Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ., 2012


Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 4η έκδ., 2012

Η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εμπορικών εταιριών αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Το αίτημα αυτό ήρθε να ικανοποιήσει ο ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών. Υπηρεσία Μιας Στάσης» και η ΚΥΑ Κ1-802/23.03.2011. Στόχος τόσο του νόμου αυτού όσο και της ΚΥΑ είναι, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούνται με εταιρική μορφή να ιδρύονται σε ένα βήμα και μία ημέρα, με τη θέσπιση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε ακόμη η άμεση ενεργοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Προς τον σκοπό αυτό ο νέος νόμος, μεταξύ άλλων, επιφέρει στο ν. 3419/2005 τις τροποποιήσεις που έκρινε αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί το νομικό πλαίσιο λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο.
Οι παραπάνω νομοθετικές εξελίξεις, που επηρέασαν το σύνολο των εταιριών και κυρίως τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, γέννησαν την ανάγκη της ανά χείρας έκδοσης. Με την έκδοση αυτή επιχειρείται από το συγγραφέα η ερμηνεία των νέων αυτών διατάξεων των νομοθετικών κειμένων και της ΚΥΑ, διατάξεων που, όπως ο ίδιος αναφέρει, χαρακτηρίζονται από κακότεχνη διατύπωση, διατύπωση που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και συναλλαγών.
Έπειτα, και με την έκδοση αυτή, ο συγγραφέας προχώρησε σε επικαιροποίηση της νομολογίας που αναφέρεται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες. Μιας νομολογίας που σήμερα καταπιάνεται και με σειρά ζητημάτων που τέθηκαν μετά το νόμο 3604/2007 «Αναμόρφωση – μορφοποίηση νόμου 2190/1920 περί ΑΕ», ο οποίος επέφερε την πιο ουσιαστική μέχρι σήμερα τροποποίηση στο ν. 2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη και θεσμούς που επέβαλε η κοινωνία της πληροφορίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Εταιριών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
© 2012
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-772-4
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 773
Τιμή
€ 70,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 1. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Έννοια

ΙΙ. Χαρακτηριστικά

1. Σωματειακή συγκρότηση

2. Κεφαλαιουχική οργάνωση

3. Πλήρης νομική προσωπικότητα

4. Εμπορική ιδιότητα

5. Μετοχικό κεφάλαιο

6. Ύπαρξη μετοχών

7. Διαχειριστική εξουσία όχι ως μετοχικό δικαίωμα

8. Έλλειψη υποχρεώσεων

§ 2. Άτυπες μορφές ανώνυμης εταιρίας

Ι. Οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες

ΙΙ. Μικρή ανώνυμη εταιρία

ΙΙΙ. Μονοπρόσωπη και οιονεί μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία

§ 3. Ιστορική εξέλιξη

§ 4. Οικονομική σημασία. Εμπλεκόμενα συμφέροντα

Ι. Οικονομική σημασία

ΙΙ. Εμπλεκόμενα συμφέροντα

§ 5. Δημοσιότητα της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Μητρώο σύνθετο όργανο δημοσιότητας

2. Πράξεις που υπάγονται σε καταχώρηση

3. Δημοσιότητα των υποκαταστημάτων

4. Έλεγχος νομιμότητας

ΙΙΙ. Δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. Διαδικτυακός τόπος

IV. Νομική σημασία των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ

1. Συστατικός ή δηλωτικός χαρακτήρας

2. Θεραπευτική ενέργεια

V. Νομική σημασία της δημοσίευσης στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. – Διαδικτυακός τόπος

§ 6. Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Σύνταξη. Περιεχόμενο καταστατικού

1. Σύνταξη καταστατικού

2. Περιεχόμενο καταστατικού

ΙΙ. Κάλυψη κεφαλαίου

ΙΙΙ. Έγκριση του καταστατικού και άδεια σύστασης της εταιρίας

1. Αρμόδια Αρχή. Νομάρχης

2. Έλεγχος νομιμότητας

3. Έλεγχος σκοπιμότητας

4. Σημασία της έγκρισης για τα ελαττώματα του καταστατικού

ΙV. Εγγραφή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) και στο Γ.Ε.ΜΗ. Δημοσίευση στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

1. Εγγραφή στο Μητρώο

2. Δημοσίευση στο Τεύχος

3. Ασυμφωνία καταχώρησης και δημοσίευσης

§ 7. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση

Ι. Ιδρυτική εταιρία

1. Η ιδρυτική ως αστική εταιρία

2. Τύπος

3. Σκοπός

ΙΙ. Δικαιοπραξίες για λογαριασμό της υπό ίδρυση Α.Ε.

ΙΙΙ. Έξοδα σύστασης

§ 8. Ελαττωματική εταιρία

Ι. Η ελαττωματική εταιρία γενικά

ΙΙ. Άκυρη ανώνυμη εταιρία. Περιπτώσεις

1. Έλλειψη συμβολαιογραφικού τύπου

2. Έλλειψη επωνυμίας, σκοπού, σκοπός παράνομος ή ανήθικος

3. Ελαττώματα ως προς το κεφάλαιο

4. Ανικανότητα προς δικαιοπραξία

ΙΙΙ. Αγωγή λύσης της άκυρης εταιρίας

1. Όχι αυτοδίκαιη ακυρότητα

2. Έννομο συμφέρον

3. Δεδικασμένο

4. Τριτανακοπή

5. Είσοδος στο στάδιο της εκκαθάρισης

6. Ακυρότητα και εταιρικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις

7. Θεραπεία ελαττωμάτων

§ 9. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα

§ 10. Προέλευση Α.Ε. από άλλη εταιρία

Ι. Δυνατότητα μετασχηματισμού άλλης εταιρίας σε Α.Ε. γενικά

1. Μετασχηματισμός εταιριών σε αε γενικά

2. Έγκριση μετασχηματισμού

3. Εγγραφή στο ΜΑΕ

4. Ελαττωματικός μετασχηματισμός

ΙΙ. Μετασχηματισμός Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.

ΙΙΙ. Μετασχηματισμός Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. ειδικότερα

IV. Μετασχηματισμός συνεταιρισμού σε Α.Ε. ειδικότερα

§ 11. Κρατική εποπτεία και έλεγχος

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ο έλεγχος κατά την ίδρυση της εταιρίας και κατά τις μεταβολές στην υπόστασή της

ΙΙΙ. Ο έλεγχος και εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρίας

§ 12. Μεταβολές της εταιρίας. Τροποποίηση του καταστατικού

Ι. Γενικά

ΙΙ. Προϋποθέσεις τροποποίησης

1. Απόφαση γσ

2. Έγγραφος τύπος

3. Απόφαση νομάρχη

§ 13. Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας

Ι. Έννοια και επιτρεπτό μετασχηματισμού

ΙΙ. Μετασχηματισμός Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. Προϋποθέσεις

1. Απόφαση της γσ

2. Συμβολαιογραφικός τύπος

3. Εκτίμηση εταιρικής περιουσίας

4. Έγκριση από τη Διοίκηση

5. Διαγραφή αε

6. Πότε ανέφικτος ο μετασχηματισμός

7. Τύχη προνομίων

8. Τύχη ομολογιών

ΙΙΙ. Μετασχηματισμός Α.Ε. σε συνεταιρισμό

IV. Μετασχηματισμός Α.Ε. σε προσωπική εταιρία

§ 14. Συγχώνευση ανώνυμων εταιριών

Ι. Γενικά. Καταχρηστική και κατακυριολεξία συγχώνευση

ΙΙ. Μορφές κατά κυριολεξία συγχώνευσης ειδικότερα

ΙΙΙ. Διαδικασία συγχώνευσης

1. Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

2. Δημοσίευση σχεδίου

3. Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων

4. Έγκριση σχεδίου από γσ. Σύμβαση συγχώνευσης. Τύπος

5. Αύξηση κεφαλαίου

6. Έγκριση από Νομάρχη

7. Δημοσιότητα

ΙV. Προστασία συμφερόντων των εταιρικών δανειστών και των μετόχων

1. Προστασία κοινών δανειστών

2. Προστασία ομολογιούχων δανειστών

3. Προστασία κομιστών άλλων τίτλων

4. Προστασία μετόχων μειοψηφίας

5. Ευθύνη μελών δσ

6. Ευθύνη εμπειρογνωμόνων

7. Αξίωση αποζημίωσης λόγω χαμηλής σχέσης ανταλλαγής

V. Αποτελέσματα της συγχώνευσης

VΙ. Ελαττωματική συγχώνευση

1. Πριν την καταχώρηση στο Μητρώο

2. Μετά την καταχώρηση στο Μητρώο

3. Διαδικασία ανατροπής της συγχώνευσης

VΙΙ. Συγχώνευση με εξαγορά ειδικότερα

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Σχέδιο σύμβασης

3. Αποτίμηση περιουσίας

4. Λογιστική κατάσταση

5. Η πράξη της εξαγοράς

VΙII. Συγχώνευση με σύσταση νέας (ενιαίας) εταιρίας ειδικότερα

1. Νομοθετική ρύθμιση

2. Περιεχόμενο σχεδίου σύμβασης

3. Διαδοχή νέας εταιρίας

4. Περιεχόμενο καταστατικού νέας εταιρίας

5. Δημοσιότητα

6. Επί μέρους εταιρίες σε διαφορετικές νομαρχίες

7. Ελαττωματικότητα νέας εταιρίας

8. Οιονεί καθολική διαδοχή

§ 15. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας

Ι. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Διαδικασία

ΙΙΙ. Ελαττωματική διάσπαση

IV. Απλοποιημένη διάσπαση

V. Διάσπαση με σύσταση νέων εταιριών ειδικότερα

VI. Μικτή διάσπαση ειδικότερα

VΙΙ. Απόσχιση εταιρίας

§ 16. Μετοχικό κεφάλαιο

Ι. Έννοια και λειτουργία

1. Αφηρημένη μαθηματική ποσότητα

2. Προώθηση εταιρικού σκοπού. Προστασία εταιρικών δανειστών

ΙΙ. Διάκριση κεφαλαίου από την εταιρική περιουσία και το ενεργητικό της εταιρίας

1. Η εταιρική περιουσία είναι μεταβλητό και το κεφάλαιο σταθερό μέγεθος

2. Διαφορά κεφαλαίου και ενεργητικού εταιρίας

3. Παθητικό στοιχείο

ΙΙΙ. Δέσμευση της εταιρικής περιουσίας και μετοχικό κεφάλαιο

1. Μη απόδοση εισφορών

2. Μη απόκτηση από την εταιρία δικών της μετοχών

3. Μη διανομή ανύπαρκτων κερδών

4. Όχι μετοχές υπό το άρτιο

5.

6.

IV. Μνεία του κεφαλαίου στο καταστατικό

1. Στοιχείο καταστατικού

2. Ελάχιστο κεφάλαιο

3. Διατήρηση ελάχιστου κεφαλαίου

V. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

1. Έννοια

2. Ολοσχερής

3. Πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις μετοχές

4. Συμβάσεις ανάληψης

5. Κάλυψη άμεση ή ιδιωτική. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών

6. Κάλυψη και δημιουργία μετοχικής σχέσης

7. Ανάληψη άκυρη ή ακυρώσιμη

8. Μη πλήρης κάλυψη στην αύξηση κεφαλαίου

VI. Καταβολή του κεφαλαίου

1. Άμεση καταβολή

Α. Έννοια

Β. Κατάθεση σε πιστωτικό ίδρυμα

Γ. Μη καταβολή και μετοχική σχέση

Δ. Μεταβίβαση ανεξόφλητης μετοχής

2. Τμηματική καταβολή

Α. Περιορισμοί στην τμηματική καταβολή

Β. Μη καταβολή οφειλόμενων δόσεων

VII. Πιστοποίηση καταβολής

VIII. Εισφορές σε είδος

ΙΧ. Έλεγχος των εισφορών σε είδος

1. Επιτροπή άρθρου 9 – Ορκωτοί Ελεγκτές - Εκτιμητές

2. Θωράκιση συστήματος ελέγχου μέσω άρθρου 10

§ 17. Αύξηση κεφαλαίου

Ι. Η αύξηση του κεφαλαίου ως τρόπος χρηματοδότησης της εταιρίας - Διακρίσεις

1. Το κεφάλαιο ως σταθερό μέγεθος

2. Τρόποι χρηματοδότησης της εταιρίας

3. Τιτλοποίηση απαιτήσεων

ΙΙ. Πραγματική αύξηση

1. Αύξηση με ανάληψη νέων εισφορών

Α. Τακτική αύξηση

Β. Έκτακτη αύξηση

Γ. Δικαίωμα προτίμησης

2. Κεφαλαιοποίηση παθητικού

Α. Συμφωνία εταιρίας δανειστών

Β. Χορήγηση μετοχών στους ομολογιούχους δανειστές

3. Τροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές

III. Ονομαστική αύξηση

1. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Α. Αφανή αποθεματικά

Β. Εμφανή αποθεματικά

Γ. Όχι ανάληψη μετοχών

Δ. Δυνατή η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ακόμη και επί μη καταβολής του παλιού κεφαλαίου και επί μη κάλυψης προηγούμενης αύξησης

Ε. Όχι τροποποίηση καταστατικού

ΣΤ. Τεχνική της αύξησης

Ζ. Αποτίμηση από επιτροπή άρθρου 9

2. Κεφαλαιοποίηση κερδών

Α. Περιορισμοί

Β. Κεφαλαιοποίηση πρώτου μερίσματος

Γ. Διάθεση κερδών

Δ. Διάθεση κερδών συνέχεια

Ε. Κεφαλαιοποίηση προς διανομή μετοχών στους εργαζομένους

ΣΤ. Διαδικασία

IV. Απόφαση ειδικών συνελεύσεων

V. Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)

§ 18. Μείωση κεφαλαίου

Ι. Μείωση πραγματική και ονομαστική. Προαιρετική και υποχρεωτική

ΙΙ. Διαδικασία μείωσης

ΙΙΙ. Τεχνική μείωσης

§ 19. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου

§ 20. Αποθεματικά της εταιρίας

Ι. Έννοια αποθεματικών

ΙΙ. Είδη αποθεματικών

1. Φανερά αποθεματικά. Νόμιμα. Τακτικά και Έκτακτα

2. Ελεύθερα αποθεματικά

3. Αφανή αποθεματικά

§ 21. Η νομική θέση του μετόχου

Ι. Εταιρική ιδιότητα και μετοχή. Απόκτηση και απώλεια

ΙΙ. Άσκηση εταιρικών αξιώσεων από τους μετόχους

ΙΙΙ. Αρχές και χαρακτηριστικά της εταιρικής ιδιότητας

1. Ελεύθερη μεταβίβαση

2. Ισοτιμία ή ισότητα

3. Ενσωμάτωση

4. Αδιαίρετο

5. Απρόσωπο και αυτοτέλεια

§ 22. Περιεχόμενο της εταιρικής ιδιότητας

Ι. Υποχρεώσεις και ευθύνη των μετόχων

1. Υποχρέωση καταβολής της εισφοράς

2. Υποχρέωση πίστης

ΙΙ. Δικαιώματα των μετόχων

1. Διοικητικά δικαιώματα

Α. Δικαίωμα ψήφου

Β. Περιορισμοί δικαιώματος ψήφου

Γ. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών

2. Περιουσιακά δικαιώματα. Δικαίωμα στα κέρδη

Α. Το κέρδος ως αφηρημένο δικαίωμα

Β. Το κέρδος ως λογιστικό μέγεθος

Γ. Αξίωση στα κέρδη

Δ. Δικαιούχος μερίσματος

Ε. Παραγραφή

ΣΤ. Καταστατικός περιορισμός διανεμητέου μερίσματος

§ 23. Λογιστική οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τηρούμενα βιβλία

ΙΙΙ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Ισολογισμός

2. Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως»

3. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

4. Προσάρτημα

5. Αποδεικτική δύναμη οικονομικών καταστάσεων

IV. Αρχές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης»

1. Αρχή της σαφήνειας

2. Αρχή της αλήθειας

3. Αρχή της συντηρητικότητας

4. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων

5. Αρχή του ενιαίου

6. Αρχή της συνέχειας

7. Αρχή της ομοιογένειας

V. Περιεχόμενο ισολογισμού

1. Ενεργητικό σκέλος

2. Παθητικό σκέλος

VI. Κατάρτιση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

1. Κατάρτιση από το δσ

2. Έγκριση από τη γσ

3. Δημοσιότητα

4. Υποβολή στη Διοίκηση

5. Τροποποίηση από τη γσ

VII. Ελαττωματικός ισολογισμός.

1. Τήρηση προδικασίας

2. Έννομες συνέπειες από την ψήφιση του ισολογισμού

3. Ισολογισμός ελαττωματικός και καθαυτός

VIII. Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)

IX. Κέρδη και διάθεση αυτών

1. Έννοια διανεμητέων κερδών

2. Τρόπος διάθεσης

3. Προσωρινό μέρισμα

4. Παράνομη διανομή κερδών

Χ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

1. Βασικά χαρακτηριστικά

2. Εφαρμογή και ερμηνεία

3. Περιεχόμενο των σχετικών λογιστικών κανόνων

§ 24. Η μετοχή. Έννοια και χαρακτηριστικά

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η μετοχή ως τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου

1. Ονομαστική αξία μετοχής

2. Εσωτερική και αγοραία αξία μετοχής

3. Χρηματιστηριακή αξία μετοχής

4. Τιμή έκδοσης μετοχής

ΙΙΙ. Η μετοχή ως αξιόγραφο

1. Γενικά

2. Μορφές μετοχών

3. Μεταβίβαση μετοχών

Α. Δεσμευμένες μετοχές

Β. Η μεταβίβαση των μετοχών ειδικότερα

α. Η μεταβίβαση των μη εισηγμένων ανώνυμων μετοχών

β. Η μεταβίβαση των μη εισηγμένων ονομαστικών μετοχών

γ. Η μεταβίβαση των εισηγμένων μετοχών

4. Εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, ως δικαίωμα της μειοψηφίας

5. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, ως δικαίωμα του πλειοψηφούντος

6. Συγκυριότητα επί μετοχής

IV. Αναγκαστική εκτέλεση επί μετοχών

1. Κατάσχεση ενσώματων μετοχών

2. Κατάσχεση άυλων μετοχών

V. Επικαρπία και ενέχυρο επί μετοχών

1. Επικαρπία

2. Ενέχυρο

3. Επικαρπία και ενέχυρο άυλων μετοχών

VΙ. Απαγόρευση απόκτησης από την Α.Ε. δικών της μετοχών

1. Περιορισμοί απόκτησης δικών της μετοχών από την εταιρία. Κανόνας

2. Εξαιρέσεις

3. Μεταβίβαση από την εταιρία δικών της μετοχών που αποκτή-θηκαν νόμιμα

4. Μεταβίβαση από την εταιρία δικών της μετοχών που αποκτή-θηκαν παράνομα

5. Αναστολή δικαιωμάτων για τις δικές της μετοχές που κατέχει η εταιρία

6. Αναφορά στην έκθεση διαχείρισης

7. Δάνεια ή εγγυήσεις προς σκοπό απόκτησης μετοχών

8. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή

VII. Ενέχυρο από την αε δικών της μετοχών

VΙIΙ. Ειδικές κατηγορίες μετοχών

1. Προνομιούχες μετοχές

2. Μετοχές επικαρπίας. Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

ΙΧ. Απώλεια μετοχών

§ 25. Ιδρυτικοί τίτλοι

Ι. Γενικά

ΙΙ. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι

ΙΙΙ. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι

§ 26. Ομολογίες

Ι. Οι ομολογίες γενικά

ΙΙ. Μετατρέψιμες ομολογίες

ΙΙΙ. Οργάνωση ομολογιούχων δανειστών

IV. Ανταλλάξιμες ομολογίες

V. Κτηματικές ομολογίες

§ 27. Δικαιώματα μειοψηφίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.

ΙΙΙ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αναβολή λήψης απόφασης από τη Γ.Σ.

ΙV. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας

V. Δικαίωμα ακύρωσης αποφάσεων της Γ.Σ.

VΙ. Δικαίωμα ανάκλησης μελών Δ.Σ.

VII. Δικαίωμα άσκησης εταιρικής αγωγής

VΙΙΙ. Δικαίωμα παρεμπόδισης έγκρισης συμβάσεων Α.Ε. με μέλη Δ.Σ., διευθυντές και συγγενείς ή συζύγους αυτών

IΧ. Δικαίωμα εναντίωσης σε απόφαση Γ.Σ. περί παραιτήσεως ή συμβιβασμού της Α.Ε. σχετικά με αξιώσεις αποζημίωσης κατά μέλους Δ.Σ.

Χ. Δικαίωμα εναντίωσης σε απόφαση της τακτικής Γ.Σ. για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του Δ.Σ.

ΧI. Δικαίωμα ελέγχου της διαχείρισης

1. Γενικά

2. Έλεγχος από τη μικρή μειοψηφία

3. Έλεγχος από τη μεγάλη μειοψηφία

XΙΙ. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών

1. Η ενημέρωση των μετόχων γενικά

2. Το δικαίωμα ενημέρωσης ως δικαίωμα μειοψηφίας

ΧΙΙΙ. Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη

XIV. Εξαγορά από την εταιρία μετοχών της μειοψηφίας

§ 28. Διοικητικό συμβούλιο

Ι. Έννοια Δ.Σ.

ΙΙ. Εκλογή Δ.Σ.

ΙΙΙ. Αποκλίσεις από την αρχή της εκλογής από τη Γ.Σ.

1. Διορισμός μελών του δσ από μετόχους

2. Διορισμός του πρώτου δσ από το καταστατικό

3. Εκλογή συμβούλων από το δσ σε αντικατάσταση άλλων που εξέπεσαν

4. Διορισμός από το δικαστήριο κατά το άρθρο 69 ΑΚ

5. Υποκατάστατα όργανα

6. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων

ΙV. Σχέση μελών Δ.Σ. και εταιρίας

V. Διάρκεια και λήξη της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ.

1. Πάροδος του χρόνου της θητείας

2. Παραίτηση. Θάνατος. Ανικανότητα

3. Πτώχευση συμβούλου

4. Ανάκληση

VΙ. Σιωπηρή παράταση της θητείας του Δ.Σ.

VII. Δημοσιότητα

1. Καταχώρηση στο ΜΑΕ και δημοσίευση στο ΤΑΕ και ΕΠΕ. Ενέργεια

2. Μη αντιτάξιμο ελαττωμάτων του

VIII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ.

1. Δικαιώματα

Α. Αμοιβή

Β. Δικαίωμα πληροφόρησης

2. Υποχρεώσεις

Α. Υποχρέωση πίστης

Β. Υποχρέωση αποχής από ορισμένες συναλλαγές με την εταιρία. Άρθρο 23α

Γ. Υποχρέωση εχεμύθειας

Δ. Υποχρέωση θεραπείας εταιρικών συμφερόντων

Ε. Υποχρέωση θεραπείας εταιρικού συμφέροντος

IΧ. Σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ.

1. Αριθμός συμβούλων

2. Συνεδριάσεις. Υπογραφή πρακτικού

Χ. Ελαττωματικές αποφάσεις του Δ.Σ.

ΧΙ. Εξουσίες του Δ.Σ.

1. Διαχειριστική εξουσία

2. Αντιπροσωπευτική εξουσία

ΧΙΙ. Υποκατάστατα ή υποδεέστερα διοικητικά όργανα

1. Μεταβιβαζόμενες εξουσίες. Διάκριση από πληρεξουσίους

2. Παράλληλη εξουσία δσ

3. Ανάκληση υποκαταστάτων

4. Εσωτερικός ελεγκτής

ΧΙII. Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου

1. Αστική ευθύνη

Α. Γενικά

Β. Εταιρική αγωγή

Γ. Παραίτηση – Συμβιβασμός

Δ. Παραπέρα αστική ευθύνη. Έμμεση ζημία

2. Ποινική ευθύνη

3. Ευθύνη για χρέη προς Δημόσιο, ΙΚΑ κ.λ.π.

4. Ευθύνη κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/07)

XIV. Εταιρική διακυβέρνηση

XV. De facto διοίκηση – De facto διοικητές

§ 29. Η γενική συνέλευση των μετόχων

Ι. Η Γ.Σ. ως ανώτατο όργανο

ΙΙ. Αρμοδιότητες

1. Τροποποιήσεις καταστατικού

2. Εκλογή και ανάκληση εταιρικών οργάνων

3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

4. Διάθεση κερδών και έκδοση ομολογιακού δανείου

5. Χορήγηση αμοιβής στο δσ

6. Συναίνεση για σύναψη ορισμένων πράξεων από το δσ

7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο δσ και στο προσωπικό

8. Εποπτεία των υπόλοιπων οργάνων

ΙΙΙ. Είδη γενικών συνελεύσεων

1. Τακτική και έκτακτη

2. Συνήθης και εξαιρετική

3. Αρχική και επαναληπτική

4. Καθολική

5. ΓΣ των προνομιούχων μετόχων

IV. Σύγκληση και συγκρότηση της Γ.Σ.

V. Συνεδρίαση της Γ.Σ.

VI. Λειτουργία της Γ.Σ.

VII. Αποφάσεις της Γ.Σ.

1. Γενικά

2. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Α. Απαρτία και πλειοψηφία γενικά

Β. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας

Γ. Λήψη αποφάσεων. Καταχωρήσεις. Δημοσιότητα. Αντίγραφα πρακτικών. Ελαττωματικότητα ψήφου

VIII. Ελαττωματικές αποφάσεις της Γ.Σ.

1. Γενικά

2. Ελαττωματικές αποφάσεις ειδικότερα

Α. Ακυρώσιμες αποφάσεις

Β. Άκυρες αποφάσεις

α. Θεραπεία της ακυρότητας

β. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας

Γ. Ανυπόστατες αποφάσεις

§ 30. Ελεγκτές

Ι. Τακτικός έλεγχος

1. Εκλογή ελεγκτών

2. Καθήκοντα και δικαιώματα των ελεγκτών

3. Ευθύνη ελεγκτών

ΙΙ. Έκτακτος έλεγχος

§ 31. Λύση ανώνυμης εταιρίας

Ι. Μονοπρόσωπη Α.Ε.

ΙΙ. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίας

ΙΙΙ. Απόφαση της Γ.Σ.

IV. Πτώχευση της εταιρίας

V. Κήρυξη ακυρότητας της εταιρίας

VI. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

VII. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων

VIII. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 49α § 5

§ 32. Εκκαθάριση της εταιρίας

Ι. Αναγκαιότητα της εκκαθάρισης και της διαδικασίας εκκαθάρισης

ΙΙ. Η εταιρία κατά το στάδιο της εκκαθάρισης

ΙΙΙ. Οι εκκαθαριστές

1. Οι εκκαθαριστές ως όργανο διαχείρισης και εκπροσώπησης

2. Διορισμός και ανάκληση εκκαθαριστών

3. Αμοιβή των εκκαθαριστών

IV. Διαδικασία της εκκαθάρισης και καθήκοντα των εκκαθαριστών

1. Στάδια εκκαθάρισης

2. Καθήκοντα εκκαθαριστών

3. Νομοθετικό καθεστώς διαδικασίας εκκαθάρισης

4. Περιεχόμενο εκκαθάρισης

5. Σειρά πράξεων εκκαθάρισης

6. Διατυπώσεις

7. Εφαρμογή διατάξεων για τη δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

8. Ρευστοποίηση εταιρικής περιουσίας

9. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

10. Σχέδιο περάτωσης της εκκαθάρισης

11. Λήξη εκκαθάρισης. Διαγραφή εταιρίας

§ 33. Αναβίωση της εταιρίας

§ 34. Ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στη Χρηματαγορά

Ι. Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών (ΧΑ)

ΙΙ. Υποχρέωση πληροφόρησης

ΙΙΙ. Ίση μεταχείριση των μετόχων-επενδυτών

IV. Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 35. Έννοια και χαρακτηριστικά. Νομοθετική ρύθμιση

§ 36. Σύσταση Ε.Π.Ε.

Ι. Καταστατικό

ΙΙ. Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

§ 37. Υπό ίδρυση - Ελαττωματική Ε.Π.Ε.

§ 38. Εταιρικό κεφάλαιο

§ 39. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής

§ 40. Αποθεματικά

§ 41. Αλλοδαπές Ε.Π.Ε.

§ 42. Εταιρική ιδιότητα

Ι. Κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων

§ 43. Ευθύνη των εταίρων

§ 44. Δάνεια των εταίρων προς την εταιρία

§ 45. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

Ι. Έξοδος εταίρου

ΙΙ. Αποκλεισμός εταίρου (άρθρο 33 § 3)

ΙΙΙ. Απόδοση της αξίας της μερίδας

§ 46. Οργάνωση της εταιρίας

Ι. Διαχειριστές

ΙΙ. Συνέλευση των εταίρων

§ 47. Λογιστική οργάνωση της εταιρίας

§ 48. Τροποποιήσεις του καταστατικού

§ 49. Αύξηση κεφαλαίου

§ 50. Μείωση κεφαλαίου

§ 51. Μετασχηματισμός Ε.Π.Ε.

§ 52. Συγχώνευση Ε.Π.Ε.

§ 53. Λύση της Ε.Π.Ε.

§ 54. Εκκαθάριση της Ε.Π.Ε.

§ 55. Αναβίωση της Ε.Π.Ε.

§ 56. Η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

§ 57. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Ι. Γενικά

ΙΙ. Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο

IV. Προβλήματα που συνδέονται με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών