Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014


Β. Βαθρακοκοίλης, Η διεκδικητική αγωγή, 2014

Στο παρόν αναπτύσσεται το δρα­στι­κό­τε­ρο και σο­βα­ρό­τε­ρο μέ­σο προ­στα­σί­ας της ιδιοκτησίας, δη­λα­δή η δι­εκ­δι­κη­τι­κή α­γω­γή, καθώς και τα πα­ρε­πό­με­να θέματα που συναρτών­ται με αυ­τή.

Πε­ρι­έ­χε­ται α­να­λυ­τι­κή ερ­μη­νεί­α των σχε­τι­κών δι­α­τά­ξε­ων του ΑΚ, με πα­ρά­θε­ση της ό­λης νο­μο­λο­γί­ας και βι­βλι­ο­γρα­φί­ας. Ε­πί­σης πε­ρι­έ­χε­ται και πλή­ρης κά­λυ­ψη ό­λων των δικονο­μι­κών θε­μά­των που α­φο­ρούν τον προ­κεί­με­νο θε­σμό και της σχε­τι­κής προς αυ­τά νομο­λο­γί­ας.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι προϋποθέσεις της διεκδικητικής αγωγής, το εφαρμοστέο δίκαιο και η ένσταση ίδιας κυριότητας. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο πραγματεύεται το δικονομικά παραδεκτό της διεκδικητικής αγωγής εξετάζονται η εφαρμοστέα διαδικασία, η αιτιολογία, η απόφαση-διατακτικό, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση.

Με τη διεξοδική και εξαντλητική ανάλυση του ουσιαστικού και του δικονομικού μέρους, το έργο αυτό αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του νομικού της πράξης και συμβάλλει στην ορ­θή και δί­και­η αν­τι­με­τώ­πι­ση όλων των ζητημάτων για την ι­δι­ο­κτη­σί­α.

Edition info

Title
Η διεκδικητική αγωγή
Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-072-5
Pages
XVI + 1230
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ι. Έννοια

ΙΙ. Νομική φύση

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις

Α. Κυριότητα σε πράγμα

Β. Κυριότητα στις Νέες Χώρες

Γ. Τρόπος κτήσης κυριότητας

1. Πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας

Ειδικότερες περιπτώσεις πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας

2. Παράγωγος τρόπος κτήσης κυριότητας

2.1. Κληρονομική διαδοχή

2.2. Ειδικότερες περιπτώσεις

2.3. Η μεταγραφή ως προϋπόθεση κτήσης κυριότητας

3. Πράγμα

Ειδικότερες περιπτώσεις πραγμάτων

IV. Ειδικό Εμπράγματο Δίκαιο

Α. Δημόσια κτήματα

1. Παραμεθόριες περιοχές

2. Αδέσποτα πράγματα

3. Κοινόχρηστα πράγματα

Ιερές Μονές

Β. Καθολική προσβολή

Γ. Η προσβολή να προέρχεται από τρίτο πρόσωπο

Πότε ασκείται η διεκδικητική και πότε η αρνητική αγωγή

Περιπτωσιολογία

Διεκδίκηση ναυαγίων: Βλ. ν. ΓπΒ'/1856

Oθωμανικό Δίκαιο

Περιπτώσεις μουλκίων

Βακούφια και Ιερές Μονές

Περιπτώσεις εχθρών

Ακίνητα Οθωμανών - Ανταλλάξιμα

Προθεσμία διεκδίκησης ανταλλαξίμων ακινήτων

Αγροτική αποκατάσταση

Κτήση κυριότητας

Κατηγορίες κλήρων

Απαγόρευση εκποίησης και απαγόρευση κατάτμησης κλήρου

Απαγορεύσεις εκποίησης κατά τον Αγροτικό Κώδικα πριν από το Ν. 431/1968

Έννοια ιδιωτικού εγγράφου βέβαιης χρονολογίας

Εκποίηση μετά την κοινοποίηση της αίτησης

Αποτελέσματα της επικύρωσης

Ειδικές περιπτώσεις επικύρωσης

Αστική αποκατάσταση προσφύγων

Αναδασμός

Δάση

Κτήση κυριότητας δάσους

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου

Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων

Σχέδια πόλεων

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Κτήση κυριότητας Ιερών Ναών

Αποστραγγιζόμενες γαίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έθιμο

Δημόσιο

Χρησικτησία

Δημόσια κτήματα

Κτηματολόγιο

Άμυνα εναγόμενου

Άρνηση της αγωγής

Ειδικότερα για τα κινητά πράγματα

Παραμεθόριες περιοχές

Απάντηση ενάγοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Εισαγωγή

Ένσταση ιδίου δικαιώματος

Ένσταση πωληθέντος και παραδοθέντος πράγματος

Ένσταση δόλου

Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

Ένσταση παραγραφής διεκδικητικής αγωγής

Αναστολή και διακοπή παραγραφής

Παραγραφή διεκδικητικής αγωγής κατ’ άρθρο

Απάντηση ενάγοντος

Απάντηση ενάγοντος

Δικαιοδοσία

Εκκρεμοδικία

Ειδικότερα η διεκδικητική αγωγή

Ειδικότερα η ταυτότητα νομικής αιτίας

Δεδικασμένο

Ευθύνη ως προς τα ωφελήματα

Ευθύνη ως προς το πράγμα

Αξίωση του νομέα για δαπάνες στο πράγμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

Προδικασία

Νομιμοποίηση

Δικαιοδοσία

Διάδικοι

Σώρευση διεκδικητικής αγωγής με άλλες αγωγές

Απόδειξη

Ασφαλιστικά μέτρα

Ανταγωγή

Προσεπίκληση

Παρέμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δικαστικά έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Εκτέλεση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου