Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019


Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως, 2019

Στο παρόν πόνημα, από oλόκληρο το φάσμα του ουσιαστικού (γενικές αρχές του αστικού δικαίου, γενικό και ειδικό ενοχικό δίκαιο, εμπράγματο δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, γενικό μέρος εμπορικού δικαίου, δίκαιο των εταιριών και των αξιογράφων, δίκαιο των συμβάσεων leasing, factoring και franchising, δίκαιο των εμπορικών αντιπροσώπων, των εμπορικών και παραγγελιοδοχικών αντιπροσώπων και των διανομέων, δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δίκαιο της κοινοπραξίας, δίκαιο του σήματος, της εταιρικής επωνυμίας, των τεχνικών δημιουργιών και του ανταγωνισμού, δίκαιο προστασίας των καταναλωτών, δίκαιο των προσωπικών δεδομένων, δίκαιο προστασίας των αξιώσεων εναντίον πιστωτικών ιδρυμάτων, δίκαιο της εγγυητικής επιστολής, τραπεζικό δίκαιο) και του δικονομικού δικαίου, εντοπίζονται εκείνες εκ των αξιώσεων του ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες είναι αρκούντως δυσχερείς στη θεωρητική σύλληψή τους, άρα και στην εφαρμογή τους στην in concreto περίπτωση, επομένως και δυσχερώς εφαρμόσιμες από τον δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων, ο οποίος – σημειωτέον – στη συνέχεια θα είναι ex officio υπόχρεως να ανεύρει το προσήκον στην εκάστοτε ασφαλιστέα αξίωση ασφαλιστικό μέτρο, προκειμένου εν τέλει να ερευνήσει και το κρίσιμο ζήτημα, εάν το μέτρο αυτό επιφέρει ή όχι απαγορευμένη ολοσχερή ικανοποίηση της εν λόγω αξιώσεως. Στο ανά χείρας πόνημα γίνεται εξαντλητική διερεύνηση των εν λόγω αξιώσεων, αφενός ως προς την νόμω έννοιά τους, αφετέρου ως προς το αρμόζον σε καθεμία ασφαλιστικό μέτρο και εκ τρίτου ως προς το εάν το μέτρο αυτό επιφέρει ή όχι προσβολή της απαγορευτικής ρήτρας.

Edition info

Title
Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως
στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου
Το άρθρο 692 ΚΠολΔ
(Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση)
© 2019
Editors
Author
ISBN
978-960-568-950-6
Pages
ΧΧΧIV + 557
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 692 ΚΠολΔ (Δογματική και νομολογιακή προσέγγιση)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΠολΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

I. Επί της § 1 του άρθρου: Επιλογή του αρμόζοντος ασφαλιστικού μέτρου

§1. Ευχέρεια του δικαστηρίου στην επιλογή του αρμόζοντος ασφαλιστικού μέτρου

§2. Το είδος του ασφαλιστικού μέτρου κρίνεται από το είδος της ασφαλιστέας απαι­τήσεως

§2.1. Είδος ασφαλιστικού μέτρου επί αξιώσεως επί παραλείψει

§3. Ποια ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται

§4. Επιλογή του προσήκοντος ασφαλιστικού μέτρου επί προσωρινής ρυθμίσεως της κατα­στά­σεως

§5. Επίκληση νόμω αβασίμου ασφαλιστικού μέτρου

§6. Ανάθεση από τον διάδικο στο δικαστήριο να επιλέξει το προσήκον ασφαλιστικό μέτρο

ΙI. Επί των §§ 2 και 3 του άρθρου

§1. Συρροή ασφαλιστικών μέτρων: μόνον όσων είναι αναγκαία

§2. Μη κύρωση εν παραβάσει δικαστικού υπηρεσιακού καθήκοντος

§§3-4. Οι αντίστοιχες διατάξεις των ΚΠολΔ 705 και 951 §

ΙΙI. Επί της § 4 του άρθρου 692: Απαγόρευση ολοσχερούς ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως

Ιστορική καταγωγή της διατάξεως

§1. Απαγόρευση ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως: δεσμευτικός κανόνας

§2. Η ρήτρα της ΚΠολΔ 692 § 4 ισχύει πρωτίστως στην προσωρινή ρύθμιση της κατα­στάσεως

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ερμηνεία της ΚΠολΔ 692 §

1. Ιστορική ερμηνεία (εξακρίβωση του ιστορικώς ηθελημένου)

