Αστικό Δίκαιο / Εμπράγματο Δίκαιο


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 22
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Η παρούσα μονογραφία προσεγγίζει την καθολική και συστηματική ανάλυση όλων των αναφυόμενων ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων που άπτονται της διατάραξης της κυριότητας....
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Το παρόν έργο αποτελεί μια συνέχεια της σειράς που αφορά τις αγωγές των βιβλίων του Αστικού Κώδικα. Όπως και τα προηγούμενα έργα της σειράς «Αγωγές Γενικών Αρχών του Αστικού...
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Στόχος του παρόντος είναι n αναλυτική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου διαρθρωμένη μέσω ενός δυναμικού συστήματος που επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του...
Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #1
Η παρούσα μονογραφία, αφιερώνεται στην υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη διεξοδική ανάλυση τόσο των τίτλων που απαριθμούνται στην ΑΚ 1262 όσο...
Χ. Κούσουλας, Το Σύγχρονο
Ο σύγχρονος θεσμός της επιφανείας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή αφενός η αξιοποίηση του σύγχρονου αυτού θεσμού εμφανίζει εκρηκτική ανάπτυξη και αφετέρου αποτελεί...
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Η νομή, ως προσωρινή ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων ή ως προσωρινή έννομη (εμπράγματη) σχέση, εξωτερική εμφάνιση εμπράγματου δικαιώματος και βασική προϋπόθεση της χρησικτησίας,...
Ι. Σπυριδάκης, Παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017, 2η έκδ., 2018
Η «αναγκαστική παροχή διόδου κατά ΑΚ 1012-1017 απασχολεί συχνά την πράξη, όπως δείχνει και η πλούσια σχετική νομολογία. Εκτός όμως από το πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και...
Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015
Ο θεσμός της νομής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται πλήρης ερμηνεία των σχετικών περί αυτής διατάξεων του ισχύοντος και προϊσχύοντος Αστικού...
Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014
Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα...
Α. Κορνηλάκης, Επικαρπία, 2013
Η επικαρπία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον εμπράγματο δικαίωμα, αφού συγκεντρώνει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που δεν συναντώνται, τουλάχιστον σε αυτή τη σύνθεση, σε κανένα άλλο...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα