Κ. Παναγούλιας, Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων (1520 ΑΚ), 2011


Κ. Παναγούλιας, Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων (1520 ΑΚ), 2011

Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πυρήνα της οικογενειακής σχέσης. Η καθημερινή πρακτική και ο αυξανόμενος αριθμός των σχετικών δικαστικών αποφάσεων σηματοδοτούν την παθολογία όχι μόνο των οικογενειακών σχέσεων, αλλά κυρίως την παθολογία του νομικού συστήματος ρύθμισης και υλοποίησης του δικαιώματος. Τα κενά σε κανονιστικό επίπεδο είναι ασήμαντα μπροστά στις ελλείψεις στο επίπεδο της αποτελεσματικής υλοποίησης. Οι γνωστές δυσλειτουργίες του μηχανισμού δικαστικής προστασίας και οι χρόνιες αγκυλώσεις του διοικητικού μηχανισμού, ιδίως δε των δομών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας και προστασίας της παιδικής ηλικίας επιτρέπουν εν τέλει τη μετάπτωση του δικαιώματος, από αξίωση σε μέσο εκβίασης, την οποία υφίσταται συχνά ο φορέας του.
Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας μελετάται συνήθως στο πλαίσιο γενικών έργων οικογενειακού δικαίου. Η παρούσα μελέτη συνιστά την πρώτη αυτοτελή έκδοση στην ελληνική βιβλιογραφία, με αυτό το αντικείμενο, χωρίς όμως να περιορίζεται στα όρια του αστικού δικαίου. Με τη συγκριτική ανάλυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας αποκρυσταλλώνεται και προτείνεται μια σειρά αρχών που θα έπρεπε να διέπει τη δράση και τις αποφάσεις των εθνικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, και συγκροτείται μια σειρά ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την αποτελεσματική ρύθμιση και την υλοποίηση του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας.

Edition info

Title
Το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας γονέων και τέκνων (1520 ΑΚ)
Οι εγγυήσεις αποτελεσματικής προστασίας κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ
© 2011
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-605-5
Pages
XVII + 165
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Σημείωμα του συγγραφέα

Εισαγωγή

Ι. Το αντικείμενο της μελέτης

ΙΙ. Οι μεθοδολογικές επιλογές

Ι. Το περιεχόμενο του δικαιώματος

Α. Η προσωπική επικοινωνία ως έκφανση της οικογενειακής

ζωής

α. Η ερμηνευτική διαστολή της έννοιας της οικογε-

νειακής ζωής ενόψει της προσωπικής επικοινωνίας

β. Η ερμηνευτική διαστολή της έννοιας της προσωπι-

κής επικοινωνίας ενόψει της προστατευόμενης οι-

κογενειακής ζωής

i. Η ευρωπαϊκή νομολογία

ii. Η ελληνική νομολογία

Β. Ο κανόνας της οικογενειακής ενότητας

α. Η οικογενειακή ενότητα στην ευρωπαϊκή νομολογία

i. Το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής ως

πλαίσιο στάθμισης

ii. Το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής

σταθμιζόμενο

β. Η οικογενειακή επανένωση στην ελληνική νομολογία

i. Η έμμεση νοηματική επίδραση

ii. Η δυνατότητα κανονιστικής αξιοποίησης

ΙΙ. Η υλοποίηση του δικαιώματος

Α. Οι ουσιαστικές εγγυήσεις

α. Οι περιορισμοί των περιορισμών

i. Η νομοθετική θεμελίωση των εθνικών μέτρων

ii. Η επιδίωξη θεμιτού σκοπού

β. Ο αναδιπλασιασμός των ουσιαστικών εγγυήσεων

i. Ευθεία ή άμεση επέμβαση

ii. Κατ’ αποτέλεσμα αδικαιολόγητη επέμβαση

iii. Μεμονωμένες περιπτώσεις συνδυασμένου ελέγχου

Β. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις

α. Εγγυήσεις ρύθμισης

i. Η αποτελεσματική συμμετοχή

ii. Η πρόσβαση στις πληροφορίες

iii. Η χρονικότητα της ρύθμισης

β. Εγγυήσεις αποκατάστασης

i. Η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου

ii. Η λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων

iii. Η χρονική παράμετρος

iv. Η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις προσωπικής επι-

κοινωνίας

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Μια διεξοδική και συστηματική ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4356/2015 με ερμηνευτικές λύσεις σε ζητήματα της θεωρίας και της νομολογίας