2. Συστηματική ερμηνεία της διατάξεως

3. Τελολογική ερμηνεία της διατάξεως

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

§3. Εφαρμογή ή μη της ρήτρας αυτής: κάθοδος στην περιπτωσιολογία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Γενικές αρχές

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ NASCITURUS

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ι. Αξιώσεις ιδρύματος συσταθέντος με πράξη εν ζωή κατά του ιδρυτή

ΙΙ. Αξιώσεις ιδρύματος συσταθέντος διά διαθήκης κατά του ιδρυτή

ΙΙΙ. Αξιώσεις τρίτων (δανειστών και μεριδούχων) κατά του ιδρύματος

ΙV. Αξιώσεις ωφελουμένων προσώπων κατά του ιδρύματος

ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

ΙΙΙ. Προσωρινή» ακύρωση της καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως

ΙV. Προσωρινός προσδιορισμός των οφειλομένων σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Είδη απαιτήσεων υπό αίρεση· διάκριση από απαιτήσεις υπό προθεσμία και υπό τρόπο

1. Απαιτήσεις υπό γνήσια αίρεση (αναβλητική/διαλυτική/δικαίου)

1.1. Απαίτηση υπό γνήσια (συμβατική) αναβλητική αίρεση

1.1.1. Προσήκον ασφαλιστικό μέτρο· ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

1.2. Απαίτηση υπό (συμβατική) διαλυτική αίρεση

1.2.1. Προσήκον ασφαλιστικό μέτρο· ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

1.3. Απαίτηση υπό (καταχρηστική) αίρεση δικαίου (condicio iuris)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

I. Εισαγωγή

II. Η ρύθμιση του Συντάγματος

III. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα

IV. Η ρύθμιση του Ποινικού Κώδικα

V. Οι εκδηλώσεις του δικαιώματος στην προσωπικότητα

VI. Η οριστική και η προσωρινή δικαστική προστασία της προσωπικότητας

1. Εισαγωγή

2. Οριστική προστασία

2.1. Προσβολή της προσωπικότητας διά του τύπου

2.2. Προσβολή της προσωπικότητας από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές

2.3. Προσβολή της προσωπικότητας με ανάρτηση στο διαδίκτυο (internet)

2.4. Προσβολή της προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2.5. Προσβολή της προσωπικότητας από την προσβολή της σφαίρας του απορρήτου της προσωπικής ζωής

3. Προσωρινή δικαστική προστασία (ασφαλιστικά μέτρα)

3.1. Η ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

4. Επικαλούμενο ασφαλιστικό μέτρο αντίθετο στην απαγορευτική ρήτρα της ΚΠολΔ 692 § 4· υπηρεσιακό καθήκον του δικαστηρίου

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ

Ι. Εννοιολογικός προσδιορισμός του προσυμφώνου

ΙΙ. Έννομες συνέπειες εκ του προσυμφώνου

ΙΙΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της εκ του προσυμφώνου ενοχής, το προσήκον εκάστοτε ασφαλιστικό μέτρο και έλεγχος του μέτρου αυτού στα πλαίσια της απαγορευτικής ρήτρας της ΚΠολΔ 692 §

1. Αδυναμία παροχής

2. Υπερημερία οφειλέτη

3. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής· έννομες εξ αυτής συνέπειες

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ (: άκυρη, ακυρώσιμη, ανυπόστατη, ατελής) ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Ι. Είδη ελαττωματικών δικαιοπραξιών

1. Άκυρη δικαιοπραξία

2. Ακυρώσιμη δικαιοπραξία

3. Ανυπόστατη δικαιοπραξία (negotium non existans)

4. Ελλιπής (ατελής) δικαιοπραξία (negotium non imperfectum)

ΙΙ. Αποτελέσματα εκ των ελαττωματικών δικαιοπραξιών· προσωρινή έννομη προστασία των συμβληθέντων σε αυτές

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ι. Η αξίωση προς παράλειψη επικειμένης προσβολής

ΙΙ. Προσωρινή έννομη προστασία επί επικειμένης προσβολής

ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ι. Εισαγωγή

IΙ. Ενεστώσες και μέλλουσες απαιτήσεις: εννοιολογική οριοθέτηση

IΙΙ. Μέλλουσες απαιτήσεις προστατευτέες προσωρινώς

1. Iσχύουσα έννομη σχέση, πλην εισέτι μη γεννημένη αξίωση

(i). Απόλυτα δικαιώματα (εμπράγματα δικαιώματα, δικαίωμα επί της προσωπικότητας κ.λπ.)

(ii) Επικειμένη προσβολή απολύτου δικαιώματος

2. Ισχύουσα έννομη σχέση, πλην εισέτι μη απαιτητή αξίωση

3. Μη ισχύουσα εισέτι έννομη σχέση

ΙV. Aπαιτήσεις ενεστώσες

V. Προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα επί μελλουσών απαιτήσεων και η απαγορευτική ρήτρα της ΚΠολΔ 692 § 4

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ν. 2472/1997)

Ι. Η ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Οριστική δικαστική προστασία

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία

1. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων κατά το άρθρο 23 του νόμου

2. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων εκ του άρθρου 14 του νόμου

Α. Δυσμενής πράξη διοικητικής αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

Β. Δυσμενής πράξη (δήλωση της βουλήσεως) φυσικού προσώπου ή ενώσεως προσώ­πων (νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία του δικαιώματος τρίτου να εγγραφεί ως μέλος σωμα­τείου

Α. Δικαίωμα του τρίτου να εγγραφεί ως μέλος σωματείου· πώς ασκείται

Β. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απορριπτικής αποφάσεως

1. Ακύρωση της απορριπτικής αποφάσεως και αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής

1.1. Αρμόδιο δικαστήριο να χορηγήσει την αναστολή εκτελέσεως

1.2. Το πρόβλημα

1.2.1. Η μία γνώμη

1.2.2. Η δική μας γνώμη

2. Δικαίωμα προς καταδίκη του σωματείου σε δήλωση της οικείας βουλήσεώς του, με την οποία θα αποδέχεται την αίτηση του τρίτου

ΙΙ. Προσωρινή διοίκηση σωματείου (ΑΚ 69)

α. Πλάτος εφαρμογής της ΑΚ

β. Έλλειψη διοικήσεως

γ. Σύγκρουση συμφερόντων

δ. Συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως

ε. Έννομο συμφέρον

στ. Μη δυνατότητα εκ του καταστατικού να αναπληρωθούν τα κωλυόμενα μέλη

ζ. Τρόπος επεμβάσεως του δικαστηρίου στα της διοικήσεως του νομικού προσώπου

η. Προσωρινή διαταγή

θ. Διαδικαστικά

ΑΞΙΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ Ή ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Η γνώμη μου

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ)

Ι. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες

II. Απαγόρευση διαθέσεως πράγματος ή δικαιώματος

III. Οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία του μεταβιβάσαντος

1. Επί απαγορεύσεως της διαθέσεως εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως

2. Επί απαγορεύσεως της διαθέσεως δυνάμει δικαιοπραξίας

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

I. Η ρύθμιση του νόμου 2121/1993: τα δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού και του φορέα συγγενικών δικαιωμάτων· η οριστική δικαστική προστασία τους

1. Έννοια του πνευματικού δημιουργήματος (έργου)

2. Περιουσιακό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού· εξουσίες του

3. Οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως

4. Συγγενικά (προς την πνευματική ιδιοκτησία) δικαιώματα και οι δικαιούχοι τους

5. Η οικονομική αξιοποίηση των δικαιωμάτων εκ της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και τα εξ αυτής (αξιοποιήσεως) δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού και του φορέα του συγγενικού δικαιώματος

6. Τρόποι προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας

7. Οριστική δικαστική προστασία του πνευματικού δημιουργού

II. Προσωρινή δικαστική προστασία· μη προσβολή της απαγορευτικής ρήτρας της ΚΠολΔ 692 § 4

1. Δυνάμει του ν. 2121/1993

1.1. Ασφαλιστικά μέτρα προ της προσβολής

1.2. Ασφαλιστικά μέτρα μετά την προσβολή

1.3. Λήψη και άλλων ασφαλιστικών μέτρων

2. Δυνάμει του ν. 146/1914

3. Μη προσβολή της ρήτρας της ΚΠολΔ 692 §

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ι. Η ρύθμιση του νόμου 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθ­μιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις»

ΙΙ. Η ρύθμιση του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις»

ΙΙΙ. Η προσωρινώς ασφαλιστέα αξίωση

Β. Ενοχικό Δίκαιο

1. Γενικό μέρος

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

ΙΙ. Τρόποι ανώμαλης εξελίξεως της ενοχής

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες από την ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

1. Αδυναμία εκπληρώσεως της παροχής

1.1. Επί ετεροβαρούς συμβάσεως

1.2. Επί αμφοτεροβαρούς συμβάσεως

2. Υπερημερία του οφειλέτη

2.1. Επί ετεροβαρούς συμβάσεως

2.2. Επί αμφοτεροβαρούς συμβάσεως

3. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής· εννοιολογική οριοθέτηση και έννομες συνέπειες

4. Υπερημερία του δανειστή

ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία των απαιτήσεων των συμβαλλομένων μερών

1. Προσδιορισμός του είδους της ασφαλιστέας αξιώσεως: χρηματική αποζημίωση

2. Αντιστοιχία ασφαλιστέας αξιώσεως και προσήκοντος ασφαλιστικού μέτρου

3. Αντιστοιχία του ασφαλιστικού μέτρου με τις προϋποθέσεις της επείγουσας περιπτώ­σεως και του επικειμένου κινδύνου

4. Συμπέρασμα

(ΕΝΟΧΙΚΕΣ) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ι. Η έννοια της ενοχής και της αξιώσεως

ΙΙ. Πραγμάτωση της αξιώσεως

ΙΙΙ. Υποχρέωση και ευθύνη

IV. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως

V. Η σύμβαση ως πηγή ενοχών

VΙ. Έννοια, αντικείμενο και είδη της παροχής

VΙΙ. Προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα, ανά αντικείμενο και είδος της παροχής και έρευνα εάν με αυτά επέρχεται ή όχι απαγορευμένη ικανοποίηση της ασφαλιστέας αξιώσεως

1. Παροχή με αντικείμενο υλικό πράγμα (παροχή εφ’ άπαξ)

2. Παροχή με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών

3. Παροχή με αντικείμενο την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (ΚΠολΔ 949)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΚ 371-373)

Ι. Ενοχή και παροχή

ΙΙ. Το αντικείμενο της αόριστης παροχής

ΙΙΙ. Ασυντέλεστο της συμβάσεως και αοριστία της παροχής

ΙV. Φαινομενικώς αόριστη παροχή

V. Ευθεία εφαρμογή των

VΙ. Οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως προς άρση της αοριστίας της παροχής

Η ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

[σελ. 447 επ. του πρώτου τόμου των Ασφαλιστικών Μέτρων (έκδ. 2004)] (Δημοσιεύθηκε και στη Δ. 24/1993, σελ. 398 επ.)

I. Νομική βασιμότητα της ασφαλιστέας αξιώσεως

ΙI. Υποχρέωση προς παράλειψη. Έννοια και είδη της

III. Πηγές των ενοχών προς παράλειψη

IV. Προσβολή της αξιώσεως προς παράλειψη

V. Μορφές ασφαλιστέων αξιώσεων

VI. Αντιστοιχία ασφαλιστέας αξιώσεως και ασφαλιστικού μέτρου

vΙΙ. Αντιστοιχία ασφαλιστικού μέτρου και επείγουσας περιπτώσεως ή επικείμενου κινδύνου

vΙiΙ. Ασφαλιστέες αξιώσεις και προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα

ΙΧ. Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΑΚ 388)

ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ (ΧΡΗΣΤΑ) ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ (ΑΚ 388) ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ (ΑΚ 409 εδάφ. α΄)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΣ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων του προμηθευόμενου

1. Ασφαλιστικά μέτρα επί αρνήσεως του παρόχου να συνάψει σύμβαση διαρκούς παρο­χής

2. Ασφαλιστικά μέτρα επί διακοπής της διαρκούς παροχής, λόγω καταγγελίας της οικείας συμβάσεως από μέρους του προμηθευτή

3. Ασφαλιστικά μέτρα επί απειλής προς διακοπή της διαρκούς παροχής, λόγω μέλλουσας καταγγελίας της οικείας συμβάσεως από μέρους του προμηθευτή

4. Ασφαλιστικά μέτρα επί μήπω τεχθέντος εισέτι δικαιώματος

4.1. Η αξίωση προς παράλειψη επικειμένης προσβολής

4.2. Προσωρινή έννομη προστασία επί επικειμένης προσβολής

2. Ειδικό μέρος

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

Ι. Η ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Οι κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητή και οι έννομες συνέπειες (γέννηση αξιώσεων) από την παράβασή τους· προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα των αξιώσεων αυ­τών στα πλαίσια της απαγορευτικής ρήτρας εκ της ΚΠολΔ 692 § 4

1. Οι κύριες υποχρεώσεις

1.1. Νομικά ελαττώματα

1.2. Πραγματικά ελαττώματα· ελλείψεις ιδιοτήτων

2. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις

ΙΙΙ. Οι κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του αγοραστή και οι έννομες συνέπειες (γέννηση αξιώσεων) από την παράβασή τους· προσήκοντα ασφαλιστικά μέτρα των αξιώσεων αυτών στα πλαίσια της απαγορευτικής ρήτρας εκ της ΚΠολΔ 692 § 4

1. Οι κύριες υποχρεώσεις

2. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις

IV. Η ανώμαλη εξέλιξη της πωλήσεως κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως του εργοδότη να του παρέχει ο μισθωτός το είδος της εργασίας που συμφωνήθηκε

ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως του εργοδότη να μη παρέχει ο μισθωτός ταυτοχρόνως εργασία και σε άλλον εργοδότη

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία των εργοδοτών επί απεργίας των μισθωτών, προς προσωρινή παράλειψη αυτής στο παρόν και στο μέλλον

1. Η απεργία ως sui generis δικαίωμα και η κοινωνική διάστασή του

2. Οριστική δικαστική προστασία

3. Προσωρινή δικαστική προστασία

4. Προσωρινή δικαστική προστασία επί ναυτικής απεργίας

5. Προσωρινή δικαστική προστασία επί απεργίας επαγγελματικών οργανώσεων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων των απεργοσπαστών

V. Προσωρινή δικαστική προστασία απολυθέντος μισθωτού

1. Προοίμιο

2. Το νόμω βάσιμο της ασφαλιστέας αξιώσεως του μισθωτού

3. Υφίσταται ή όχι παραβίαση της ρήτρας της ΚΠολΔ 692 § 4 με την προσωρινή ενεργο­ποίηση της εργασιακής συμβάσεως;

3.1. Η γνώμη μας: μη προσβολή της ρήτρας της ΚΠολΔικ 692 § 4· αντίκρουση αντίθε­της απόψεως επί τη βάσει συνταγματικών επιταγών

4. Νομική ενέργεια της καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως από τον εργοδότη

5. Επί απορρίψεως του προβαλλομένου ασφαλιστικού μέτρου (προσωρινής επανα­προσλή­ψεως του μισθωτού), είναι ανάγκη να διαταχθεί το προσήκον ασφαλιστικό μέ­τρο· όχι απόρριψη της αιτήσεως

6. Μη νόμιμη η προσωρινή ακύρωση της καταγγελίας

VΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία του μισθωτού σε περίπτωση βλαπτικής γι’ αυτόν καταχρηστικής αποφάσεως του εργοδότη

ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΚ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ισχύον νομοθετικό έρεισμα της αξιώσεως του δανειστή

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως του δανειστή

ΙV. H διχογνωμία/η γνώμη μου

1. Ως προς την προσημείωση και τη συντηρητική κατάσχεση

2. Ως προς τη δικαστική μεσεγγύηση

3. Η εκδοχή της προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως

4. Η δική μας γνώμη

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι. Προσωρινός δικαστικός καθορισμός της διοικήσεως/εκμεταλλεύσεως του κοινού πράγ­μα­τος (ΑΚ 790)

1. Η έννοια της ΑΚ

2. Η νομική φύση της δυνατότητος του συγκοινωνού εκ της ΑΚ

3. Εφαρμοστέα η ΚΠολΔ 731 ή η ΚΠολΔ 732;

4. Περιεχόμενο της αιτήσεως εκ της ΑΚ

5. Διάδικοι στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων

6. Αρμόδιο καθ’ ύλην και τόπο δικαστήριο

7. Το περιεχόμενο της αποφάσεως

8. Πλήττεται άραγε η ρήτρα της ΚΠολΔ 692 § 4;

9. Πότε ανακαλείται η απόφαση

ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως προς λύση της κοινωνίας (ΑΚ 795)

Γ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Γενικώς

§3.2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΤΗΣ ΚΠολΔ 692 § 4 ΣΤΑ (ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ) ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2. Ειδικώς

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ (ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ) ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΚ 1003-1011, 1013-1031)

Ι. Εισαγωγή

II. Οι επί μέρους ρυθμίσεις του γειτονικού δικαίου

III. Οριστική δικαστική προστασία των δικαιούχων από το γειτονικό δίκαιο

IV. Προσωρινή δικαστική προστασία των δικαιούχων

V. Μη προσβολή της απαγορευτικής ρήτρας της ΚΠολΔ 692 §

ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΔΟΥ (ΑΚ 1012)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΑΚ 1128)

Δ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Προσωπικά/περιουσιακά οικογενειακά δικαιώματα

2. Περιουσιακά οικογενειακά δικαιώματα (σχετικά, ενοχικά)

3. Διαπλαστικά οικογενειακά δικαιώματα

ΑΞΙΩΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Ι. Το είδος της ασφαλιστέας αξιώσεως του δικαιούχου συζύγου και ο τρόπος της οριστικής και προσωρινής προστασίας της

ΙΙ. Ειδικότερες παρατηρήσεις

1. Δικαίωμα ολοκληρωμένο και ατελές· η ασφαλιστέα αξίωση εκ της ΑΚ 1400 § 1 είναι ανολοκλήρωτη προ της επελεύσεως των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη αυτή· δικαίωμα προσδοκίας του δικαιούχου συζύγου

2. Νόμιμη βάση για την προσωρινή δικαστική προστασία του δικαιούχου συζύγου, ενώ η αξίωσή του αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη

3. Νοείται δογματικώς προσωρινή ασφάλιση της απαιτήσεως εκ της ΑΚ 1402;

4. Επίμετρο: Ανάγκη απεγκλωβισμού των ασφαλιστικών μέτρων από την ασφαλιστέα αξίωση;

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ι. Η ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων

1. Κατά την ισχύ του συστήματος της κοινοκτημοσύνης

2. Η αξίωση καθενός από τους συζύγους προς δικαστική λύση της κοινοκτημοσύνης

3. Μετά από τη λήξη του συστήματος της κοινοκτημοσύνης

Ε. κληρονομικο δικαιο

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ, ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΣ

Ι. Δικαιώματα του κληρονόμου

ΙΙ. Δικαιώματα του καταπιστευματοδόχου

ΙΙΙ. Δικαιώματα του κληροδόχου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΟΣ ΕΝΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ/ΑΚΥΡΩΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΕΡΙΔΟΥΧΟΥ ΕΠΙ ΑΣΤΟΡΓΟΥ ΔΩΡΕΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΟΣ ΕΝΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) (ν. 1665/1986), ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Factoring) (ν. 1905/1990) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΕΩΣ (Franchising)

Α. Η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια της χρηματοδοτικής μισθώσεως

ΙΙΙ. Μορφές της χρηματοδοτικής μισθώσεως

ΙΙΙ. Οι έννομες σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

1. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή (εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως) και μισθωτή

2. Η σχέση μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτή

3. Η σχέση μεταξύ μισθωτή και προμηθευτή

ΙV. Η καταγγελία (λήξη) της συμβάσεως

V. Οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία των εκατέρωθεν αξιώσεων

1. Ως προς τις έννομες σχέσεις μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή

2. Ως προς τις έννομες σχέσεις μεταξύ εκμισθωτή και προμηθευτή

3. Ως προς τις έννομες σχέσεις μεταξύ μισθωτή και προμηθευτή

Β. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)

Ι. Η έννοια της συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΙΙ. Μορφές εμφανίσεως της συμβάσεως factoring

ΙΙΙ. Οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών

1. Η έννομη σχέση μεταξύ πράκτορα και προμηθευτή· οι αξιώσεις εκατέρου από αυτούς έναντι του άλλου και η προσωρινή δικαστική προστασία των εν λόγω αξιώσεων

2. Η έννομη σχέση μεταξύ πράκτορα και τρίτου (οφειλέτη)· οι αξιώσεις του πράκτορα έναντι των τρίτων και η προσωρινή δικαστική προστασία των εν λόγω αξιώσεων

3. Η έννομη σχέση μεταξύ προμηθευτή και τρίτου (οφειλέτη)· οι αξιώσεις του πράκτορα έναντι των τρίτων και η προσωρινή δικαστική προστασία των εν λόγω αξιώσεων

Γ. Η σύμβαση δικαιοχρήσεως (Franchising)

Ι. Η έννοια της συμβάσεως δικαιοχρήσεως

ΙΙ. Οι κύριες αξιώσεις και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις εκατέρωθεν· τα προσήκοντα ασφαλι­στικά μέτρα σε κάθε περίπτωση και η έρευνα εάν με αυτά παραβιάζεται ή όχι η ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

ΙΙΙ. Η λήξη της συμβάσεως franchising και οι έννομες συνέπειές της· προσωρινή δικαστική προστασία των εντεύθεν εκατέρωθεν αξιώσεων και η απαγορευτική ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

IV. Franchising και ρήτρα απαγορεύσεως ανταγωνισμού από τον δικαιολήπτη μετά τη λήξη της συμβάσεως· προσωρινή δικαστική προστασία του δικαιοδότη και η απαγορευτική ρή­τρα της ΚΠολΔ 692 §

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Ι. Η νόμω ρύθμιση της κοινοπραξίας και η νομική φύση αυτής

ΙΙ. Δικονομικές ρυθμίσεις

ΙΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του διαχειριστή της κοινοπραξίας άνευ νομικής προσω­πικότητας

ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων εκ της κοινοπραξίας στις προς τα έσω και προς τα έξω σχέσεις των κοινοπρακτούντων εταίρων

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ι. Προσωρινή δικαστική προστασία της αξιώσεως της εταιρίας να απέχει εταίρος μη διαχει­ριστής από διαχειριστικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρίας

ΙΙ. Προσωρινός αποκλεισμός εταίρου από τα εταιρικά πράγματα

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων των μετόχων κατά τη λειτουργία των ανώ­νυμων εταιριών

1. Ασφαλιστικά μέτρα κατά τη συγκρότηση της γενικής συνελεύσεως ανώνυμης εταιρίας

2. Ασφαλιστικά μέτρα κατά τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας

3. Ασφαλιστικά μέτρα επί προσβολής, ως άκυρης, αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας

4. Ασφαλιστικά μέτρα προς επίδειξη εταιρικών βιβλίων και εγγράφων

5. Ασφαλιστικά μέτρα επί αμφισβητήσεως της μετοχικής ιδιότητος

6. Ασφαλιστικά μέτρα επί παρανόμου αποκλεισμού συμμετοχής μέλους του δ.σ. από τις συνεδριάσεις του εν λόγω συμβουλίου και προσελεύσεώς του στην εταιρία

7. Ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή προστασία χρηματικών αξιώσεων του μετόχου κατά της εταιρίας

8. Ασφαλιστικά μέτρα για σύγκληση από το δ.σ. έκτακτης γενικής συνελεύσεως των με­τόχων

9. Ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία του δικαιώματος του μετόχου προς απόληψη εταιρικών κερδών

10. Προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων της μειοψηφίας ανώνυμης εταιρίας εναντίον μετόχων αυτής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ α) ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (π.δ. 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/623/ ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ε.Κ.»), β) ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟ­ΣΩΠΩΝ (Εμπ 90-94) ΚΑΙ γ) ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

A. Ο EMΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ι. Έννοια του εμπορικού αντιπροσώπου

ΙΙ. Αμοιβή/προμήθεια και αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου

1. Αμοιβή και προμήθεια του αντιπροσώπου

2. Αποζημίωση του αντιπροσώπου

ΙΙΙ. Καταγγελία της συμβάσεως

ΙV. Δικαιώματα του εμπορικού αντιπροσώπου· οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία τους

1. Δικαιώματα· οριστική δικαστική προστασία τους

2. Προσωρινή δικαστική προστασία

Β. Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΟΣ ΑΝΤΙ­ΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ι. Η ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Οι δημιουργούμενες από τη δράση του παραγγελιοδόχου έννομες σχέσεις και οι εξ αυτών αξιώσεις του

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία

Γ. Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Ι. Η σύμβαση διανομής

ΙΙ. Οι αξιώσεις του διανομέα έναντι του παραγωγού και η προσωρινή δικαστική προστασία τους

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Αστική οριστική δικαστική προστασία των καθ’ έκαστα στοιχείων της βιομηχανικής ιδιο­κτησίας

ΙΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία των καθ’ έκαστα στοιχείων της βιομηχανικής ιδιοκτη­σίας· μη προσβολή της απαγορευτικής ρήτρας του άρθρου 692 § 4 ΚΠολΔ

Α. Επί προσβολής των στοιχείων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας χωρεί η ακόλουθη προ­σωρινή δικαστική προστασία

Β. Μη προσβολή της ρήτρας της ΚΠολΔ 692 §

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρο 6 ν. 3816/ 2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών - επαγγελματικών οφειλών προς τις Τράπεζες»)

Ι. Η ρύθμιση του νόμου

ΙΙ. Προσωρινή δικαστική προστασία

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΠΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ι. Γενικώς περί εγγυητικής επιστολής

ΙΙ. Διακρίσεις των εγγυητικών επιστολών

ΙΙΙ. Ειδικώς η εγγυητική επιστολή με ρήτρα «πρώτης ζητήσεως» ή «απλής ειδοποιήσεως»

ΙV. Οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία του πρωτοφειλέτη· προσήκον ασφαλιστικό μέτρο και στοίχισή του προς την απαγορευτική ρήτρα της ΚΠολΔ 692 §

1. Επί εγγυητικών επιστολών υπό όρους

2. Επί εγγυητικών επιστολών σε πρώτη ζήτηση

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ι. Προϊσχύσαν και ισχύον ήδη νομικό καθεστώς επί των τραπεζικών δανείων με ρήτρα αλλοδαπού νομίσματος

ΙΙ. Τα τραπεζικά δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου και οι συνέπειες από τη μεταγενέστερη διαφορο­ποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου/ ευρώ εις βάρος του ευρώ

ΙΙΙ. Άσκηση αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά των Τραπεζών από τους δανειολήπτες· προβαλλόμενοι λόγοι ακυρότητας του όρου περί του χρόνου υπολογισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου/ευρώ

ΙV. Προσωρινή δικαστική προστασία των δανειοληπτών στα πλαίσια της απαγορευτικής ρήτρας της ΚΠολΔ 692 § 4

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Ι. Μη συμβατό αναγκαστικής εκτελέσεως και ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙ. Συναφείς προς την προσωρινή ρύθμιση θεσμοί στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτε­λέσεως

1. Νομική φύση των θεσμών

1.1. Η προσωρινή εκτελεστότητα

1.2. Η αναστολή της εκτελέσεως προσωρινώς εκτελεστών αποφάσεων

1.3. Η αναστολή του πλειστηριασμού

1.4. Η αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως προσημειώσεως και συντηρητικής κατα­σχέσεως, καθώς και της αποφάσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προη­γού­με­νη κατάσταση

1.5. Η αναστολή εκτελέσεως λόγω ασκήσεως ανακοπών

1.6. Η αναστολή εκτελέσεως λόγω ασκήσεως ενδίκων μέσων

1.7. Η αναστολή εκτελέσεως διαιτητικής αποφάσεως και (προσβαλλόμενης, ως ανύ­παρ­κτης) αποφάσεως

ΙΙΙ. Μη εφαρμογή της ΚΠολΔ 692 §

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

«Δικαιώματα» στις υποθέσεις της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας

IV. Επί της § 5 του άρθρου ΚΠολΔ

§1. Απαγόρευση να θιγούν δικαιώματα τρίτων

§2. Έννοια του «τρίτου»

§3. Άμεσες/ανακλαστικές ενέργειες της αποφάσεως

§4. Ασφαλιστέα αξίωση υπό (αναβλητική) αίρεση ή προθεσμία

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΠολΔ

Αίτημα παραδόσεως/αποδόσεως μισθίου

Αίτημα προσωρινής παύσης της τοκογονίας

Αίτημα προσωρινής παύσης της χρεώσεως καταναλωτών ύδατος με τα πάγια τέλη

Απαγόρευση δημιουργίας αμετακλήτων καταστάσεων

Απαγόρευση ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως

Απαγόρευση προσβολής των δικαιωμάτων τρίτων

Απαγορευτικός κανόνας της ΚΠολΔ 692 §

Γειτονικό δίκαιο

Δεσμευτική δικονομική ρήτρα/κατευθυντήρια οδηγία

Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου

Δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου

Διαρκείς έννομες σχέσεις

Επικειμένη προσβολή δικαιώματος

Έννομες συνέπειες από την παράβαση του κανόνα

Επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου

Επιλογή του ολιγότερο επαχθούς ασφαλιστικού μέτρου

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εργατικές διαφορές

Εταιρία

Εφ’ άπαξ εκπληρωτέα ασφαλιστέα αξίωση (παροχή)

Μίσθωση πράγματος

Οριστική επίλυση της διαφοράς με το ασφαλιστικό μέτρο

Παράβαση του κανόνα· ένδικα μέσα

Πνευματική ιδιοκτησία

Προμηθευτικές συμβάσεις

Προσβολή εμπραγμάτου δικαιώματος

Προσβολή προσωπικότητος

Πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο· μη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος

Προσωρινή απαγόρευση ασκήσεως εννόμων βοηθημάτων

Προσωρινή απαγόρευση διαθέσεως εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

Προσωρινή αποδοχή υπηρεσιών μισθωτού

Προσωρινή άρση της προσβολής της προσωπικότητος

Προσωρινή επίδειξη εγγράφων

Προσωρινή ηλεκτροδότηση ακινήτου

Προσωρινή καταδίκη σε δήλωση της βουλήσεως

Προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως· ισχύει ο κανόνας της ΚΠολΔικ 692 §

Ratio legis

Ρύπανση περιβάλλοντος

Σήμα

Τηλεφωνία

Τράπεζα

Υποκατάστατο ασφαλιστικό μέτρο

Υποχώρηση του κανόνα της ΚΠολΔ 692 §

Χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού μέτρου

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...