Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023


Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023

Στην παρούσα μονογραφία ερευνάται λεπτομερώς και σε βάθος η νέα μορφή εμπράγματης ασφάλειας, η «κυμαινόμενη ασφάλεια» κατά τον νόμο 2844/2000. Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο θεωρητικό, αλλά κυρίως πρακτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται στη μελέτη όλα τα θεωρητικής και πρακτικής φύσεως ζητήματα που η κυμαινόμενη ασφάλεια και η ρύθμισή της παρουσιάζουν με συνδυασμό επαγωγής και απαγωγής, ώστε το νέο νομικό μόρφωμα να ενταχθεί αρμονικά στο σύστημα του Εμπράγματου Δικαίου.

Η μελέτη διαιρείται σε δέκα (10) παραγράφους. Ειδικότερα, στην § 1 περιέχεται η Εισαγωγή, όπου τίθεται και το πρόβλημα από την έλλειψη του βιβλίου τυπικής δημοσιότητας του ενεχύρου κατά ΑΚ 1214. Στην § 2 δίδονται η έννοια της κυμαινόμενης ασφάλειας, η σχέση της με το πλασματικό ενέχυρο και το αγγλοσαξωνικό floating charge και η θέση του συγγραφέα σε μεθοδολογικά ζητήματα. Στην § 3 επιχειρείται οριοθέτηση της κυμαινόμενης ασφάλειας και σύγκρισή της με άλλα εξασφαλιστικά μορφώματα. Στην § 4 αναλύονται οι βασικές αρχές του εμπράγματου δικαιώματος (και του Εμπράγματου Δικαίου), που θα αποτελέσουν και την κύρια επιχειρηματολογία για την εξαρχής θεώρηση της κυμαινόμενης ασφάλειας ως εμπράγματης σχέσεως/δικαιώματος. Στις §§ 5-7 αναλύεται η λειτουργία της κυμαινόμενης ασφάλειας, στην § 8 ερευνώνται ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και στην § 9 εξετάζεται η τύχη της κυμαινόμενης ασφάλειας στην πτώχευση.

Στην τελευταία παράγραφο διατυπώνονται χρήσιμα συμπεράσματα, αποτυπώνοντας πρακτικές προσεγγίσεις και λύσεις σε κρίσιμα ανακύπτοντα ζητήματα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000
© 2023
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-728-6
Σελίδες
XVIII + 181
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προλογικό σημείωμα συγγραφέα

Πίνακας Περιεχομένων

§1. Εισαγωγή

§ 2. Η έννοια της κυμαινόμενης ασφάλειας

I. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2844/2000

1. Ορισμός

2. Υποχρέωση ενημέρωσης

3. Επέκταση ασφάλειας σε αντάλλαγμα

4. Συνέπειες παραβίασης υποχρεώσεων ασφαλειοδότη

5. Σταθεροποίηση

II. Η σχέση με το πλασματικό ενέχυρο

1.

Κοινοί στόχοι και μέσα: διατήρηση κατοχής και σύστημα δημοσιότητας

2.

Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις και επιτρεπόμενα είδη πραγμάτων προς ενεχύραση

3.

Οριοθέτηση με πλασματικό ενέχυρο – Το κυμαινόμενο ενέχυρο ως μέρος της κυμαινόμενης ασφάλειας

4. Παλαιότερες μορφές πλασματικού ενεχύρου

α) Κατάργηση με Ν. 2844/2000

β)

Γεωργικό ενέχυρο υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας (άρθρ. 8 Ν. 4332/1929)

γ) Γεωργικό ενεχυρόγραφο (Ν. 2184/1920)

δ) Ναυτικό ενέχυρο (Ν.Δ. 572/1948)

ε) Πλασματικό ενέχυρο επί φύλλων καπνού

στ) Κινηματογραφικό ενέχυρο

ζ) Ενέχυρο δανείων ανασυγκροτήσεως (Ν.Δ. 1038/1949, 1198/1949)

III. Η προέλευση του όρου floating charge

1.

Η έννοια της floating charge στο αγγλοσαξονικό δίκαιο

2. Οι ρωμαϊκές ρίζες: fiducia, pignus, hypotheca

3. Η λύση των δικαστηρίων της Εquity

4. Το floating lien του Αμερικανικού Δικαίου

IV. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις

1. Γραμματική και συστηματική ερμηνεία

2. Ιστορική και τελολογική ερμηνεία

3.

Οριοθέτηση αγγλικής floating charge από ελληνική κυμαινόμενη ασφάλεια

4. Συμπεράσματα – Σκοπός παρούσας εργασίας

§ 3. Οριοθέτηση της έννοιας της κυμαινόμενης ασφάλειας

I. Παραλλαγή των μορφών ασφάλειας του Ν. 2844/2000

1.

Γενικές παρατηρήσεις – Λόγοι προτίμησης κυμαινόμενης ασφάλειας

2. Επεκτεινόμενη (εκχωρητική) επιφύλαξη κυριότητας

3. Eξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας

4.

Εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων: εκχώρηση-μανδύας (Mantel­zession) και εκχώρηση μελλοντικών απαιτήσεων (Global­zession)

II.

Σύγκριση με λοιπά εξασφαλιστικά μορφώματα επί κινητών και απαιτήσεων

1.

Ενέχυρο του Ν.Δ. της 17-7/13-8-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών»

2.

Εμπράγματη εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ανώνυμης εταιρείας (Ν. 4548/2018)

3. Factoring

4.

Τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα (άρθρ. 10 και 11 Ν. 3156/2003)

5. Ενέχυρο Γενικών Αποθηκών (Ν.Δ. 3077/1954)

§ 4. Δογματική προσέγγιση

I. Κλειστός αριθμός – παρεπόμενο – αδιαίρετο

1. Αρχή του κλειστού αριθμού

2. Παρεπόμενο

3. Αδιαίρετο

II. Ειδικότητα

1.

Περιεχόμενο και σύσταση ασφάλειας σε ομάδα

2.

Ο προσδιορισμός της υπέγγυας ομάδας στην κυμαινόμενη ασφάλεια

α) Σχετικές διατάξεις – συνέπειες αοριστίας

β)

Ο «τύπος του παρατηρητή» του γερμανικού Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου

γ) Συμπεράσματα

3. Μία ή περισσότερες ασφάλειες;

α) Το ζήτημα

β) Η βιομηχανική υποθήκη του Ν. 4112/1929

γ)

Σύγκριση με κυμαινόμενη ασφάλεια – Ενότητα υπέγγυας ομάδας και δραστηριότητας ασφαλειοδότη;

δ) Συμπεράσματα

III. Δημοσιότητα – Χρονική Προτεραιότητα – Προτίμηση

1. Περιεχόμενο

α) Αρχή δημοσιότητας

β) Κανόνας χρονικής προτεραιότητας

γ) Κανόνας προτίμησης

2.

Ο χρόνος σύστασης της κυμαινόμενης ασφάλειας

α)

Πολλαπλές ασφάλειες και μελλοντικά αντικείμενα της υπέγγυας ομάδας

β) Τελολογική ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης

3. Οι δυνατές λύσεις στην υπέγγυα ομάδα πραγμάτων

α) Προαντιφώνηση της οιονεί νομής στον ασφαλειολήπτη

β) Δικαίωμα προσδοκίας

αα) Έννοια

ββ)

Ασφάλεια σε προσδοκία κυριότητας μη υπάρχοντος πράγματος – Το παράδειγμα της υποθήκευσης ανοικοδόμητης οροφοκτησίας του Ν. 3741/1929

γγ)

Στην κυμαινόμενη ασφάλεια: προσδοκία κυριότητας ασφαλειοδότη;

δδ)

Η αντίστροφη εκδοχή: προσδοκία ασφάλειας ασφαλειολήπτη

εε) Συμπεράσματα

4. Στην ομάδα απαιτήσεων

α)

Γενικά – Μελλοντικές απαιτήσεις υπό ευρεία και στενή έννοια

β) Απευθείας κτήση και ιδεατό δευτερόλεπτο

γ) Άρθρ. 12 του Ν. 2844/2000 και κυμαινόμενη ασφάλεια

5. Ανακεφαλαίωση

IV. Αρχή «ουδενί δουλεύει το ίδιον»

V. Δύναμη δίωξης, δύναμη παρακολούθησης

1. Δύναμη δίωξης

2. Δύναμη παρακολούθησης

VI. Ανακεφαλαίωση

§ 5. Βασικές έννοιες σύμβασης κυμαινόμενης ασφάλειας

I. Υπέγγυα ομάδα

1. Υποχρέωση σαφούς περιγραφής

α) Ειδικότητα και αοριστία

β) Αναγραφή αξίας;

2. Τρόποι προσδιορισμού

α) Χωρικό κριτήριο – αποθηκευτικοί χώροι

β) Ποσοτικό κριτήριο

γ)

Έτεροι πρόσφοροι τρόποι – Τα βιβλία και στοιχεία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)

II. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

1.

Ασφαλιζόμενη σύμβαση – Πίστωση και αλληλόχρεος λογαριασμός

2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

III. Ασφαλιζόμενο ποσό (ποσό εγγραφής)

IV. Ανακεφαλαίωση

§ 6. Σύσταση και λειτουργία – Υποχρεώσεις μερών

I. Σύσταση της ασφάλειας

1. Διατύπωση

2.

Δικαίωμα διάθεσης αντικειμένων ομάδας – Περιεχόμενο και όρια

3. Υποχρέωση αναπλήρωσης

α) Σύσταση ρητής πρόβλεψης

β) Ανάλογη αξία ή και ανάλογο είδος;

γ) Χρόνος αναπλήρωσης

4.

Το καταχωρούμενο στο Ενεχυροφυλακείο έντυπο

α) Καταχώριση

β) Πρώτο μέρος: στοιχεία σύμβασης

γ) Δεύτερο μέρος: στοιχεία αντικειμένου ασφάλειας

δ) Τρίτο μέρος: Μεταβολές

ε)

Τέταρτο μέρος: απόσβεση – εξάλειψη ασφάλειας

II.

Ιδιαίτερες υποχρεώσεις ασφαλειοδότη στην κυμαινόμενη ασφάλεια (Άρθρ. 17 Ν. 2844/2000)

1. Η αντιστοιχία με το άρθρ. 7

2. Υποχρέωση ενημέρωσης – Ανοχή ελέγχου

3.

Επέκταση ασφάλειας σε αξίωση για αντάλλαγμα ομάδας (Άρθρ. 17 παρ. 2)

α) Όρια υποχρέωσης ενημέρωσης

β) Υπερασφάλιση;

III.

Λοιπές συμφωνούμενες υποχρεώσεις ασφαλειοδότη

1. Κυριότητα υπέγγυας ομάδας;

2. Negative pledge

α) Περιεχόμενο

β) Επιτρεπτό

γ) Στην ενεχύραση/εκχώρηση απαιτήσεων

δ)

Ως λόγος σταθεροποίησης – Συμφωνία των μερών ή προβλεπόμενη και από το νόμο;

ε) Αποφυγή σύστασης βιομηχανικής υποθήκης Ν. 4112/1929

3.

Διατήρηση κυριότητας ομάδας – Εμπορεύματα με παρακράτηση κυριότητας.

4. Η υποχρέωση διατήρησης της κατοχής

5.

Αποτροπή χειροτέρευσης/ασφάλιση υπέγγυας ομάδας

IV. Ανακεφαλαίωση

§ 7. Σταθεροποίηση

I. Έννοια

1. Ορισμός – Προβληματική

2. Σταθεροποίηση ως έναρξη εκτέλεσης;

3. Κατάσχεση ή «άλλα μέτρα»

α) Ασφαλιστικά μέτρα

β) Άλλα μέτρα

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.

II. Περιπτώσεις επέλευσης

1. Σταθεροποίηση ως υπέρμετρη εξασφάλιση

α) Έννοια – Η διαφορά αξίας και το ποσοτικό κριτήριο

β) Το ποιοτικό κριτήριο στην κυμαινόμενη ασφάλεια

γ) Καταγγελία και σταθεροποίηση ως υπερασφάλιση

2. Περιπτώσεις

α) Έγκυρη καταγγελία ασφαλιζόμενης σύμβασης

β) Υπερημερία

γ) Μείωση αξίας υπέγγυας ομάδας άνευ αναπλήρωσης

δ)

Παραβίαση οποιασδήποτε σημαντικής υποχρέωσης προς τράπεζα ή τρίτους (π.χ. negative pledge)

στ) Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης

ε) Change of control

ζ) Πτώχευση/ προπτωχευτική διαδικασία

η)

Επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης ή άλλου μέτρου εις βάρος της εταιρείας ή της ομάδας από τρίτους

θ) Λύση νομικού προσώπου ασφαλειοδότη

III. Συνέπειες

1. Σταθεροποίηση και προτεραιότητα μεταξύ δανειστών

2.

Διάθεση αντικειμένων μετά τη σταθεροποίηση

α) Καλόπιστη κτήση

β) Καταδολίευση δανειστών;

γ) ΑΚ

3. Ανακεφαλαίωση

§ 8. Αναγκαστική εκτέλεση

I. Ειδικό προνόμιο ασφαλειολήπτη

1.

Ως προς τα παρόντα και νεοεισερχόμενα αντικείμενα ομάδας

2. Σε περίπτωση σύγκρουσης με άλλα δικαιώματα

II. Διανομή ανεπαρκούς πλειστηριάσματος

1. Εφαρμοστέες διατάξεις

2.

Κυμαινόμενη ασφάλεια και άρθρ. 977Α ΚΠολΔ

III. Ανακεφαλαίωση

§ 9. Πτώχευση

I. Προπτωχευτικό στάδιο

1. Εξωδικαστική ρύθμιση (άρθρ. 5-31 ΚΑφ)

2.

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρ. 31-73 ΚΑφ)

II. Πτωχευτικό στάδιο

1. Κατεύθυνση έρευνας

2.

Επιπτώσεις πτώχευσης σε σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας

α) Διατήρηση σύμβασης;

β) Αναπλήρωση ομάδας;

γ) Δικαίωμα ή υποχρέωση του συνδίκου;

3. Υπέγγυα ομάδα και πτωχευτική περιουσία

α) Γενικά

β) Κυμαινόμενο ενέχυρο

γ) Μελλοντικές απαιτήσεις

δ) Εξασφαλιστικές μεταβιβάσεις

4. Η εκποίηση της υπέγγυας ομάδας

α) Κατάταξη εμπραγμάτως ασφαλισμένων δανειστών

β) Εκποίηση ομάδας

5. Ανακεφαλαίωση

§ 10. Τελικές παρατηρήσεις – Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη