Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022


Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022

Την προκείμενη έκδοση κατέστησε επιβεβλημένη η ανάγκη ενημέρωσης του έργου με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠΔ (Ν. 4689/2020, 4475/2020, 4800/2021, 4855/2021 και 4871/2021).

Πέραν τούτου, καταβάλλεται πάντοτε προσπάθεια συνδυασμού θεωρίας και πράξης ενόψει του ενδημούντος χάσματος μεταξύ τους, σε ζητήματα όπως η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων κυρίως σε σχέση με τη λήψη των αποδεικτικών μέσων κ.λπ., προσφέροντας λύσεις με άμεση πρακτική εφαρμογή. Το έργο καλύπτει όλη την ύλη του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου αναλύοντας σύνθετα δικονομικά ζητήματα με τρόπο ευσύνοπτο αλλά πλήρη.

Με τον τρόπο αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα που με τη συστηματική δομή και τον λιτό λόγο εξασφαλίζει την κατανόηση του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου στο σύνολό του τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους δικηγόρους της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες - Μετά και τον Ν. 4855/2021
© 2022
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-648-596-1
Σελίδες
XXXIV + 672
Τιμή
€ 68,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ορισμός του ποινικού δικονομικού δικαίου

Β. Έννοια, φύση και σκοπός της ποινικής δίκης.

Γ. Η ανάγκη προστασίας του ατόμου

Δ. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Ε. Η ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

ΣΤ. Τα δικονομικά συστήματα

Ι. Το κατηγορητικό σύστημα

ΙΙ. Το εξεταστικό σύστημα

ΙΙΙ. Το μικτό σύστημα

Ζ. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

Ι. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας.

II. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης.

ΙIΙ. Η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή

IV. Η αρχή της δίκαιης δίκης (fair trial).

V. Το τεκμήριο της αθωότητας.

VI. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιταχύνσεως.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Α. Η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων

I. Οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας

ΙΙ. Η έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας και οι εξαιρέσεις

Β. Τα ποινικά δικαστήρια

Ι. Προβλήματα σύνθεσης των ποινικών δικαστηρίων

α. Μονομελή ή πολυμελή ποινικά δικαστήρια;

β. Τακτικοί ή λαϊκοί δικαστές;

γ. Ειδικοί ποινικοί δικαστές;

ΙΙ. Τα ποινικά δικαστήρια, η σύνθεση και η καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους

1. Το μονομελές πλημμελειοδικείο

2. Το τριμελές πλημμελειοδικείο

3. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο

4. Το μεικτό ορκωτό εφετείο

5. Το μονομελές εφετείο κακουργημάτων (άρθρο 110 ΚΠΔ)

6. Το τριμελές εφετείο

7. Το πενταμελές Εφετείο

ΙΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια

1. Τα δικαστήρια ανηλίκων

2. Στρατιωτικά Δικαστήρια

3. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Συντ

4. Ο Άρειος Πάγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας

Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες

Ι. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα

ΙΙ. Η κατά τόπο αρμοδιότητα

1. Εγκλήματα που τελέσθηκαν με έντυπο

2. Εγκλήματα που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή

3. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφη

4. Προτίμηση μεταξύ περισσοτέρων δικαστηρίων ή ανακριτικών υπαλλήλων

5. Ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας

ΙΙΙ. Η αρμοδιότητα λόγω συνάφειας

IV. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας

V. Η αρμοδιότητα κατά παραπομπή

VI. Κανονισμός της αρμοδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α. Τα υπό στενή έννοια δικαστικά πρόσωπα

Ι. Ο ποινικός δικαστής

ΙΙ. Ο εισαγγελέας

1. Έννοια και αποστολή

2. Νομική θέση

3. Οι θεμελιώδεις αρχές της εισαγγελικής αρχής

4. Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος (άρθρ. 33-36 ΚΠΔ)

5. Οι εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρ. 200 § 1 εδ. α΄ ΣΠΚ)

6. Η Βουλή (άρθρα 49 § 2 και 86 §§ 1 και 2 Συντ.)

