Δ. Παπαστερίου, Δασικοί Χάρτες, 2019


Δ. Παπαστερίου, Δασικοί Χάρτες, 2019

Μια άνευ προηγουμένου έκρηξη στους δασικούς χάρτες χαρακτηρίζει τα έτη 2016 έως 2019. Το φαινόμενο καταλαμβάνει την εν γένει νομοθετική παραγωγή, δεσπόζει στη νομολογία και βρίσκει απήχηση στη θεωρία.

Το δίκαιο που διέπει τους δασικούς χάρτες, ως αναπόσπαστο μέρος του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου, βρίσκει τη συστηματική επεξεργασία του στο πόνημα του Δ. Η. Παπαστερίου, ομότιμου καθηγητή Νομικής ΑΠΘ, υπό τον τίτλο «Δασικοί χάρτες».

Οι υπάρχοντες δασικοί χάρτες είναι έντονα ελαττωματικοί. Λείπει από αυτούς ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια. Τέτοιοι ατελείς δασικοί χάρτες καθυστερούν αδικαιολόγητα το αναμενόμενο και απαραίτητο Δασολόγιο και μετακυλύουν στο απώτερο μέλλον ένα γνήσιο και ολοκληρωμένο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ο εντοπισμός των παραπάνω μειονεκτημάτων συνοδεύεται από τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας στέρεη βάση μια σύμφωνη με το Σύνταγμα νομολογία, με κορωνίδα την ΟλΣτΕ 685/2019.

Οι «Δασικοί χάρτες» είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται σε κάθε επιστήμονα, δασολόγο, τοπογράφο και νομικό, αλλά και σε κάθε κοινωνό του δικαίου που αναζητεί υπεύθυνη πληροφόρηση για το δασικό και κτηματολογικό γίγνεσθαι στην Επικράτεια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δασικοί Χάρτες
Συστηματική επεξεργασία Συνταγματικών Διατάξεων, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων υπό το πρίσμα της Νομολογίας
© 2019
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-036-2
Σελίδες
XXXIX + 886
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Αρχικές προσεγγίσεις

§ 3. Πηγές, χαρακτηριστικά και αρχές δασικών χαρτών

§ 4. Επιλεγμένοι νομικοί όροι και όργανα δασικών χαρτών.

§ 5. Οι δασικοί χάρτες κατά την κτηματογράφηση και κατά τη λειτουργία του Κτημα­τολογίου

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 6. Δασικοί χάρτες πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο και κατά το ν. 2664/1998

§ 7. Δασικοί χάρτες μετά το ν. 2664/1998 – Ο ν. 4164/2013.

§ 8. Δασικοί χάρτες κατά το ν. 3208/2003

§ 9. Δασικοί χάρτες κατά το ν. 3889/2010 (ν. 4164/2013)

§ 10. Δασικοί χάρτες υπό το ν. 4512/2018

§ 11. Δασικοί χάρτες και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

§ 12. Οικιστικές πυκνώσεις

§ 13. Δασικά πρόδηλα σφάλματα

§ 14. Συμβολή της νομολογίας στο Δίκαιο των Δασικών Χαρτών

§ 15. Αντισυνταγματικές οι οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019

§ 16. De lege ferenda

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρετήριο Νομοθετικών Διατάξεων

Ευρετήριο ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Αρχικές προσεγγίσεις

Ι. Εισαγωγικά

II. Ρυθμιζόμενα ζητήματα στο άρθρο 24, παρ. 1, Συντ

III. Ρυθμιζόμενα ζητήματα στο άρθρο 24, παρ. 2-6, Συντ

Α. Η παράγραφος 2 άρθρου 24 Συντ (οικισμοί, κανόνες επιστήμης, Εθνικό Κτηματολόγιο)

B. Η παράγραφος 3 άρθρου 24 Συντ (οικιστική περιοχή)

Γ. Η παράγραφος 4 άρθρου 24 Συντ (συμμετοχή ιδιοκτητών)

Δ. Η παράγραφος 5 άρθρου 24 Συντ (υπάρχουσες οικιστικές περιοχές)

Ε. Η παράγραφος 6 άρθρου 24 Συντ (προστασία μνημείων)

IV. Έννοια δασικού χάρτη

Α. Προσδιορισμός έννοιας δασικού χάρτη

Β. Εννοιολογικά στοιχεία δασικού χάρτη

Γ. Προσδιορισμός δασικών περιοχών για τους δασικούς χάρτες

α). Προκαταρκτικά

1. Δύο θεμελιώδεις αποστολές

2. Νομοθετική αξιολογική αντινομία

β). Ενδεικτική παράθεση επιλεγμένων όρων

γ). Προσεγγίσεις σε κατ’ ιδίαν νομικούς τεχνικούς όρους

1. Δάσος

2. Δασική έκταση και δασική περιοχή

α. Η συνταγματική ρύθμιση

β. Σχέσεις δασικής εκτάσεως και δάσους

γ. Δασική περιοχή

3. Δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις

4. Δασικό οικοσύστημα

5. Δασική βλάστηση

6. Δασοκομία – Δασώδης

7. Δασικές περιοχές

α. Καθορισμός δασικών περιοχών

β. Περιοχές μη υπαγόμενες στο ν. 998/1979

8. Δασικός πλούτος

9. Δασικός χαρακτήρας

10. Δασογενές περιβάλλον

11. Το δάσος ως λογικό προηγούμενο διενέξεων

12. Δασοβιοκοινότητα

13. Εκτάσεις οριζόμενες στο άρθρο 3, παρ. 1, 2 και 5 ν. 998/1979

α. Το κείμενο διατάξεων του ν. 998/1979

β. Το κείμενο του π.δ. 32/2016

γ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο π.δ. 32/2016

14. Δάσος ως περιβαλλοντικό αγαθό

α. Γενικά για τα περιβαλλοντικά αγαθά

β. Συνταγματική υποχρέωση και δικαίωμα στο περιβάλλον

γ. Υποχρέωση του κράτους σε σχέση με το περιβάλλον

δ. Συνταγματικό δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον

ε. Υποχρέωση του Κράτους σε σχέση με το δασικό περιβάλλον

στ. Δασικό περιβάλλον και αειφορία

15. Νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

16. Ποιοτικό οικιστικό περιβάλλον

17. Πάρκα και άλση

18. Αλπικές ζώνες

19. Δασικό περιβάλλον

20. Χορτολιβαδικά εδάφη (εκτάσεις)

21. Δασωμένοι αγροί

22. Φυσικό περιβάλλον

23. Γεωλογικός πλούτος

24. Γεωτεμάχιο

25. Βοσκήσιμες γαίες

V. Συνοπτικές παρατηρήσεις

VI. Οι συνεχείς νομοθετικές «βελτιώσεις» και επιταχύνσεις

VII. «Εν τοις πράγμασι» οικοδομική δραστηριότητα

§ 3. Πηγές, χαρακτηριστικά και αρχές δασικών χαρτών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πηγές δικαίου δασικών χαρτών

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά δικαίου δασικών χαρτών

IV. Αρχές δικαίου δασικών χαρτών

Α. Γενικά

Β. Αρχή της (μη) πληρότητας των δασικών χαρτών

Γ. Αρχή κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε δάση

§ 4. Επιλεγμένοι νομικοί όροι και όργανα δασικών χαρτών

1. Αγροτική περιοχή

2. Αγρωμένα δάση

3. Αιτήσεις διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών

4. Ακάλυπτη έκταση

5. Ακίνητο

6. Αναδάσωση

7. Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών

8. Ανάρτηση

9. Αντιρρήσεις

10. Απεικόνιση

11. Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

12. Αυθαίρετα (σε δάση)

13. Βοσκή εντός δασών

14. Δασική νομοθεσία

15. Δασικό Κτηματολόγιο

16. Δασικό περιβάλλον

17. Δασικός πλούτος

18. Δασικός χαρακτήρας

19. Δασικός χάρτης

20. Δασολόγιο

21. Δασοπυρόσβεση

22. Δάσος

23. Δάσος με την ευρεία του όρου σημασία

24. Δασωμένοι αγροί

25. Δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις

26. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος (γενικά)

27. Δήλωση ν. 2308/1995 (ειδικότερα)

28. Δημόσια δάση

29. Δημόσια πίστη

30. Δημόσια ωφέλεια

31. Δημόσιο

32. Δημόσιο συμφέρον

33. Διακατεχόμενα δάση

34. Διαχείριση δασών

35. Διοικητικές πράξεις

36. Διορθώσεις στοιχείων (κτηματολογικών)

37. Διόρθωση σφαλμάτων

38. Εγγραπτέα δικαιώματα

39. Εθνικό Κτηματολόγιο

40. Είδη δασών και δασικών εκτάσεων

41. Ειδικοί νόμοι για την ιδιοκτησία κατ’ άρθρο 18 Συντ

42. Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα Δημοσίου (δάση, δασικές εκτάσεις)

43. ΕΚΧΑ ΑΕ

44. Ελληνικό Κτηματολόγιο

45. Εμβαδόν ακινήτου.

