Κτηματολόγιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 41 έως 49 από 49
Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #3
Η νομοθετική έκρηξη στο πεδίο του κτηματολογικού δικαίου έχει πυροδοτήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νομολογιακή πραγματικότητα. Τόσο ο Άρειος Πάγος, όσο και τα δικαστήρια...
Γ. Διαμαντόπουλος, Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, 2015
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #1
Η μονογραφία με επίκεντρο τη δικονομική προστασία έναντι αρνήσεως του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ή του υποθηκοφύλακα) να καταχωρίσει μεταβιβαστική δικαιοπραξία,...
Μ. Τσιλιγγερίδου, Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως «άγνωστου» ιδιοκτήτη, 2015
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #2
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998, σε θεωρητικό αλλά και...
Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού...
Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου, Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου, 2014
Οι δύο συγγραφείς, ο πρώτος υπό την ιδιότητα του διδάσκοντος Δίκαιο Κτηματολογίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η δεύτερη υπό την ιδιότητα...
Γ. Διαμαντόπουλος/Κ. Εμμανουηλίδου/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου..., Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #70
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται οι εισηγήσεις από την επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις 24.1.2014 στην αίθουσα Εμπορικού...
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013
Το «Δίκαιο Κτηματολογίου» πέρα από τα δύο βασικά νομοθετήματα που συνθέτουν το Κτηματολογικό Δίκαιο, δηλαδή πέρα από τους νόμους 2308/1995 και 2664/1998, όπως αυτοί ισχύουν...
Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου, 2001
Η διαδικασία αντικατάστασης του ισχύοντος συστήματος των Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών βρίσκεται στο στάδιο της «κτηματογράφησης». Αποφασιστική σημασία έχουν οι νομικές...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα