Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006

Edition info

Title
Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων
και προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας
Ερμηνεία του αρ. 4, Ν. 3127/2003
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-033-6
Pages
VIII + 112
Price
€ 12.00
In stock

Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006


Α. Τάχος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων, 2006

Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό μία πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση του ομ. Καθηγητή Α. Τάχου, η οποία αφορά στα εξής ζητήματα:

• Το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα (άρ. 4 ν. 3127/2003)

• Κτήση κυριότητας από ιδιώτη κατά το προϊσχύσαν δίκαιο

• Συνταγματική και υπερνομοθετική προστασία της νομής ως «περιουσίας» και αρχές του περιορισμού της

• Προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

• Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας κατά το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα

• Σύγκρουση και αρμονική εφαρμογή των διατάξεων για τα δημόσια κτήματα και την προστασία της βιομηχανία ς και της βιοτεχνίας.

Edition info

Title
Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων
και προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας
Ερμηνεία του αρ. 4, Ν. 3127/2003
© 2006
Author
ISBN
978-960-445-033-6
Pages
VIII + 112
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό Σημείωμα

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η Γνωμοδότηση, από 4-6-2003 του Ομ. Καθηγητή Αναστ. Ι. Τάχου

Α. Ιστορικό

Β. Ερώτημα

Γ. Σχετικές διατάξεις

Δ. Παρατηρήσεις

α. Γενικές. Η ισχύς των Διεθνών Συμβάσεων

β. Ειδικές

Ι. Γενικά για την νομή και την κυριότητα

ΙΙ. Συνταγματική και υπερνομοθετική προστασία της νομής ως «περιουσίας»

ΙΙΙ. Αρχές των νομοθετικών περιορισμών της νομής ως «περιουσίας»

IV. Το προϊσχύσαν δίκαιο για τα δημόσια κτήματα

V. Δημόσια κτήματα και προστασία της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας

VI. Το νέο δίκαιο για τα δημόσια κτήματα. Γενικά

VII. Συνέχεια. Μερική κατάργηση του υπέρ του Δημοσίου τεκμηρίου

VIII. Συνέχεια. Μερική αναγνώριση τεκμηρίου υπέρ των

ιδιωτών. Προϋποθέσεις

ΙΧ. Συνέχεια. Η προϋπόθεση της καλής πίστης

Χ. Συνέχεια. Η προϋπόθεση της αδιατάρακτης νομής

ΧΙ. Οι αρχές της εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης

ΧΙΙ. Σύγκρουση διατάξεων και αρμονική εφαρμογή τους

Ε. Απάντηση

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 348/2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΜΕΡΟΣ Γ΄

1. Ν. 3127/2003, άρθρα 4 και

2. Πρακτικά της Βουλής επί του άρθρου 4, Ν. 3127/2003

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account