ΙΙΙ. Οι γραμματείς των δικαστηρίων

Β. Τα υπό ευρεία έννοια δικαστικά πρόσωπα

Ι. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι

1. Γενικοί και ειδικοί

2. Δικαστικοί και αστυνομικοί-διοικητικοί

ΙΙ. Οι ανακριτές στρατιωτικών δικαστηρίων

ΙΙΙ. Οι επιμελητές ανηλίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή

Ι. Οι λόγοι αποκλεισμού

ΙΙ. Οι λόγοι εξαίρεσης

ΙΙΙ. Αποχή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Α. Εισαγωγή

Ι. Έννοια

ΙΙ. Οι βασικές αρχές της ποινικής δίωξης

1. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων

2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων (Offizialprinzip)

3. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων και η αρχή της σκοπιμότητας

Β. Η κίνηση ή έναρξη της ποινικής δίωξης

Ι. Τρόποι γνώσης του εγκλήματος

1. Η προσωπική γνώση του εισαγγελέα

2. Η υποβολή έγκλησης, μήνυσης και αίτησης της αρχής

3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων

4. Η αναγγελία των εγκλημάτων από ιδιώτες

5. Η ανακοίνωση από τον Συνήγορο του Πολίτη

6. Η «αυτεπάγγελτη» προανάκριση

ΙΙ. Αρχειοθέτηση της μήνυσης ή της αναφοράς-Απόρριψη της έγκλησης

ΙΙΙ. Η προκαταρκτική εξέταση

ΙV. Οι συνέπειες της κίνησης της ποινικής δίωξης

1. Αδυναμία ανάκλησης της ποινικής δίωξης

2. Η εκκρεμοδικία

3. Ο προσδιορισμός του αντικειμένου της ποινικής δίκης

4. Η απόκτηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

5. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας

Γ. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης

1. Η έγκληση

2. Η αίτηση δίωξης

3. Η άδεια δίωξης (άρθρο 56 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις

Ι. Γενικά

II. Εκθέσεις

ΙΙΙ. Οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις

1. Η επίδοση

α. Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διαμονής

β. Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα διεύθυνση

γ. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

δ. Το αποδεικτικό επίδοσης

2. Κοινοποίηση

Β. Οι προθεσμίες

Ι. Έννοια και διακρίσεις των προθεσμιών

ΙΙ. Προθεσμία εμφάνισης στο ακροατήριο

ΙΙΙ. Υπολογισμός των προθεσμιών

Γ. Οι δικονομικές ακυρότητες

Ι. Γενικά

ΙΙ. Οι απόλυτες ακυρότητες

1α) Κακή σύνθεση του δικαστηρίου

1β) Η κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα - Η συμμετοχή του εισαγγελέα στη διαδικασία

1γ) Η αναστολή της ποινικής δίωξης

1δ) Τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου

2. Η έλλειψη ακροάσεως (άρθρο 171 § 2 ΚΠΔ)

3. Η παράνομη παράσταση του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΙΙΙ. Οι σχετικές ακυρότητες

IV. Διαφορές ανάμεσα στις απόλυτες και σχετικές ακυρότητες

V. Κήρυξη της ακυρότητας

VI. Συνέπειες της ακυρότητας

Δ. Οι αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Α. Προδικαστικά ζητήματα

Ι. Ποινικά προδικαστικά ζητήματα

ΙΙ. Προδικαστικά ζητήματα αστικής φύσης στην ποινική δίκη

ΙΙΙ. Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

IV. Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου

V. Προδικαστικά ζητήματα διοικητικής φύσης σε ποινική δίκη

Β. Το δεδικασμένο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις

1. Μεταβολή της κατηγορίας

2. Κατ’ ιδέαν συρροή

3. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα

4. Διαρκές έγκλημα

5. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα

6. Κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα τελούμενο έγκλημα

ΙV. Τα βουλεύματα

V. Αποφάσεις αλλοδαπών ποινικών δικαστηρίων

VΙ. Εξαιρέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Α. Έννοια και σκοπός

Β. Βασικές αρχές

Ι. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή αρχή της ανάκρισης

ΙΙ. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας

ΙΙΙ. Η αρχή της εξωτερικής μυστικότητας

IV. Η αρχή της αναγκαιότητας

V. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου

VΙ. Η αρχή της αναλογικότητας με στενή έννοια

VΙΙ. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας

VΙΙΙ. Η αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοίας

ΙΧ. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης

Γ. Η ανάκριση

Ι. Η προανάκριση

ΙΙ. Η κύρια ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Α. Ο ύποπτος

Β. Ο κατηγορούμενος

Ι. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου

ΙΙ. Η διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου

III. Η θέση του κατηγορουμένου

IV. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου

1. Το δικαίωμα διορισμού συνηγόρου

2. Το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο

3. Το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη

4. Το δικαίωμα ανακοίνωσης των εγγράφων της ανάκρισης

5. Το δικαίωμα παροχής προθεσμίας προς απολογία

6. Το δικαίωμα ενημέρωσης του κατηγορουμένου για τα δικαιώματά του

7. Το δικαίωμα πληροφόρησης της κατηγορίας

8. Το δικαίωμα απολογίας του κατηγορουμένου

9. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου προς υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής αποδείξεων (δικαίωμα αποδείξεως)

10. Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου

V. Ο συνήγορος υπεράσπισης

Γ. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας

Ι. Η θέση του θύματος στην ποινική δίκη

1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

2. Η δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικασία

3. Ειδικά ζητήματα

II. Τα δικαιώματά του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Α. Βασικές έννοιες της αποδεικτικής διαδικασίας

Ι. Η απόδειξη

1. Έννοια

2. Αντικείμενο της απόδειξης

3. Διακρίσεις της απόδειξης

ΙΙ. Τα συστήματα απόδειξης

1. Εισαγωγή

2. Το προϊσχύσαν σύστημα των «νομικών αποδείξεων»

3. Το σύστημα της ηθικής απόδειξης

α. Ιστορική εξέλιξη

β. Το νυν ισχύον σύστημα της ηθικής απόδειξης

Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα

Ι. Τα προσωπικά αποδεικτικά μέσα

1. Οι μάρτυρες

α. Έννοια και αναγκαιότητα της μαρτυρίας

β. Οι «εξ ακοής μάρτυρες» και τα «πρόσωπα εμπιστοσύνης»

γ. Οι μάρτυρες του στέμματος

δ. Καθήκοντα των μαρτύρων

αα). Καθήκον εμφάνισης

ββ). Το καθήκον όρκισης

γγ). Το καθήκον κατάθεσης

δδ) Το καθήκον αληθείας

ε. Ασυμβίβαστη εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο

στ. Μαρτυρία συγκατηγορουμένου

ζ. Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

η. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας.

θ. Προστατευόμενοι μάρτυρες και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος

2. Η ομολογία του κατηγορουμένου

3. Η πραγματογνωμοσύνη

α. Ο πραγματογνώμονας ως αποδεικτικό μέσο

β. Περιπτώσεις ανικανότητας και ασυμβίβαστα

γ. Η εξαίρεση των πραγματογνωμόνων

δ. Η υποχρέωση αποδοχής διορισμού πραγματογνωμόνων

ε. Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς

στ. Ειδικές μορφές πραγματογνωμοσύνης

αα). Η προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη

ββ). Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

γγ). Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη

δδ). Η ανάλυση DNA (γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα)

εε). Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά

στστ). Η εκτίμηση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης

ζ. Οι τεχνικοί σύμβουλοι

η. Οι διερμηνείς

ΙΙ. Τα πραγματικά αποδεικτικά μέσα

1. Οι ενδείξεις

2. Η αυτοψία

3. Τα έγγραφα

α. Η δικονομική έννοια των εγγράφων

β. Είδη εγγράφων

αα). Δημόσια και ιδιωτικά

ββ). Πρωτότυπα, αντίγραφα και φωτοτυπίες

γγ). Σχέδια, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες

δδ). Ξενόγλωσσα έγγραφα

εε). Αντικείμενα αυτοψίας

στστ) Έγγραφα αποτελούντα το υλικό αντικείμενο ή το σώμα ή τη βάση του εγκλήματος

ζζ). Επιστολές, τηλεγραφήματα, τηλετυπήματα και τηλεομοιοτυπίες

ηη). Οι Μαγνητοταινίες, βιντεοταινίες και το «ηλεκτρονικό έγγραφο»

θθ). Έγγραφα αυξημένης αποδεικτικής δύναμης

i). Οι εκθέσεις

іі). Τα πρακτικά

ііі) Τα αποδεικτικά επιδόσεως

Γ. Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Οι υφιστάμενες διατάξεις

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Α. Γενικά

Β. Οι επιμέρους ανακριτικές πράξεις

Ι. Οι έρευνες

1. Κατ’ οίκον έρευνα

2. Η σωματική έρευνα

3. Ειδικές περιπτώσεις

α. Έρευνα σε γραφείο δικηγόρου

β. Προληπτικές σωματικές έρευνες

ΙΙ. Η κατάσχεση

1. Κατάσχεση στις τράπεζες και άλλα ιδρύματα

2. Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 261-262 ΚΠΔ)

3. Κατάσχεση εγγράφων (επαγγελματικό απόρρητο)

4. Κατάσχεση εντύπων

5. Κατάσχεση επιστολών

6. Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων (άρθρο 265 ΚΠΔ)

7. Φύλαξη και σφράγιση των κατασχεθέντων

8. Αντίγραφα και φωτογραφίες των κατασχεθέντων – άρση της κατάσχεσης

ΙΙΙ. Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων (άρθρο 254 ΚΠΔ) και επί εγκλημάτων διαφθοράς (άρθρο 255 ΚΠΔ)

1. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων (άρθρο 254 ΚΠΔ)

α. Οι επί μέρους ειδικές ανακριτικές πράξεις

2. Οι προϋποθέσεις διενεργείας των ειδικών ανακριτικών πράξεων

3. Οι ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς (άρθρο 255 ΚΠΔ)

IV. Η σύλληψη του κατηγορουμένου

1. Η σύλληψη στα αυτόφωρα εγκλήματα

2. Η σύλληψη με δικαστικό ένταλμα

α. Προϋποθέσεις

β. Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης

3. Η προσαγωγή του κατηγορουμένου

V. Η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και οι περιοριστικοί όροι

1. Γενικά

2. Προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων (άρθρο 282 ΚΠΔ)

3. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης

4. Περιοριστικοί όροι

5. Προσωρινή κράτηση ανηλίκων

6. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

7. Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Α. Περάτωση της προανάκρισης

Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης

I. Τυπική περάτωση

ΙΙ. Ουσιαστική περάτωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Α. Ποινική συνδιαλλαγή (άρθρ. 301-302 ΚΠΔ)

Ι. Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης (άρθρ. 301 ΚΠΔ)

ΙΙ. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (άρθρ. 302 ΚΠΔ)

Β. Ποινική διαπραγμάτευση (άρθρ. 303 ΚΠΔ)

Γ. Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρ. 304 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Α. Γενικά

Β. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών

Γ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών

Δ. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου του Αρείου Πάγου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες

1. Η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο

α. Κλητήριο θέσπισμα και κλήση προς εμφάνιση

β. Η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση

γ. Η γνωστοποίηση των μαρτύρων και η κλήτευση τους

δ. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος

Γ. Η προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος

Δ. Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΠ’ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι θεμελιώδεις αρχές της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας

1. Η αρχή της δημοσιότητας

2. Η αρχή της προφορικότητας

3. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης

4. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας

5. Η συμπεριφορά του δικαστή

Γ. Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

Δ. Έναρξη της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας

Ε. Ένδικα βοηθήματα επί ερήμην καταδίκης του κατηγορουμένου

1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341 ΚΠΔ)

2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430 ΚΠΔ)

ΣΤ. Η αποδεικτική διαδικασία

1. Γενικές παρατηρήσεις

2. Οι βασικές αρχές

α. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης

β. Το δικαίωμα αποδείξεως

γ. Η αρχή της αμεσότητας

αα) Η «αρχή της άμεσης προσωπικής επαφής»

ββ) Η «αρχή του εγγύτερου αποδεικτικού μέσου»

δ. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις

αα) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων

ββ) Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις

ε. Η αρχή «in dubio pro reo»

3. Η εξέταση των αποδεικτικών μέσων

α. Οι μάρτυρες

β. Πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι και αυτοψία

γ. Ανάγνωση εγγράφων

δ. Η απολογία του κατηγορουμένου

ε. Συμπληρωματικές έρευνες

Ζ. Οι αγορεύσεις

Η. Η ποινική απόφαση

1. Το περιεχόμενό της

2. Η δημοσίευση της απόφασης

3. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών

Θ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (άρθρο 232 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. Συνοπτική διαδικασία

1. Ποινική διαταγή (άρθρα 409-416)

2. Η επ’ αυτοφώρω διαδικασία στα πλημμελήματα

Β. Η διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

1. Στα πλημμελήματα (άρθρα 428 και 429 ΚΠΔ)

2. Στα κακουργήματα (άρθρο 432 ΚΠΔ)

Γ. Η δικαστική συνδρομή

1. Η έκδοση

α. Πότε επιτρέπεται

β. Πότε απαγορεύεται

γ. Η αρχή της ειδικότητας

δ. Αίτηση για έκδοση

ε. Συζήτηση για την έκδοση

2. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

α. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις

β. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις

γ. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση

δ. Διαβίβαση των πειστηρίων

3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. Έννοια και διακρίσεις

Β. Γενικές αρχές στα ένδικα μέσα

1. Η αρχή της άπαξ άσκησης

2. Το έννομο συμφέρον

Γ. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού

1. Πρόσωπο δικαιούμενο σε άσκηση του ένδικου μέσου

2. Το επιτρεπτό της άσκησης ορισμένου ενδίκου μέσου κατά συγκεκριμένου βουλεύματος ή απόφασης

3. Η εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου

4. Η άσκηση του ενδίκου μέσου κατά τους νόμιμους τύπους

5. Να μην έχει γίνει παραίτηση από το ένδικο μέσο

Δ. Το απαράδεκτο του ενδίκου μέσου

Ε. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων

1. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

2. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα

3. Το επεκτατικό αποτέλεσμα

4. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΦΕΣΗ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η έφεση κατά βουλευμάτων

1. Δικαιούμενα πρόσωπα και εκκαλούμενα βουλεύματα

2. Διαδικασία στο συμβούλιο εφετών

Γ. Η έφεση κατά αποφάσεων

1. Δικαιούμενα πρόσωπα

2. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

α. Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρο 500 ΚΠΔ)

β. Η κύρια συζήτηση (άρθρο 501 § 1 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων

1. Δικαιούμενα πρόσωπα

2. Οι λόγοι αναίρεσης

α. Η απόλυτη ακυρότητα

β. Η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης

γ. Η παραβίαση του δεδικασμένου ή της εκκρεμοδικίας (άρθρο 57 ΚΠΔ)

δ. Η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

ε. Η παρά τον νόμο απόρριψη της έφεσης κατά βουλεύματος ως απαράδεκτης (άρθρο 476 ΚΠΔ)

στ. Η υπέρβαση εξουσίας

3. Συζήτηση της αίτησης αναίρεσης

Γ. Η αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων

1. Αποφάσεις υποκείμενες σε αναίρεση

2. Δικαιούμενα πρόσωπα

3. Η προθεσμία αναίρεσης

4. Οι λόγοι αναίρεσης

α. Η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο (άρθρο 171 §§ 1 και 2 ΚΠΔ)

β. Η σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε, καθώς και η κατά το άρθρο 172 § 2 έλλειψη ακρόασης

γ. Η παράβαση των διατάξεων για την δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρα 339, 330 και 331 ΚΠΔ)

δ. Η έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

ε. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης

στ. Η παραβίαση του δεδικασμένου και της εκκρεμοδικίας (άρθρο 57 ΚΠΔ)

ζ. Η καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του δικαστηρίου

η. Η παράνομη απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης (άρθρο 476 ΚΠΔ) ή ως ανυποστήρικτης (άρθρο 501 § 1 ΚΠΔ)

θ. Η υπέρβαση εξουσίας

5. Διαδικασία και απόφαση

6. Η αίτηση επανεξέτασης (άρθρο 523 ΚΠΔ)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας

1. Περιπτώσεις επανάληψης σε όφελος του καταδικασθέντος (άρθρο 525 ΚΠΔ)

2. Περιπτώσεις επανάληψης σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 527 ΚΠΔ)

3. Δικαιούμενα πρόσωπα και διαδικασία

Γ. Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Οι εκτελεστικές αποφάσεις και τα όργανα εκτέλεσης

1. Η εκτέλεση

2. Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων

3. Εκτέλεση της ποινής

4. Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 555 ΚΠΔ).

5. Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 556 ΚΠΔ)

6. Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

α. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασθέντος (άρθρο 561 ΚΠΔ)

β. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (άρθρο 562-563 ΚΠΔ)

7. Τέλος των ποινών (άρθρα 564-566 ΚΠΔ)

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019) - Ιούνιος 2024, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024)
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους