Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023


Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023

Η νομική θέση του θύματος στην ποινική δίκη κατά την οποία δικάζεται ο δράστης του εγκλήματος έχει περάσει στη διαδρομή του χρόνου από μία σειρά εξελίξεων, με αντίστοιχες σ’ αυτές νομοθετικές μεταβολές. Με την παρούσα μελέτη προσεγγίζουμε σε θεωρητικό, αλλά και σε πρόσφατο νομολογιακό επίπεδο –με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας Αρείου Πάγου, ΕΔΔΑ και ΔΕΚ των τελευταίων τεσσάρων ετών (2020-2023)– την κατάργηση του θεσμού της πολιτικής αγωγής και την αντικατάστασή του από εκείνον της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ (ν. 4620/2019).

Η παρούσα μελέτη ξεχωρίζει για την πληρότητα και τη συστηματοποίησή της αναλύοντας όλα τα σχετικά ζητήματα σε δεκαπέντε επιμέρους κεφάλαια, παρουσιάζοντας τον θεσμό της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων του ΚΠΔ (ν. 4620/2019), ενώ δεν λείπουν οι εκτενείς αναφορές σε ειδικές περιπτώσεις στον πΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους. Ειδικότερα, αναλύονται για παράδειγμα οι διαδικασίες σχετικά με την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Συντ., στα Δικαστήρια Ανηλίκων, στα Στρατιωτικά Ποινικά Δικαστήρια και αναπτύσσονται ζητήματα μεγάλης πρακτικής σημασίας, όπως θέματα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στα Νομικά Πρόσωπα. Επιπλέον, στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρούνται τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα απαραίτητα για την κατανόηση και την ερμηνεία των νέων διατάξεων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας
Στον Ποινικό Κώδικα και στους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
• Θεωρία • Νομολογία
© 2023
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-699-9
Σελίδες
XVI + 403
Τιμή
€ 35,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ι. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού της πολιτικής αγωγής στο Ελληνικό Ποινικό Δι-κονομικό Δίκαιο

ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης πολιτικής αγωγής (και ήδη η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας)

Α. Επιχειρήματα υπέρ της μη αποδοχής της πολιτικής αγωγής

Β. Επιχειρήματα υπέρ της αποδοχής της πολιτικής αγωγής

ΙΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση του θεσμού της πολιτικής αγωγής (και ήδη η παρά-σταση προς υποστήριξη της κατηγορίας)

Α. Γαλλία

Β. Γερμανία

Γ. Ιταλία

Δ. Αγγλία - Αμερική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΣΔΑ

Ι. Η Συνταγματικότητα του θεσμού της παράστασης προς υποστήριξη της κα-τηγορίας

ΙΙ. Ο θεσμός της παράστασης της υποστήριξης της κατηγορίας υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΔ

Ι. Η ουσιαστική νομιμοποίηση του υποστηρίζοντος την κατηγορία

(άρθρο 63 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ πΚΠΔ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

1. Άρθρο 486 πΚΠΔ - Έφεση Εισαγγελέα

2. Άρθρο 64 παρ. 2 πΚΠΔ

3. Άρθρο 18 του ν.δ. 72/1973 παραβάσεις φορολογικής, δασμολογικής ή τε-λωνειακής ποινικής διατάξεως

4. Η καταβολή ή η δημόσια παρακατάθεση της αποζημίωσης - Υποστήριξη της κατηγορίας

5. Σύνδικος - απλή και δόλια χρεοκοπία - άρθρα 678 και 684 εδ. β΄ ΕμπΝ - Υ-ποστήριξη της κατηγορίας 27

6. Δικαστήριο παραπομπής (άρθρο 524 ΚΠΔ) - Υποστήριξη της κατηγορίας

7. Άρθρο128Θ παρ. 9 ν. 2725/1999 - Αθλητισμός - Ποινικές Διατάξεις

8. Άρθρο 9 ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων

9. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλ-λόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.)

10. Άρθρο 11 ν. 1666 της 5/15.12.86 - Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - Οδοντοτε-χνικά εργαστήρια

11. Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4443/2016: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.

12. Άρθρο 28 παρ. 7 ν. 1650/1986 - Περιβάλλον

13. Ν. 2121/1993 - Πνευματική Ιδιοκτησία

14. Άρθρο 2 ν. 332/1947 - Περί αδικημάτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας

15. Άρθρο 294 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας - Θήρα)

16. AN 690/1945 - Άρθρο 28 ν. 3996/2011 - Mη καταβολή δεδουλευμένων α-ποδοχών

17. Άρθρο 34 Ποινικές κυρώσεις ν. 4830/2021: Ευζωία των ζώων συντροφιάς κ.λπ.

18. Άρθρο 10 παρ. 15 και 16 του ν. 2251 της 15/16.11.1994 (ΦΕΚ 191, τ. Α΄), Προστασία των καταναλωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ι. Υποστήριξη κατηγορίας - Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Συντ.

ΙΙ. Υποστήριξη κατηγορίας - Δικαστήρια Ανηλίκων

ΙΙΙ. Υποστήριξη κατηγορίας - Στρατιωτικά Ποινικά Δικαστήρια

ΙV. Υποστήριξη κατηγορίας - Αγωγές κακοδικίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔIKEΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ι. Ποινικός Κώδικας

Α. Άρθρο 134 ΠΚ (Εσχάτη προδοσία)

Β. Άρθρο 157Α πΠΚ (Βία κατά πολιτικού κόμματος)

Γ. Άρθρο 167 ΠΚ (Αντίσταση), (ήδη άρθρο 167 νΠΚ Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων)

Δ. Άρθρο 169 ΠΚ (Απείθεια)

Ε. Άρθρο 172 ΠΚ (Ελευθέρωση φυλακισμένου)

ΣΤ. Άρθρο 175 ΠΚ (Αντιποίηση)

Ζ. Άρθρο 177 ΠΚ (Παραβίαση κατάσχεσης)

Η. Άρθρα 183 και 184 ΠΚ (Διέγερση)

Θ. Άρθρο 187 ΠΚ (Εγκληματική οργάνωση)

Ι. Άρθρο 191 ΠΚ (Διασπορά ψευδών ειδήσεων)

ΙΑ. Άρθρο 198 πΠΚ (Βλασφημία) και Άρθρο 199 πΠΚ (Καθύβριση θρησκευ-μάτων)

ΙΒ. Άρθρο 207 ΠΚ (Παραχάραξη). Άρθρο 208 ΠΚ (Κυκλοφορία παραχαραγ-μένων νομισμάτων). Άρθρο 209 ΠΚ (Κιβδηλεία)

ΙΓ. Άρθρο 217 (Πλαστογραφία πιστοποιητικών)

ΙΙ. Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Α. Ν.Δ. 400 της 15/17.1.1970, «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως»

Β. Ν. 2803 της 3/3.3.2000, Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συ-ναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων

Γ. Α.Ν. 445 της 20/25 Ιαν. 1937, «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογρ. διατάξεων», σε συνδ. με τον Α.Ν. 955/1937 και το Β.Δ. 15/17.5.1956

Δ. Ν. 4139 της 19/20.3.2013, Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

ΙΙΙ. Οικοδομικές Παραβάσεις

Α. Ν. 1337 της 12/14.3.1983, Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικι-στική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και β. ν. 1577 της 12/18.12.1985, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός

Β. Ν. 2168 της 3/3.9.1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομα-χικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

Γ. Β.Δ. 29/1971 «Περί τυχηρών και μη παιγνίων» και ν. 4002/2011

Δ. Ν. 3054 της 25.9/5.10.2002, Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (Άρθρο 22. Ωράριο πρατηρίων καυσίμων)

Ε. Ν. 1264 της 30.6/1.7.1982 - Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστι-κού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

ΣΤ. Ν. 1730 της 11/18.8.1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)

Ζ. Ν. 2696/1999, Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Η. Άρθρα 29 και 30 ν. 5060/1931, Περί Τύπου - Περί ασέμνων δημοσιευ-μάτων

Θ. Νόμος 5227/1931 «Περί μεσαζόντων»

Ι. Ν. 1599/1986, Ψευδής Υπεύθυνη δήλωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 63 ΚΠΔ)

Ι. Νομικά πρόσωπα

ΙΙ. Νομικό πρόσωπο - Καθολική - Ειδική Διαδοχή - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 64 ΚΠΔ)

ΙΙΙ. Νομικό πρόσωπο υπό εκκαθάριση - Ενεργητική νομιμοποίηση

ΙV. Νομικά πρόσωπα - Εταιρείες - Σωματεία - Ιδρύματα - Επιτροπές Εράνων - Πολιτικά Κόμματα - Ενώσεις Προσώπων κ.λπ.

Α. Ανώνυμη Εταιρεία - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Β. Ε.Π.Ε. - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Γ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (άρθρο 43Α ν. 3190/1955) - Ενεργητική νομιμο-ποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Δ. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Ε. Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη εταιρεία. Ενεργητική νομιμοποίηση (άρ-θρο 63 ΚΠΔ)

ΣΤ. Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Σωματεία κ.λπ. -Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Ζ. Ίδρυμα (άρθρα 108 επ. ΑΚ) - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Η. Επιτροπή Εράνου - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Θ. Πολιτικά κόμματα - Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

Ι. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα - Ενεργητική νομιμο-ποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ)

1. Eνώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματεία (άρθρο 107 ΑΚ)

2. Αστική Εταιρεία

3. Κοινοπραξία

4. Αφανής Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Ι. Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ) - Παράσταση για Υποστήριξη της κατηγορίας - Ποινικός Κώδικας

Α. Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρα 134-137Δ ΠΚ)

Β. Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας (άρθρα 138-152 ΠΚ)

Άρθρο 138 ΠΚ - Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Γ. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων (άρθρα 157-166 ΠΚ)

Δ. Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167-182Α ΠΚ)

Ε. Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης (άρθρα 183-191Α ΠΚ)

ΣΤ. Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης (άρθρα 183-191Α ΠΚ)

Άρθρο 200 - Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Ζ. Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα (άρ-θρα 207-215 ΠΚ)

Η. Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216-223 ΠΚ)

Θ. Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης (άρθρα 224-234 ΠΚ)

Ι. Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρο 235- 263Α ΠΚ)

Ι.1. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος

Ι.2. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας

IA. Kοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264-289 ΠΚ)

ΙΒ. Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (άρθρα 290-298 ΠΚ)

IΓ. Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του έμβρυου (άρθρα 299-307 ΠΚ)

ΙΔ. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας (άρθρα 308-315 Α ΠΚ)

ΙΕ. Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322-335 ΠΚ)

ΙΣΤ. Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 ΠΚ)

ΙΖ. Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια (άρθρα 354-360 ΠΚ)

ΙΘ. Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ)

Κ. Προσβολές ατομικού απόρρητου και επικοινωνίας (άρθρα 370-371 ΠΚ)

ΚΑ. Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών (άρθρα 372-405)

ΚΑ1. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372-384 ΠΚ)

ΚΑ2. Εγκλήματα κατά της περιουσίας (άρθρα 385-405 ΠΚ)

ΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση (άρθρο 63 ΚΠΔ) - Παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας - Ειδικοί ποινικοί νόμοι (Ακολουθείται η αλφαβητική σειρά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 66 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 65 ΚΠΔ)

Ι. Απόσβεση της αστικής αξίωσης μετά τη Δήλωση παράστασης (άρθρο 65 παρ. 1 ΚΠΔ)

ΙΙ. Απόσβεση αστικής ενοχής - Παραγραφή -Διαχρονικό Δίκαιο- Παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας

ΙΙΙ. Η Δήλωση παράστασης στο ακροατήριο -Συνέχεια της Δήλωσης στην προδι-κασία (άρθρο 65 παρ. 2 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ι. Διατυπώσεις της δήλωσης (άρθρο 83 ΚΠΔ)

Α. Η δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας στην προδικα-σία

Β. Η δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας στο ακροατή-ριο

1. Γενικά-προϋποθέσεις

2. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, με ή χωρίς Πληρεξούσιο Δικηγόρο;

3. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, μετά ή και διά πληρεξου-σίου Δικηγόρου;

Γ. Τέλος παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΙΙ. Περιεχόμενο της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρο 84 ΚΠΔ)

ΙΙΙ. Χρόνος υποβολής της δήλωσης παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Α. Γενικά. Προδικασία και ακροατήριο

Β. Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας - άρθρα 519, 524 και 588 ΚΠΔ

ΙV. Αντιρρήσεις κατά της παράστασης - Διατυπώσεις - Απόφαση, (άρθρα 85-88 ΚΠΔ)

V. Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρο 68 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΟ-ΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. Επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την παρά τον νόμο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρο 171 παρ. 3 ΚΠΔ)

Β. Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την παρά τον νόμο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 87-88 ΚΠΔ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...