46. Εμπράγματα δικαιώματα 1 (σε δάση)

47. Εμπράγματα δικαιώματα

48. Εντοπισμός ακινήτου

49. Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (τριμελείς) – [ΕΠ.Ε.Α.]

50. Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων – Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

51. Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας

52. Επιτροπή Ενστάσεων

53. Θέση ακινήτου

54. Ιδιοκτησία

55. Ιδιοκτησιακό αντικείμενο

56. Ιδιωτικά δάση

57. Ιεροί ναοί και μονές

58. Κατάρτιση δασικών χαρτών

α. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

β. Νομικό καθεστώς των άρθρων 153-155 ν. 4389/2016

59. Καταστροφή δάσους από πυρκαγιά (άρθρο 117, παρ. 3, Συντ)

60. Καταχωριζόμενες πράξεις

61. Καταχώριση διοικητικών πράξεων

62. Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας

63. Κτηματογράφηση

64. Κτηματολογικά Γραφεία (πριν από το ν. 4512/2018)

65. Κτηματολογικά Γραφεία (υπό το ν. 4512/2018)

66. Κτηματολογικά διαγράμματα

67. Κτηματολογικά όργανα

68. Κτηματολογικά στοιχεία

69. Κτηματολογικές δασικές σχέσεις

70. Κτηματολογική διαφορά

71. Κτηματολογική εγγραφή

72. Κτηματολογική ορθότητα

73. Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

74. Κτηματολογικό Δασολόγιο

75. Κτηματολογικό φύλλο

76. Κτηματολογικοί πίνακες

77. Κτηματολογικός Δικαστής

78. Κτηματολόγιο

79. Κυριότητα Δημοσίου σε δάσος

80. Κυριότητα σε δάσος

81. Κύρωση δασικών χαρτών

82. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

83. Νομική κατάσταση ακινήτου

84. Νομική πληροφορία

85. Νομοθεσία

86. Παράλειψη Διοικήσεως προς λήψη μέτρων προστασίας δασών

87. Παραχώρηση δασικών εκτάσεων

88. Πάρκα

89. Περιαστικό πράσινο

90. Περιβάλλον

91. Περιβάλλον (και συμμετοχή πολιτών)

92. Περιβαλλοντικό Δίκαιο

93. Πίνακας χρήσεων

94. Πράξη δασάρχη χαρακτηρίζουσα δάσος ή δασική έκταση

95. Πράξη Δασικής Αρχής πληροφοριακού χαρακτήρα

96. Πρόδηλα σφάλματα (Κτηματολογικό Δίκαιο)

97. Προστασία δάσους

98. Προστασία περιβάλλοντος

99. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

100. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

101. Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη

102. Συντονιστής (οικείας) Αποκεντρωμένης Διοίκησης

103. Συσχέτιση διαδικασιών (προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και κηρύ­ξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας)

104. Ταυτότητα ακινήτου

105. Τεκμήριο αμάχητο

106. Τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου σε δάση

107. Τεκμήριο μαχητό

108. Τεχνική πληροφορία

109. Τεχνικό Συμβούλιο Δασών

110. Τοπίο

111. Φυσικό αγαθό και φυσικό κεφάλαιο

112. Φυσικό περιβάλλον

113. Χαρακτηρισμός περιοχής ως δάσους ή δασικής εκτάσεως

114. Χαρτογράφηση (δασών)

115. Χορτολιβαδικές εκτάσεις

116. Χρήση γης – Κάλυψη γης

117. Χωρική πληροφορία

§ 5. Οι δασικοί χάρτες κατά την κτηματογράφηση και κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι δασικοί χάρτες σε αντισυνταγματικές ρυθμίσεις

ΙΙΙ. Δασικοί χάρτες κατά την κτηματογράφηση

Α. Γενικά

Β. Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση

Γ. Επικίνδυνη βραδυπορία του Δασολογίου

Δ. Συνεχιζόμενη παράλειψη της Διοικήσεως

Ε. Η σχετική νομολογία του ΣτΕ για τη σχέση κτηματογραφήσεως και δασικών χαρτών

1. Προκαταρκτικά

2. Κτηματογράφηση και δασικοί χάρτες στη νομολογία

3. Η ΣτΕ 2818/1997

4. Η ΟλΣτΕ 32/2013

5. Θέσεις της ΣτΕ 805/2016

6. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προτάσεις με βάση τη ΣτΕ 805/2016

7. Η ΣτΕ 1203/2017 σε σχέση με το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο

8. Η ΣτΕ 2236/2018

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§ 6. Δασικοί χάρτες πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο και κατά το ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγή: Μέχρι το ν. 2664/1998

ΙΙ. Τα άρθρα 27 και 28 ν. 2664/1998

Α. Τα άρθρα 27, 27Α και 27Β ν. 2664/1998

Β. Το άρθρο 28 ν. 2664/1998

1. Το κείμενο του νόμου

2. Θεματογραφία ρυθμίσεων άρθρου 28 ν. 2664/1998

3. Αναπτύξεις για το άρθρο 28, παρ. 1, ν. 2664/1998

Γ. Μερικές πρώτες παρατηρήσεις στο άρθρο 28 ν. 2664/1998

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Κυρωμένοι δασικοί χάρτες ως βάση για τίτλους κυριότητας Δημοσίου σε δάση

3. Θέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

α. Η ΣτΕ 2818/1997

i. Το βασικό ερώτημα για την κτηματογράφηση

ii. Από την παράλειψη (της Διοικήσεως) στην πλημμέλεια (της κτη­μα­το­γραφήσεως)

β. Η ΣτΕ 805/2016

i. Προστασία του δασικού πλούτου και Δασολόγιο

ii. Οργάνωση διαδικασίας καταρτίσεως δασικών χαρτών

iii. Διαδικασία καταρτίσεως των δασικών χαρτών και πρόοδος διαδι­κασίας κτηματογραφήσεως

iv. Δήλωση ιδιοκτησίας Δημοσίου και κύρωση δασικών χαρτών

v. Έλλειψη δασικού χάρτη και καταγραφή δηλώσεως Δημοσίου

vi. Πλημμελής περαίωση διαδικασίας κτηματογραφήσεως

vii. Προθεσμία για τεκμηριωμένες διευκρινήσεις

viii. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προτάσεις κυρίως με βάση τη ΣτΕ 805/ 2016

γ. Η ΣτΕ 2236/2018 για τους δασικούς χάρτες, το Δασολόγιο και το Κτη­ματολόγιο

δ. Κρίσιμα αποσπάσματα της αποφάσεως

ε. Ζητήματα που αναδύονται από τα αποσπάσματα

i. Δύο θεμελιώδεις αποστολές - υποχρεώσεις

ii. Πρώτη συνταγματική υποχρέωση: το Δασολόγιο

iii. Δημόσια δάση ως δημόσια αγαθά

iv. Σύνταξη και τήρηση Δασολογίου

v. Δεύτερη συνταγματική υποχρέωση: Κτηματολόγιο

vi. Καταγραφή δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας και καταγραφή δη­μό­σιας περιουσίας

vii. Ισόκυρες και αλληλένδετες συνταγματικές διατάξεις

viii. Εθνικό Κτηματολόγιο ως ενιαίο σύστημα δημοσιότητας

ix. Πεδίο αναφοράς Εθνικού Κτηματολογίου

x. Κατάρτιση δασικών χαρτών

xi. Δασικοί χάρτες ως πρόπλασμα Δασολογίου

xii. Χρονική προτεραιότητα καταρτίσεως δασικών χαρτών έναντι του Κτηματολογίου

xiii. Προσδιορισμός χρονικής προτεραιότητας με βάση το δασικό χάρτη κάθε περιοχής

xiv. Μειονέκτημα αντίθετης εκδοχής η υπέρμετρη καθυστέρηση κτη­μα­τογραφήσεως

4. Υποβολή δηλώσεως, ειδικότερα

5. Ρύθμιση της καταχωρίσεως

6. Επιτροπές Ενστάσεων για τα δάση

7. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων για τα δάση

8. Ειδική ρύθμιση για περιοχές με κύρωση δασικού χάρτη πριν από Εθνικό Κτηματολόγιο

9. Ειδική ρύθμιση για περιοχές χωρίς κατάρτιση δασικού χάρτη

10. Αμφισβήτηση ορίων μη δημόσιων εκτάσεων

11. Παύση ισχύος διατάξεων άρθρου 6 ν. 998/1979

12. Καταργήσεις διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 14 και 15, ν. 2664/1998

13. Οι κτηματικοί χάρτες ν. 248/1976

14. Ειδική ρύθμιση για επιδίωξη αναγνωρίσεως δικαιωμάτων

15. Αναρμοδιότητα Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων

16. Προσδιορισμός στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη

17. Σε σχέση με τον όρο «δασικές εν γένει εκτάσεις»

III. Συνοπτικές παρατηρήσεις για τα δάση από την κτηματογράφηση στη λειτουρ­γία του Κτηματολογίου

ΙV. Επίμετρο για τους δασικούς χάρτες πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο και κατά το ν. 2664/1998

§ 7. Δασικοί χάρτες μετά το ν. 2664/1998 – Ο ν. 4164/2013

Ι. Εισαγωγικά

ΙI. Γενικά για το ν. 4164/2013

IIΙ. Εννοιολογική προσέγγιση του δασικού χάρτη

IV. Αρμοδιότητες ΕΚΧΑ ΑΕ – Κατάρτιση δασικού χάρτη

Α. Γενικά

1. Οι αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ ΑΕ

2. Ιδιωτικά γραφεία εκπονήσεως μελετών

B. Στάδια καταρτίσεως δασικού χάρτη μέχρι τη σύνταξη Δασολογίου

1. Χορήγηση υλικού για κατάρτιση δασικών χαρτών

2. Οριοθέτηση και κατάρτιση δασικών χαρτών

3. Θεώρηση δασικού χάρτη

4. Διόρθωση και συμπλήρωση δασικού χάρτη

5. Ανάρτηση δασικού χάρτη

6. Ηλεκτρονική ανάρτηση δασικού χάρτη – Γραφείο Αναρτήσεως Δασι­κού Χάρτη

7. Ανακοίνωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

8. Δικαίωμα ασκήσεως αντιρρήσεων – Προθεσμία

9. Επεξεργασία αντιρρήσεων – Διάκριση των περιοχών με βάση την υπο­βολή αντιρρήσεων

10. Εξέταση αντιρρήσεων από ΕΠ.Ε.Α. (άρθρο 18 ν. 3889/2010)

11. Ζητήματα ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία αντιρρήσεων

12. Απόφαση των ΕΠ.Ε.Α

13. Συμπλήρωση και διόρθωση δασικού χάρτη βάσει αποφάσεων ΕΠ.Ε.Α

14. Υποβολή δασικού χάρτη στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοι­κήσεως – Κύρωση – Δημοσίευση στην ΕτΚ

15. Κατάρτιση και κύρωση δασικού χάρτη και κατάρτιση Εθνικού Κτημα­τολογίου

16. Παύση ισχύος του άρθρου 8 ν. 998/1979

17. Ειδικό τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

18. Οριστικός δασικός χάρτης. Αποδεικτική ισχύς

19. Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ των πράξεων κυρώσεως δασικών χαρτών

20. Αναμόρφωση κυρωμένου δασικού χάρτη

21. Κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου

22. Καέντα εδάφη. Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη

23. Καέντα εδάφη Νομού Αττικής – Κτηματογράφηση και σύνταξη δασικού χάρτη στην Αττική

24. Αντικατάσταση του άρθρου 27 ν. 2664/1998

25. Μετονομασίες: Τοπική ή δημοτική κοινότητα

26. Μεταβατικές διατάξεις

α. Μέχρι την κατάρτιση Δασολογίου

β. Εκκρεμείς διαδικασίες

γ. Μέχρι την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων

V. Δασολόγιο

Α. Προλεγόμενα

Β. Βιβλίο Δασολογίου

Γ. Έννοια Δασολογίου

Δ. Μερίδα του Δασολογίου – Κωδικός αριθμός δάσους

1. Μερίδα Δασολογίου και αρχή ειδικότητας

2. Άλλα προσδιοριστικά στοιχεία

3. Σημειώσεις στο περιθώριο της μερίδας

4. Ειδικός χωριστός φάκελος

5. Αντίγραφο Δασολογίου και συμπληρώσεις

6. Υπουργική απόφαση

VΙ. Σχέσεις Δασικού Κτηματολογίου προς Κτηματολογικό Δασολόγιο

Επίμετρο

§ 8. Δασικοί χάρτες κατά το ν. 3208/2003

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η ΑΕΔ 27/1999 για την έννοια του δάσους

Α. Γενικά

Β. Επιλεγμένες θέσεις του ΑΕΔ

1. Επιστημονική έννοια

2. Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

3. Έννοια δάσους ή δασικού οικοσυστήματος

4. Έννοια δασικής εκτάσεως

5. Οργανική ενότητα

6. Διασύνδεση με τη δασογενή χλωρίδα και πανίδα

7. Η οργανική ενότητα ως αντικειμενική προϋπόθεση δάσους και εισα­γωγή τεκμηρίου

Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΙΙΙ. Η ΣτΕ 3559/2008 και η ΟλΣτΕ 32/2013

ΙV. Το δάσος σύμφωνα με την ΟλΣτΕ 32/2013

v. Κατά τη ΣτΕ 87/2015 (υπό 11)

VI. ΑΠ 596/2016

VII. ΣτΕ 1203/2017 και 2236/2018

§ 9. Δασικοί χάρτες κατά το ν. 3889/2010 (ν. 4164/2013)

και άρθρα 153-155 ν. 4389/2016

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί

Α. Δύο φαινόμενα στις σχέσεις δασών και αγρών

Β. Αγρωμένα δάση ή εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα

1. Η εισαγόμενη ρύθμιση

2. Η ΣτΕ 1285/2009

3. Η ΣτΕ 4877/2013

α. Σκέψη πρώτη: Αντικειμενική διαπίστωση των στοιχείων της 117, παρ. 3 Συντ

β. Σκέψη δεύτερη: Αδύνατη η ανατροπή της καταστάσεως

γ. Σκέψη τρίτη: Παράνομη χρήση πριν από 11.6

δ. Σκέψη τέταρτη: Νόμιμη αιτία πριν από την 11.6

ε. Σκέψη πέμπτη: Συμπέρασμα πρώτο, η μη κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας

στ. Σκέψη έκτη: Συμπέρασμα δεύτερο, η μη κήρυξη σε κάθε περίπτωση

4. Δύο σημαντικά ζητήματα

α. Προσδιορισμός των επίμαχων ζητημάτων

β. Απώλεια δασικού χαρακτήρα

γ. Όροι της απώλειας δασικού χαρακτήρα

δ. Έννομες συνέπειες απώλειας δασικού χαρακτήρα

5. Παρατηρήσεις στις ΣτΕ 1285/2009 και 4877/2013

6. Οι σκέψεις της ΣτΕ 2236/2018

α. Δύο συνταγματικές αποστολές

β. Πρώτη αποστολή-υποχρέωση

γ. Δεύτερη αποστολή-υποχρέωση

δ. Ισόκυρες συνταγματικά διατάξεις

7. Η συμβολή της ΟλΣτΕ 685/2019

ΙΙΙ. Ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες

Α. Αρμοδιότητες ΕΚΧΑ ΑΕ κατά τους ν. 4164/2013 και 4389/2016

Β. Σύνταξη δασικού χάρτη

Γ. Θεώρηση (γενικά)

