Β. Παπαγρηγορίου, Πολεοδομία, 4η έκδ., 2011


Β. Παπαγρηγορίου, Πολεοδομία, 4η έκδ., 2011 Η παρούσα τέταρτη έκδοση του έργου έχει σημαντικά μεγαλύτερη έκταση από την τρίτη σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια (σελ. Ι έως ΧΧΙΙ και 1 έως 425, έναντι σελ. Ι έως ΧΙΧ και 1 έως 342 εκείνης). Η αύξηση του περιεχομένου της κρίθηκε απαραίτητη για να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις, προσαρμογές, συμ¬-πληρώσεις και προσθήκες που οφείλονται στα νέα στοιχεία της πραγματικότητος και της νομοθεσίας και στην νεώτερη νομολογία, αλλά και για να εμπλουτισθεί η βιβλιογραφία. Έγινε μερική αναδιάταξη της ύλης, ώστε το περιεχόμενό του να γίνει πιο συστηματικό.
Στο Μέρος πρώτο κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσουν ιδιαίτερες παραγράφους τα θέματα για τον χώρο και τις χρήσεις γης, για την χωροταξία και την πολεοδομία ως κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες και για την αρχή της αειφορίας ή βιώσιμης αναπτύξεως, που αποτελούσαν αποσπάσματα άλλων παραγράφων
Στο Μέρος δεύτερο προστέθηκε παράγραφος για την βυζαντινή πόλη, που δεν έχει τιμηθεί από την σχετική βιβλιογραφία όσο η μεσαιωνική πόλη της Δύσεως. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο (δεύτερο) εντάχθηκαν τα θέματα για την πόλη και την πολεοδομία στην αρχαία Ελλάδα, με τις δύο υποδιαιρέσεις (για την ελληνική πόλη και την πολεοδομική σκέψη - Ιππόδαμος), που αποσπάσθηκαν από το κεφάλαιο (πρώτο) όπου αναπτύσσεται η εξέλιξη από τον οικισμό στην πόλη
Στο Μέρος έκτο προστέθηκε παράγραφος για τις ασφαλιστικές δικλείδες εφαρμογής και τα «παραθυράκια» του ν.δ. του 1923 και της μεταγενέστερης πολεοδομικής νομοθεσίας μας. Ιδιαίτερες παράγραφοι έγιναν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μητροπολιτικών περιοχών, τα θέματα για το ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών, το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και τα ρυθμιστικά σχέδια άλλων πόλεων. Τέλος, προστέθηκε παράγραφος για τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα διατηρητέα κτίρια, θέματα στα οποία η γ΄ έκδοση δεν περιείχε αναφορά.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πολεοδομία
Πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
Εισαγωγή - Θεσμοί - Πολιτική
© 2011
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-741-0
Σελίδες
ΧΧΙ + 427
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλεγόμενα της α΄ εκδόσεως (2007)

Πρόλογος της β΄ εκδόσεως (2009)

Πρόλογος της γ΄ εκδόσεως (2010)

Πρόλογος της δ΄ εκδόσεως (2001)

Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Φυσικός σχεδιασμός και επιστήμες του χώρου

Β. Ο χώρος και οι χρήσεις γης

Γ. Χωροταξία και πολεοδομία ως κοινωνικές - πολιτικές επιστήμες

Δ. Συνδυασμένη μελέτη και ιεραρχία σχεδιασμών

Ε. Η αρχή της αειφορίας ή βιώσιμης αναπτύξεως ……………………

Στ. Η πολεοδομία : ο όρος, ο χαρακτήρας, ο σκοπός

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Α. Η πόλη και ο οικισμός : η διάκρισή τους

Β. Η ζωή στην πόλη και η εξέλιξή της

Γ. Οι πρώτοι οικισμοί

Δ. Η ρωμαϊκή περίοδος

Ε. Η μεσαιωνική περίοδος

Στ. Η βυζαντινή περίοδος

Ζ. Η περίοδος της Αναγεννήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ελληνική πόλη

Β. Η πολεοδομική σκέψη. Ο Ιππόδαμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Α. Σύνθεση συμφερόντων και σχεδιασμός

Β. Πολεοδομία και περιβάλλον : αλληλεξάρτηση και σύζευξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Α. Η πραγματικότητα και τα πρώτα νομοθετήματα

Β. Η πόλη των Αθηνών και ο Πειραιάς

Γ. Ελληνικές πόλεις και σύστημα αντιπαροχής

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. Ο «πολεοδομικός νότος» και η έλλειψη παραδόσεως

Β. Η ωρίμανση της κοινής συνειδήσεως και η αμφίβολη προοπτική

Γ. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ως μέσα και ως μέθοδοι

Δ. Η φέρουσα ικανότητα (ή αντοχή) (the carrying capacity)

χωρικής ενότητος

Ε. Πολεοδομία και ιδιοκτησία :

από την σύγκρουση στην νέα αντίληψη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α. Έννοια και περιεχόμενο

Β. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους

Γ. Το οδικό δίκτυο

Δ. Ο αιγιαλός, η παραλία, οι ακτές, η ζώνη λιμένος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Α. Εισαγωγικά

Β. Ορολογία σχετική με τους οικοδομήσιμους χώρους

(ιδιωτικούς και κοινωφελείς) …………………………….

Γ. Ορολογία σχετική με το κτίριο

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ

Α. Οι συνταγματικές βάσεις

α. Οι ρυθμίσεις ουσιαστικού περιεχομένου

β. Το οργανωτικό σχήμα και η κατανομή πολεοδομικών αρμοδιοτήτων

βα. Προ της αναθεωρήσεως του 2001

ββ. Μετά την αναθεώρηση του 2001

βγ. Μετά το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ν. 3852/2010)

i. Οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ii. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειών

iii. Οι αρμοδιότητες των Δήμων

Β. Πολεοδομικό δίκαιο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Γ. Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Α. Έννοια

Β. Νομολογία

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ Ν.Δ. ΤΗΣ 17.7./16.8.1923 :

ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Α. Η κατάσταση της χώρας και οι ιδέες του

Β. Το περιεχόμενό του

Γ. Οι καινοτομίες του

α. Οι θεμελιωδέστερες

β. Οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα «παραθυράκια»

γ. Άλλες καινοτομίες

Δ. Η «ιστορικότητά» του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η κανονιστική μέθοδος

Α. Εισαγωγικά

Β. Ο αστεακός σχεδιασμός : το σχέδιο πόλεως

(ν.δ. της 17.7./16.8.1923, όπως ισχύει)

α. Έννοια, σκοπός, νομική φύση

β. Μεταβολές του σχεδίου πόλεως

Γ. Η οικιστική περιοχή (νόμος 947/1979)

α. Έννοια και λειτουργία

β. Η Ζώνη Κανονιστικών Όρων Δομήσεως (Ζ.Κ.Ο.Δ.)

γ. Οι χρήσεις γης. ΄Εννοια και περιεχόμενο

γα. Οι χρήσεις γης στην οικιστική περιοχή :

το σύστημα απόλυτου διαχωρισμού

γβ. Οι χρήσεις γης μετά τις 6.3.1987 :

το σύστημα αναμίξεως

Δ. Ο περιαστεακός σχεδιασμός :

ο διαφοροποιημένος σχεδιασμός

α. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (γ.π.σ.)

για τις πόλεις και κωμοπόλεις (νόμος 1337/1983)

αα. Ἐννοια και περιεχόμενο

αβ. Οι φάσεις (ή επίπεδα) εκπονήσεως και εγκρίσεώς του

i. Η πρώτη φάση (ή επίπεδο) : το γενικό

πολεοδομικό σχέδιο

ii. Η δεύτερη φάση (ή επίπεδο) : η πολεοδομική μελέτη

β. Η «ανοικτή πόλη» : ο σχεδιασμός

των κωμών (χωριών) (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) (νόμος 2508/1997)

Ε. Ο σχεδιασμός των μητροπολιτικών περιοχών :

το ρυθμιστικό σχέδιο (νόμος 2508/1997)

α. Το ρυθμιστικό σχέδιο των Αθηνών

β. Το ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης

γ. Τα ρυθμιστικά σχέδια άλλων πόλεων

ΣΤ. Τα οικοδομικά συστήματα (ή συστήματα δομήσεως)

α. Το συνεχές

β. Το ασυνεχές

γ. Το πανταχόθεν ελεύθερο

δ. Το σύστημα ελεύθερης συνθέσεως

ε. Το σύστημα ελεύθερης δομήσεως

στ. Το μικτό σύστημα

ζ. Το σύστημα πτερύγων

ΙΙΙ. Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα διατηρητέα κτίρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Ι. Οι «παραδοσιακές» επεμβατικές μέθοδοι

(Πολεοδομική Ανάπλαση. Πολεοδομική Ανάπτυξη)

ΙΙ. Οι «νέες» επεμβατικές μέθοδοι

(Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.),

Ζώνη Αστεακού Αναδασμού (ΖΑ.Α.), Δ.Ε.ΠΟ.Σ.

Α. Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)

Β. Η Ζώνη Αστεακού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.)

Γ. Η «Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στεγάσεως»

(Δ.Ε.ΠΟ.Σ.)

ΙΙΙ. Άλλες μέθοδοι πολεοδομικής πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Οι ειδικώτερες πράξεις εφαρμογής του ν.δ. της 17.7./16.8.1923

α. Η ρυμοτόμηση (ή ρυμοτομία)

β. Η τακτοποίηση

γ. Η προσκύρωση

δ. Η πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως

Β. Η αναγκαστική συμμετοχή των ιδιοκτητών (άρθρο 24 § 2 Συντ.)

α. Η εισφορά σε γη

β. Η εισφορά σε χρήμα

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Α. Η περίμετρος του πολεοδομημένου χώρου

Β. Η ελληνική πολεοδομική ιδιαιτερότητα

α. Αυταξία έχει μόνο η δομήσιμη γη

β. Νόμοι που δεν εφαρμόζονται και πελατειακές σχέσεις

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

Ο ΚΩΔΙΞ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. Έννοια και περιεχόμενο

Β. Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)

ΜΕΡΟΣ ENATΟ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ

Α. Έννοια, περιεχόμενο, προϋποθέσεις

Β. Έννοιες συναφείς

Γ. Οι σκοποί της

Δ. Οι υπόχρεοι αποζημιώσεως

Ε. Η διαδικασία της απαλλοτριώσεως

α. Η κήρυξη

β. Η συντέλεση και η πλήρης αποζημίωση

Στ. Το Ε.Δ.Α.Δ. και η αποζημίωση για απαλλοτρίωση

ακινήτων εκτός σχεδίου: επαναξιολόγηση παγίων αρχών ;

α. Η υπόθεση «ΖΑΝΤΕ – Μαραθονήσι» (1η υπόθεση)

β. Η υπόθεση «Ξενοδοχεία Κρήτης» (2η υπόθεση)

Ζ. Άρση και ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ

Α. Οι νέες ρυθμίσεις

Β. Η δυνατότητα επανεπιβολής απαλλοτριώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΚΩΔΙΞ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Α. Εσαγωγικά

Β. Οι καινοτομίες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και των κυριότερων ζητημάτων γύρω από το ΕΠΣ