Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι
Συμβολές πρακτικής εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
© 2008
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-260-6
Σελίδες
490
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008


Α. Τάχος, Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι, 2008 Η παρούσα συλλογή αποβλέπει στην συστηματική παρουσίαση μιας ενότητας γνωμοδοτήσεων που αφορούν την υ π η ρ ε σ ι α κ ή κ α τ ά σ τ α σ η αφενός των δ η μ ό σ ι ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν, δηλ. του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου των δ η μ ό σ ι ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τόσο αυτών που υπάγονται, συνολικά ή ενμέρει στον Υπαλληλικό Κώδικα όσο και εκείνων που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις (βλ. για μια καθολική ενημέρωση, Α. Τ ά χ ο υ - Ι . Σ υ μ ε ω ν ί δ η, Σύστημα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ΕρμΥΚ, τόμος Α΄ και Β΄, 2007, 3η έκδοση).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσιοι λειτουργοί & υπάλληλοι
Συμβολές πρακτικής εφαρμογής του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου
© 2008
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-260-6
Σελίδες
490
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Ι. Δημόσιοι λειτουργοί.

α. Τα Πανεπιστήμια.

1. Εκλογή ή εξέλιξη σε θέση επίκουρου καθηγητή ΑΕΙ – Δικαίω-

μα κατάληψης δημόσιας θέσης και αρχή της αξιοκρατίας –

Προσόντα άρθρου 14 § 3, i, Ν. 1268/1982 – Σχέση μεταξύ

των προσόντων και αυτοτέλεια τούτων.

2. Μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ – Κρίση μονιμοποίησης – Αμφισβήτηση του

προσόντος του ακαδημαϊκού-επιστημονικού ήθους –Έλεγχος

νομιμότητας της αιτιολογίας.

3. Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής ΑΕΙ – Καθεστώς πλήρους

απασχόλησης – Άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος – Διαδικα-

σίες – Παραλείψεις της Διοίκησης – Εκτελεστές διοικητικές

πράξεις.

4. Νομική φύση Γεν. Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσαλο-

νίκης – Εγκατάσταση Κλινικών Ε.Σ.Υ. και ΑΕΙ – Υπηρεσιακή

κατάσταση, γενικά, μελών ΔΕΠ – Πειθαρχική κατάσταση με-

λών ΔΕΠ στο πλαίσιο του Γεν. Νοσοκομείου «Παπαγεωργί-

ου».

β. Τα Τ.Ε.Ι.

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) – Υπαγωγή στην

«ανώτατη εκπαίδευση» (Ν. 2916/2001) – Υπηρεσιακή κατά-

σταση του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.)

(άρθρο 6) – Αντισυνταγματικότητα τυπικού και λειτουργικού

υποβιβασμού («Διοικητική Δίκη», 2003, σελ. 1103 επ.).

II. Δημόσιοι υπάλληλοι.

α. Διοικητικοί και δικαστικοί υπάλληλοι.

1. Δημόσιοι υπάλληλοι μεταταγέντες υποχρεωτικά σε ΝΑ (άρ-

θρο 77 § 1, Ν. 2910/2001 – Μονιμοποίηση - διορισμός βάσει

του Ν. 1476/1984 – Καταστάσεις άρθρου 86, ΥΚ – Ημερομη-

νία έναρξης του διορισμού.

2. Υπάλληλοι ΝΠΔΔ (Α.Ε.Ι.) – Υπηρεσιακή τακτοποίηση με «κα-

τάταξη» σε «οργανικές» θέσεις με συμβάσεις εργασίας αορί-

στου χρόνου (άρθρο 17, Ν. 2839/2000) – Άνιση μεταχεί-

ριση – Επεκτατική ισότητα – Δυνατότητα «κατάταξης» σε

«οργανικές» θέσεις («Αρμενόπουλος», 2002, σελ. 487 επ.).

3. Επιμελητήρια – Αναγκαστική μετάταξη με αίτηση υπαλλήλου

– Διαδικασία – Ματαίωση «για λόγους νομιμότητας» (άρθρα

71, 74, ΥΚ).

