Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022


Α. Κρητικός, Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976, 2022

Το παρόν έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 489/1976 «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης».

Ειδικότερα, σε κάθε άρθρο παρατίθεται πλούσια θεωρητική ερμηνεία όλων των όρων των διατάξεων, αλλά και ζητήματα πρακτικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις και εστιάζοντας σε ανακύπτοντα θέματα γύρω από την αδικοπραξία και την αστική ευθύνη κατά τον Κ.Ν 489/1976.

Στόχος του παρόντος είναι να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών ζητημάτων από όλους τους ασχολούμενους με αυτοκινητικά ατυχήματα, απευθυνόμενο κυρίως σε δικαστές και δικηγόρους της πράξης. Οι διατάξεις παρουσιάζονται πλήρως επικαιροποιημένες, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον ν. 4261/2014 –αλλά και όλους τους μεταγενέστερους νόμους– επιτρέποντας την πλήρη και ασφαλή ενημέρωση του αναγνώστη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κ.Ν. 489/1976
«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
όπως διαμορφώθηκε και ισχύει σήμερα μετά τον Ν. 4261/2014 [5-5-2014] και άλλους προγενέστερους και μεταγενέστερους νόμους
© 2022
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-491-9
Σελίδες
618
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Κεφάλαιο Α΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο

Ι.

Θεωρητική ερμηνεία των όρων της διατάξεως και εφαρμογή σε πρακτικά ζητήματα

1. Ν. ΓϡΝ/1911 (Άρθρα 2-12)

2. Ν. 2696/1999 [= Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας]

Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα

Αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης

Αυτοκίνητο επιβατηγό

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης

Αυτοκίνητο λεωφορείο

Αυτοκίνητο φορτηγό

Ασφαλισμένος

Λήπτης ασφαλίσεως

Ασφαλιστής

Ζημιωθέν πρόσωπο

Τόπος συνήθους στάθμευσης αυτοκινήτου

Ασφάλιση σε καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

Αντιπρόσωπος για τον διακανονισμό ζημιών

Οργανισμός Αποζημίωσης

Κέντρο πληροφοριών

Ενοποιημένη Συμφωνία του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης

Τόπος συνήθους στάθμευσης η Ελλάδα

ΙΙ. Έννοια του όρου «αυτοκίνητο»

Προϋποθέσεις της ευθύνης

Θετική προϋπόθεση: Πρόκληση βλάβης από τη λειτουργία αυτοκινήτου

1. Βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα

2. Πρόκληση βλάβης από αυτοκίνητο

3. Ατύχημα κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου

4. Ατυχήματα άσχετα με τη λειτουργία του αυτοκινήτου

5.

Σχόλιο στην υπ’ αριθ. 6696/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών

ΙΙΙ. Βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλιση αστικής ευθύνης

1. Αυτοκίνητο

Άρθρο

Ι. Αυτοκίνητο υποκείμενο σε υποχρεωτική ασφάλιση

ΙΙ.

Κατάρτιση, διάρκεια, εξέλιξη και περιεχόμενο της ασφαλιστικής συμβάσεως. Ασφαλιστική κάλυψη

ΙΙΙ. Ο ζημιωθείς τρίτος ως ωφελούμενο από την ασφάλιση πρόσωπο

ΙV.

Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση προκλήσεως ατυχήματος από αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο

Άρθρο 3. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση

Ι. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση

ΙΙ.

Η έναντι του τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή στην όχι υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΙΙΙ. Μη θεμελίωση ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου [= Ε.Κ.]

ΙV.

Απαλλαγή από τον νόμο του κυρίου αυτοκινήτου από την υποχρέωση συνάψεως συμβάσεως ασφαλίσεως

Άρθρο

Ι.

Κατάρτιση, διάρκεια, εξέλιξη και περιεχόμενο της ασφαλιστικής συμβάσεως

ΙΙ. Διάρκεια της ασφαλίσεως [έναρξη - εξέλιξη - λήξη]

ΙΙΙ. Συμβαλλόμενοι στη σύμβαση ασφαλίσεως

ΙV. Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο

Άρθρο

Ι.

Κατάρτιση, διάρκεια, εξέλιξη και περιεχόμενο της ασφαλιστικής συμβάσεως. Ασφαλιστική κάλυψη

ΙΙ.

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4261/2014 για τη σύναψη και τη λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως

ΙΙΙ.

Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής συμβάσεως κατά τον Ν. 489/1976 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 4261/2014

ΙV.

Ενστάσεις που αφορούν την ακύρωση, τη λήξη, τη λύση ή την αναστολή της ασφαλιστικής συμβάσεως

V.

Ευθύνη του ασφαλιστή απέναντι στον ζημιωθέντα τρίτο - Δικονομικά και ειδικότερα ζητήματα

VΙ.

Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο - περιεχόμενο της αγωγής του ζημιωθέντος τρίτου σε περίπτωση ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 5α

Άρθρο

Α. 1. Ασφαλιστική κάλυψη

α. Εισαγωγικά - ποσό ασφαλιστικής καλύψεως

β. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα (περ. α΄)

2.

Πρόσωπα των οποίων η ευθύνη εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη (περ. β΄ και γ΄).

α.

Πρόσωπο που επιλήφθηκε του ασφαλισμένου αυτοκινήτου με κλοπή ή βία

β. Εκ προθέσεως πρόκληση του ατυχήματος

Σχόλιο σχετικό στην υπ’ αριθμό 551 /2021 απόφαση του ΑΠ

3. Κατά είδος έκταση της καλυπτόμενης ζημίας των τρίτων (περ. ε΄)

Β.

Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφαλίσεως

Γ. Ευθύνη του ασφαλιστή απέναντι στον ζημιωθέντα τρίτο

1. Ο ζημιωθείς τρίτος ως ωφελούμενο από την ασφάλιση πρόσωπο

2. Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή

3. Η μερικώς αυτονομημένη θέση του τρίτου έναντι του ασφαλιστή

α. Η εξαίρεση (προβαλλόμενες ενστάσεις)

β. Δικονομικά και ειδικότερα ζητήματα

Δ. Συμπαικτικό ή σκηνοθετημένο αυτοκινητικό ατύχημα

Ε. Περιπτώσεις ευθύνης - Δικαιούχοι της αξιώσεως

Άρθρο 6α

Α.

Διαφορά μεταξύ του προγενεστέρου δικαίου και του εισαχθέντος νέου δικαίου στο ζήτημα του τρόπου αποστολής της περιεχούσης την καταγγελία επιστολής

Β. Προσωρινή κάλυψη

Άρθρο 6β

Περιπτώσεις εξαιρέσεως από την ασφάλιση

1. Λόγος εξαιρέσεως από το εδ. α΄ της §1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976

α) Εισαγωγικά

β) Νομοθετική ρύθμιση για τις άδειες ικανότητας οδηγού

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

γ) Επιμέρους ζητήματα - Ερμηνεία - Νομολογία

δ) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τη νομολογία

ε) Άδεια ικανότητας οδηγού χορηγηθείσα από ξένο Κράτος

στ)

Περί της ανάγκης ή μη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ελλείψεως άδειας και του ατυχήματος

ζ)

Το ζήτημα της υπαιτιότητας στην παράβαση του ασφαλιστικού βάρους της μη οδηγήσεως χωρίς νόμιμη άδεια

Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων με το ζημιογόνο αυτοκίνητο πραγμάτων

2.

Ο λόγος εξαιρέσεως από το εδάφιο β΄ της §1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976

α) Γενικά

β) Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως

i. Εισαγωγικά

ii. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

iii. Ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας

iv.

Ανάγκη συνδρομής υπαιτιότητας στην παράβαση του ασφαλιστικού βάρους

v. Απόδειξη της επιδράσεως του οινοπνεύματος στην οδήγηση

vi.

Τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος αναγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

3.

Ο λόγος εξαιρέσεως από το εδ. γ΄ της §1 του άρθ. 6β΄ του Ν. 489/1976

α) Εισαγωγικά

β) Πεδίο εφαρμογής

γ) Υπαιτιότητα

δ) Αιτιώδης συνάφεια

ε) Βάρος αποδείξεως

4. Διαχρονικό δίκαιο των εξαιρέσεων

Άρθρο 6γ

Άρθρο

Α.

Ζημιούμενα συνεπεία ατυχήματος πρόσωπα, τα οποία δεν θεωρούνται «τρίτοι»

Β. Ο ζημιωθείς τρίτος ως ωφελούμενο από την ασφάλιση πρόσωπο

Γ. Νεότερη νομολογία και θεωρία

Δ. Νομική φύση της ευθύνης του ασφαλιστή

Άρθρο

Ι.

Μεταβίβαση της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου με πράξη εν ζωή

ΙΙ. Μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου αιτία θανάτου

ΙΙΙ.

Τύχη της ασφαλίσεως σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητας του ασφαλισμένου αυτοκινήτου λόγω πωλήσεως [άρθ. 8 Ν. 489/1976]

Άρθρο

Ι.

Ασφαλιστικά βάρη του ασφαλισμένου - Περιπτώσεις ασφαλιστικών βαρών

ΙΙ. Συνέπειες της παραβάσεως του ασφαλιστικού βάρους

ΙΙΙ. Ο κανόνας [μη προβαλλόμενες ενστάσεις]

Άρθρο

I. Ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντος

Iα.

Διαχρονικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του τρίτου

II.

Η έναντι του τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή στην όχι υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

III.

Πλαγιαστική αγωγή του παθόντος τρίτου συνεπεία ατυχήματος κατά του ασφαλιστή

IV.

Αξίωση ελευθερώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή. Αναγωγή. Γένεση της αξιώσεως. Τοκοφορία

V. Αγωγή εξ αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου

VI.

Παθητικά υποκείμενα και έκταση του δικαιώματος αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου

VII.

Ενοχή εις ολόκληρον έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, του ασφαλιστή, του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος

VIII.

Παραγραφή των αξιώσεων του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή

IΧ. Παραγραφή και πλαγιαστική αγωγή [ΚΠολΔ 72]

Χ.

Χωριστή εκδίκαση των αγωγών των περισσοτέρων ζημιωθέντων. Καταβολή σε ένα από τους πολλούς δικαιούχους. Ισχύον δίκαιο

Α. Προηγούμενο δίκαιο - Παλαιότερη νομολογία

Β. Ισχύον δίκαιο - Νεότερη νομολογία

Γ. Δικονομικά και ειδικότερα ζητήματα

ΧI. Συμπαικτικό ή σκηνοθετημένο αυτοκινητικό ατύχημα

ΧII. Η ευθύνη του ασφαλιστή, όταν είναι περισσότεροι οι ζημιωθέντες

Α. Εισαγωγικά

Β. Σύμμετρος ή ανάλογος περιορισμός των απαιτήσεων

Γ.

Χωριστή εκδίκαση των αγωγών των περισσοτέρων ζημιωθέντων. Καταβολή σε ένα από τους πολλούς δικαιούχους

ΧIII. Ζημιωθείς μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής (άρθ. 10 §4 Ν. 489/1976)

ΧIV.

Κοινοποίηση αντιγράφου αγωγής σε Δ.Ο.Υ. ενάγοντος (άρθ. 10 §5 του Ν. 489/1976)

ΧV. Η περίπτωση της αναδοχής χρέους από τον ασφαλιστή

Άρθρο

1. Διάρκεια της ασφαλίσεως [έναρξη - εξέλιξη - λήξη]

2.

Μεταβίβαση της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου με πράξη εν ζωή

3. Περιπτώσεις εξαιρέσεως από την ασφάλιση

4. Απόδειξη της επιδράσεως του οινοπνεύματος στην οδήγηση

5.

Θεμελίωση του δικαιώματος αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου.

6. Παθητικά υποκείμενα και έκταση του δικαιώματος αναγωγής

7. Νομική φύση της ευθύνης του ασφαλιστή

8.

Η έναντι του τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή στην όχι υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

9.

Η μερικώς αυτονομημένη θέση του τρίτου έναντι του ασφαλιστή. Η αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων από τον ασφαλιστή κατά του τρίτου. Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις. Εισαγωγικά

10. Ο κανόνας (μη προβαλλόμενες ενστάσεις)

11. Η εξαίρεση (προβαλλόμενες ενστάσεις)

12.

Ενστάσεις που αφορούν την ακύρωση, τη λήξη, τη λύση ή την αναστολή της ασφαλιστικής συμβάσεως

13. Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο

14. Διαδοχική ασφάλιση

Άρθρο 11α. Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης

Ι.

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4261/2014 για τη σύναψη και τη λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως

II.

Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής συμβάσεως κατά τον Ν. 489/1976 όπως διαμορφώθηκε με το Ν. 4261/2014

III.

Ενστάσεις που αφορούν την ακύρωση, τη λήξη, τη λύση ή την αναστολή της ασφαλιστικής συμβάσεως

ΙV. Νεότερη νομολογία

Άρθρο

1. Ποινικοί υπεύθυνοι

2. Προϋποθέσεις

3. Ποινές

Άρθρο

1. Η ρύθμιση

2. Κατηγορίες οχημάτων

3. Έλλειψη ασφαλίσεως

4.

Διαχρονικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στην ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του τρίτου

5. Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Προϋποθέσεις

Άρθρο

1. Η Ρύθμιση

2. Οι εξαιρέσεις

3. Ανασφάλιστο αυτοκίνητο

4.

Απαγόρευση συντηρητικής κατασχέσεως του ζημιογόνου αυτοκινήτου για ζημία τρίτου από την κυκλοφορία του - Προϋποθέσεις για την κατάσχεση

Άρθρο

Ι. Ρύθμιση

ΙΙ. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Κυρώσεις

Κεφάλαιο Β΄

Επικουρικό Κεφάλαιο

Άρθρο

Ι. Σύσταση

ΙΙ. Ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας

Άρθρο

1. Λειτουργική αποστολή

2. Ρύθμιση

Άρθρο

1. Τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου

2. Οι ασφαλισμένοι ως μέλη

3. Ειδικότερα το υποχρεωτικό της συμμετοχής

Άρθρο 19. [Υποχρεώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου, Υποκατάσταση σε δικαιώματα]

Άρθρο 19 §1

1.

Υποχρέωση του ΕΚ για αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος από ανασφάλιστο αυτοκίνητο υπό τις παρακάτω αναφερόμενες συνθήκες

2. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση. Ειδικές περιπτώσεις

3. Εκ προθέσεως πρόκληση του ατυχήματος

4.

Ευθύνη του ΕΚ σε περίπτωση ατυχήματος. Περιπτώσεις. Δικαιούχοι της αξιώσεως

5. Προγενέστερο δίκαιο πριν από το Ν. 4364/2016

6.

Νομοθετική εξέλιξη στην περίπτωση του άρθ. 19 παρ. 1 περ. γ΄ του Κ.Ν. 489/1976

7.

Σχέσεις ασφαλισμένου και Ε.Κ. σε περίπτωση πτωχεύσεως του ασφαλιστή ή οριστικής ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του

8.

Νεότερες διατάξεις στην τρίτη άνω περίπτωση ευθύνης του Ε.Κ. [άρθ. 19 παρ. 1 περ. γ´ του Κ.Ν. 489/1976] βάσει του Ν. 4364/2016

9. Νομική φύση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 19 §2

1. Έκταση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου

2.

Ευθεία αξίωση του παθόντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και έκταση της ευθύνης του

3.

Οι εισαγόμενες κατ’ ιδίαν νέες ουσιώδεις ρυθμίσεις του Ν. 4092/2012

4.

Περί της αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 4 του Ν. 4092/ 2012.

5.

Υπολογισμός του επιτοκίου επί των οφειλών του Επικουρικού Κεφαλαίου

6.

Παραγραφή της αξιώσεως του ζημιωθέντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 19 §3

1. Ευθεία αξίωση ζημιωθέντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

2.

Δικονομικά ζητήματα πριν από τους Ν. 4364/2016 και 4438/2016 και διαχρονικό δίκαιο

Άρθρο 19 §4

1. Εισαγωγικά

2.

Εμπλοκή σε ατύχημα με ζημία τρίτου ανασφάλιστου και ασφαλισμένου οχήματος

3.

Ευθεία αξίωση του παθόντος κατά του Ε.Κ. και έκταση της ευθύνης του

Α. Εκτίμηση της καταστάσεως πριν από το Ν. 4092/2012

4. Υποκατάσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου

5.

Παραγραφή της εξ υποκαταστάσεως αξιώσεως του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση

6. Διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή

Άρθρο 19 §5

1. Γενικά - Εισαγωγή

2.

Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του Ε.Κ. μέσω του άρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 489/1976

Άρθρο 19 §6

Άρθρο 19 §7

Άρθρο 19 §8

1. Υποχρεωτική εξώδικη προδικασία

2. Ασφαλιστική κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο

Άρθρο

1. Πόροι του Επικουρικού Κεφαλαίου

2. Η εισφορά

3. Δάνεια

Άρθρο

1. Η ρύθμιση

2. Η συνέλευση των μελών

Άρθρο 22. [Διαχειριστική Επιτροπή, Εκπροσώπηση Επικουρικού Κεφαλαίου]

1. Η ρύθμιση

2. Διαχειριστική Επιτροπή

3.

Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Επικουρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 23. [Ρυθμίσεις με απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης]

Άρθρο

Άρθρο

Ι. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

Κεφάλαιο Γ΄

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

Άρθρο

Άρθρο

Ι.

Ατυχήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα από αλλοδαπά αυτοκίνητα

1. Έκταση ευθύνης - Ενστάσεις προβαλλόμενες από το ΓΔΑ

2. Ζητήματα αναγωγής - Δικονομικά

ΙΙ.

Πρόκληση ατυχήματος στην αλλοδαπή από αυτοκίνητο που έχει στην Ελλάδα τον τόπο της συνήθους σταθμεύσεως

ΙΙΙ. Σχέση συγκρούσεως μεταξύ ΓΔΑ και ΕΚ

ΙV.

Το ΓΔΑ ως οργανισμός αποζημιώσεως κατά το άρθ. 27α του Ν. 489/1976 που προστέθηκε με το άρθ. 5 §1 του ΠΔ 10/2003 σε υλοποίηση της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας

V. Συνοριακή ασφάλιση

Άρθρο 27α

Ι. Ρύθμιση

ΙΙ. Αρμοδιότητες του ΓΔΑ/ΟΑ

ΙΙΙ. Ακολουθούμενη διαδικασία

ΙV. Νομιμοποίηση του ζημιωθέντος

V. Περαιτέρω ενέργειες του ΓΔΑ/ΟΑ

VI. Διακανονισμός ζημιών - Καταβολή αποζημιώσεως

VII. Αξιώσεις του καταβαλόντος αποζημίωση ΓΔΑ/ΟΑ

Άρθρο 27β. [Κέντρο πληροφοριών]

1. Κέντρο πληροφοριών

2. Συγκέντρωση πληροφοριών

3. Δικαιώματα ζημιωθέντων και εχόντων έννομο συμφέρον

4. Κεντρική μονάδα αποθήκευσης

Άρθρο

1. Μέλη του ΓΔΑ

2. Υποχρεώσεις των μελών

3. Ειδικότερα το δικαίωμα αναγωγής του ΓΔΑ κατά την §1 εδ. β´

Άρθρο

1. Επισκόπηση των ρυθμίσεων

2.

Οι υποχρεώσεις των μελών από την έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης.

3.

Υποχρεώσεις των ασφαλιστών που δρούν υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

4. Η θέση του ΓΔΑ

Άρθρο

Άρθρο

1. Οι ρυθμίσεις

2. Το ΓΔΑ ως αντίκλητος, αναγωγή

Άρθρο

1. Οι ρυθμίσεις

2. Υποχρέωση γνωστοποιήσεως

Άρθρο

1. Οι ρυθμίσεις

2. Όργανα του ΓΔΑ

3. Εισφορές μελών

4. Διαχείριση και εκπροσώπηση του ΓΔΑ

5. Διάλυση του ΓΔΑ

Άρθρο

Άρθρο 34α

Κεφάλαιο Δ΄

Συνοριακή Ασφάλιση

Άρθρο

1. Υπαγόμενα αυτοκίνητα

2. Διάρκεια

Άρθρο

1. Υποκείμενα της συνοριακής ασφάλισης

2. Το ασφαλιστήριο

Άρθρο

1. Διαχείριση

2. Ευθύνη του ΓΔΑ

3. Άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 37α

1. Η ρύθμιση

2. Θέση αντιπροσώπου, ασφαλιστή

Κεφάλαιο Ε’

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Παράρτημα νομοθετικών κειμένων

Βιβλιογραφία

Α) Ελληνική

Β) Ξενόγλωσση

Αλφαβητικό ευρετήριο

Άλλα αυτοτελή έργα του ίδιου συγγραφέα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης