Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι
Συμβολές πρακτικής εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
© 2008
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-260-6
Σελίδες
490
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008


Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008 Η παρούσα συλλογή αποβλέπει στην συστηματική παρουσίαση μιας ενότητας γνωμοδοτήσεων που αφορούν την υ π η ρ ε σ ι α κ ή κ α τ ά σ τ α σ η αφενός των δ η μ ό σ ι ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν, δηλ. του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου των δ η μ ό σ ι ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τόσο αυτών που υπάγονται, συνολικά ή ενμέρει στον Υπαλληλικό Κώδικα όσο και εκείνων που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις (βλ. για μια καθολική ενημέρωση, Α. Τ ά χ ο υ - Ι . Σ υ μ ε ω ν ί δ η, Σύστημα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ΕρμΥΚ, τόμος Α΄ και Β΄, 2007, 3η έκδοση).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι
Συμβολές πρακτικής εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
© 2008
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-260-6
Σελίδες
490
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Ι. Δημόσιοι λειτουργοί.

α. Τα Πανεπιστήμια.

1. Εκλογή ή εξέλιξη σε θέση επίκουρου καθηγητή ΑΕΙ – Δικαίω-

μα κατάληψης δημόσιας θέσης και αρχή της αξιοκρατίας –

Προσόντα άρθρου 14 § 3, i, Ν. 1268/1982 – Σχέση μεταξύ

των προσόντων και αυτοτέλεια τούτων.

2. Μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ – Κρίση μονιμοποίησης – Αμφισβήτηση του

προσόντος του ακαδημαϊκού-επιστημονικού ήθους –Έλεγχος

νομιμότητας της αιτιολογίας.

3. Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής ΑΕΙ – Καθεστώς πλήρους

απασχόλησης – Άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος – Διαδικα-

σίες – Παραλείψεις της Διοίκησης – Εκτελεστές διοικητικές

πράξεις.

4. Νομική φύση Γεν. Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-

νίκης – Εγκατάσταση Κλινικών Ε.Σ.Υ. και ΑΕΙ – Υπηρεσιακή

κατάσταση, γενικά, μελών ΔΕΠ – Πειθαρχική κατάσταση με-

λών ΔΕΠ στο πλαίσιο του Γεν. Νοσοκομείου «Παπαγεωργί-

ου».

β. Τα Τ.Ε.Ι.

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) – Υπαγωγή στην

«ανώτατη εκπαίδευση» (Ν. 2916/2001) – Υπηρεσιακή κατά-

σταση του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.)

(άρθρο 6) – Αντισυνταγματικότητα τυπικού και λειτουργικού

υποβιβασμού («Διοικητική Δίκη», 2003, σελ. 1103 επ.).

II. Δημόσιοι υπάλληλοι.

α. Διοικητικοί και δικαστικοί υπάλληλοι.

1. Δημόσιοι υπάλληλοι μεταταγέντες υποχρεωτικά σε ΝΑ (άρ-

θρο 77 § 1, Ν. 2910/2001 – Μονιμοποίηση - διορισμός βάσει

του Ν. 1476/1984 – Καταστάσεις άρθρου 86, ΥΚ – Ημερομη-

νία έναρξης του διορισμού.

2. Υπάλληλοι ΝΠΔΔ (Α.Ε.Ι.) – Υπηρεσιακή τακτοποίηση με «κα-

τάταξη» σε «οργανικές» θέσεις με συμβάσεις εργασίας αορί-

στου χρόνου (άρθρο 17, Ν. 2839/2000) – Άνιση μεταχεί-

ριση – Επεκτατική ισότητα – Δυνατότητα «κατάταξης» σε

«οργανικές» θέσεις («Αρμενόπουλος», 2002, σελ. 487 επ.).

3. Επιμελητήρια – Αναγκαστική μετάταξη με αίτηση υπαλλήλου

– Διαδικασία – Ματαίωση «για λόγους νομιμότητας» (άρθρα

71, 74, ΥΚ).

4. Διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ βάσει του άρθρου 17, Ν. 2839/2000

– Τοποθέτηση και μετακίνηση σε Υπηρεσίες ΑΕΙ – Κριτήρια

υπηρεσιακών μεταβολών.

5. Υπάλληλοι ΑΕΙ – Ανάδειξη Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύ-

θυνσης χωρίς επιλογή (άρθρο 36 § 8, Ν. 2190/1994) – Κατά-

ταξη στον βαθμό Διευθυντή (άρθρο δεύτερο § 9, Ν.

2683/1999).

6. Δημόσιος υπάλληλος (ψυχολόγος) – Παροχή έργου με αμοι-

βή σε Αστική Εταιρεία «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» – Λει-

τουργία «Οικοτροφείων» της Εταιρείας ως «Μονάδων Ψυχι-

κής Υγείας» (Μ.Ψ.Υ.) βάσει του Ν. 2776/1999 – Συνδυασμός

επιτρεπτού δεύτερης απασχόλησης στον «δημόσιο τομέα»

και εκτέλεσης έργου με αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα – Επικά-

λυψη του δεύτερου από τον πρώτο.

7. «Μουσικοί» δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούμενοι από την απα-

γόρευση κατοχής β΄ θέσης (άρθρο 16 § 5, γ΄, Ν. 1256/1982)

– «Καθηγητές Μουσικής» στην ΔΕ – Δικαίωμα υπαγωγής

τους στην εξαίρεση.

8. Δικαστικοί υπάλληλοι (άρθρο 92, Συντ.) – «Πάγια μηνιαία

αποζημίωση για την δικαστηριακή απασχόληση» (άρθρο 16 §

19, Ν. 2298/1995, άρθρο 2 § 6, Ν. 2521/1997) – Παράνομος

καθορισμός της «αποζημίωσης» (ΚΥΑ, ΦΕΚ, Β’, 166/19-2-

2001) - Νόμιμος τρόπος υπολογισμού της «αποζημίωσης».

β. Υγειονομικοί υπάλληλοι.

1. Ιατροί ΕΣΥ – Επιλογή Διευθυντών – Αρχή της χρηστής διοίκη-

σης – Κρίσιμος χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών –

Προϋ ποθέσεις νομιμότητας εκπρόθεσμης υποβολής δικαιο-

λογητικών.

2. Η έννομη σχέση μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

3. Ιατρός - μόνιμος υπάλληλος ΕΣΥ – Αίτηση χορήγησης αδειών

εγκατάστασης-σκοπιμότητας και λειτουργίας Ιδιωτικού Αξονι-

κού Τομογράφου – Πρόβλημα νομιμότητας της αίτησης.

4. Σχέση ιατρού και φυσικοθεραπευτή – Δικαίωμα διαφωνίας και

κριτικής φυσικοθεραπευτή ως δημοτικού υπαλλήλου σε

Κ.Α.Π.Η. – Ο τυπικός καθορισμός (Κανονισμός) της σχέσης.

5. Δικαιώματα κατάληψης δημόσιας θέσης και σταδιοδρομίας

υπαλλήλων – Σχέση νοσηλευτικού έργου και νοσηλευτικού

τίτλου – Δικαίωμα επιλογής μαιών, που έχουν μεταταγεί στον

κλάδο ΤΕ Νοσηλευτριών, ως προϊσταμένων στην Νοσηλευτι-

κή Υπηρεσία Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ.

6. Ιατροί ΕΣΥ – Εφαρμοστέο πειθαρχικό δίκαιο – Εγγυήσεις της

πειθαρχικής διαδικασίας - Πρόβλημα νομιμότητας της πει-

θαρχικής διαδικασίας.

γ. Αστυνομικοί υπάλληλοι.

1. Συνοριακός Φύλακας (ΣΦ) – Δικαίωμα κατάληψης δημόσιας

θέσης - Αρχές ισότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας – Δι-

καίωμα παραίτησης ΣΦ λόγω διορισμού σε θέση μόνιμου

υπαλλήλου ΟΤΑ – Υποχρέωση ΟΤΑ για τον διορισμό του

ΣΦ.

2. Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης

– Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της – Δικαίωμα

απεργίας.

Περιεχόμενα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού