Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006


Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006

Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό μία πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση του ομ. Καθηγητή Α. Τάχου, η οποία αφορά στα εξής ζητήματα:

• Το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα (άρ. 4 ν. 3127/2003)

• Κτήση κυριότητας από ιδιώτη κατά το προϊσχύσαν δίκαιο

• Συνταγματική και υπερνομοθετική προστασία της νομής ως «περιουσίας» και αρχές του περιορισμού της

• Προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

• Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας κατά το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα

• Σύγκρουση και αρμονική εφαρμογή των διατάξεων για τα δημόσια κτήματα και την προστασία της βιομηχανία ς και της βιοτεχνίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων
και προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας
Ερμηνεία του αρ. 4, Ν. 3127/2003
© 2006
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-033-6
Σελίδες
VIII + 112
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Εισαγωγικό Σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η Γνωμοδότηση, από 4-6-2003 του Ομ. Καθηγητή Αναστ. Ι. Τάχου

Α. Ιστορικό

Β. Ερώτημα

Γ. Σχετικές διατάξεις

Δ. Παρατηρήσεις

α. Γενικές. Η ισχύς των Διεθνών Συμβάσεων

β. Ειδικές

Ι. Γενικά για την νομή και την κυριότητα

ΙΙ. Συνταγματική και υπερνομοθετική προστασία της νομής ως «περιουσίας»

ΙΙΙ. Αρχές των νομοθετικών περιορισμών της νομής ως «περιουσίας»

IV. Το προϊσχύσαν δίκαιο για τα δημόσια κτήματα

V. Δημόσια κτήματα και προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

VI. Το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα. Γενικά

VII. Συνέχεια. Μερική κατάργηση του υπέρ του Δημοσίου τεκμηρίου

VIII. Συνέχεια. Μερική αναγνώριση τεκμηρίου υπέρ των

ιδιωτών. Προϋποθέσεις

ΙΧ. Συνέχεια. Η προϋπόθεση της καλής πίστης

Χ. Συνέχεια. Η προϋπόθεση της αδιατάρακτης νομής

ΧΙ. Οι αρχές της εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης

ΧΙΙ. Σύγκρουση διατάξεων και αρμονική εφαρμογή τους

Ε. Απάντηση

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 348/2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΜΕΡΟΣ Γ΄

1. Ν. 3127/2003, άρθρα 4 και

2. Πρακτικά της Βουλής επί του άρθρου 4, Ν. 3127/2003

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και των κυριότερων ζητημάτων γύρω από το ΕΠΣ