Β. Τουντόπουλος, Εξαγοράσιμες μετοχές, 2010


Β. Τουντόπουλος, Εξαγοράσιμες μετοχές, 2010

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι οι εξαγοράσιμες μετοχές. Πρόκειται για μια κατηγορία μετοχών, η οποία γνωρίζει ευρύτατη διάδοση στη διεθνή πρακτική της εταιρικής χρηματοδότησης. Στην ελληνική έννομη τάξη η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών προβλέφθηκε το πρώτον στη διάταξη του άρθρου 17β ν. 2190/1920. Η διάταξη αυτή προστέθηκε στο ν. 2190/1920 με το άρθρο 24 ν. 3604/2007. H ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα συστηματικά με τις εξαγοράσιμες μετοχές. Το γεγονός αυτό φαίνεται να οφείλεται αφενός μεν στο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη θέσπιση του ν. 3604/2007, αφετέρου δε στο ότι δεν έχει γίνει ακόμη εκτεταμένη χρήση της συγκεκριμένης μορφής χρηματοδότησης από τις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Το βιβλίο αυτό στοχεύει να καλύψει σε μονογραφικό επίπεδο το υπάρχον κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, ταυτόχρονα, όμως, να συμβάλλει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την έκδοση και εξαγορά εξαγοράσιμων μετοχών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εξαγοράσιμες μετοχές
© 2010
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-550-8
Σελίδες
XVIII + 283
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Εισαγωγή

1. Λόγοι έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών

1.1. Προσέλκυση επενδυτών

1.2. Επίτευξη συμφερότερων όρων χρηματοδότησης

1.3. Βέλτιστη χρηματοοικονομική (ανα)διάρθρωση της εκδότριας

1.4. Στήριξη ή / και σταθεροποίηση χρηματιστηριακής τιμής

1.5. Διατήρηση του status quo στο εσωτερικό της επιχείρησης

2. Η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών στη διεθνή πρακτική της εταιρικής χρηματοδότησης

ΙΙ. Εξαγοράσιμες μετοχές πριν το ν. 3604/2007 και διάκριση από εναλλακτικά μορφώματα

1. Εξαγοράσιμες μετοχές πριν το ν. 3604/2007

2. Διάκριση από εναλλακτικά εταιρικά μορφώματα

2.1. Αγορά ιδίων μετοχών

2.2. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου (Μετοχές επικαρπίας)

2.3. Μείωση κεφαλαίου

2.4. Δικαίωμα μετόχων να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία (49α ν. 2190/1920)

2.5. Μετατρέψιμες ομολογίες

2.6. Μερικό Συμπέρασμα

ΙΙΙ. Νομική φύση των εξαγοράσιμων μετοχών

1. Οι εξαγοράσιμες μετοχές ως ιδιαίτερη κατηγορία μετο-χών

2. Εφαρμοστέες διατάξεις επί των εξαγοράσιμων μετοχών

3. Μετατροπή μη εξαγοράσιμων μετοχών σε εξαγοράσιμες και αντίστροφα

3.1. Μετατροπή μη εξαγοράσιμων μετοχών σε εξαγο-ράσιμες

3.2. Μετατροπή εξαγοράσιμων μετοχών σε μη εξαγο-ράσιμες

3.2.1. Μετατρέψιμες εξαγοράσιμες μετοχές

3.2.2. Μετατροπή με απόφαση της εκδότριας

3.2.3 Έμμεση μετατροπή εξαγοράσιμων μετοχών σε μη εξαγοράσιμες

4. Μεταβίβαση εξαγοράσιμων μετοχών

5. Εξαγοράσιμες μετοχές και ο τύπος της ανώνυμης εται-ρείας

ΙV. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών

1. Ανώνυμες εταιρείες που δύνανται να προβούν σε έκδο-ση εξαγοράσιμων μετοχών

2. Η έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών γίνεται με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

2.1. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

2.2. Έγκριση των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών

2.3. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3. Η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών προϋποθέτει κατα-στατική ρύθμιση

3.1. Η ρύθμιση του άρθρου 39 στοιχ. γ της 2ης κοινοτι-κής οδηγίας

3.2. Η ανάγκη σαφήνειας της καταστατικής ρύθμισης

4. Η καταστατική διαμόρφωση των όρων και προϋποθέ-σεων εξαγοράς

4.1. Η εξαγορά ως δικαίωμα της εκδότριας

4.2. Η εξαγορά ως υποχρέωση της εκδότριας

4.2.1. Η γραμματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 17β ν. 2190/1920

4.2.2. Η συστηματική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 17β ν. 2190/1920

4.2.3. Η τελολογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 17β ν. 2190/1920

4.2.4. Δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις

4.2.5. Δικαίωμα του μετόχου να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών

4.3. Η εξαγορά ως αμφιμερές δικαίωμα

4.4. Τροποποίηση των όρων εξαγοράς

5. Ελαττώματα κατά την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών

V. Εξαγορά μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17β ν. 2190/1920

1. Οι νόμιμες προϋποθέσεις εξαγοράς

1.1. Καταστατική πρόβλεψη πριν την ανάληψη των με-τοχών που πρόκειται να εξαγορασθούν

1.2. Πλήρης εξόφληση των προς εξαγορά μετοχών

1.3. Χρηματοδότηση της εξαγοράς

1.3.1. Ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α ν. 2190/1920

1.3.1.1. Η εφαρμογή του άρθρου 44α παρ. 2 τελ. εδ. ν. 2190/1920

1.3.1.2. Το χρονικό σημείο κατά το οποίο πρέ-πει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 44α ν. 2190/1920

1.3.1.3. Εφαρμογή του άρθρου 45 ν. 2190/1920

1.3.2. Έκδοση νέων μετοχών

1.3.3. Χρηματοδότηση του υπερτιμήματος (πρόσθετου ποσού)

1.3.4. Βάρος απόδειξης περί συνδρομής των προϋποθέσεων χρηματοδότησης

1.4. Λοιπές προϋποθέσεις εξαγοράς - Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος

1.4.1. Η εξαγορά ως δικαίωμα της εκδότριας

1.4.2. Η εξαγορά ως δικαίωμα του μετόχου

1.4.3. Εξαγορά σε «χαμηλή» ή «υψηλή» χρηματι-στηριακή τιμή

2. Η διαδικασία εξαγοράς και η απόδοση της εισφοράς

2.1. Η δήλωση της εταιρείας

2.2. Αρμόδιο όργανο

2.2.1. Αποφασιστική αρμοδιότητα για την εξαγορά των μετοχών

2.2.2. Υλοποίηση της απόφασης εξαγοράς

2.3. Οι προς εξαγορά μετοχές / μερική εξαγορά

2.4. Η «απόδοση της εισφοράς»

2.5. Τίμημα εξαγοράς

2.5.1. Έλλειψη ρύθμισης ως προς το τίμημα εξαγοράς

2.5.2. Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς με καταστατική ρύθμιση ή με την απόφαση έκδοσης

2.5.2.1. Καταβολή υπερτιμήματος

2.5.2.2. Ελάχιστη τιμή εξαγοράς

2.6. Ελαττώματα κατά τη διαδικασία εξαγοράς και την απόδοση της εισφοράς

VΙ. Συνέπειες της εξαγοράς

1. Συνέπειες ως προς το μέτοχο: απώλεια της μετοχικής ιδιότητας

2. Συνέπειες ως προς την εκδότρια

2.1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

2.2. Υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικού

VII. Δημοσιότητα

1. Δημοσιότητα της έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών

2. Δημοσιότητα της εξαγοράς των μετοχών

3. Αναπροσαρμογή του άρθρου του καταταστικού περί ύψους του μετοχικού κεφαλαίου

4. Η δημοσιότητα σε εταιρείες με εισηγμένες μετοχές

VIII. Εταιρικές πράξεις και εξαγοράσιμες μετοχές

1. Συγχώνευση - Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας

2. Μείωση και Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

3. Απόκτηση εξαγοράσιμων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ν. 2190/1920.

IΧ. Λογιστικά και φορολογικά ζητήματα

1. Λογιστική αντιμετώπιση των εξαγοράσιμων μετοχών

2. Φορολογική αντιμετώπιση των εξαγοράσιμων μετοχών

Χ. Επίμετρο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023