Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 2, 2016


Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 2, 2016

Η ενασχόληση του διακεκριμένου Εφέτη κ. Γεωργίου με το δυσχερές θέμα των ασφαλιστικών μέτρων είναι γνωστή και ολοκληρούται με την έκδοση του δεύτερου τόμου των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την νέα αυτή αξιόλογη προσπάθειά του κατόρθωσε να εμφανίσει πλήρη εικόνα τόσο των θεωρητικών προβλημάτων όσο και των νομολογιακών διακυμάνσεων, που ανέκυψαν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των κατ’ ιδίαν άρθρων του Γενικού Μέρους των ασφαλιστικών μέτρων.
Η πληρότητα της εκθέσεως, βιβλιογραφική και νομολογιακή, αποτελεί ασφαλή κατατοπισμό επί των ποικίλων θεωρητικών και νομολογιακών αποχρώσεων στο λεπτό αυτό δικονομικό χώρο, και θα συμβάλει, κατ’ αποτέλεσμα, στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων του σημαντικού αυτού δικαιικού θεσμού.

Στο βιβλίο, μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων, παρατίθεται κατ’ άρθρο ερμηνεία των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ που αφορούν στα ασφαλιστικά μέτρα. Στη συνέχεια ακολουθεί πληθώρα μελετών, σημειωμάτων και δικαστικών αποφάσεων για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και γενικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Edition info

Title
Ασφαλιστικά Μέτρα
Προσωρινή δικαστική προστασία αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Ερμηνεία κατ' άρθρο των τροποποιήσεων του πέμπτου βιβλίου του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015" (ΦΕΚ Α' 87/23-7-2015)
Εισαγωγή στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων - Νομικές μελέτες.
© 2016
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-352-8
Pages
LIII + 295
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος † Γ. Μητσόπουλου στα Ασφαλιστικά Μέτρα ΙΙ (έκδοση 2004)

Βιβλιοκρισία Γ. Ρήγου στα Ασφαλιστικά Μέτρα Ι (πρώτη έκδοση, 1995)

Πρόλογος συγγραφέως στο παρόν πόνημα (έκδοση 2016)

Πρόλογος συγγραφέως στα Ασφαλιστικά Μέτρα τ. Ι (δεύτερη έκδοση, 1996)

Πρόλογος συγγραφέως στα Ασφαλιστικά Μέτρα τ. Ι (πρώτη έκδοση, 1995)

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α΄, 80)

Η αριθ. 11/2014 Απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί του σχεδίου τροποποιήσεων του ΚΠολΔ

Η αριθ. 3/2014 Απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών επί του σχεδίου τροποποιήσεων του ΚΠολΔ

ΟΙ προτάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος επί του σχεδίου τροποποιήσεως του ΚΠολΔ

Συντομογραφίες

Ευρετήριο λημμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο 691.

Άρθρο 691Α

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο 729Α

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ/ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α΄ Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

Η ρήτρα της μη ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος (ΚΠολΔ 692 § 4)· ισχύει και επί του ασφαλιστικού μέτρου της προσωρινής ρυθμίσεως της καταστάσεως (ΚΠολΔ 731, 732);

Η προβληματική της ΚΠολΔ 337 στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων, προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων, κατά τον ελληνικό ΚΠολΔ και την κοινοτική νομοθεσία

Το δεδικασμένο στα ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ 695)

Απόσβεση και εξάλειψη προσημειώσεως υποθήκης

Προσήκον ασφαλιστικό μέτρο επί αξιώσεως προς αναγωγή μισθωτικής συμβάσεως στο μέτρο που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα (χρηστά) συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 388)

Δικαστική μεσεγγύηση επιχειρήσεως

Ι. Η δικαστική έρευνα επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και το υπηρεσιακό καθήκον του δικαστηρίου, ΙΙ. Το νόμω αβάσιμο του προτεινομένου από τον αιτούντα ασφαλιστικού μέτρου, ΙΙΙ. Ο τρόπος λειτουργίας της καταγγελίας διαρκούς συμβάσεως

Προσωρινή δικαστική προστασία του δανειστή εκ καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

Αοριστία (δικονομικό απαράδεκτο), νόμω αβάσιμο και ουσιαστικώς αβάσιμο της ανακλητικής αιτήσεως

Ανάγκη ακριβέστατου προσδιορισμού του επιδίκου ακινήτου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής· αιτιολογία

Β΄ Γενικά ζητήματα ουσιαστικού δικαίου

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έννοια και λειτουργία της ΑΚ 268 εδάφ. α΄

Άμεση αντιπροσώπευση - πληρεξουσιότητα - εντολή: εννοιολογική διάκριση και λειτουργική σύνδεση αυτών. Νοείται κατάχρηση της πληρεξουσιότητας;

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αδικοπραξία (παράνομη πράξη/παράλειψη - παράνομη ζημία): εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Η παυλιανή αγωγή στις αγωγές είδους

Γ΄ Γενικά ζητήματα δικονομικού δικαίου

Η έριδα περί της νομικής φύσης της νομιμοποιήσεως

Η έννοια του προδικαστικού ζητήματος

Τινά περί της αναγνωριστικής αγωγής

Ελαττωματική παρέμβαση/αγωγή ως διαδικαστική πράξη· απαράδεκτο - ανυπόστατο αυτών

Ι. Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας· έννοια κυρίας παρεμβάσεως· πότε στοιχειοθετείται ανυπόστατο και πότε απαράδεκτο της παρεμβάσεως· έννοια προδικασίας. ΙΙ. Έννομες συνέπειες της παρεμβάσεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία