Β. Κιάντος, Ασφαλιστικό δίκαιο, 9η έκδ., 2005


Β. Κιάντος, Ασφαλιστικό δίκαιο, 9η έκδ., 2005

Το βιβλίο αυτό διαιρείται σε τρία μέρη: Στις εισαγωγικές, γενικές και ειδικές γνώσεις, δηλαδή περιέχει την εισαγωγή στο ασφαλιστικό δίκαιο, την ύλη που αφορά τις γενικές αρχές αυτού και το ειδικό μέρος του εν λόγω δικαίου, που περιλαμβάνει το δίκαιο των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών συμβάσεων, καλυπτόμενης έτσι της ύλης του κλάδου αυτού του εμπορικού δικαίου.

Η πραγμάτευση της ύλης αυτής γίνεται κατά σαφή τρόπο, είναι περιεκτική, ενώ αντιμετωπίζονται τα σχετικά προβλήματα και παρέχονται αιτιολογημένες λύσεις. Το βιβλίο αυτό προορίζεται για την επιστήμη, την πράξη και την πανεπιστημιακή διδασκαλία.

Εκτός της επιστημονικής σκέψεως, δίνεται η προσήκουσα προσοχή στη νομολογία όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων μας, από εκείνη του Αρείου Πάγου έως αυτή των Ειρηνοδικείων. Η εξέταση της νομολογίας, αλλά και της επιστημονικής διδασκαλίας γίνεται με κριτική αξιολόγηση και αιτιολογημένη θεμελίωση πρωτότυπων λύσεων.

Η παρούσα 9η έκδοση περιέχει την ανάλυση και της πρόσφατης νομολογίας, η οποία είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα.

Η νέα έκδοση περιέχει λεπτομερή ευρετήρια νομοθετικών διατάξεων, αποφάσεων, αλλά και αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασφαλιστικό δίκαιο
© 2005
Συγγραφέας
Έκδοση
9η έκδ.
ISBN
978-960-445-022-0
Σελίδες
XL + 609
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Έννοια της ασφαλίσεως

Ι. Εισαγωγικές σκέψεις

ΙΙ. Έννοια της ασφαλίσεως

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: Έννοια της ασφαλιστικής συμβάσεως

Ι. Γενικές σκέψεις

ΙΙ. Η θεωρία της χρηματικής παροχής

ΙΙΙ. Η θεωρία της αναλήψεως του κινδύνου

IV. Ορισμός της ασφαλιστικής συμβάσεως

V. Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής συμβάσεως

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: Ιστορική επισκόπηση

I. Θεσμοί που έχουν τα πρώτα σπέρματα της ασφαλίσεως

II. Η περίοδος μέχρι τα τέλη του 13ου αιώνα

III. Αρχές του 14ου μέχρι του τέλους του 16ου αιώνα

IV. Οι αρχές του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα

V. Ειδικότερα η εξέλιξη της χερσαίας ασφαλίσεως

VI. Η αεροπορική ασφάλιση

ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Στοιχεία ελληνικής και αλλοδαπής νομοθεσίας

I. Ελληνική νομοθεσία

II. Ξένη νομοθεσία

ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Ο εμπορικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής συμβάσεως

ΚΕΦ. ΕΚΤΟ: Συστηματικές διακρίσεις της ασφαλιστικής συμβάσεως

I. Προδιάθεση

II. Διακρίσεις της ασφαλιστικής συμβάσεως που δεν έχουν σαν βάση τον κίνδυνο ή το σκοπό της παροχής του ασφαλιστή

III. Διακρίσεις της ασφαλιστικής συμβάσεως με βάση τον κίνδυνο

IV. Διακρίσεις της ασφαλιστικής συμβάσεως με βάση το σκοπό της παροχής του ασφαλιστή

V. Δικές μας συστηματικές διακρίσεις

1. Διάκριση με βάση τη μεταβολή ή μη του αντικειμένου του ασφαλιστικού συμφέροντος

2. Διάκριση με βάση το γεγονός αν πλήττεται ή όχι το αντικείμενο του συμφέροντος

3. Διάκριση των ασφαλίσεων ποσών

ΚΕΦ. ΕΒΔΟΜΟ: Η ασφαλιστική σύμβαση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

I. Προδιάθεση

II. Η δικαιοπρακτική ικανότητα, η αντιπροσωπευτική εξουσία κτλ.

III. Ο τύπος της ασφαλιστικής συμβάσεως

IV. Η ουσία της ασφαλιστικής συμβάσεως

1. Λύση του προβλήματος

2. Το καθεστώς του ν.δ. 400/1970

α. Ασφαλίσεις ζημιών

β. Ασφαλίσεις ζωής

γ. Αναγκαστικό δίκαιο

δ. Υποχρεωτική ασφάλιση

ε. Αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Τα συμβαλλόμενα μέρη και άλλα πρόσωπα

I. Ο ασφαλιστής

II. Βοηθητικά πρόσωπα του ασφαλιστή

III. Το ενεργούν την ασφάλιση πρόσωπο και ο ασφαλισμένος

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύναψη της ασφαλιστικής συμβάσεως και υπόσχεση προσωρινής καλύψεως

I. Προδιάθεση

II. Πρόταση και αποδοχή

III. Υπόσχεση προσωρινής ασφαλιστικής καλύψεως

IV. Στοιχεία που περιλαμβάνει η ασφαλιστική σύμβαση

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: Το ασφαλιστήριο

I. Το ασφαλιστήριο σαν έγγραφο

II. Το ονομαστικό ασφαλιστήριο

1. Υποχρέωση εκδόσεως και παραδόσεως του ασφαλιστηρίου

2. Στοιχεία του ασφαλιστηρίου

3. Άσκηση του δικαιώματος από το ασφαλιστήριο

4. Τεκμήριο

III. Το ασφαλιστήριο εις διαταγή

1. Δυνατότητα εκδόσεως και φύση

2. Άσκηση του εκ του ασφαλιστηρίου δικαιώματος

3. Μεταβίβαση

4. Εφαρμογή δικαίου συναλλαγματικής και απώλεια, κλοπή και καταστροφή του ασφαλιστηρίου

IV. Το ασφαλιστήριο στον κομιστή

ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Υποχρεώσεις και ασφαλιστικά βάρη

I. Καθήκοντα του ενεργούντος την ασφάλιση προσώπου

1. Διάκριση των κανόνων συμπεριφοράς

2. Νομική φύση

3. Διακρίσεις

4. Εκπλήρωση

5. Παράβαση

6. Υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου

α. Έννοια και διακρίσεις του ασφαλίστρου

β. Η αρχή του αδιαιρέτου του ασφαλίστρου

γ. Καταβολή

δ. Δικαιώματα του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου πριν από την καταβολή του ασφαλίστρου

αα. Πτώχευση του ενεργούντος την ασφάλιση προσώπου

αβ. Προϋποθέσεις εγγυοδοσίας ή καταγγελίας της συμβάσεως

αγ. Αποτέλεσμα εφαρμογής της συμφωνίας

ββ. Πτώχευση του ασφαλιστή

αβ. Δικαίωμα καταγγελίας της συμβάσεως

αγ. Δικαίωμα εγγυοδοσίας

γγ. Αντασφάλιση

7. Υποχρέωση ειδοποιήσεως του ασφαλιστή

α. Χερσαία ασφάλιση

β. Θαλάσσια ασφάλιση

8. Το ασφαλιστικό βάρος της προσυμβατικής αναγγελίας

α. Προδιάθεση

β. Η νομοθετική ρύθμιση

γ. Εκτέλεση του καθήκοντος αναγγελίας

δ. Παράβαση του καθήκοντος αναγγελίας

ε. Το καθήκον αναγγελίας στην αντασφάλιση και συμφωνίες

9. Το ασφαλιστικό βάρος μη μεταβολής ή επιτάσεως του κινδύνου

α. Χερσαία ασφάλιση

αα. Έννοια

ββ. Πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα σε εκτέλεση του καθήκοντος

γγ. Χρόνος εκτελέσεως

δδ. Παράβαση και αποτέλεσμα

εε. Βάρος αποδείξεως

στστ. Μείωση του ασφαλίστρου

β. Θαλάσσια ασφάλιση

αα. Σχέση των άρθρων 273 ΚΙΝΔ και 3 ν. 2496/1997

ββ. Αλλαγή πλεύσεως, πλου, πλοίου

γγ. Αλλαγή πλοιάρχου

δδ. Πράξη ή παράλειψη

εε. Αποτελέσματα παραβάσεως

στστ. Αποκλίνουσες συμφωνίες

10. Άλλο ασφαλιστικό βάρος

II. Καθήκοντα του ασφαλιστή

1. Γενικά

2. Ασφαλιστική αποζημίωση

α. Προϋποθέσεις

β. Το ληξιπρόθεσμο της ασφαλιστικής αποζημιώσεως

γ. Τόπος καταβολής

δ. Εξόφληση

ε. Υπερημερία και απόσβεση

ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Έναρξη, διάρκεια και λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως

I. Κατά χρόνο ασφάλιση

1. Ασφάλιση μελλοντικού χρόνου

α. Γενικά

β. Έναρξη

γ. Διάρκεια

δ. Λήξη

ε. Λήξη πριν από το προβλεπόμενο τέλος της ασφαλίσεως

στ. Ιδιαίτερα είδη της ασφαλίσεως κατά χρόνο

2. Ασφάλιση παρελθόντος χρόνου

α. Γενικά

β. Περιπτώσεις

γ. Γνώση

δ. Αντασφάλιση

II. Η κατά πλουν ασφάλιση

1. Ασφάλιση πλοίου

2. Ασφάλιση φορτίου

α. Έναρξη

β. Λήξη

γ. Κίνδυνος φορτηγίδων

δ. Αντασφάλιση

ΚΕΦ. ΕΚΤΟ: Εκχώρηση της ασφαλιστικής απαιτήσεως

I. Έννοια του δικαιώματος που εκχωρείται

II. Προϋποθέσεις

1. Ενέργεια της εκχωρήσεως μεταξύ των ενδιαφερομένων

2. Ενέργεια της εκχωρήσεως απέναντι των τρίτων

α. Αιτιολογία

β. Αποτελέσματα ανυπαρξίας προϋποθέσεως

γ. Τρίτοι

δ. Κοινοποίηση ή αποδοχή

ΚΕΦ. ΕΒΔΟΜΟ: Παραγραφή

I. Γενικά

II. Χερσαίες ασφαλίσεις

III. Θαλάσσιες ασφαλίσεις

IV. Αεροπορικές ασφαλίσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ: Γενικό δίκαιο ασφαλίσεως ζημιών

I. Το ασφαλιστικό συμφέρον

1. Έννοια

2. Προσδιορισμός του ασφαλιστικού συμφέροντος

3. Διακρίσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος

α. Αντικειμενικό και υποκειμενικό συμφέρον

β. Συμφέροντα ασφαλίσιμα και μη

γ. Συμφέροντα κύρια ή πρωτογενή και δευτερογενή

δ. Συμφέροντα ουδέτερα και εχθρικά

ε. Ίδια και ξένα συμφέροντα

στ. Παρελθόντα, παρόντα και μελλοντικά συμφέροντα

4. Το ασφαλιστικό συμφέρον στην απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου πράγματος, στην εκχώρηση της ασφαλισμένης απαιτήσεως κτλ.

5. Ασφαλιστικό συμφέρον και η ασφαλιστική σύμβαση

II. Πιθανές μορφές της ασφαλιστικής συμβάσεως

1. Προδιάθεση

2. Πλήρης ασφάλιση

3. Υπασφάλιση

α. Κρίσιμο χρονικό σημείο και αλλαγή χαρακτήρα της ασφαλίσεως

β. Καθορισμός αποζημιώσεως

γ. Αποκλίνουσες συμφωνίες

4. Υπερασφάλιση

α. Η χωρίς δόλο υπερασφάλιση

β. Δόλια υπερασφάλιση

5. Τρέχουσα ασφάλιση

6. Ασφάλιση για λογαριασμό άλλου

α. Έννοια και νομική φύση

β. Τα πρόσωπα και οι μεταξύ τους σχέσεις

7. Ασφάλιση για λογαριασμό όποιου ανήκει

α. Έννοια

β. Νομική φύση

γ. Δίκαιο που εφαρμόζεται

δ. Ποιος είναι ασφαλισμένος

ε. Ενστάσεις

8. Αντασφάλιση

9. Διπλή ασφάλιση

α. Χερσαία διπλή ασφάλιση

αα. Προϋποθέσεις και αποτελέσματα

ββ. Ισχυρή δεύτερη ασφάλιση

γγ. Η περίπτωση που η πρώτη ασφάλιση είναι υπασφάλιση

δδ. Ασφαλίσεις που συνάφθηκαν την ίδια ημέρα

β. Θαλάσσια διπλή ασφάλιση

αα. Διπλή ασφάλιση χωρίς δόλο

ββ. Δόλια διπλή ασφάλιση

γγ. Αποκλίνουσες συμφωνίες

γ. Αεροπορική διπλή ασφάλιση

10. Συνασφάλιση

ΙΙα. Το ασφάλισμα

III. Ζημίες και οιονεί ζημίες

1. Καλυπτόμενες ζημίες

α. Χερσαία ασφάλιση

β. Θαλάσσια ασφάλιση

2. Αποτέλεσμα καλύψεως των ζημιών (ασφαλιστική υποκατάσταση)

α. Δικαιολογητικός λόγος

β. Νομοθετικό καθεστώς

γ. Προϋποθέσεις

δ. Θετικά αποτελέσματα

ε. Αρνητικά αποτελέσματα

στ. Μερική αποζημίωση του ενεργούντος την ασφάλιση προσώπου

ζ. Αποκλίνουσες συμφωνίες και αντασφάλιση

3. Ακάλυπτες ζημίες

α. Ζημίες από ορισμένο βαθμό πταίσματος του ενεργούντος την ασφάλιση προσώπου

αα. Νομική φύση

ββ. Νομοθετικός λόγος αποκλεισμού της ευθύνης

γγ. Διαχωρισμός από συναφή καθήκοντα

δδ. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την ευθύνη

εε. Πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να μη προκαλέσουν την ασφαλιστική περίπτωση

στστ. Αποτελέσματα προκλήσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως

ζζ. Βάρος αποδείξεως

ηη. Αντασφάλιση

θθ. Θαλάσσια ασφάλιση

β. Ζημίες από πόλεμο και στάση

αα. Λόγος αποκλεισμού

ββ. Πόλεμος, στάση και λαϊκές ταραχές

γγ. Αντασφάλιση και βάρος αποδείξεως

δδ. Λύση της θαλάσσιας ασφαλιστικής συμβάσεως

εε. Λόγος λύσεως

στστ. Ερμηνεία της σχετικής ρυθμίσεως

ζζ. Επίδραση της λύσεως στο ασφάλιστρο

ηη. Αποκλεισμός της λύσεως

θθ. Αντασφάλιση και ιδιαίτερες συμφωνίες

ιι. Ασφάλιση πολεμικών κινδύνων

κκ. Τεκμήριο

γ. Ζημίες από τη φύση του αντικειμένου του ασφαλισμένου συμφέροντος

4. Καλυπτόμενες μη γνήσιες ζημίες

α. Συμφέροντα που προστατεύονται

β. Πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να πάρουν μέτρα διασώσεως

γ. Χρονικά όρια

δ. Έννοια εξόδου

ε. Σκοπός εξόδου

στ. Προκαταβολή εξόδων

ζ. Αποζημίωση

η. Οδηγίες του ασφαλιστή

θ. Παράβαση του καθήκοντος

ι. Το καθήκον στη θαλάσσια ασφάλιση

IV. Διαδοχή (απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου πράγματος)

ΚΕΦ. ΔΕΥΤΕΡΟ: Τα είδη των χερσαίων ασφαλίσεων ζημιών

I. Ασφάλιση της φερεγγυότητας του οφειλέτη

1. Αναγκαιότητα υπάρξεως της συμβάσεως και ασφαλιστική περίπτωση

2. Ένσταση διζήσεως

3. Ασφαλισμένες απαιτήσεις

4. Ασφαλιστική υποκατάσταση

5. Είδη ασφαλίσεως και έξοδα διασώσεως

Ια. Ασφάλιση εγγυήσεως

II. Ασφάλιση κατά της πυρκαϊάς

1. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

2. Καλυπτόμενες ζημίες

α. Ζημίες από πυρκαϊά σε γειτονική οικοδομή

β. Ζημίες από μέτρα διασώσεως

3. Ακάλυπτες ζημίες

4. Ουσιαστική έναρξη

5. Διακανονισμός των ζημιών

III. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου και κινδύνου αναγωγής των γειτόνων

1. Μισθωτικός κίνδυνος

2. Κίνδυνος αναγωγής των γειτόνων

IV. Ασφάλιση προϊόντων της γης

1. Ρύθμιση και σκοπός του νόμου

2. Ασφαλιστική αξία

3. Αντικείμενα του ασφαλιστικού συμφέροντος και ασφαλιστική περίπτωση

V. Ασφάλιση μεταφοράς

1. Ασφαλιστική αξία

α. Ρύθμιση

β. Τόπος και χρόνος υπολογισμού της ασφαλιστικής αξίας

γ. Παρατηρήσεις πάνω στη νομοθετική ρύθμιση

δ. Αντικείμενο του ασφαλισμένου συμφέροντος

ε. Ελπιζόμενο κέρδος

2. Ουσιαστική έναρξη και λήξη της ασφαλίσεως

3. Επίταση και πρόκληση του κινδύνου

VI. Ασφάλιση ευθύνης

1. Γενική ασφάλιση ευθύνης

α. Συμφέρον, ζημία και ασφαλιστικό ποσό

β. Έξοδα αποφυγής ή μειώσεως της ζημίας

γ. Ασφαλιστική περίπτωση

δ. Ίδια αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή

ε. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης

2. Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από τα αυτοκίνητα

α. Νομοθετική ρύθμιση

β. Έννοια του αυτοκινήτου, του ασφαλισμένου, του ζημιωθέντος και του ασφαλιστή

γ. Καλυπτόμενη ευθύνη

δ. Δήλωση ατυχήματος

ε. Αξίωση τρίτου κατά του ασφαλιστή

στ. Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως, συνοριακή ασφάλιση

ζ. Ειδικοί πραγματογνώμονες και πραγματογνωμοσύνη

VII. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών

1. Έξοδα

2. Το ασφάλισμα

VIII. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεως

ΚΕΦ. ΤΡΙΤΟ: Θαλάσσιες ασφαλίσεις

I. Αντικείμενο της θαλάσσιας ασφαλίσεως

II. Ασφαλιστική αξία

1. Ρόλος, έννοια της ασφαλιστικής αξίας και δικαιολογητικός λόγος της σχετικής ρυθμίσεως

2. Έναρξη της ασφαλιστικής καλύψεως και αγοραία τιμή

3. Ασφαλιστική αξία στην ασφάλιση του φορτίου

III. Εγκατάλειψη

1. Έννοια

2. Περιπτώσεις εγκαταλείψεως

3. Άσκηση δικαιώματος εγκαταλείψεως

4. Αποτέλεσμα εγκαταλείψεως

5. Αποποίηση

IV. Απαλλοτρίωση του ασφαλισμένου πράγματος

ΚΕΦ. ΤΕΤΑΡΤΟ: Αεροπορικές ασφαλίσεις

I. Γενικά

II. Αντικείμενο της ασφαλίσεως

1. Συμφέρον

2. Αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες ασφαλίσεις

3. Ειδικότερα είδη της αεροπορικής ασφαλίσεως

4. Προαιρετική αεροπορική ασφάλιση

5. Αεροπορικοί κίνδυνοι

6. Έννομο συμφέρον

7. Ελπιζόμενο και διαφυγόν κέρδος

III. Ασφαλιστήριο

1. Αποδεικτικό έγγραφο

2. Περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου

3. Πρόσθετα στοιχεία του ασφαλιστηρίου

IV. Ασφάλιση του αεροσκάφους

1. Αντικείμενα του ασφαλισμένου συμφέροντος

2. Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής καλύψεως στην ασφάλιση κατά χρόνο

α. Γενικά

β. Ειδικότερα για την εφαρμογή του άρθρου 262 ΚΙΝΔ

3. Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής καλύψεως στην ασφάλιση κατά ταξίδι

V. Ασφάλιση των μεταφερομένων πραγμάτων

1. Έναρξη και λήξη

2. Αδυναμία συνεχίσεως του ταξιδιού από το αεροσκάφος

3. Καθορισμός του ασφαλίσματος

VI. Παράταση της ασφαλιστικής καλύψεως

VII. Εγκατάλειψη

1. Ασφάλιση του αεροσκάφους

α. Γενικά

β. Περιπτώσεις εγκαταλείψεως

αα. Πρώτη περίπτωση

ββ. Δεύτερη περίπτωση

γγ. Τρίτη περίπτωση

2. Εγκατάλειψη μεταφερομένων πραγμάτων

α. Γενικά

β. Περιπτώσεις

VIII. Υποχρεωτική ασφάλιση

1. Γενικά

2. Ασφαλιστική κάλυψη του μεταφορέα

3. Ασφαλιστική κάλυψη του εκμεταλλευομένου αεροσκάφους

4. Μεταφορές χωρίς αντάλλαγμα

5. Ελάχιστο όριο ασφαλιστικού ποσού και χαρακτήρας της ρυθμίσεως

ΙΧ. Αναλογική εφαρμογή διατάξεων του ΚΙΝΔ και του ν. 2496/1997

ΚΕΦ. ΠΕΜΠΤΟ: Ασφαλίσεις ποσού

I. Έννοια

II. Εξαιρέσεις

III. Ασφαλιστήριο

IV. Ασφάλισμα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: Ασφάλιση ζωής

I. Έννοια

II. Μεταβολή του κινδύνου

III. Προσυμβατικό καθήκον αναγγελίας, εξαγορά

IV. Απαλλαγή του ασφαλιστή

1. Αυτοκτονία

2. Θανάτωση

3. Τύχη ασφαλίστρου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Ασφάλιση ατυχήματος

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: Ασφάλιση ασθένειας

Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων

Ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ασφαλιστικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #33
Η νέα έκδοση του παρόντος Κώδικα Ασφαλιστικής νομοθεσίας (5η έκδοση) κρίθηκε απαραίτητη για να συμπεριλάβει τις συνεχώς αυξανόμενες τροποποιήσεις σε όλο το φάσμα της...
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Ι. Ρόκας, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, 2021
Το Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης σε ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έργο
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Η δεύτερη έκδοση του πολύτομου έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ συνεχίζεται με την κυκλοφορία ενός ακόμη τόμου. Κυκλοφόρησε ο τόμος για την...