4. Διοικητικό προσωπικό ΑΕΙ βάσει του άρθρου 17, Ν. 2839/2000

– Τοποθέτηση και μετακίνηση σε Υπηρεσίες ΑΕΙ – Κριτήρια

υπηρεσιακών μεταβολών.

5. Υπάλληλοι ΑΕΙ – Ανάδειξη Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύ-

θυνσης χωρίς επιλογή (άρθρο 36 § 8, Ν. 2190/1994) – Κατά-

ταξη στον βαθμό Διευθυντή (άρθρο δεύτερο § 9, Ν.

2683/1999).

6. Δημόσιος υπάλληλος (ψυχολόγος) – Παροχή έργου με αμοι-

βή σε Αστική Εταιρεία «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» – Λει-

τουργία «Οικοτροφείων» της Εταιρείας ως «Μονάδων Ψυχι-

κής Υγείας» (Μ.Ψ.Υ.) βάσει του Ν. 2776/1999 – Συνδυασμός

επιτρεπτού δεύτερης απασχόλησης στον «δημόσιο τομέα»

και εκτέλεσης έργου με αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα – Επικά-

λυψη του δεύτερου από τον πρώτο.

7. «Μουσικοί» δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούμενοι από την απα-

γόρευση κατοχής β΄ θέσης (άρθρο 16 § 5, γ΄, Ν. 1256/1982)

– «Καθηγητές Μουσικής» στην ΔΕ – Δικαίωμα υπαγωγής

τους στην εξαίρεση.

8. Δικαστικοί υπάλληλοι (άρθρο 92, Συντ.) – «Πάγια μηνιαία

αποζημίωση για την δικαστηριακή απασχόληση» (άρθρο 16 §

19, Ν. 2298/1995, άρθρο 2 § 6, Ν. 2521/1997) – Παράνομος

καθορισμός της «αποζημίωσης» (ΚΥΑ, ΦΕΚ, Β’, 166/19-2-

2001) - Νόμιμος τρόπος υπολογισμού της «αποζημίωσης».

β. Υγειονομικοί υπάλληλοι.

1. Ιατροί ΕΣΥ – Επιλογή Διευθυντών – Αρχή της χρηστής διοίκη-

σης – Κρίσιμος χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών –

Προϋ ποθέσεις νομιμότητας εκπρόθεσμης υποβολής δικαιο-

λογητικών.

2. Η έννομη σχέση μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

3. Ιατρός - μόνιμος υπάλληλος ΕΣΥ – Αίτηση χορήγησης αδειών

εγκατάστασης-σκοπιμότητας και λειτουργίας Ιδιωτικού Αξονι-

κού Τομογράφου – Πρόβλημα νομιμότητας της αίτησης.

4. Σχέση ιατρού και φυσικοθεραπευτή – Δικαίωμα διαφωνίας και

κριτικής φυσικοθεραπευτή ως δημοτικού υπαλλήλου σε

Κ.Α.Π.Η. – Ο τυπικός καθορισμός (Κανονισμός) της σχέσης.

5. Δικαιώματα κατάληψης δημόσιας θέσης και σταδιοδρομίας

υπαλλήλων – Σχέση νοσηλευτικού έργου και νοσηλευτικού

τίτλου – Δικαίωμα επιλογής μαιών, που έχουν μεταταγεί στον

κλάδο ΤΕ Νοσηλευτριών, ως προϊσταμένων στην Νοσηλευτι-

κή Υπηρεσία Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ.

6. Ιατροί ΕΣΥ – Εφαρμοστέο πειθαρχικό δίκαιο – Εγγυήσεις της

πειθαρχικής διαδικασίας - Πρόβλημα νομιμότητας της πει-

θαρχικής διαδικασίας.

γ. Αστυνομικοί υπάλληλοι.

1. Συνοριακός Φύλακας (ΣΦ) – Δικαίωμα κατάληψης δημόσιας

θέσης - Αρχές ισότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας – Δι-

καίωμα παραίτησης ΣΦ λόγω διορισμού σε θέση μόνιμου

υπαλλήλου ΟΤΑ – Υποχρέωση ΟΤΑ για τον διορισμό του

ΣΦ.

2. Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης

– Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της – Δικαίωμα

απεργίας.

Περιεχόμενα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού