Α. Δημητρόπουλος, Το Σύνταγμα της Ελλάδας και αλλά βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος ΙΙ, 2010


Α. Δημητρόπουλος, Το Σύνταγμα της Ελλάδας και αλλά βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος ΙΙ, 2010

Το Σύνταγμα –με ρητή πλέον διάταξη (άρθ. 25 1γ)– δεν ρυθμίζει μόνο τις δημόσιες, αλλά και τις ιδιωτικές σχέσεις και ανάγεται έτσι σε καθολικό ρυθμιστή της συνολικής εθνικής έννομης τάξης. Η επέκταση της εφαρμογής των συνταγματικών δικαιωμάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις κατέστησε το συνταγματικό δίκαιο «δικαστικό δίκαιο». Το Σύνταγμα αποτελεί σήμερα –περισσότερο από ποτέ άλλοτε– έναν κώδικα απαραίτητο στην καθημερινή νομική πρακτική για κάθε σχεδόν υπόθεση. Επίσης, η αναθεώρηση του 2008, παρά το ότι επηρέασε περιορισμένο αριθμό άρθρων, εντούτοις αποτελεί ισχυρό λόγο παρουσίασης του τελικού κειμένου, όπως τελικά διαμορφώθηκε.

Παράλληλα, το νομικό μας σύστημα δεν είναι απομονωμένο, αλλά μέρος ενός γενικότερου πολυεπίπεδου δικαιικού (υπερ-)συστήματος, και δη τριαδικού. Εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές-παγκόσμιο είναι τα τρία επίπεδα, που συνθέτουν έναν ενιαίο διεθνή συνταγματικό σύνδεσμο (Internationaler Verfassungsverbund), ένα δικαιικό σύνολο, μια ολότητα, μια συνολική έννομη τάξη. Πάρα πολλές από τις ρυθμίσεις του ελληνικού Συντάγματος –κυρίως στο πεδίο των συνταγματικών δικαιωμάτων– εμφανίζονται και στα άλλα επίπεδα. Η ανθρώπινη αξία, η ελευθερία, η ισότητα κ.λπ., απαντούν όχι μόνο στο ελληνικό Σύνταγμα, αλλά με περισσότερες ή λιγότερες ή και χωρίς ουσιαστικές διαφορές, σε όλες τις βαθμίδες του πολυεπίπεδου δικαιικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί πράγματι να γίνεται λόγος –τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών– για «ρυθμιστική ομοιομορφία» των εθνικών συνταγματικών κειμένων και της δικαιικής ρύθμισης θεμελιωδών κειμένων ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου. Αυτή η ρυθμιστική ενότητα, αυτή η κοινή νομική πορεία, κατέστησε αναγκαία τη συν-παρουσίαση του ελληνικού Συντάγματος, των βασικών κειμένων, που συνθέτουν το «οιονεί Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» και ορισμένων θεμελιωδών διεθνών κειμένων, όπως παρακάτω παρατίθενται.

Στον πρώτο τόμο περιέχονται το Σύνταγμα, όπως ισχύει μετά το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων 9, κείμενα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα.

Στον δεύτερο τόμο περιέχονται κείμενα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και αλλά βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος ΙΙ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2010
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-651-2
Σελίδες
Χ + 304
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. ΣΥΝΘΗΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Κοινές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ II: Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών

ΤΙΤΛΟΣ III: Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων

ΤΙΤΛΟΣ IV: Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών

ΤΙΤΛΟΣ V: Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ 1: Κοινές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ 2: Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας

ΤΙΤΛΟΣ VI: Τελικές διατάξεις

Β. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Οι αρχές

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ II: Διατάξεις γενικής εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Η εσωτερική αγορά

ΤΙΤΛΟΣ II: Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η τελωνειακή ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η τελωνειακή συνεργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών

ΤΙΤΛΟΣ III: Η γεωργία και η αλιεία

ΤΙΤΛΟΣ IV: Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οι εργαζόμενοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το δικαίωμα εγκαταστάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Οι υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Κεφάλαια και πληρωμές

ΤΙΤΛΟΣ V: Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αστυνομική συνεργασία

ΤΙΤΛΟΣ VI: Οι μεταφορές

ΤΙΤΛΟΣ VII: Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κανόνες ανταγωνισμού

ΤΜΗΜΑ 1: Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ 2: Κρατικές ενισχύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Φορολογικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η προσέγγιση των νομοθεσιών

ΤΙΤΛΟΣ VIII: Οικονομική και νομισματική πολιτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οικονομική πολιτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Νομισματική πολιτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Θεσμικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεταβατικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ IX: Απασχόληση

ΤΙΤΛΟΣ Χ: Κοινωνική πολιτική

ΤΙΤΛΟΣ XI: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΤΙΤΛΟΣ XII: Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός

ΤΙΤΛΟΣ XIII: Πολιτισμός

ΤΙΤΛΟΣ XIV: Δημόσια υγεία

ΤΙΤΛΟΣ XV: Προστασία των καταναλωτών

ΤΙΤΛΟΣ XVI: Διευρωπαϊκά δίκτυα

ΤΙΤΛΟΣ XVII: Βιομηχανία

ΤΙΤΛΟΣ XVIII: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

ΤΙΤΛΟΣ XIX: Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα

ΤΙΤΛΟΣ XX: Περιβάλλον

ΤΙΤΛΟΣ XXI: Ενέργεια

ΤΙΤΛΟΣ XXII: Τουρισμός

ΤΙΤΛΟΣ XXIII: Πολιτική προστασία

ΤΙΤΛΟΣ XXIV: Διοικητική συνεργασία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Η εξωτερική δράση της Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ II: Η κοινή εμπορική πολιτική

ΤΙΤΛΟΣ III: Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1 Η συνεργασία για την ανάπτυξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2 Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ανθρωπιστική βοήθεια

ΤΙΤΛΟΣ IV: Περιοριστικά μέτρα

ΤΙΤΛΟΣ V: Οι διεθνείς συμφωνίες

ΤΙΤΛΟΣ VI: Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπίες της Ένωσης

ΤΙΤΛΟΣ VII: Ρήτρα αλληλεγγύης

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ Ι: Θεσμικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα θεσμικά όργανα

ΤΜΗΜΑ 1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΜΗΜΑ 2: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ΤΜΗΜΑ 3: Το Συμβούλιο

ΤΜΗΜΑ 4: Η Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ 5: Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΜΗΜΑ 6: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΤΜΗΜΑ 7: Το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ 1: Οι νομικές πράξεις της Ένωσης

ΤΜΗΜΑ 2: Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης

ΤΜΗΜΑ 1: Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ 2: Η Επιτροπή των Περιφερειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΤΙΤΛΟΣ II: Δημοσιονομικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κοινές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Καταπολέμηση της απάτης

ΤΙΤΛΟΣ III: Ενισχυμένες συνεργασίες

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: Γενικές και τελικές διατάξεις

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021
Mια συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία της ΕΣΔΑ που καλύπτει ολόκληρο το ουσιαστικό και το δικονομικό της μέρος καθώς και τα Πρωτόκολλά της
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #28
Ενώ για πέντε δεκαετίες, τώρα, το ποσοστό των μεταναστών επί του συνόλου του πληθυσμού της γης μένει αμετάβλητο, περίπου στο 3%, το ποσοστό των μεταναστών που κατευθύνονται...