήσεις.

Η μελέτη αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται η εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ΟΝΕ) και η θεμελιώδης επιλογή να παραμείνει ο εθνικός προϋπολογισμός αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του κρατικού προϋπολογισμού, η σημασία, ο σκοπός και η λειτουργία του θεσμού για τα κράτη. Αντίστοιχα, στο τρίτο προσεγγίζεται η λειτουργία του προϋπολογισμού της ΕΕ και οι γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτισή του. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και η έννοια της πολυμερούς εποπτείας και παρουσιάζονται οι διατάξεις του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται την κρίση χρέους και την ενίσχυση των κανόνων της πολυμερούς εποπτείας. Ακολουθεί η ανάλυση της δέσμης των δύο νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης και των λόγων που την επέβαλαν και επιχειρείται μια αποτίμηση των μέτρων αυτών. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αξιολογείται το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και η υποχρέωση που πηγάζει από αυτό σχετικά με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ, ακολούθως, παρουσιάζεται η προβληματική σχετικά με την εθνική κυριαρχία και τις ενωσιακές δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα νέα μέτρα όσον αφορά στην κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισμού.

Τέλος, επιχειρείται η κωδικοποίηση των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το επόμενο βήμα προς τη δημοσιονομική Ένωση.

Edition info

Title
Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση
© 2023
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-726-2
Pages
XIV + 190
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή

Πίνακας Κυριότερων Συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ΟΝΕ) Ο εθνικός προϋπολογισμός ως αρμοδιότητα των κρατών - μελών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο κρατικός προϋπολογισμός

Α) Έννοια κρατικού προϋπολογισμού – σημασία του θεσμού.

Β) Σκοπός κρατικού προϋπολογισμού

Γ) Λειτουργία

Δ) Όργανα κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού

Ε) Αρχές (Κανόνες) κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού

1) Η αρχή του ενιαυσίου του κρατικού προϋπολογισμού

α) Το περιεχόμενο της αρχής

β)

Νομοθετική καθιέρωση και λειτουργικοί σκοποί της αρχής

γ)

Το σύστημα της διαχειρίσεως, ή του κρατικού προϋπολογισμού.

δ) Περιπτώσεις εξαίρεσης από τον κανόνα

i) Η μη έγκαιρη ψήφιση του προϋπολογισμού

ii)

Η ανεπάρκεια των πιστώσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού

2) Η αρχή της ενότητας

α) Έννοια της αρχής – νομοθετική καθιέρωση

β) Λειτουργία της αρχής

γ) Εξαιρέσεις από την αρχή της ενότητας

3) Η αρχή της καθολικότητας του κρατικού προϋπολογισμού

α) Περιεχόμενο και επιμέρους κανόνες της αρχής

i)

Η αρχή του μη συμψηφισμού μεταξύ εσόδων και εξόδων

ii) Η αρχή του μη ειδικού προορισμού των εσόδων

β) Υιοθέτηση της αρχής

γ) Εξαιρέσεις από την αρχή της καθολικότητας

4)

Οι αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της ειδίκευσης του κρατικού προϋπολογισμού

α) Το περιεχόμενο των αρχών

β) Λόγος θεμελίωσης των αρχών

γ)

Εξαιρέσεις από την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων και της αρχής της ειδίκευσης του κρατικού προϋπολογισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α)

Οι γενικές αρχές του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1)

Οι γενικές αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) Η αρχή της ενότητας

β) Η αρχή της ακρίβειας

γ) Η αρχή της ετήσιας διάρκειας

δ) Η αρχή της ισοσκέλισης

ε) Η αρχή της ενιαίας λογιστικής μονάδας

στ) Η αρχή της καθολικότητας

ζ) Η αρχή της ειδικότητας

η) Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

θ) Η αρχή της διαφάνειας

ι) Συμπέρασμα

Β)

Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και η δημοσιονομική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1)

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης

2) Η υλοποίηση του συστήματος ιδίων πόρων

3) Τα είδη των ιδίων πόρων και οι δυνητικοί νέοι πόροι

4)

Η σχέση του συστήματος ιδίων πόρων με την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

5)

Δικονομικά ζητήματα σχετικά με την είσπραξη των ιδίων πόρων.

6) Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο συντονισμός των Οικονομικών Πολιτικών των κρατών - μελών.

Α) Η πολυμερής εποπτεία

Β) Οι διατάξεις για δημοσιονομική πειθαρχία

Γ) Το δευτερογενές (παράγωγο) δίκαιο της Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η κρίση χρέους και η ενίσχυση της πολυμερούς εποπτείας

Α) Η εμβάθυνση των κανόνων για την ΕΟΔ

Β) Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο

1) Έννοια και σκοπός Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

2) Χρονοδιάγραμμα και στάδια Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

α)

Η Ετήσια Έρευνα (Επισκόπηση) για την Ανάπτυξη και η Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης

β) Τα επόμενα στάδια μέχρι τις τελικές συστάσεις

Γ) Η Οδηγία 2011/85

1) Τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών

2) Μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια

3) Εθνικά δημόσια λογιστικά συστήματα

4) Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Δ)

Η θέσπιση της γενικής ρήτρας διαφυγής και η ενεργοποίησή της

Ε) Αξιολόγηση αρχικών προβλέψεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η Δέσμη των δύο νομοθετικών μέτρων

Α)

Από την δέσμη των έξι νομοθετικών μέτρων στην υιοθέτηση των δύο νομοθετικών μέτρων

Β) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 473/2013

1)

Το κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης

α) Δημοσιονομικά προγράμματα

i) Προγράμματα Σταθερότητας

ii) Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων

β) Το σχέδιο προϋπολογισμού και η Γνώμη της Επιτροπής

Γ) Ο Κανονισμός 472/2013

Δ) Αξιολόγηση των νέων προβλέψεων

Ε)

Η διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Στ)

Οι προτάσεις αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάκαμψης στην μετα-κορονοιό εποχή

Ζ) Αποτίμηση των κατευθύνσεων της αναθεώρησης του ΣΣΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο

Α) Ουσιαστικές προβλέψεις του Συμφώνου

Β) Αξιολόγηση του Συμφώνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Τα όρια της εθνικής κυριαρχίας και οι Ενωσιακές δεσμεύσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Εθνική κυριαρχία, Ο.Ν.Ε. και δημοσιονομική πειθαρχία στην εποχή των μνημονίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Οι προτάσεις για το επόμενο βήμα προς τη δημοσιονομική Ένωση.

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την...