Δ. Θεώρηση δασικού χάρτη (ειδικά)

E. Ανάρτηση δασικού χάρτη

1. Ρύθμιση της αναρτήσεως

2. Ηλεκτρονική ανάρτηση δασικού χάρτη – Γραφείο αναρτήσεως δασικού χάρτη

3. Ανακοίνωση για ανάρτηση δασικού χάρτη. Πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων

ΣΤ. Μαχητό τεκμήριο πλήρους γνώσης

IV. Δικαίωμα ασκήσεως αντιρρήσεων – Προθεσμία

V. Κύρωση δασικού χάρτη – Δημοσίευση – Οριστικοποίηση δασικών χαρτών

VI. Προσωρινή ισχύς τμημάτων δασικού χάρτη

VII. Εσφαλμένος δασικός χάρτης

VIII. Εξέταση αντιρρήσεων από ΕΠ.Ε.Α. (άρθρο 18 ν. 3889/ 2010)

Α. Προκαταρκτικά

Β. Ζητήματα ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων

Γ. Απόφαση των ΕΠ.Ε.Α

ΙΧ. Παρατηρήσεις

Χ. Κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου

A. Γενικά

Β. Έννοια Δασολογίου

Γ. Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας

Δ. Σημασία της ΟλΣτΕ 32/2013 για το Δασολόγιο

Ε. Προσδιοριστικά στοιχεία – Κωδικός αριθμός δάσους – Ειδικός φάκελος αντι­γράφων

ΧΙ. Συνοπτικές παρατηρήσεις για το Δασολόγιο και ειδικότερα για το δασικό Κτη­ματολόγιο

Α. Σχέσεις δασικού Κτηματολογίου προς κτηματολογικό Δασολόγιο

Β. Η βραδυπορία του Δασολογίου

Γ. Παράλειψη της Διοικήσεως

ΧΙΙ. Δασικοί χάρτες, Δασολόγιο και κτηματογράφηση

Α. Η ΣτΕ 2818/1997

Β. Το βασικό ερώτημα για την κτηματογράφηση

Γ. Από την παράλειψη (της Διοικήσεως) στην πλημμέλεια (της κτηματογρα­φήσεως)

Δ. Σκέψεις (θέσεις) της ΣτΕ 805/2016

Ε. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προτάσεις

§ 10. Δασικοί χάρτες υπό το ν. 4512/2018

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Κατανομή αρμοδιοτήτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για ζητήματα των δα­σικών χαρτών

ΙΙΙ. Επιδράσεις στους δασικούς χάρτες από το νομικό καθεστώς ν. 4512/2018

Α. Γενικά

Β. Άμεσες επιδράσεις στους δασικούς χάρτες

Γ. Έμμεσες επιρροές στους δασικούς χάρτες

Δ. Απεικόνιση ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά το ν. 4512/ 2018 και δασικοί χάρτες

1. Προλεγόμενα

2. Νέες μέθοδοι μετρήσεως και απεικονίσεως

3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και άλλων δικαιωμάτων

4. Ρυθμίσεις Κτηματολογικών Γραφείων και κτηματολογικών στοιχείων ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

5. Θεμελίωση τοπικής αρμοδιότητας Κτηματολογικών Γραφείων

6. Σύστημα αποκαταστάσεως της ακρίβειας στις πρώτες εγγραφές

7. Καταχωριζόμενες πράξεις, ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

8. Ν. 4512/2018, μαχητό τεκμήριο, δημόσια πίστη και δασικοί χάρτες

9. Νομοθετικές ακροβασίες

10. Περιπτώσεις αντιδικίας με το Δημόσιο και δασικοί χάρτες

11. Διορθώσεις ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών υπό το ν. 4512/ 2018 και δασικοί χάρτες

12. Υποβολή αιτήσεως για καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα (άρθρο 14 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

13. Έλεγχος νομιμότητας – Άρνηση καταχωρίσεως – Διαδικασία επιλύσεως διαφορών (άρθρο 16 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

14. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 17 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

15. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων (άρθρο 18 ν. 2664/1998), ν. 4512/ 2018 και δασικοί χάρτες

16. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις, ν. 4512/ 2018 και δασικοί χάρτες

α. Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων

β. Διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία, ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

i. Σφάλματα σε γεωμετρικά στοιχεία

ii. Αίτηση στον Προϊστάμενο για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

γ. «Έμμεσες» γεωμετρικές μεταβολές, ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

δ. Εγγραφή αποφάσεως για κύρωση αναδασμού, ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

ε. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, παρ. 2, ν. 2664/ 1998, ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

στ. Διόρθωση σφαλμάτων σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται κυρωμένος δασικός χάρτης και ν. 4512/2018

ζ. Ειδικά σε σχέση με το ν. 4512/2018 και τους δασικούς χάρτες

17. Προσαρμογή λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης (άρθρο 19A, ν. 2664/ 1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

18. Προσαρμογή συνεπεία νέων τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 20 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

19. Το άρθρο 20α ν. 2664/1998, ο ν. 4512/2018 και οι δασικοί χάρτες

20. Δικαίωμα προσβάσεως στα κτηματολογικά στοιχεία (άρθρο 21 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

21. Χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων (άρθρο 22 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

22. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών στο σύστημα Κτηματολογίου (άρθρο 23 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

23. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις (άρθρο 24 ν. 2664/1998), ν. 4512/2018 και δασικοί χάρτες

24. Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Κτηματολογίου και δασικοί χάρτες

IV. «Οικιστικές πυκνώσεις» και δασικά πρόδηλα σφάλματα

§ 11. Δασικοί χάρτες και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγή

II. Σύνταγμα, περιβάλλον και δασικοί χάρτες

Α. Συνταγματικές αποστολές και δασικοί χάρτες (υπό Α)

Β. Συνταγματική υποχρέωση, δικαίωμα στο περιβάλλον και δασικοί χάρτες

1. Προκαταρκτικά

2. Συνταγματική υποχρέωση και δικαίωμα στο περιβάλλον

3. Υποχρέωση του Κράτους σε σχέση με το περιβάλλον

4. Συνταγματικό δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον

5. Υποχρέωση του Κράτους σε σχέση με το δασικό περιβάλλον

Γ. Δάσος ως περιβαλλοντικό αγαθό και δασικοί χάρτες

1. Γενικά για τα περιβαλλοντικά αγαθά

2. Δασικό περιβάλλον και αειφορία

Δ. Δέσμη συνταγματικών στόχων και δασικοί χάρτες

Ε. Δασικοί χάρτες και φυσικό περιβάλλον

ΣΤ. Δασικοί χάρτες και δασικό περιβάλλον

Ζ. Κοινοχρησία, περιβάλλον και δασικοί χάρτες

Η. Προστασία δασικού περιβάλλοντος και ρύθμιση των δασικών χαρτών

ΙΙΙ. Ειδικά ζητήματα

Α. Αρχή αειφορίας και δασικοί χάρτες

Β. Αρχές δικαίου δασικών χαρτών και περιβάλλον

1. Γενικά

2. Αρχή κατεδαφίσεως αυθαιρέτων σε δάση

Γ. Νομική ορολογία, δασικοί χάρτες και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Δ. Κρατικά όργανα, δασικοί χάρτες και περιβάλλον

Ε. Δασικοί χάρτες και ποιοτικό οικιστικό περιβάλλον

ΣΤ. Δασικοί χάρτες, κοινωνική υπαιτιότητα και (δασικό) περιβάλλον

Ζ. Δασικοί χάρτες και περιβαλλοντική πληροφόρηση

Η. Αγρωμένα δάση, δασωμένοι αγροί και περιεχόμενο δασικών χαρτών

IV. Αντί Επιλόγου

Α. Χρήση και απόλαυση ζωτικού χώρου

Β. Περί εξαγοράς δασών

Γ. Άξεινοι δασικοί χάρτες

§ 12. Οικιστικές πυκνώσεις

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σημείο εκκινήσεως: ο ν. 3889/2010

Α. Η νομική αφετηρία

Β. Τα προκαλούμενα ζητήματα

Γ. Το άρθρο 23, παρ. 4, ν. 3889/2010, ειδικότερα

III. Η κ.υ.α. 34844/2016 για τις λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις»

Α. Γενικά

Β. Το κείμενο της υπουργικής αποφάσεως

Γ. Οι ρυθμίσεις της υπουργικής αποφάσεως

1. Ρύθμιση πρώτη: άρθρο μόνο, παρ. 1, εδ. α΄, ΚΥΑ 34844/2016

α. Το σχετικό κείμενο της κ.υ.α. και εντοπισμός αδυναμιών

β. Συγκριτική επισκόπηση διατυπώσεων νόμου και υπουργικής απο­φάσεως

γ. Τα καθοριζόμενα ως κριτήρια στην υπουργική απόφαση

i. Ελάχιστος αριθμός συγκεντρώσεως κτιρίων

ii. Μέση αναλογία αριθμού κτιρίων στο ιώδες περίγραμμα

2. Ρύθμιση δεύτερη: άρθρο μόνο, παρ. 1, εδ. β΄, υπό α, ΚΥΑ 34844/

3. Ρύθμιση τρίτη: άρθρο μόνο, παρ. 1, εδ. β΄, υπό β, ΚΥΑ 34844/2016

4. Ρύθμιση τέταρτη: άρθρο μόνο, παρ. 2, ΚΥΑ 34844/2016

5. Ρύθμιση πέμπτη: άρθρο μόνο, παρ. 3, ΚΥΑ 34844/2016

6. Ρύθμιση έκτη: άρθρο μόνο, παρ. 4, ΚΥΑ 34844/2016

7. Ρύθμιση έβδομη: άρθρο μόνο, παρ. 5, εδ. α΄, ΚΥΑ 34844/2016

8. Ρύθμιση όγδοη: άρθρο μόνο, παρ. 5, εδ. β΄, ΚΥΑ 34844/2016

9. Ρύθμιση ένατη: άρθρο μόνο, παρ. 5, εδ. γ΄, ΚΥΑ 34844/2016

10. Ρύθμιση δέκατη: άρθρο μόνο, παρ. 5, εδ. γ΄, ΚΥΑ 34844/2016

ΙV. Παρατηρήσεις στην ΚΥΑ 34844/2016

V. Η σημασία της ΣτΕ 1203/2017 για τις οικιστικές πυκνώσεις

VΙ. Οι αποφάσεις ΣτΕ 1942/2017 και 1977/2017

Α. Γενικά

Β. Δύο κύρια ζητήματα

Γ. Υπουργική απόφαση ή Προεδρικό διάταγμα

1. Συγκεκριμενοποίηση διατάξεων

2. Χαρακτηρισμός της κ.υ.α. από τη ΣτΕ 1942/2017

3. Εφαρμογή του άρθρου 43, παρ. 2, Συντ

4. Προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος - δασικοί χάρτες - Δασολόγιο

Δ. Συνταγματικότητα ή μη των «οικιστικών πυκνώσεων», αυτή καθ’ εαυτή

1. Γενικά

2. Η θέση της πλειοψηφίας υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικι­στικών πυκνώσεων» – Θεματογραφία των ζητημάτων

3. Παρατηρήσεις στην πλειοψηφούσα γνώμη της ΣτΕ 1942/2017

α. Επιχείρημα πρώτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

β. Επιχείρημα δεύτερο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

γ. Επιχείρημα τρίτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

δ. Επιχείρημα τέταρτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ε. Επιχείρημα πέμπτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

στ. Επιχείρημα έκτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ζ. Επιχείρημα έβδομο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

η. Επιχείρημα όγδοο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

θ. Επιχείρημα ένατο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ι. Επιχείρημα δέκατο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ια. Επιχείρημα ενδέκατο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ιβ. Επιχείρημα δωδέκατο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ιγ. Επιχείρημα δέκατο τρίτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

ιδ. Επιχείρημα δέκατο τέταρτο υπέρ της αντισυνταγματικότητας

VII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις στη ΣτΕ 1942/2017

VIIΙ. Το νομικό καθεστώς του Μαρτίου 2017: Ν. 4462/2017 (ΦΕΚ Α΄ 39/28.3.2017)

Α. Γενικά

B. Αποστολές αντιγράφων

Γ. Ανάκληση πράξεων αναδασώσεως

Δ. Αρμοδιότητες ΕΠΕΑ σε αναδασωτέες περιοχές

Ε. Ειδική ρύθμιση

Στ. Ενέργειες μετά τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. – Ολοκλήρωση εξετάσεως συ­νόλου αντιρρήσεων

Ζ. Οι διανομές και οι αναδασμοί στις διαδικασίες αποτυπώσεως στους δασι­κούς χάρτες

Η. Ο όγκος των αντιδράσεων

ΙΧ. Η περίπτωση γ´, παρ. 2, άρθρου 155, ν. 4389/2016

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή της περιπτώσεως γ´, παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/ 2016

1. Πρώτο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ´: «Οι πε­ριοχές της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010»

2. Δεύτερο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ΄, παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016

3. Τρίτο στοιχείο της νομοτυπικής μορφής της περιπτώσεως γ΄, παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/2016: Η εισαγόμενη προθεσμία

Γ. Έννομες συνέπειες της περιπτώσεως γ΄, παρ. 2, άρθρου 155 του ν. 4389/ 2016: Η εξαίρεση και τα νομικά πλάσματα

1. Έννομη συνέπεια πρώτη: Η εξαίρεση

2. Έννομη συνέπεια δεύτερη: Το πρώτο νομικό πλάσμα

3. Έννομη συνέπεια τρίτη: Η δασική νομοθεσία

4. Έννομη συνέπεια τέταρτη: Και δεύτερο νομικό πλάσμα

5. Έννομη συνέπεια πέμπτη: Επιστροφή τέλους

Χ. ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ. 2017 (Ι) και (II) –Ν. 4467/2017, «Τροποποιήσεις διατά­ξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Α. Γενικά

Β. Οι επεμβάσεις στη δασική νομοθεσία

Γ. Επεμβάσεις με αντικείμενο τους δασικούς χάρτες

ΧI. Συνοπτικές παρατηρήσεις στις νομοθετικές επεμβάσεις του ν. 4467/2017 στους υπόλοιπους νόμους που συνθέτουν τη δασική νομοθεσία: στους ν. 3889/2010, 3208/2003, 4280/ 2014, 4389/2016

ΧII. Η νομοθεσία και νομολογία του έτους 2018 για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Α. Η σημασία του ν. 4512/2018 (άρθρα 1-42) για τις οικιστικές πυκνώσεις

Β. Βεβαίωση μη υπαγωγής στη δασική νομοθεσία. Τοπικό Δίκαιο – Άρθρο 5 ν. 4576/2018

ΧΙΙI. Νεότερη νομολογία 2017-2018 για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

§ 13. Δασικά πρόδηλα σφάλματα

Ι. Εισαγωγή

Α. Γενικά

Β. Η υπουργική απόφαση για τα δασικά πρόδηλα σφάλματα

Γ. Τα πρόδηλα σφάλματα του δασικού χάρτη αντιμετωπίζονται υπό Β ως ακο­λούθως

1. Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα

2. Σφάλματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριο­γραμμών

3. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεμα­τικών εκτάσεων (αφορούν μορφή ή χαρακτήρα)

4. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης)

5. Σφάλματα που οφείλονται σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξερ­γασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών

6. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων

7. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρω­δών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών

8. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων

9. Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της Διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Δ. Πρώτες εντυπώσεις και μερικές διαπιστώσεις

ΙΙ. Κρίσιμες τεχνικές (εισαγωγικές) παρατηρήσεις

Α. Γενικά – Η τελική μορφή δασικού χάρτη

Β. Επίπεδο εικόνας ή χαρτογραφικό υπόβαθρο της τελικής μορφής του δασι­κού χάρτη

Γ. Διανυσματικό επίπεδο θεματικής πληροφορίας της τελικής μορφής του δασικού χάρτη

Δ. Γεωγραφική πληροφορία και περιγραφική πληροφορία

Ε. Πληκτρολόγηση συμβόλου και κίνδυνοι

ΙΙΙ. Οι περιπτώσεις δασικών «πρόδηλων σφαλμάτων»

ΙV. Περίπτωση πρώτη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της πρώτης περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α1 της υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β1 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας

1. Γενικά

α. Πρώτη περίπτωση: Αποκλίσεις

β. Περίπτωση δεύτερη: χρησιμοποίηση διαφορετικού χαρτογραφικού υποβάθρου και σφάλματα ερμηνείας

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας

1. Γενικά

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας πρώτου «πρόδηλου σφάλματος»

V. Περίπτωση δεύτερη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α2 της υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β2 της υπουργικής αποφάσεως: Λάθος απο­τύπωση

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας δεύτερου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας δεύτερου δασικού πρόδηλου σφάλματος

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι του κειμένου υπό Α2

α. «παράλειψη εκ παραδρομής αποτυπώσεως»

β. «σαφώς δασικής εκτάσεως»

γ. «εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής μορφής κ.λπ.)»

δ. «το αντίστροφο»

3. Οι κατ’ ιδίαν όροι του κειμένου (υπό Β2) της υπουργικής αποφάσεως

α. Το κείμενο υπό Β2

β. Ανάπτυξη και παρατηρήσεις

4. Χαρακτηρισμός ως προδήλου του δεύτερου δασικού σφάλματος

5. Αντισυνταγματικότητα διατάξεως

6. Σημασία για Εμπράγματο Δίκαιο ΑΚ και για Κτηματολογικό Δίκαιο του δεύτερου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας

VI. Περίπτωση τρίτη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α3 υπουργικής αποφάσεως

2. Κείμενο υπό Β3 υπουργικής αποφάσεως

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας τρίτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας του τρίτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι υπό Α3

α. «αγροτική έκταση» (υπό Α3)

β. «εμφανώς λανθασμένη απεικόνιση αγροτικής έκτασης» (υπό Α3)

γ. «λανθασμένη απεικόνιση ως δασικής» υπό Α3

δ. «το αντίστροφο» υπό Α3

3. Οι ρυθμίσεις του τρίτου δασικού πρόδηλου σφάλματος υπό Β3

α. Το κείμενο των ρυθμίσεων υπό Β3

β. Παρατηρήσεις στο κείμενο του τρίτου δασικού πρόδηλου σφάλμα­τος υπό Β3

i. Γενικά για τον παράτιτλο του Β3

ii. Κατ’ ιδίαν στοιχεία του παράτιτλου του Β3

4. Οι κατηγορίες και το παράδειγμα στο Β3

α. Το κείμενο του τρίτου πρόδηλου σφάλματος υπό Β3

β. «Προφανέστατα» μη ένταξη σαφώς δασικής εκτάσεως

γ. Η πρώτη κατηγορία σφάλματος στο Β3

δ. Δεύτερη κατηγορία σφάλματος: λανθασμένη εκτίμηση είδους βλαστήσεως κατά το Β3

ε. Tο παράδειγμα του μεγάλης ηλικίας ελαιώνα και τα «παρεμπί­πτοντα» στο Β3

5. Τρόπος αντιμετωπίσεως του τρίτου πρόδηλου σφάλματος κατά την υπουργική απόφαση υπό Β3

6. Συνταγματικότητα ρυθμίσεως τρίτου δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

7. Χαρακτηρισμός ως «προδήλου» του τρίτου δασικού σφάλματος

8. Σημασία για το Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτηματολογικό Δίκαιο του τρίτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Δ. Παρεμπίπτον ζήτημα: μια πρώτη προσέγγιση στο νέο άρθρο 67 ν. 998/1979

1. Προλεγόμενα

2. Πρώτη παράγραφος άρθρου 67 ν. 998/1979

α. Κείμενο της παραγράφου

β. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 1, υπό α, εδ. α΄, ν. 998/ 1979)

i. Νομοτυπική μορφή (άρθρου 67, παρ. 1, υπό α)

α. Αναγνώριση εκτάσεων με αγροτική μορφή ως ιδιωτικών

β. Που δασώθηκαν μεταγενέστερα

γ. Έλλειψη δικαιώματος κυριότητας Δημοσίου βάσει τίτλου. Το ζήτημα του τίτλου

ii. Έννομες συνέπειες: Αναγνώριση εκτάσεων ως ιδιωτικών

α. Υποβολή αιτήσεως ή αυτεπαγγέλτως

β. Προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας

γ. Εισήγηση

δ. Απόφαση

γ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 1, υπό α, εδ. β΄ ν. 998/ 1979)

δ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 1, υπό β, εδ. α΄, ν. 998/ 1979)

ε. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 1, υπό β, εδ. β΄, ν. 998/ 1979)

στ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 1, υπό β, εδ. γ΄ ν. 998/ 1979)

ζ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 2, εδ. α΄ και β΄, ν. 998/ 1979)

1. Παρατηρήσεις υπό την προηγούμενη έκδοση του άρθρου 67, παρ. 2, ν. 998/1979

i. Διατήρηση μορφών

(α). Ρύθμιση πρώτη

(β). Ρύθμιση δεύτερη

ii. Διαχείριση κατά τη δασική νομοθεσία

(α). «Δασική νομοθεσία»

(β). «Διαχείριση» των εκτάσεων

2. Παρατηρήσεις υπό τη νέα έκδοση του άρθρου 67, παρ. 2, ν. 998/1979 (βάσει του άρθρου τέταρτου, παρ. 3, ν. 4617/ 2019)

η. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις (άρθρο 67, παρ. 3, ν. 998/1979)

Ε. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας

VΙΙ. Περίπτωση τέταρτη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α4 της υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β4 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας τέταρτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας

1. Προλεγόμενα

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι

α. «Στοιχεία πολυγώνων του χάρτη»

β. Προφανής παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων

γ. «Βάση δεδομένων»

δ. «Παράλειψη εγγραφών»

ε. Λάθος εγγραφών υπό το Β4

3. Τρόπος αντιμετωπίσεως του τέταρτου δασικού πρόδηλου σφάλματος κατά την απόφαση υπό Β4

α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

β. Παρατηρήσεις στον εισαγόμενο τρόπο αντιμετωπίσεως

i. «Διόρθωση λαθών εκ παραδρομής» στη βάση δεδομένων

ii. Τα παραδείγματα:

iii. «Συμπλήρωση εγγραφών που λείπουν»

iv. Το παράδειγμα

4. Συνταγματικότητα της ρυθμίσεως τέταρτου δασικού «πρόδηλου σφάλ­ματος»

5. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου δασικού σφάλματος

6. Σημασία για Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτηματολογικό Δί­καιο

Δ. Πεδίο συνδυαστικής ερμηνείας

VIII. Περίπτωση πέμπτη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α5 της υπουργικής αποφάσεως για το πέμπτο δασικό «πρόδηλο σφάλμα»

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β5 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας πέμπτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας πέμπτου δασικού πρόδηλου σφάλματος

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι

α. Τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του Α5 της υπουργικής απο­φάσεως

i. Οι «διαβαθμισμένες περιοχές»

ii. Το «λάθος αποτυπώσεως θεματικής επιφάνειας»

iii. «που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογρα­φίας)»

β. Τα στοιχεία του κειμένου υπό Β5 της υπουργικής αποφάσεως

i. Η εισαγόμενη ρύθμιση

ii. Παρατηρήσεις στην εισαγόμενη ρύθμιση του Β5

3. Τρόπος αντιμετωπίσεως του πέμπτου «πρόδηλου σφάλματος» κατά την υπουργική απόφαση υπό Β5

α. Προσδιορισμός του τρόπου αντιμετωπίσεως

β. Παρατηρήσεις στον εισαγόμενο τρόπο αντιμετωπίσεως

4. Συνταγματικότητα ρυθμίσεως του πέμπτου πρόδηλου σφάλματος

5. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου δασικού σφάλματος

6. Σημασία για Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για Κτηματολογικό Δίκαιο

IX. Περίπτωση έκτη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις

1. Κείμενο υπό Α6 υπουργικής αποφάσεως

2. Κείμενο υπό Β6 υπουργικής αποφάσεως

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας

1. Προδιάθεση

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι του έκτου πρόδηλου σφάλματος

α. Οι όροι υπό το Α6 της υπουργικής αποφάσεως

i. Το προεδρικό διάταγμα 32/2016

ii. Η έννοια της χορτολιβαδικής εκτάσεως

iii. «η έκταση που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή»

iv. «η εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία σύμφωνα με το π.δ. 32/2016»

β. Οι όροι υπό το Β6 της υπουργικής αποφάσεως

3. Τρόπος αντιμετωπίσεως του έκτου δασικού πρόδηλου σφάλματος υπό το Β6

4. Συνταγματικότητα ρυθμίσεως του έκτου δασικού πρόδηλου σφάλ­ματος

5. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου σφάλματος

6. Σημασία για το Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτηματολογικό Δίκαιο

Δ. Πεδίο συνδυαστικής ερμηνείας

X. Περίπτωση έβδομη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α7 της υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β7 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι του έβδομου δασικού πρόδηλου σφάλματος

α. Το κείμενο της περιπτώσεως του Α7

i. Εξεταστέα έννοια αυτή της «χορτολιβαδικής εκτάσεως»

ii. Η διάκριση σε δημόσια και ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση

iii. Αναγνωρισμένη ως ιδιωτική κατά τις «κείμενες διατάξεις»

iv. Η εξαίρεση της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

v. Οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

β. Τρόπος αντιμετωπίσεως του έβδομου δασικού «πρόδηλου σφάλμα­τος» κατά την υπουργική απόφαση υπό Β7

i. Η εισαγόμενη ρύθμιση

ii. Παρατηρήσεις στην εισαγόμενη ρύθμιση

iii. Συνταγματικότητα ρυθμίσεως του έβδομου δασικού πρόδηλου σφάλματος

iv. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου σφάλματος

v. Σημασία για το Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτημα­τολογικό Δίκαιο

Δ. Πεδίο συνδυαστικής ερμηνείας

XI. Περίπτωση όγδοη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό το Α8 υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β8 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι

α. Νομοτυπική μορφή του όγδοου δασικού «πρόδηλου σφάλματος» υπό Α8

β. Οι τεχνητές δασικές φυτείες

1. Το κείμενο του νόμου

2. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

i. Ως προς το πρώτο ζήτημα

ii. Ως προς το δεύτερο ζήτημα

iii. Ως προς το τρίτο ζήτημα

(α). Υποκατηγορία πρώτη

(β). Υποκατηγορία δεύτερη

iv. Ως προς το τέταρτο ζήτημα

3. Φυτείες και αναδάσωση

4. Διατάξεις για φυτεύσεις

3. Τρόπος αντιμετωπίσεως του όγδοου δασικού «πρόδηλου σφάλματος» κατά την υπουργική απόφαση υπό Β8

4. Συνταγματικότητα ρυθμίσεως του όγδοου δασικού «πρόδηλου σφάλ­ματος»

5. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου σφάλματος

6. Σημασία για το Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτηματολογικό Δίκαιο

Δ. Πεδίο συνδυαστικής ερμηνείας

ΧΙΙ. Παρεμπίπτουσες ρυθμίσεις – Διαδικασία διορθώσεως των πρώτων οκτώ περιπτώσεων δασικών «πρόδηλων σφαλμάτων» (υ.α. 153394/919/12.04.2017)

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις αποκαταστάσεως των οκτώ πρώτων δασικών «πρόδηλων σφαλμάτων»

Β. Το κείμενο για τη διαδικασία διορθώσεως υπό στοιχεία Β1 έως Β8

Γ. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας

Δ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας της διαδικασίας διορθώσεως των πρώτων οκτώ περιπτώσεων των δασικών «πρόδηλων σφαλμάτων»

1. Γενικά για τις εισαγόμενες ρυθμίσεις

2. Στάδιο πρώτο (Β1 έως Β8 υπό α)

α. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

β. Παρατηρήσεις στις εισαγόμενες ρυθμίσεις του πρώτου σταδίου

3. Στάδιο δεύτερο (Β1 έως Β8 υπό β)

α. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις

i. Ρύθμιση πρώτη (διαδικασία αναδείξεως του σφάλματος)

ii. Ρύθμιση δεύτερη (προώθηση προς έγκριση)

iii. Ρύθμιση τρίτη (περίπτωση διαφωνίας)

iv. Ρύθμιση τέταρτη (ενέργειες μετά την έγκριση)

β. Παρατηρήσεις στις εισαγόμενες ρυθμίσεις του δεύτερου σταδίου

i. Εισήγηση (από το οικείο Τμήμα)

ii. Γνωμοδότηση (από την οικεία Διεύθυνση)

iii. Παραπομπή στον Συντονιστή (σε περίπτωση διαφωνίας)

iv. Απόφαση του Συντονιστή

v. Περίπτωση εγκρίσεως

vi. Νέα ανάρτηση

vii. Υποβολή αντιρρήσεων

4. Στάδιο τρίτο (Β1 έως Β8 υπό γ)

α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

β. Παρατηρήσεις στην εισαγόμενη ρύθμιση του τρίτου σταδίου

5. Στάδιο τέταρτο (Β1 έως Β8 υπό δ)

α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

β. Παρατηρήσεις στην εισαγόμενη ρύθμιση του τέταρτου σταδίου

i. Προκαταρκτικά

ii. Σε σχέση με την πρώτη ρύθμιση (εισήγηση και αίτημα γνωμοδο­τήσεως)

iii. Σε σχέση με τη δεύτερη ρύθμιση (προώθηση προς έγκριση και έγκριση)

iv. Σε σχέση με την τρίτη ρύθμιση (περίπτωση διαφωνίας)

v. Σε σχέση με την τέταρτη ρύθμιση (διόρθωση δασικού χάρτη)

vi. Σε σχέση με την πέμπτη ρύθμιση (νέα ανάρτηση δασικού χάρτη)

vii. Σε σχέση με την έκτη ρύθμιση (περίπτωση αναθέσεως σε ιδιω­τικά γραφεία)

6. Παρατηρήσεις στις εισαγόμενες ρυθμίσεις των τεσσάρων σταδίων απο­κα­ταστάσεως πρόδηλων σφαλμάτων

XΙΙΙ. Περίπτωση ένατη δασικού «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

1. Κείμενο υπό Α9 της υπουργικής αποφάσεως

2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β9 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας

1. Προδιάθεση

2. Οι κατ’ ιδίαν όροι

α. Προκαταρκτικά

β. Η κοινή νομοτυπική μορφή (Α9 και παράτιτλου Β9)

i. «διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη»

ii. «οποιαδήποτε προφανής»

iii. «ειδικά σφάλματα»

iv. «πράξεις της διοικήσεως»

v. «παράλειψη απεικονίσεως»

vi. «πριν την κύρωση του δασικού χάρτη»

γ. Το κείμενο της υπουργικής αποφάσεως υπό Β9

i. Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής

ii. Παράλειψη απεικονίσεως πράξεων της διοικήσεως

iii. «εκ παραδρομής»

iv. «που οφείλονταν να είναι αποτυπωμένες στον ήδη αναρτημένο δασικό χάρτη και πριν την κύρωσή του»

3. Τρόπος αντιμετωπίσεως του ένατου δασικού πρόδηλου σφάλματος κατά την υπουργική απόφαση υπό Β9

α. Προκαταρκτικά

β. Περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων

γ. Περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων

4. Συνταγματικότητα της ρυθμίσεως

5. Χαρακτηρισμός ως πρόδηλου σφάλματος

6. Σημασία για το Εμπράγματο Δίκαιο του ΑΚ και για το Κτηματολογικό Δίκαιο

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας

XIV. Επίλογος

§ 14. Συμβολή της νομολογίας στο Δίκαιο των Δασικών Χαρτών

Ι. Εισαγωγικά

ΙI. ΣτΕ 1203/2017

Α. Γενικά

Β. Οι πρώτες θέσεις της ΣτΕ 1203/2017

Γ. Οι επί μέρους θέσεις στη σκέψη

1. Διακεκριμένοι σκοποί Κτηματολογίου και Δασολογίου

2. Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

3. Δύο κρατικές αποστολές συμπλεκόμενες

4. Περιβαλλοντικό αγαθό

5. Ουσιώδες τμήμα δημόσιας κτήσης

6. Χρονική προτεραιότητα Δασολογίου

7. Σε σχέση με τη δήλωση εγγραπτέων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων Δη­μοσίου σε δάση

8. Διασφάλιση Δημοσίου προς υποβολή ενστάσεων

9. Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων

10. Σκοπός ασφαλούς και ακριβούς αποτυπώσεως δασών και τεκμήριο κυριότητας Δημοσίου

11. Νόμιμος τίτλος, κύρωση χαρτών και δήλωση ιδιοκτησίας Δημοσίου σε δασικές περιοχές

12. Έλλειψη νόμιμου τίτλου για δήλωση και τεκμήριο ιδιοκτησίας Δημο­σίου.

13. Αδυναμία καταγραφής δηλώσεως Δημοσίου βάσει άλλων στοιχείων

14. Έλεγχος νομιμότητας από ανεπαρκή όργανα – Μεταφορά δασικών αμφισβητήσεων στην κτηματογράφηση

15. Ουσιαστική ολοκλήρωση Δασολογίου ως προϋπόθεση έγκυρης τελειώ­σεως Κτηματολογίου

16. Κατάρτιση δασικών χαρτών – Δασολόγιο – Κτηματολόγιο

Δ. Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 1203/2017 (βραδυπορία)

ΙΙΙ. Η θεωρία για τη νομολογία

ΙV. ΣτΕ 2236/2018

Α. Γενικά

B. Πρώτο ζήτημα: Συνταγματικές αποστολές

1. Κείμενο της αποφάσεως

2. Σε σχέση με το πρώτο από τα τρία ζητήματα

α. Επιλογή θεμάτων

i. Πανομοιότυπη διατύπωση διατάξεων

ii. Διακεκριμένες αποστολές

iii. Εξίσου σημαντικές

iv. Θεμελίωση Δασολογίου, χαρτογράφηση και βιώσιμο φυσικό περιβάλλον

v. Αυστηρό προστατευτικό καθεστώς για τα δάση

vi. Δημόσια δάση και κοινοχρησία

vii. Επιβαλλόμενα μέτρα στον κοινό νομοθέτη και στη Διοίκηση

α). Το σχετικό κείμενο της αποφάσεως

β). Παρατηρήσεις

1). Δημόσια δάση και προστασία τους

2). Δημόσια αγαθά

3). Επιβαλλόμενα μέτρα

4). Μέτρα που επιβάλλονται στον κοινό νομοθέτη από τον συνταγματικό νομοθέτη

5). Όλα τα μέτρα

6). Όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα

7). Έμμεση κρίση αποδοκιμασίας

8). Αποτελεσματική προστασία

9). Αέναη διατήρηση

10). Προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα

11). Μέτρα που επιβάλλονται στη Διοίκηση από το συνταγ­μα­τικό νομοθέτη

Γ. Δεύτερο ζήτημα: Χρονική προτεραιότητα οι δασικοί χάρτες

Δ. Τρίτο ζήτημα: Διευκρίνιση (-άμβλυνση) για τη χρονική προτεραιότητα

V. ΣτΕ 645/2019

Α. Εξαγορά δασών

Β. Υποχρέωση κρατικών οργάνων

Γ. Αντισυνταγματικότητα εξαγορών

Δ. Αντίθεση στις αρχές κράτους δικαίου και ισότητας

Ε. Το στοιχείο της παρόδου χρόνου

Στ. Γενικευμένη νομιμοποίηση εκχερσώσεων

Ζ. Αντισυνταγματικό και το άρθρο 47Β

§ 15. Αντισυνταγματικές οι οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το κείμενο της αποφάσεως της ΟλΣτΕ 685/2019

ΙΙΙ. Θεματογραφία (ΟλΣτΕ 685/2019)

IV. Αναπτύξεις με αντικείμενο την ΟλΣτΕ 685/2019: Για το αντισυνταγματικό μόρ­φωμα των «οικιστικών πυκνώσεων»

Α. Εισαγωγικά

Β. Συνοπτικά για τους δασικούς χάρτες

Γ. Αρχικές σκέψεις αποφάσεως της Ολομέλειας

1. Πορτοκαλί, κίτρινο και ιώδες χρώματα

2. Οι εισαγόμενες κατηγορίες εκτάσεων

α. Πρώτη κατηγορία: με περίγραμμα πορτοκαλί χρώμα

β. Δεύτερη κατηγορία: με περίγραμμα κίτρινο χρώμα

γ. Ρυθμίσεις για τις πορτοκαλί και κίτρινες κατηγορίες

3. Αλληλοαποκλεισμός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων και πολεοδομή­σεώς τους

4. Κατηγορία με ιώδες περίγραμμα («οικιστικές πυκνώσεις»)

α. Τρίτη κατηγορία

β. Ανάθεση στους Ο.Τ.Α. – Πορεία μέχρι τη Διεύθυνση Δασών

V. Η επίμαχη κοινή υπουργική απόφαση

Α. Καθοριζόμενα κριτήρια από την κ.υ.α

Β. Άλλες ρυθμίσεις της κ.υ.α

Γ. Η παραπεμπτική απόφαση του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ

1. Κρίση αντισυνταγματικότητας

2. Αντίθεση στο άρθρο 43, παρ. 2, Συντ

3. Αντίθεση στο άρθρο 24, παρ. 1, Συντ

VI. Το άρθρο 39 ν. 4489/2017 ως άμεση μεταγενέστερη κίνηση

Α. Γενικά

Β. Αντικατάσταση του άρθρου 23, παρ. 4, ν. 3889/2010

Γ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους οικείους Ο.Τ.Α

Δ. Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. και ΕΚΧΑ ΑΕ

VII. Ρύθμιση του ίδιου θέματος και εντοπιζόμενα ζητήματα

Α. Διαπίστωση της πανομοιότυπης ρυθμίσεως

Β. Κίνδυνος καταργήσεως της δίκης στην Ολομέλεια

Γ. Αντιμετώπιση κινδύνου με συνδρομή αιτιολογικής εκθέσεως, συζητήσεων στη Βουλή και δελτίων τύπου Υπουργού

1. Συνδρομή αιτιολογικής εκθέσεως σε σχέση με άρθρο 39 ν. 4489/2017

2. Συνδρομή συζητήσεων στη Βουλή σε σχέση με το άρθρο 39 ν. 4489/ 2017

3. Συνδρομή δελτίων τύπου σε σχέση με το άρθρο 39 ν. 4489/2017

Δ. Συμπερασματική θέση σε σχέση με το άρθρο 39 ν. 4489/2017

1. Στόχος 1ος: Θεραπεία της πρώτης νομικής πλημμέλειας

2. Στόχος 2ος: Διατήρηση των ίδιων ρυθμίσεων

3. Αντισυνταγματική η αναδρομική υποκατάσταση του νομικού ερεί­σματος

4. Μειοψηφούσα γνώμη ενός Συμβούλου

5. Μη κατάργηση της παρούσας δίκης

VIII. Προστατευτικό καθεστώς των δασών και οικιστική αξιοποίηση

IX. Συνταγματική υποχρέωση η κατάρτιση Δασολογίου

X. Αντισυνταγματικές οι «οικιστικές πυκνώσεις»

Α. Εξαίρεση από την ανάρτηση

Β. Οριστική η εξαίρεση από αναρτώμενο δασικό χάρτη

Γ. Απουσία δημόσιου συμφέροντος

Δ. Το πρόβλημα της αντιμετωπίσεως της αυθαίρετης δομήσεως

Ε. Έγκυρη καταγραφή των επίμαχων εκτάσεων

Στ. Περιστολή πληρότητας Δασολογίου

Ζ. Η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας (κατά τα λοιπά;)

Η. Συμπέρασμα η αντισυνταγματικότητα των «οικιστικών πυκνώσεων»

Θ. Μειοψηφούσα γνώμη ενός Συμβούλου

Ι. Ενδεχόμενο Προεδρικού Διατάγματος

ΧI. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και ερωτήματα

§ 16. De lege ferenda

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρετήριο Νομοθετικών Διατάξεων

Ευρετήριο ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Περιλαμβάνεται στα πακέτα προφορών

Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση & Δασικοί Χάρτες
Τα παρακάτω έργα μέσω της συνδυαστικής μελέτης θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο και ολοκληρωμένο εργαλείο για κάθε επιστήμονα, μελετητή, δασικό, τοπογράφο και νομικό, αλλά και...
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024