Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014


Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014

Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα που συναρτών­ται με αυ­τή.

Πε­ρι­έ­χε­ται α­να­λυ­τι­κή ερ­μη­νεί­α των σχε­τι­κών δι­α­τά­ξε­ων του ΑΚ, με πα­ρά­θε­ση της ό­λης νο­μο­λο­γί­ας και βι­βλι­ο­γρα­φί­ας. Ε­πί­σης πε­ρι­έ­χε­ται και πλή­ρης κά­λυ­ψη ό­λων των δικονο­μι­κών θε­μά­των που α­φο­ρούν τον προ­κεί­με­νο θε­σμό και της σχε­τι­κής προς αυ­τά νομο­λο­γί­ας.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι προϋποθέσεις της διεκδικητικής αγωγής, το εφαρμοστέο δίκαιο και η ένσταση ίδιας κυριότητας. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο πραγματεύεται το δικονομικά παραδεκτό της διεκδικητικής αγωγής εξετάζονται η εφαρμοστέα διαδικασία, η αιτιολογία, η απόφαση-διατακτικό, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση.

Με τη διεξοδική και εξαντλητική ανάλυση του ουσιαστικού και του δικονομικού μέρους, το έργο αυτό αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του νομικού της πράξης και συμβάλλει στην ορ­θή και δί­και­η αν­τι­με­τώ­πι­ση όλων των ζητημάτων για την ι­δι­ο­κτη­σί­α.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η διεκδικητική αγωγή
Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-072-5
Σελίδες
XVI + 1230
Τιμή
€ 120,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

Α. Κυριότητα σε πράγμα

Β. Κυριότητα στις Νέες Χώρες

Γ. Τρόπος κτήσης κυριότητας

1. Πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας

Ειδικότερες περιπτώσεις πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας

2. Παράγωγος τρόπος κτήσης κυριότητας

2.1. Κληρονομική διαδοχή

2.2. Ειδικότερες περιπτώσεις

2.3. Η μεταγραφή ως προϋπόθεση κτήσης κυριότητας

3. Πράγμα

Ειδικότερες περιπτώσεις πραγμάτων

IV. Ειδικό Εμπράγματο Δίκαιο

Α. Δημόσια κτήματα

1. Παραμεθόριες περιοχές

2. Αδέσποτα πράγματα

3. Κοινόχρηστα πράγματα

Ιερές Μονές

Β. Καθολική προσβολή

Γ. Η προσβολή να προέρχεται από τρίτο πρόσωπο

Πότε ασκείται η διεκδικητική και πότε η αρνητική αγωγή

Περιπτωσιολογία

Διεκδίκηση ναυαγίων: Βλ. ν. ΓπΒ'/1856

Oθωμανικό Δίκαιο

Περιπτώσεις μουλκίων

Βακούφια και Ιερές Μονές

Περιπτώσεις εχθρών

Ακίνητα Οθωμανών - Ανταλλάξιμα

Προθεσμία διεκδίκησης ανταλλαξίμων ακινήτων

Αγροτική αποκατάσταση

Κτήση κυριότητας

Κατηγορίες κλήρων

Απαγόρευση εκποίησης και απαγόρευση κατάτμησης κλήρου

Απαγορεύσεις εκποίησης κατά τον Αγροτικό Κώδικα πριν από το Ν. 431/1968

Έννοια ιδιωτικού εγγράφου βέβαιης χρονολογίας

Εκποίηση μετά την κοινοποίηση της αίτησης

Αποτελέσματα της επικύρωσης

Ειδικές περιπτώσεις επικύρωσης

Αστική αποκατάσταση προσφύγων

Αναδασμός

Δάση

Κτήση κυριότητας δάσους

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου

Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων

Σχέδια πόλεων

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Κτήση κυριότητας Ιερών Ναών

Αποστραγγιζόμενες γαίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έθιμο

Δημόσιο

Χρησικτησία

Δημόσια κτήματα

Κτηματολόγιο

Άμυνα εναγόμενου

Άρνηση της αγωγής

Ειδικότερα για τα κινητά πράγματα

Παραμεθόριες περιοχές

Απάντηση ενάγοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Εισαγωγή

Ένσταση ιδίου δικαιώματος

Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματος

Ένσταση δόλου

Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

Ένσταση παραγραφής διεκδικητικής αγωγής

Αναστολή και διακοπή παραγραφής

Παραγραφή διεκδικητικής αγωγής κατ’ άρθρο

Απάντηση ενάγοντος

Απάντηση ενάγοντος

Δικαιοδοσία

Εκκρεμοδικία

Ειδικότερα η διεκδικητική αγωγή

Ειδικότερα η ταυτότητα νομικής αιτίας

Δεδικασμένο

Ευθύνη ως προς τα ωφελήματα

Ευθύνη ως προς το πράγμα

Αξίωση του νομέα για δαπάνες στο πράγμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

Προδικασία

Νομιμοποίηση

Δικαιοδοσία

Διάδικοι

Σώρευση διεκδικητικής αγωγής με άλλες αγωγές

Απόδειξη

Ασφαλιστικά μέτρα

Ανταγωγή

Προσεπίκληση

Παρέμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δικαστικά έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εκτέλεση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου