Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών, 5η έκδ., 2016


Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών, 5η έκδ., 2016

Οι προσωπικές εταιρίες, φορείς άσκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν, όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς έχουν ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.

Ο ν. 4072/2012 (άρθρα 249 – 293), ο οποίος επιχείρησε να αναμορφώσει στο σύνολό του το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, που μέχρι τότε ρυθμιζόταν από τις απαρχαιωμένες και ελλιπείς διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38 – 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου και συμπληρωματικά από εκείνες των άρθρων 741 – 784 ΑΚ, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε αυτό. Επιχείρησε δε να δώσει λύση σε πλήθος προβλημάτων, όπως στη νομική μεταχείριση των άτυπων και αδημοσίευτων εταιριών, στη μονοπρόσωπη εταιρία, στην αναγκαιότητα της εκκαθάρισης, στα όρια της εξουσίας των διαχειριστών, κάτι που έως ένα σημείο κατάφερε. Επιπλέον, έθεσε νέες βάσεις για την ετερόρρυθμη και την αφανή εταιρία, και για πρώτη φορά ρύθμισε την κοινοπραξία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα, υπάγοντάς την στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την ομόρρυθμη εταιρία.

Όπως ήταν, επομένως, αναμενόμενο, ο ν. 4072/2012 από την ψήφισή του και έκτοτε απασχόλησε έντονα την ελληνική νομολογία, η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει τις νέες διατάξεις του.

Επιπλέον, ο νέος ν. 4403/2016 επέφερε πρόσφατα αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών αναφορικά με την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των ομορρύθμων εταιριών της περ. ΄β παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 4308/2014, καθώς και με την μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρία.

Συνεπώς, οι παραπάνω σύγχρονες εξελίξεις, τόσο σε νομολογιακό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο, κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την Έ έκδοση του Δικαίου των προσωπικών εταιριών, η οποία είναι ανανεωμένη, συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη, κατά τα ανωτέρω.

Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια κεφαλαιακή δομή, με αναλυτική ερμηνεία του δικαίου της ομόρρυθμης, της απλής ετερόρρυθμης, της αφανούς εταιρίας, και σύντομη αναφορά στην κοινοπραξία, με πλούσιες παραπομπές σε αρθρογραφία και νομολογία.

Τέλος, παρατίθενται τα σχετικά νομοθετήματα που διέπουν τις ως άνω εταιρικές μορφές και εφαρμόζονται σε αυτές, καθώς και εύχρηστο κατ’ άρθρο ευρετήριο και αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών
© 2016
Συγγραφέας
Σειρά
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-568-513-3
Σελίδες
XXIV + 535
Προσωρινά μη διαθέσιμο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Ε΄ έκδοσης

Πρόλογος Δ΄ έκδοσης

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Συντομογραφίες. xΧi

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Περιεχόμενο του εταιρικού δικαίου

§ 2. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Διακρίσεις

1. Εταιρίες με την ευρεία έννοια του όρου

Α. Σωματείο

Β. Ερανική Επιτροπή

2. Εταιρίες με τη στενή έννοια του όρου

§ 3. Αστική εταιρία

Ι. Η αστική εταιρία ως συμβατική ένωση προσώπων

1. Περιεχόμενο και λειτουργία της εταιρικής σύμβασης στο ιδιωτικό δίκαιο γενικά

2. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασης

ΙΙ. Η αστική εταιρία ως προσωπική εταιρία

ΙΙΙ. Βασικές διαφορές αστικής εταιρίας και εταιριών του εμπορικού δικαίου

IV. Το σωματείο και η αστική εταιρία ως βασικές μορφές ενώσεων προσώπων

§ 4. Κοινοπραξία

§ 5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

§ 6. Εταιρίες του εμπορικού δικαίου

Ι. Επιλογή και διαμόρφωση του εταιρικού τύπου

1. Περιορισμοί από την αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών του εμπορικού δικαίου

2. Άλλοι περιορισμοί στην επιλογή του εταιρικού τύπου

3. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εταιρικού τύπου

ΙΙ. Άσκηση αστικής δραστηριότητας υπό τον τύπο εταιρίας του εμπορικού δικαίου. Άσκηση εμπορίας από αστική εταιρία

§ 7. Τυπολογικές και εννοιολογικές διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου

Ι. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες

ΙΙ. Εταιρίες ατομιστικές ή κλειστές και σωματειακές

ΙΙΙ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα

IV. Εμπορικές εταιρίες βάσει του ουσιαστικού και βάσει του τυπικού συστήματος

§ 8. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών

Ι. Εμπορικός Νόμος

ΙΙ. Ειδικοί νόμοι

ΙΙΙ. Διατάξεις Αστικού Κώδικα

§ 9. Το εταιρικό δίκαιο σε σχέση με το Σύνταγμα

§ 10. Το εταιρικό δίκαιο ως ιδιωτικό δίκαιο

§ 11. Εταιρικό και φορολογικό δίκαιο

§ 12. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

§ 13. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 14. Έννοια και χαρακτηριστικά - Εφαρμοζόμενες διατάξεις

§ 15. Σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας. Προϋποθέσεις

I. Σύμπραξη δύο προσώπων

II. Εταιρική σύμβαση. Καταστατικό

III. Περιεχόμενο του καταστατικού. Σχηματισμός επωνυμίας και αρχές που τη διέπουν. Καταστατικές ρήτρες

IV. Δημοσιότητα - Έλεγχος

§ 16. Ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία

§ 17. Μεταβολές στον εταιρικό οργανισμό. Τροποποίηση του καταστατικού

§ 18. Μετασχηματισμός της ομόρρυθμης εταιρίας σε εταιρία άλλου τύπου

§ 19. Συγχώνευση

§ 20. Εταιρική ιδιότητα

I. Έννοια

II. Εταιρική ιδιότητα και εταιρική μερίδα

III. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας

IV. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

V. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας

VI. Αδιάσπαστο της εταιρικής ιδιότητας. Απόλυτος χαρακτήρας.

§ 21. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αρχή της ισότητας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων

ΙΙΙ. Μέτρο ευθύνης των εταίρων έναντι της εταιρίας

IV. Η Actio pro socio

§ 22. Οι υποχρεώσεις των εταίρων ειδικότερα

Ι. Υποχρεώσεις περιουσιακής φύσης. Υποχρέωση εισφοράς

Α. Είδη εισφοράς

1. Αρχική εισφορά

2. Συμπληρωματική εισφορά. Υποχρέωση συμμετοχής στις ζημίες

Β. Ανώμαλη εξέλιξη της υποχρέωσης προς εισφορά

1. Συνέπειες εταιρικού δικαίου

2. Συνέπειες κοινού δικαίου

Γ. Κίνδυνος εισφοράς. Πραγματικά και νομικά ελαττώματα.

1. Κίνδυνος

2. Ευθύνη για ελαττώματα

α. Ελαττωματική εισφορά κατά κυριότητα

β. Ελαττωματική εισφορά κατά χρήση

γ. Ελαττωματική εισφορά εργασίας

3. Μέτρο ευθύνης

ΙΙ. Υποχρεώσεις διοικητικής φύσης

ΙΙΙ. Υποχρέωση πίστης

§ 23. Δικαιώματα των εταίρων

Ι. Δικαιώματα περιουσιακής φύσης

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη

2. Δικαίωμα απολήψεων

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης και δικαίωμα απόδοσης της εισφοράς

ΙΙ. Δικαιώματα διοικητικής φύσης

1. Δικαίωμα σύμπραξης στη λήψη των αποφάσεων από το ανώτατο όργανο

2. Δικαίωμα ελέγχου

3. Δικαίωμα πληροφοριών και λογοδοσίας

ΙΙΙ. Αμεταβίβαστο των εταιρικών δικαιωμάτων

§ 24. Διαχείριση της εταιρίας με την ευρεία έννοια του όρου - Διαχείριση και εκπροσώπηση

Ι. Περιεχόμενο της διαχείρισης

ΙΙ. Οργάνωση της διαχείρισης

1. Διαχείριση από το νόμο ή νόμιμη διαχείριση

2. Διαχείριση από το καταστατικό

3. Ατομική διαχείριση και δικαίωμα εναντίωσης

ΙΙΙ. Νομικό καθεστώς του διαχειριστή

IV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις διαχειριστών

1. Δικαιώματα

2. Υποχρεώσεις

3. Ευθύνη

V. Λήξη της ιδιότητας του διαχειριστή

1. Κοινοί λόγοι λήξης

2. Αποβολή εταιρικής ιδιότητας

3. Ανάκληση ή παραίτηση του διαχειριστή

α. Ανάκληση καταστατικού εταίρου - διαχειριστή

β. Παραίτηση καταστατικού εταίρου - διαχειριστή

VI. Τα όρια της διαχειριστικής εξουσίας

VII. Ελαττωματικές αποφάσεις του διαχειριστικού οργάνου

§ 25. Ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για τα εταιρικά χρέη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ευθύνη και συμμετοχή στις ζημίες

ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά της ευθύνης

IV. Παραπέρα χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας ευθύνης

V. Παραπέρα ρυθμίσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ευθύνης

VI. Έναρξη και λήξη της ευθύνης

1. Έναρξη της ευθύνης

2. Λήξη της ευθύνης

3. «Παραγραφή» της ευθύνης

VII. Αναγωγή εταίρου που εξόφλησε εταιρικό χρέος

§ 26. Λύση της εταιρίας

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι λόγοι λύσης ειδικότερα

Α. Νόμιμοι λόγοι

1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας

2. Απόφαση των εταίρων

3. Πτώχευση της εταιρίας

4. Δικαστική απόφαση

5. Περιέλευση των εταιρικών μερίδων σε ένα πρόσωπο.

Β. Καταστατικοί λόγοι

1. Γεγονότα στο πρόσωπο ενός εταίρου

α. Θάνατος εταίρου

β. Δικαστική συμπαράσταση εταίρου

γ. Πτώχευση εταίρου

2. Πραγματοποίηση ή αδυναμία πραγματοποίησης του εταιρικού σκοπού

3. Καταγγελία της εταιρίας

α. Γενικά

β. Τακτική καταγγελία

γ. Έκτακτη καταγγελία

δ. Καταγγελία και διαχρονικό δίκαιο

§ 27. Εκκαθάριση της εταιρίας

Ι. Εκκαθάριση και διαδικασία εκκαθάρισης

ΙΙ. Πρόσωπα εκκαθαριστών

1. Εκκαθαριστές από το νόμο

2. Καταστατικοί εκκαθαριστές

3. Δικαστικοί εκκαθαριστές

ΙΙΙ. Νομική φύση της σχέσης των εκκαθαριστών με την εταιρία.

ΙV. Έκταση της διαχειριστικής και αντιπροσωπευτικής εξουσίας των εκκαθαριστών

V. Λήξη της ιδιότητας του εκκαθαριστή

VI. Περιεχόμενο και διαδικασία της εκκαθάρισης

VII. Λήξη της εκκαθάρισης

§ 28. Αναβίωση της εταιρίας

§ 29. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

§ 30. Η ομόρρυθμη εταιρία του π.δ. 326/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΛΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 31. Έννοια, χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη και νομοθετική ρύθμιση

§ 32. Σύσταση της εταιρίας - Περιεχόμενο καταστατικού

§ 33. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου

§ 34. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου. Συμμετοχή στις ζημίες

§ 35. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων

§ 36. Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας - Ανώτατη λειτουργία

§ 37. Δικαίωμα ελέγχου

§ 38. Ανταγωνιστική δραστηριότητα

§ 39. Μετασχηματισμός και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίας

§ 40. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας

§ 41. Κατά μετοχές εταρόρρυθμη εταιρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 42. Έννοια και χαρακτηριστικά

§ 43. Ιστορική εμφάνιση της αφανούς εταιρίας

§ 44. Η νομοθετική ρύθμιση της αφανούς εταιρίας

§ 45. «Εταιρική» περιουσία

§ 46. Διοίκηση της αφανούς εταιρίας

§ 47. Δικαίωμα ελέγχου - Λογοδοσία

§ 48. Λύση της εταιρίας

§ 49. Εκκαθάριση της εταιρίας

§ 50. Πτώχευση εμφανούς εταίρου

§ 51. Κοινοπραξία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Αστικός Κώδικας

ΙΙ. Ν. 4072/2012

Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4072/2012

ΙΙΙ. N. 3419/2005: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

IV. Ν. 3853/2010

V. Κανονισμός (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού (EEL 199/31.7.1985)

Bιβλιογραφία

Κατ’ άρθρον ευρετήριο

Αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών