Σ. Ψυχομάνης, Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών, 2012


Σ. Ψυχομάνης, Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών, 2012 Ο νόμος 4072/2012, εν μέσω οικονομικής κρίσεως, προκάλεσε αναπάντεχα και νομική κρίση, στον τομέα ιδίως του δικαίου των προσωπικών εταιριών. Με το παρόν συμπλήρωμα στο Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Ι: Προσωπικές Εταιρίες, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα, συνδυάζοντας τα δύο κείμενα, να αποκτήσει μια κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα του ισχύοντος νομικού πλαισίου των εν λόγω εταιριών και να μυηθεί ίσως –κατ’ ελάχιστον, έστω– στα μυστήρια της νέας νομοθεσίας.

Edition info

Title
Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών
ένθετο στο ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-893-6
Pages
V + 61
Price
€ 10.00
Temporarily out of stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. Ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ΟΕ

ΙΙ. Ως προς τη σύσταση της ΟΕ

ΙΙΙ. Ως προς τις εσωτερικές σχέσεις

IV. Ως προς τις εξωτερικές σχέσεις

1. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρίας

2. Ως προς την ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη

3. Ως προς την πτώχευση της εταιρίας

V. Ως προς τη λήξη της ομόρρυθμης εταιρίας

Β. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Γ. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Δ. Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε. Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΤ. Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ζ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (άρθρα 249επ.)

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη...
Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #20
Η νομοθετική παραγωγή των δύο τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία την προκείμενη έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη με τις μεταβολές που επέφεραν α) Στο δίκαιο της ανώνυμης...
Ι. Μάρκου, Θεμελιώδεις Θεσμοί, Αρχές και Έννοιες του Δικαίου της ΑΕ, 2022
Ο παρών τόμος περιλαμβάνει μια πλήρη παρουσίαση των θεσμών και των αρχών του Δικαίου της ΑΕ. Η ύλη παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη, εστιάζοντας και εμβαθύνοντας σε όλα...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο ενιαίο έργο στο πεδίο του Δικαίου Εμπορικών Δικαιοπραξιών, του Δικαίου των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου. Το έργο...