Α. Αρβανίτης/Μ. Περτσελάκη/Ν. Γεωργάκης..., Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη, 2019


Α. Αρβανίτης/Μ. Περτσελάκη/Ν. Γεωργάκης..., Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη, 2019

Η εναλλαγή νομικών και τοπογράφων-μηχανικών κατά την παρουσίαση των εισηγήσεων στον παρόντα τόμο, όπου διερευνώνται ζητήματα τοπογραφικής πραγματογνωμοσύνης και όχι μόνον, καταδεικνύει την αναγκαιότητα συνέργειας νομικών και τεχνικών στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ενγένει στην προσέγγιση των ζητημάτων της έγγειας ιδιοκτησίας, προκειμένου αυτή να είναι καρποφόρα.

Πέραν της εισήγησης του συναδέλφου Απόστολου Αρβανίτη με την οποία καταδεικνύεται ο ρόλος του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σήμερα στο Κτηματολόγιο, η νεαρή δικαστής Μαρία Περτσελάκη ανέλαβε την εργώδη προσπάθεια να μας παρουσιάσει το θεσμό της πραγματογνωμοσύνης στην πολιτική δίκη ενγένει (στους κόλπους της οποίας εντάσσεται φυσικά και η κτηματολογική δίκη), ώστε να καταστεί ευκολότερο το έργο του Νικολάου Γεωργάκη, ο οποίος εστιάζει στην πραγματογνωμοσύνη της κτηματολογικής δίκης, ιδίως στην περίπτωση της χρησικτησίας. Τέλος, ο Χρήστος Ζαβρακλής ολοκληρώνει τον κύκλο των εισηγήσεων με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα των μονάδων εμβαδομέτρησης στην πραγματογνωμοσύνη κτηματολογικής δίκης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη
Η συμβολή του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-568-948-3
Σελίδες
XVII + 249
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Προσφώνηση Προέδρου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών και Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» Γεωργίου Διαμαντόπουλου

Απόστολος Αρβανίτης

Ο ρόλος του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σήμερα στο Κτηματολόγιο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός στην κτηματογράφηση

1. Ανάδοχος - Στέλεχος αναδόχου

2. Στέλεχος Οργανισμού Ελληνικού Κτηματολογίου

3. Στέλεχος δημόσιου φορέα

4. Ιδιώτης

5. Μέλος επιτροπής ενστάσεων

ΙΙΙ. Ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός στο λειτουργούν κτηματολόγιο

1. Στέλεχος Οργανισμού Ελληνικού Κτηματολογίου

2. Στέλεχος δημόσιου φορέα

3. Ιδιώτης

4. Διαπιστευμένος μηχανικός

IV. Συμπεράσματα

Μαρία Περτσελάκη

Η πραγματογνωμοσύνη στην πολιτική δίκη

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Η έννοια της πραγματογνωμοσύνης

1. Εννοιολογική προσέγγιση

2. Ο χαρακτήρας της πραγματογνωμοσύνης

ΙΙΙ. Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη

1. Η απόφαση διεξαγωγής

1α. Η πραγματογνωμοσύνη στην τακτική διαδικασία

1β. Η πραγματογνωμοσύνη στις ειδικές διαδικασίες

1γ. Η πραγματογνωμοσύνη στην εκούσια δικαιοδοσία

1δ. Η πραγματογνωμοσύνη στην κατ’ έφεση δίκη

2. Επανάληψη - Συμπλήρωση - Διεξαγωγή νέας Πραγματογνωμοσύνης

3. Η ανάκληση της απόφασης

ΙV. Ο ρόλος των πραγματογνωμόνων

1. Η νομική τους φύση

2. Τα δικαιώματα των πραγματογνωμόνων

α. Η αμοιβή του πραγματογνώμονα

3. Οι υποχρεώσεις των πραγματογνωμόνων

4. Ζητήματα κυρώσεων

5. Η αποχή από το έργο της πραγματογνωμοσύνης

α. Η αντικατάσταση των πραγματογνωμόνων

β. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων

γ. Η αδυναμία διορισμού

V. Τα «συναφή» με την πραγματογνωμοσύνη πρόσωπα

1. Τεχνικοί σύμβουλοι: «Οι βοηθοί του διαδίκου»

2. Οι Γνωμοδοτήσεις ειδικών - «Εξώδικη πραγματογνωμοσύνη»

α. Η δαπάνη εξώδικης πραγματογνωμοσύνης ως κονδύλιο αποζημιώσεως.

3. Οι γνωμοδοτήσεις των νομικών-νομομαθών

VΙ. Είδη πραγματογνωμοσύνης και πολιτική δίκη

1. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη

2. Ιατρική πραγματογνωμοσύνη

3. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε δίκες ακινήτων

α. Η πραγματογνωμοσύνη στη δίκη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

β. Η πραγματογνωμοσύνη στη δίκη διανομής

4. Η «ιδιαίτερη» πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 607 ΚΠολΔ

5. Η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη

6. Η πραγματογνωμοσύνη στη δίκη λογοδοσίας

VΙI. Τα άλλα είδη της πραγματογνωμοσύνης

1. Η πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ

2. Η πραγματογνωμοσύνη από το Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο

3. Η πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 794 ΚΠολΔ

4. Η πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 348 ΚΠολΔ

VΙΙΙ. Η εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης

1. Η αποδεικτική της δύναμη

2. Η «πλημμεληματική» πραγματογνωμοσύνη

IX. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου

1. Οι αναιρετικοί λόγοι κατ’ άρθρο 559 αριθ. 9 γ΄ και 10 ΚΠολΔ

2. Ο αναιρετικός λόγος κατ’ άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ περί ελλείψεως νομίμου βάσεως

3. Οι αναιρετικοί λόγοι κατ’ άρθρο 559 αριθμ. 8, 11, 12 ΚΠολΔ

4. Ο αναιρετικός λόγος της παραμόρφωσης εγγράφου κατ’ άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ

Χ. Επίλογος

Νικόλαος Γεωργάκης

Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη

1. Εισαγωγή - ορισμοί

1.1 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης - Πραγματογνώμονας

2. Διορισμός πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου

2.1. Πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος στην πολιτική δίκη

2.1.1 Διορισμός πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου

2.1.2 Εξαίρεση πραγματογνώμονα

2.1.3 Ρόλος πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων

2.1.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων

2.1.5 Επανάληψη πραγματογνωμοσύνης

2.2 Διορισμός πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου από το ΤΕΕ

2.2.1 Υποβολή αίτησης για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης

2.2.2 Ορισμός Πραγματογνώμονα

2.2.3 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης - υποχρεώσεις πραγματογνώμονα.

2.2.4 Παράδοση της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης

2.3 Διορισμός Τεχνικού Συμβούλου

3. Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

3.1 Αυτοψία

3.2 Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

3.2.1 Τοπογραφική αποτύπωση

3.2.1.1 Προσδιορισμός ορίων γεωτεμαχίου κατά την τοπογραφική αποτύπωση. Η έννοια του σημείου στη φυσική επιφάνεια και το χάρτη

3.2.1.2 Το σημείο στη φυσική επιφάνεια

3.2.1.3 Το σημείο στο επίπεδο - χάρτη

3.2.1.4 Στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης ως υποστηρικτικό στοιχείο σε ζητήματα χρησικτησίας

3.2.1.5 Είδη τοπογραφικής αποτύπωσης

3.2.1.6 Διαδικασία τοπογραφικής αποτύπωσης

3.3.2 Έρευνα πραγματογνώμονα μηχανικού

3.2.3 Εργασίες πεδίου

3.2.4 Εργασίες γραφείου

3.2.5 Προβλήματα κατά την τοπογραφική αποτύπωση

3.2.6 Σφάλματα, ακρίβεια και αξιοπιστία τοπογραφικών διαγραμμάτων

3.2.7 Αποτύπωση με Φωτογραμμετρία

3.2.8 Αποτύπωση με Τηλεπισκόπηση

3.3 Κτηματολόγιο και Τοπογραφική αποτύπωση

3.3.1 Τοπογραφική Αποτύπωση και Κτηματογράφηση

3.3.2 Τοπογραφική αποτύπωση και Λειτουργούν Κτηματολόγιο

3.3.3 Το εμβαδόν ως στοιχείο στο Κτηματολόγιο

(α) Συμβατότητα σχετικής θέσης και σχήματος

(β) Συμβατότητα εμβαδού

3.4 Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης - τεχνικής έκθεσης

4. Αντιμετώπιση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και της τεχνικής έκθεσης στην πολιτική δίκη

5. Επιμύθιο

Χρήστος Ζαβρακλής

Οι μονάδες εμβαδομέτρησης στην πραγματογνωμοσύνη κτηματολογικής δίκης.

§ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

§ 2. Το διεθνές σύστημα (SI) μονάδων

§ 3. Μονάδες μέτρησης επιφανειών των αρχαίων Ελλήνων

§ 4. Μονάδες μέτρησης επιφανειών των Ρωμαίων

§ 5. Μονάδες μέτρησης επιφανειών των Βυζαντινών

§ 6. Μονάδες μέτρησης μηκών και επιφανειών των Τούρκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

§ 7. Η τοπογραφία ως σχηματοποίηση των μονάδων μέτρησης

§ 8. Τοπογραφική αποτύπωση

§ 9. Διαφορές με εφαρμογή στο έδαφος

§ 10. Ο ορισμός των στοιχείων

§ 11. Ακρίβεια αποτυπώσεων και χαράξεων σε θεωρία και πράξη

§ 12. Όρια ακινήτων

Ι. Όρια ακινήτων και καταγραφή

ΙΙ. Όρια ακινήτων και εύρος εμπράγματων δικαιωμάτων

ΙΙΙ. Γενικά ή σταθερά όρια

IV. Προσδιορισμός/Επισήμανση των ορίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

§ 13. Κτηματολογικές αποτυπώσεις

I. Αρχές και λειτουργίες κτηματολογικής αποτύπωσης

II. Κατηγορίες κτηματολογικών αποτυπώσεων

III. Η τοπογραφική αποτύπωση κατά τις τεχνικές προδιαγραφές του εθνικού κτηματολογίου

i. Το εθνικό κτηματολόγιο ως ο νέος φορέας συλλογής και διαχείρισης εμπράγματων δικαιωμάτων

ii. Ο Ν. 2308/1995 για την εισαγωγή του θεσμού του εθνικού κτηματολογίου

iii. Κτηματογράφηση

IV. Νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασία κτηματογράφησης

V. Προκαταρκτικό κτηματογραφικό υπόβαθρο

VI. Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων

VII. Εφαρμογή ορίων περιοχής κτηματογράφησης

VIII. Καθορισμός των ορίων των αστικών περιοχών, καθορισμός και κωδικοποίηση των κτηματολογικών τομέων και ενοτήτων

IX. Συμπλήρωση του προκαταρκτικού κτηματογραφικού υπόβαθρου - πρόχειρη κτηματογράφηση

§ 14. Τοπογραφική αποτύπωση και συλλογή εγγραπτέων δικαιωμάτων: τα δύο σκέλη της διαδικασίας κτηματογράφησης

I. Το εμβαδόν ως στοιχείο της τοπογραφικής αποτύπωσης και της ταυτότητας του ακινήτου

§ 15. Βασικές έννοιες για τη γεωνετρία των ακινήτων

I. Απόκλιση - Ζώνη συμβατότητας σχήματος

i. Απόκλιση

ii. Ζώνη συμβατότητας σχήματος

§ 16. Εφαρμογή τίτλων

I. Είδη τίτλων

II. Οι μονάδες εμβαδομέτρησης ειδικά στις κτηματολογικές διαφορές με επίκληση χρησικτησίας ως τίτλο κυριότητας

III. Τεχνική διάσταση χρησικτησίας

IV. Η χρησικτησία υπό το σύστημα των υποθηκοφυλακείων

V. Η χρησικτησία στην κτηματολογική έννομη τάξη

VI. Η χρησικτησία ως μέγεθος στο στάδιο της ανάρτησης

§ 17. Συμπεράσματα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Μια δικαιοσυγκριτική μελέτη διαφόρων κτηματολογικών έννομων τάξεων, με συμπεράσματα και σκέψεις για τη δημιουργία ακόμα και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κτηματολογικού χώρου
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Ο απόλυτος οδηγός για τις κτηματολογικές εγγραφές κυκλοφορεί σε νέα έκδοση εμπλουτισμένος με νομολογία και νέα υποδείγματα
Γ. Διαμαντόπουλος/Ε. Ασημακοπούλου/Α. Βεζυρτζή..., Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #12
Η παρούσα έκδοση περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός...